Příručka oboru

Biomedicínská technika a bioinformatika (BTBIO-A)

Bakalářský studijní program

Prezenční studium

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBORU

Biomedicínská technika a bioinformatika (A-BTB)

akademický rok 2012/2013

Obsah
  1. Charakteristika a cíle oboru
  2. Profil a uplatnění absolventa
  3. Oborová rada
  4. Základní zásady a pravidla studia
  5. Návaznost studia na další typy studijních programů
  6. Studijní plány
  7. Anotace předmětů
  8. Praxe
  9. Státní závěrečná zkouška

1. Charakteristika a cíle oboru

Studijní obor Biomedicínská technika a bioinformatika připravuje především prakticky zaměřené absolventy, ale též budoucí studenty navazujících magisterských oborů vysokých škol zaměřených na obory biomedicínského inženýrství, medicínské informatiky a matematické biologie (VUT, ČVUT, UK, MU). Student má získat nejen teoretické znalosti z matematiky, fyziky a chemie, základní z biologie, anatomie a fyziologie člověka, které jsou potřebné pro pochopení základních biologických procesů v lidském organismu, ale také pro komunikaci s lékaři a dalším zdravotnickým personálem. Seznamuje se s principy činnosti a zásadami využití prostředků zdravotnické techniky a medicínské informatiky včetně schopnosti programově komunikovat s těmito prostředky. Získává též informace z oblasti legislativy, které bude umět vhodně aplikovat v praxi. Důraz je kladen i na obecnou i odbornou jazykovou průpravu.

2. Profil a uplatnění absolventa

Absolvent studijního oboru Biomedicínská technika a bioinformatika je prakticky zaměřený bakalář s technickým a přírodovědným přehledem v oblasti biomedicínské techniky, zdravotnické informatiky a bioinformačních technologií. Má schopnosti pracovat v odborném týmu, je velmi dobře jazykově připraven v oblasti obecné i odborné, a má předpoklady dále se vzdělávat a rozvíjet v souladu s rozvojem poznání v oblasti biomedicínského inženýrství a bioinformatiky.
Absolventi budou schopni v rámci zdravotnických zařízení samostatně pracovat se zdravotnickou přístrojovou technikou, asistovat při diagnostice a terapii s využitím speciální klinické techniky, kontrolovat přístrojovou techniku, zabezpečovat činnosti související s provozem zdravotnické techniky a nemocničního informačního systému, rutině analyzovat bioinformatická data včetně genetických, provádět statistické vyhodnocení medicínských dat, obsluhovat software pro podporu diagnostiky, podílet se na akvizici zdravotnických přístrojů a na školení pracovníků v oblasti obsluhy zdravotnické techniky a bezpečnosti práce.
Absolventi budou schopni spolupracovat v oblasti týmového experimentálního výzkumu a vývoje. Uplatnění dále najdou ve vývojových týmech výzkumných a vzdělávacích institucí, v rámci vývojových a výrobních firem v oboru medicínské techniky a informatiky, firem zabývajících se prodejem a servisem zdravotnické techniky či tvorbou programového vybavení, v biologických a genetických laboratořích.
Absolvent bude mít dobré znalosti z matematiky, fyziky, biochemie, biologie, fyziologie člověka a zdravotnické etiky. Bude seznámen se současnými trendy v oboru zdravotnické techniky a informatiky. Bude schopen aplikovat národní a mezinárodní normy a standardy v oblasti zdravotnické techniky. Znalosti a dovednosti absolventa jsou zaměřeny především na přípravu pro uplatnění v praxi, tj. na zdravotnickém pracovišti a ve výrobních, servisních či obchodních společností. Obecný základ studia však umožňuje i další studium v navazujícím magisterském oboru v rámci VUT, či na jiné vysoké škole.
Biomedicínský technik poskytuje zdravotní péči v souladu s právními předpisy a standardy, dbá na dodržování hygienicko-epidemiologického režimu v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu veřejného zdraví, vede zdravotnickou dokumentaci, pracuje s informačním systémem zdravotnického zařízení, poskytuje pacientovi informace v souladu se svou odbornou způsobilostí, případně pokyny lékaře, podílí se na praktickém vyučování ve studijních oborech k získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání uskutečňovaných středními školami a vyššími odbornými školami, v akreditovaných zdravotnických studijních programech k získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání uskutečňovaných vysokými školami v České republice a ve vzdělávacích programech akreditovaných kvalifikačních kurzů, podílí se na přípravě standardů.
Biomedicínský technik dále bez odborného dohledu a bez indikace pracuje se zdravotnickými přístroji, pokud nemůže svojí činností přímo ovlivnit zdravotní stav pacientů. Přitom zejména může kontrolovat a opravovat zdravotnické přístroje, organizovat a koordinovat technické služby související s provozem zdravotnické techniky, a pokud splňuje kvalifikační předpoklady, opravuje zdravotnické přístroje, provádí technické instruktáže pracovníků v oblasti obsluhy zdravotnických přístrojů a bezpečnosti práce, přejímá, kontroluje a ukládá zdravotnické prostředky.

3. Oborová rada

Za obsahovou náplň a organizační zajištění studia každého oboru studijního programu odpovídá oborová rada, složená z významných akademických pracovníků ústavů fakulty a odborníků z praxe působících na tomto oboru. Pro uvedený obor je současné složení oborové rady následující:

prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. - předseda
prof. Ing. Jiří Jan, CSc. - člen interní
doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc. - člen interní
doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. - člen interní
prof. Ing. Jarmila Dědková, CSc. - člen interní
prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D. - člen externí

4. Základní zásady a pravidla studia

Studijní předměty na oboru A-BTB jsou hodnoceny tzv. kredity. Kredit vyjadřuje přibližnou týdenní hodinovou zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném zakončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, případně vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, příslušnými Směrnicemi děkana FEKT VUT a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu. Ve tříletém bakalářském studiu musí student získat minimálně 180 kreditů. V jednotlivých kategoriích předmětů je přitom na oboru A-BTB nutno získat:
– v povinných předmětech (včetně semestrálního projektu a týmového projektu) 164 kreditů
– za vypracování, odevzdání a úspěšnou obhajobu bakalářské práce 5 kreditů
– ve volitelných předmětech min. 4 kredity
– ve všeobecně vzdělávacích předmětech min. 7 kreditů.
Nezískání těchto minimálních počtů v jedné skupině předmětů nelze kompenzovat překročením počtu kreditů získaných v jiné skupině předmětů.

Povinné předměty (včetně obou semestrálních projektů) oboru A-BTB absolvuje student v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, musí jej zapsat znovu hned v následujícím roce svého studia.

Všeobecně vzdělávací předměty rozšiřují všeobecné „netechnické“ znalosti studentů. Předměty si volí student sám z jejich celofakultní nabídky a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru bakalářského studia. V rámci této kategorie předmětů musí každý student bakalářského studia složit zkoušku z anglického jazyka na předepsané úrovni.
Mezi všeobecně vzdělávací předměty patří i předmět „Tělesná výchova“ s kreditovou hodnotou nula, který student může, ale nemusí absolvovat. Neuzavře-li úspěšně student zvolený a zapsaný volitelný či všeobecně vzdělávací předmět, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu. Místo něj může zvolit jiný volitelný či všeobecně vzdělávací předmět.

5. Návaznost studia na další typy studijních programů

Absolvent bakalářského studijního programu na FEKT VUT v Brně může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v navazujícím magisterském studiu na libovolné vysoké škole v České republice. V současné době lze pokračovat zejména na těchto oborech:
- 2-letý navazující magisterský studijní program Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika, obor Biomedicínské a ekologické inženýrství, FEKT VUT v Brně
- 2-letý navazující magisterský studijní program Biomedicínská a klinická technika, obor Přístroje a metody pro biomedicínu, obor Systémová integrace procesů ve zdravotnictví, FBMI ČVUT v Praze
- 2-letý navazující magisterský studijní program Elektrotechnika a informatika, obor Biomedicínské inženýrství, FEL ČVUT v Praze
- 2-letý navazující magisterský studijní program Strojní inženýrství, obor Biomedicínské a rehabilitační inženýrství, FS ČVUT v Praze
- 2-letý navazující magisterský studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor Zdravotnická technika a informatika, 1. LF UK v Praze
- 2-letý navazující magisterský studijní program Biologie, obor Matematická biologie, PřF MU

6. Studijní plány

Zkr. Název Př/Dv Uk. Zajišťuje Garant Kr. Pov. Sk.
- Povinný
ABCH Biochemie26/26zá,zkUBMI Prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.6P  
AMA1 Matematika 139/39zá,zkUMAT RNDr. Vlasta Krupková, CSc.7P  
AFY1 Fyzika 126/65zá,zkUFYZ RNDr. Pavel Dobis, CSc.6P  
AFYZ Fyziologie člověka26/39zá,zkUBMI doc. MUDr. Zdeněk Wilhelm, CSc.6P  
AANA Základy anatomie a histologie39/13zá,zkUBMI Doc. MUDr. Pavel Matonoha, CSc.5P  
Volitelné všeobecně vzdělávací předměty
Zkr. Název Roč. Př/Dv Uk. Zajišťuje Garant Kr. Pov. Sk.
XIBU Informační bezpečnost uživatelů1, 2, 30/2ICV doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D.3VV  
XTEL Tělesná výchova1, 2, 30/26CESA RNDr. Hana Lepková0VV  
AFYSA Fyzikální seminář10/26UFYZ Ing. Jitka Brüstlová, CSc.2VV  
AELS Elektrotechnický seminář1, 20/26UTEE doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D.2VV  
XPOU Podvojné účetnictví2, 326/26zkUJAZ Ing. Martin Jílek4VV  
XPSO Pedagogická psychologie2, 352/0zkUJAZ Ing. Martin Jílek5VV  
XAN4 Angličtina pro bakaláře- středně pokr... 2, 30/26zkUJAZ Mgr. Pavel Sedláček2VV  
XAEI Angličtina pro elektrotechnické inžen... 2, 30/26zkUJAZ PhDr. Ludmila Neuwirthová, Ph.D.2VV  
XAEU Angličtina pro Evropu2, 30/26zkUJAZ Mgr. Přemysl Dohnal3VV  
XAN1 Angličtina pro bakaláře- mírně pokroč... 2, 30/26zkUJAZ Mgr. Šárka Rujbrová3VV  
XAN2 Angličtina pro bakaláře- mírně pokroč... 2, 30/26zkUJAZ Mgr. Marie Žouželková Bartošová3VV  
XIPD Inženýrská pedagogika a didaktika2, 352/0zkUJAZ Ing. Martin Jílek5VV  
XAN3 Angličtina pro bakaláře- středně pokr... 2, 30/26zkUJAZ Mgr. Agata Walek3VV  
AEKZ Ekologie ve zdravotnictví226/26zá,zkUBMI doc. Ing. Jiří Rozman, CSc.4VV  
XEKE Ekologie v elektrotechnice226/26zá,zkUBMI doc. Ing. Jiří Rozman, CSc.4VV  
XAJD Akademické jazykové dovednosti se zam... 2, 30/26zá,zkUJAZ PhDr. Ludmila Neuwirthová, Ph.D.3VV  
XARE Efektivní čtení odborných anglických ... 2, 30/26zá,zkUJAZ PhDr. Marcela Borecká3VV  
XASA Angličtina pro severní Ameriku2, 30/26zá,zkUJAZ M. A. Kenneth Froehling3VV  
XJS2 Španělština pro mírně pokročilé2, 30/26zá,zkUJAZ PhDr. Marcela Borecká6VV  
XJS1 Španělština pro začátečníky2, 30/26zá,zkUJAZ PhDr. Marcela Borecká6VV  
XJR2 Ruština pro mírně pokročilé2, 30/26zá,zkUJAZ PaedDr. Alena Baumgartnerová6VV  
XJR1 Ruština pro začátečníky2, 30/26zá,zkUJAZ PaedDr. Alena Baumgartnerová6VV  
XJN5 Němčina nádstavbový kurs2, 30/26zá,zkUJAZ Mgr. Ladislav Baumgartner6VV  
XJN3 Němčina pro pokročilé i fortgeschritt... 2, 30/26zá,zkUJAZ Mgr. Pavel Sedláček6VV  
XJN2 Němčina pro mírně pokročilé grundkur... 2, 30/26zá,zkUJAZ Mgr. Pavel Sedláček6VV  
XJN1 Němčina pro začátečníky grundkurs i2, 30/26zá,zkUJAZ Mgr. Pavel Sedláček6VV  
XJA3 Angličtina konverzace20/26zá,zkUJAZ Mgr. Agata Walek3VV  
XKPT Kultura projevu a tvorba textů2, 326/26UJAZ Ing. Martin Jílek5VV  
XLAD Laboratorní didaktika2, 313/0UJAZ Ing. Martin Jílek0VV  
Zkr. Název Roč. Př/Dv Uk. Zajišťuje Garant Kr. Pov. Sk.
XAEI Angličtina pro elektrotechnické inžen... 1, 2, 30/26zkUJAZ PhDr. Ludmila Neuwirthová, Ph.D.2VV 3
XAN4 Angličtina pro bakaláře- středně pokr... 1, 2, 30/26zkUJAZ Mgr. Pavel Sedláček2VV 3
XAN1 Angličtina pro bakaláře- mírně pokroč... 1, 2, 30/26zkUJAZ Mgr. Šárka Rujbrová3VV  
XAN2 Angličtina pro bakaláře- mírně pokroč... 1, 2, 30/26zkUJAZ Mgr. Marie Žouželková Bartošová3VV  
XAN3 Angličtina pro bakaláře- středně pokr... 1, 2, 30/26zkUJAZ Mgr. Agata Walek3VV  
XTEL Tělesná výchova1, 2, 30/26CESA RNDr. Hana Lepková0VV  
XIBU Informační bezpečnost uživatelů1, 2, 30/2ICV doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D.3VV  
XPSO Pedagogická psychologie2, 352/0zkUJAZ Ing. Martin Jílek5VV  
XAEU Angličtina pro Evropu2, 30/26zkUJAZ Mgr. Přemysl Dohnal3VV  
XPOU Podvojné účetnictví2, 326/26zkUJAZ Ing. Martin Jílek4VV  
XIPD Inženýrská pedagogika a didaktika2, 352/0zkUJAZ Ing. Martin Jílek5VV  
XASA Angličtina pro severní Ameriku2, 30/26zá,zkUJAZ M. A. Kenneth Froehling3VV  
XJA3 Angličtina konverzace20/26zá,zkUJAZ Mgr. Agata Walek3VV  
XAJD Akademické jazykové dovednosti se zam... 2, 30/26zá,zkUJAZ PhDr. Ludmila Neuwirthová, Ph.D.3VV  
XARE Efektivní čtení odborných anglických ... 2, 30/26zá,zkUJAZ PhDr. Marcela Borecká3VV  
XKPT Kultura projevu a tvorba textů2, 339/13UJAZ Ing. Martin Jílek5VV  
XLAD Laboratorní didaktika2, 313/0UJAZ Ing. Martin Jílek0VV  
XELE Bezpečná elektrotechnika326/0zkUTEE doc. Ing. Pavel Kaláb, CSc.2VV  
- Skupiny volitelných předmětů
Sk. 32 předmět/ů z 2 předmět/ů

7. Anotace předmětů

Akademické jazykové dovednosti se zaměřením na elektroinženýrství a informatikuXAJD26Cjletní semestrzá,zkUJAZ3
PhDr. Ludmila Neuwirthová, Ph.D.
Cílem kurzu je posílit akademické kompetence studentů ektroinženýrství a informatiky osvojením si akademicky zaměřených komunikativních receptivních, produktivních a interaktivních činností v jazyce anglickém na úrovni odborné jazykové způsobilosti B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Při výuce jsou procvičovány všechny základní řečové dovednosti: samostatný ústní projev, např. prezentace tématu ze svého oboru či profesní prezentace své osoby; ústní interakce zahrnující tvorbu reakcí různého typu, jako jsou např. pohovor v roli dotazovaného či účast v diskuzi k prezentované problematice; čtení s porozuměním adaptovaných odborných textů zaměřených na elektroinženýrství a informatiku; písemné vyjadřování zahrnující tvorbu abstraktu a shrnutí, stylizaci doprovodného dopisu při žádosti o místo, stylizaci profesního strukturovaného životopisu, psaní elektronických dopisů aj. Poslední řečovou dovedností, která je součástí každé vyučovací hodiny, je poslech, u kterého jsou studenti vedeni ke schopnosti porozumět interakcím mezi mluvčími, provádět poznámky na základě slyšeného textu, sledovat s porozuměním hlavní linii prezentace ve svém oboru v živém publiku. Svojí náplní kurz přispívá k lepší zaměstnatelnosti a konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce.
Algoritmizace a programováníAPRG26P - 26Cpletní semestrklUBMI4
doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D.
Základní pojmy z oblasti programování, úvod k vytváření algoritmů a vlastních programů. Základní prvky programu, cykly, rekurze. Seznámení s programovým prostředím Matlab a tvorba základních skriptů a funkcí řešících jednoduché úlohy. Práce se základními typy dat, vektory, matice, pole, řetězci. Základní algoritmy řazení a vyhledávání. Úvod do analýzy výkonnosti a optimalizace algoritmů. Možnosti využití Matlabu v konkrétních oblastech (knihovny funkcí).
Analýza biologických signálůAABS26P - 13Cp - 13Oletní semestrzá,zkUBMI5
doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc.
Předmět je orientován na nativní a evokované biologické signály (biosignály) člověka. Zaměřuje se na typy a vlastnosti elektrických, magnetických, zvukových a mechanických signálů generovaných jednotlivými systémy lidského organismu a jejich způsoby zobrazení, včetně polygrafických metod. Klade důraz na využití obecných i specifických metod pro předzpracování, analýzu a interpretaci biosignálů.
Angličtina konverzaceXJA326Cjletní semestrzá,zkUJAZ3
Mgr. Agata Walek
• Cílem hodin konverzace je co nejefektivněji, ale bez stresu zapojit studenty do diskuzí na aktuální společenská i společensko-vědní témata, aby mohli získat pocit výraznější komunikační jistoty.

• Budou začleněny různé řečnické dovednosti, např. vyjednávání, přesvědčování, vyjádření a obhajoba vlastního názoru, prezentace, ale i práce se slovním přízvukem a větnou intonací.

• Důraz je kladen na soustavné rozšiřování a upevňování slovní zásoby včetně hovorových výrazů a idiomatických spojení.
Angličtina pro EvropuXAEU26Cjletní semestrzkUJAZ3
Mgr. Přemysl Dohnal
Inovovaný kurz angličtiny se zaměřením na verbální i písemnou komunikaci a praktické uplatnění osvojených dovedností v rámci domácího i evropského trhu práce. Hlavní cíl kurzu představuje komplexní příprava studentů na profesionální vedení pohovorů a porad v anglickém jazyce, tvorbu psaných dokumentů, neformální komunikaci a zejména porozumění kulturnímu prostředí evropských zemí. Výchozím prvkem celé koncepce kurzu však přitom zůstává pohled občana České republiky na celkové kulturní, pracovní, právní a institucionální milieu Evropské unie, jež se dnes namnoze může zdát velmi složité. Celkový rámec semináře proto nabízí také průřezový pohled na základní instituce Evropské unie a především prezentuje angličtinu jako jazyk, který převzal roli nezbytného univerzálního průvodce na evropských cestách a stal se prostředníkem pro další vzdělávání i pracovní uplatnění absolventů domácích univerzit.
Základní formy práce v kurzu: panelová diskuse, prezentace individuálních názorů, interpretace psaných a audiovizuálních materiálů, prezentace výsledků domácích prací a diskuse k nim. Procvičování - praktické zásady tvorby základních osobních a úředních dokumentů. Jazykové hry a cvičení.
Angličtina pro bakaláře- mírně pokročilí 1XAN126Cjletní semestrzkUJAZ3
Mgr. Šárka Rujbrová
Kurz anglického jazyka pro zvládnutí cizího jazyka jak správně, tak i plynně. Důkladně vysvětlená gramatika a široká slovní zásoba se vyučuje na základě rozvíjení všech jazykových dovedností a kombinace tradičních metod s modernějším komunikativním přístupem.
Angličtina pro bakaláře- mírně pokročilí 2XAN226Cjletní semestrzkUJAZ3
Mgr. Marie Žouželková Bartošová
Kurz anglického jazyka pro zvládnutí cizího jazyka jak správně, tak i plynně.Důkladně vysvětlená gramatika a široká slovní zásoba se vyučuje na základě rozvíjení všech jazykových dovedností a kombinace tradičních metod s modernějším komunikativním přístupem.
Angličtina pro bakaláře- středně pokročilí 1XAN326Cjletní semestrzkUJAZ3
Mgr. Agata Walek
Standardní kurs angličtiny pro středně pokročilé studenty zaměřený na obecnou i technickou angličtinu. Kurs je založen na integrovaném přístupu. Po gramatické části, která obsahuje různé komunikativní typy úkolů osvětlujících novou gramatiku, každá lekce zahrnuje úkoly pro četbu, poslech, psaní a mluvení. Během kursu dochází k velkému nárustu slovní zásoby. Cílem práce s technickými texty je výuka jazyka, nikoliv výuka odborného obsahu textu.
Angličtina pro bakaláře- středně pokročilí 2XAN426Cjletní semestrzkUJAZ2
Mgr. Pavel Sedláček
Standardní kurs angličtiny pro středně pokročilé studenty zaměřený na obecnou i technickou angličtinu. Kurs je založen na integrovaném přístupu. Po gramatické části, která obsahuje různé komunikativní typy úkolů osvětlujících novou gramatiku, každá lekce zahrnuje úkoly pro četbu, poslech, psaní a mluvení. Během kursu dochází k velkému nárustu slovní zásoby. Cílem práce s technickými texty je výuka jazyka, nikoliv výuka odborného obsahu textu.
Angličtina pro elektrotechnické inženýrstvíXAEI26Cjletní semestrzkUJAZ2
PhDr. Ludmila Neuwirthová, Ph.D.
Předmět XAEI je zaměřen na rozvoj jazykových kompetencí vyžadovaných budoucím pracovním prostředím absolventů. Studenti budou seznámeni s prostředky, funkcemi a stylem odborného jazyka se zvláštním zřetelem na terminologií technických oborů. Výuka je zaměřena na vývoj a výrobní proces, popis a prezentací technologií, zařízení a jejich součástí, popis technických problémů, možných rizik (včetně situací spojených s bezpečností a riziky v pracovním procesu ). Student bude schopen charakterizovat trendy technického vývoje a směřování výroby podle požadavků profilu absolventa bakalářského studia a měnícího se trhu práce.
Angličtina pro severní AmerikuXASA26Cjletní semestrzá,zkUJAZ3
M. A. Kenneth Froehling
Tento kurz je zaměřen na studenty, jenž již mají dostatečné znalosti obecného jazyka pro běžnou komunikaci. Účelem tohoto kurzu je přiblížit studentům jazyková a zejména pak kulturní specifika Severní Ameriky, odlišné dialekty, politické a ekonomické podmínky a další odlišnosti od evropských zvyklostí, jejichž znalost jim usnadní pobyt a pohyb po Kanadě a USA a umožní jim lépe se orientovat v tomto novém a kulturně velmi odlišném prostředí. V průběhu kurzu bude nacvičována jak ústní komunikace v modelových situacích, tak i písemná korespondence.
Bakalářská práceABCE52VBletní semestrUBMI5
doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D.
Samostatná technická bakalářská práce studenta řešící jím vybraný problém z nabídky zadání na oborových ústavech oboru Biomedicínská technika a bioinformatika. Téma bakalářské práce je zadáno na počátku daného akademického roku a může být odvozeno od tématu semestrálního projektu.
Bezpečná elektrotechnikaXELE26Pletní semestrzkUTEE2
doc. Ing. Pavel Kaláb, CSc.
Předmět umožní zájemcům získat znalosti o zásadách, zákonných ustanoveních, bezpečnostních předpisech a technických normách z oblasti bezpečnosti práce v elektrotechnice, o bezpečném provozování elektrických zařízení a elektrické instalace nízkého napětí a připraví studenty ke zkoušce ve smyslu Vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Po úspěšné zkoušce a ukončení elektrotechnického vzdělání (získání diplomu) získají absolventi kvalifikaci pracovníka pro samostatnou činnost.
BiochemieABCH26P - 10Cz - 14L - 2zimní semestrzá,zkUBMI6
Prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
V předmětu budou shrnuty nejvýznamnější poznatky z obecné a fyzikální chemie, struktury a reakce biochemicky významných organických sloučenin, přehled základního metabolismu v eukaryontní buňce. V další části se předmět zaměří na stručné shrnutí biochemie a pathobiochemie orgánů, významu klinické biochemie při zjišťování poruch metabolismu a principy metod klinické biochemie.
Bioelektrické jevyABEJ26P - 26Lzimní semestrzá,zkUBMI5
doc. RNDr. Ing. Jiří Šimurda, CSc.
Fyzikální výklad elektrických jevů v živé tkáni je speciální oblastí biofyziky. Předmět „Bioelektrické jevy“ seznamuje posluchače elektrotechnického zaměření s biofyzikálním základem elektrických pasivních vlastností i aktivních projevů živých tkání a také se současnými měřicími metodami.
BioinformatikaABIN26P - 26Cp - 13Oletní semestrzá,zkUBMI6
prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.
Předmět je orientován na získání znalostí o biologických databázích, jejich struktuře a možnostech použití. Zaměřuje se na studium informatických metod využitelných v analýze sekvencí z biologických databází včetně DNA a dále na studium obsahu pojmů genomika a proteomika.
BiosenzoryABSN26P - 26Lzimní semestrzá,zkUMEL5
doc. Ing. Jaromír Hubálek, Ph.D.
Předmět se zabývá širokým spektrem typických senzorů klasického provedení, polovodičovými a optickými vláknovými senzory, senzory mechanických veličin, magnetických veličin, chemickými a biochemickými senzory, piezoelektrickými senzory a biosenzory, senzory DNA.
BiostatistikaASTA26P - 26Lzimní semestrzá,zkUBMI5
doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Předmět je koncipován jako úvodní a prakticky orientovaný kurz zaměřený na širokou oblast aplikace analýzy dat a informačních technologií v medicíně. Důraz je kladen na řízení a správu dat klinických studií a základní aspekty provozní informatiky zdravotnických zařízení. V oblasti analýzy dat student projde teoretickým výkladem základů jednorozměrných a vícerozměrných metod a seznámí se s problematikou optimalizace experimentálních plánů. Důraz je kladen i na praktickou stránku výuky a veškeré výpočetní techniky jsou procvičovány s pomocí běžně dostupných softwarových nástrojů (Statistica for Windows, SPSS).
Efektivní čtení odborných anglických textůXARE26Cjletní semestrzá,zkUJAZ3
PhDr. Marcela Borecká
Kurs je zaměřen na efektivní čtení a porozumění anglickému odbornému textu s následnou diskusí. Práce s různými typy textů (populárně vědecké, odborné), různé techniky čtení (scanning, skimming, intensive reading), rozšiřování běžné i odborné slovní zásoby. Kurs je vhodný i jako průprava pro zkoušku v PGS i další typy zkoušek konaných mimo VUT.
Kurs je jednosemestrální.

Ekologie v elektrotechniceXEKE26P - 26Lzimní semestrzá,zkUBMI4
doc. Ing. Jiří Rozman, CSc.
Strategie a principy trvale udržitelného života, základní pojmy a zákony ekologie, ekologické audity a posuzování vlivu na ŽP. Chemické a fyzikální aspekty životního prostředí, hygienické požadavky na pracovní prostředí. Nejvyšší přípustné koncentrace škodlivin a dávek fyzikálních polí. Nakládání s odpady. Mezinárodní úmluvy a projekty ochrany životního prostředí. Ekonomie pro životní ptostředí.
Ekologie ve zdravotnictvíAEKZ26P - 26Lzimní semestrzá,zkUBMI4
doc. Ing. Jiří Rozman, CSc.
Seznámení se základními pojmy a zákony ekologie, strategií trvale udržitelného života, ekotoxikologií a fyzikálními aspekty životního prostředí.Pozornost je věnována monitorování životního prostředí a nejvyšším přípustným dávkám, ochraně před škodlivými účinky chemikálií i fyzikálních polí. Významná je hygiena pracovního prostředí a bezpečnost práce ve zdravotnictví. Probírán je integrovaný záchranný systém, nakládání s odpady ze zdravotnických provozů i posuzování vlivu na životní prostředí.
Elektrotechnický seminářAELS13Cz - 13Lzimní semestrUTEE2
doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D.
Úvod do elektrotechniky.
Elektrická energie - výroba, přenos a rozvod elektřiny, trojfázová soustava.
Ideální a reálné obvodové prvky R, L, C.
Základní obvodové zákony - Ohmův zákon, Kirchhoffovy zákony.
Rezistorové obvody - měření napětí, proudu, výkonu a odporu. Metoda postupného zjednodušování, děliče napětí a proudu, reálné zdroje.
Časově proměnné veličiny, harmonická analýza, spektrum.
Střídavé obvody - harmonický ustálený stav, symbolicko-komplexní metoda, impedance a admitance. Výkon a účiník, kompenzace jalového výkonu.
Pasivní lineární obvody 1. a 2. řádu - kmitočtové filtry a rezonanční obvody.
Přechodné děje v lineárních obvodech 1. a 2. řádu.
Magnetické obvody - základní magnetické veličiny a zákony, transformátory, obvody s permanentními magnety, řešení magnetických obvodů.
Nelineární nesetrvačné prvky a obvody - metody řešení.
Úvod do číslicové techniky - základní pojmy, převodníky AČ a ČA, kombinanční sekvenční obvody, číslicové měřicí přístroje
Simulace elektrických obvodů - úvod do simulátoru MicroCap
Fyzika 1AFY126P - 13Cz - 13Cp - 26L - 13Ozimní semestrzá,zkUFYZ6
RNDr. Pavel Dobis, CSc.
Základy mechaniky částic, Gravitační a tíhové pole, Elektrostatické pole, Elektrický náboj, Coulombův zákon, Gaussův zákon elektrostatiky, Kapacita, Elektrický proud a odpor, Stacionární magnetické pole, Biotův-Savartův zákon, Ampérův zákon celkového proudu, Silové působení magnetického pole, Nestacionární magnetické pole, Faradayův indukční zákon, Maxwellovy rovnice v integrálním i diferenciálním tvaru. Elektrické kmity, střídavé proudy a obvody.
Fyzika 2AFY239P - 6Cz - 7Cp - 13L - 13Oletní semestrzá,zkUFYZ6
doc. RNDr. Milada Bartlová, Ph.D.
Postupné harmonické vlny, energie přenášená vlněním, superpozice a interference vlnění. Zákony geometrické optiky, vláknová optika. Interference a difrakce světla, holografie. Teplota, teplo, přenos tepla, principy termodynamiky, tepelné motory a čerpadla. Meze klasické fyziky. Pásová teorie pevných látek. Vodivost kovů,izolantů a polovodičů. Supravodivost. Jaderná fyzika. Využití fyzikálních principů v lékařství.
Fyzikální seminářAFYSA26Czzimní semestrUFYZ2
Ing. Jitka Brüstlová, CSc.
Kinematika; rychlost, zrychlení, přímočarý pohyb, křivočaré pohyby. Dynamika; Newtonovy pohybové zákony, síla, hybnost, impuls síly, práce, výkon, energie, účinnost. Elektrické pole; elektrický náboj, Coulombův zákon, intenzita, potenciál a napětí. Kapacita. Sériové a paralelní zapojení kondemzátorů. Elektrický proud. Sériové a paralelní zapojení odporů.
Fyziologie člověkaAFYZ26P - 39Lzimní semestrzá,zkUBMI6
doc. MUDr. Zdeněk Wilhelm, CSc.
Fyziologie člověka se zabývá normálními funkcemi lidského organismu, jeho orgánů a tkání, buněk, buněčných organel a molekul.Klade důraz na způsob, jakým jsou dílčí funkce řízeny, aby v každém okamžiku odpovídaly dané situaci a jak jsou integrovány do vyššího, kvalitně dokonalejšího celku-organismu.
Informační bezpečnost uživatelůXIBU2Czletní semestrICV3
doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D.
Předmět bude obsahovat zejména tyto oblasti:
• Internet a legislativa (autorský zákon, využívání legálního softwaru, problematika stahování, ochrana osobních údajů)
• Bezpečné chování na síti (eliminace phishingu, boj proti hoaxu a spamu, používání antivirů a firewallů)
• Elektronický podpis, bezpečná identita, správa hesel
Inženýrská pedagogika a didaktikaXIPD52Pletní semestrzkUJAZ5
Ing. Martin Jílek
IPD se zabývá v souladu se základy obecné pedagogiky všemi návaznými oblastmi studia a specifikací vlivů technických obsahů a jejich ovlivnění výukovými metodami. Jsou specifikovány cíle výuky a učení ve vyučování odborným předmětům s respektováním jejich hierarchie. Struktura přednášek zohledňuje odbornosti účastníků studia.
Kultura projevu a tvorba textůXKPT39P - 13Czletní semestrUJAZ5
Ing. Martin Jílek
Kurz nabízí teoretické seznámení se zásadami efektivní společenské komunikace a prezentace, zájemcům z řad studentů poskytne i praktické informace z oblasti tvorby učebních textů.
Laboratorní didaktikaXLAD13Pletní semestrUJAZ0
Ing. Martin Jílek
- Uplatňování audiovizuálních informací ve výuce
- Specifika didaktické a výpočetní techniky
- Pedagogické funkce didaktické techniky
- Zpětná projekce a její výhody-projekční plochy
- Internet, webové stránky
- Prezentační programy, metodika vytváření počítačových prezentací
- Multimédia ve výuce
- Digitální fotografování - podpora výuky
- Tvorba didaktických náplní, možnosti lektora
Lékařská diagnostická technika ALDT26P - 26Lzimní semestrzá,zkUBMI5
doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D.
Principy funkce a konstrukční řešení diagnostických přístrojů a systémů pro snímání elektrických signálů a neelektrických veličin z organismu (EKG,EEG,EMG, EGG, impedanční měření, snímání krevního tlaku, měření průtoku krve, pletysmografie, meření teploty, pulsní oximetrie). Zásady konstrukce a využití lékařských systémů.
Matematika 1AMA139P - 13Cp - 26Ozimní semestrzá,zkUMAT7
RNDr. Vlasta Krupková, CSc.
Základní matematické pojmy. Množiny, operace s množinami, funkce, inverzní funkce, posloupnosti.
Vektorové prostory, základní pojmy, lineární kombinace vektorů,lineární závislost,nezávislost vektorů, báze, dimenze vektorového prostoru. Matice a determinanty. Soustavy lineárních rovnic a jejich řešení. Diferenciální počet funkcí jedné proměnné, limita, spojitost, derivace funkce. Derivace vyšších řádů, l´Hospitalovo pravidlo, průběh funkce. Integrální počet funkcí jedné proměnné, primitivní funkce, neurčitý integrál. Metody přímé integrace. Metoda per partes, substituční metoda, integrace některých elementárních funkcí. Určitý integrál a jeho aplikace. Nevlastní integrál. Nekonečné číselné řady, kritéria konvergence. Mocninné řady, Taylorova věta, Taylorova řada.
Matematika 2AMA239P - 13Cp - 13Oletní semestrzá,zkUMAT6
prof. RNDr. Jan Chvalina, DrSc.
Diferenciální počet reálné funkce více proměnných, limita, spojitost, parciální derivace. Obyčejné diferenciální rovnice a jejich systémy, základní pojmy, příklady užití diferenciálních rovnic. Diferenční rovnice, základní pojmy. Diferenciální počet v komplexním oboru, holomorfní funkce. Integrální počet v komplexním oboru, Cauchyova věta, Cauchyův vzorec, Laurentova řada, singulární body, residuová věta. Laplaceova transformace a Fourierova transformace, souvislost s Laplaceovou transformací. Z-transformace, diskrétní systémy, diferenční rovnice. Signály se spojitým časem, spektrum signálu. Systémy a jejich matematický model. Řešení vstupně-výstupní rovnice Laplaceovou transformací. Impulsní a frekvenční charakteristika.
Matematika 3AMA326P - 13Cp - 13Ozimní semestrzá,zkUMAT5
Mgr. Irena Hlavičková, Ph.D.
Numerické metody: Iterační metody pro systém lineárních lovnic, řešení nelineárních rovnic, aproximace funkcí, interpolační polynom a splajn, metoda nejmenších čtverců, numerický výpočet derivace, numerická integrace, základy numerického řešení diferenciálních rovnic.
Pravděpodobnost: náhodný jev, definice pravděpodobnosti, podmíněná pravděpodobnost, nezávislost jevů, věta o úplné pravděpodobnosti, Bayesův vzorec, náhodná veličina, distribuční funkce, hustota, pravděpodobnostní funkce, základní typy rozdělení.
Základy matematické statistiky: náhodný výběr a jeho charakteristiky, statistické testy.
Materiály a komponenty pro biomedicínuAMBM26P - 26Lletní semestrzá,zkUETE5
doc. Ing. Marie Sedlaříková, CSc.
Předmět se zabývá speciálními materiály pro použití v biomedicínské praxi. Součástí předmětu je kapitola, zabývající se materiály používanými v kardiologii, dále novými elektrochemickými zdroji proudu, používanými pro speciální přístroje, např. kardiostimulátory a defibrilátory. Dále je uveden vliv biologického prostředí na korozi a životnost použitých materiálů a je pojednána kompatibilita tkáňových implantátů. Část přednášek je věnována polymerním materiálům z hlediska chemického, struktury a s tím souvisejících vlastností a dále využitím polymerních materiálů v biomedicíně, např. jako implantáty nebo léčiva s postupným uvolňováním aktivní látky nebo s cíleným uvolňováním léčiva (např. cílená cytostatika). Další oblastí polymerních materiálů jsou hydrogely pro kontaktní a nitrooční čočky a další aplikace. Významná je část pojednávající o principu a využití NMR pro diagnostické a analytické účely.
Modely v biologii a epidemiologiiAMOD26P - 13Cp - 13Oletní semestrzá,zkUBMI5
Ing. Martin Vítek, Ph.D.
Biologický systém, klasifikace a popis vlastností. Zobecněný přístup k modelování biologických systémů. Analýza modelů biologických systémů (rovnovážné stavy a jejich stabilita). Kompartmentové modely. Simulace chování biologických systémů. Popis charakteristických konkrétních modelů biologických systémů (modely základních podsystémů organismu, modely biochemických procesů, epidemiologické modely).
Němčina nádstavbový kursXJN526Cjzimní semestrzá,zkUJAZ6
Mgr. Ladislav Baumgartner
Kurz je určen jak pro studenty, kteří absolvovali kurz JN3, tak pro studenty, kteří jsou pokročilí a zvládli základy německé mluvnice, ale potřebují se naučit vyjadřovat v běžných situacích.Kromě běžných témat se účastník kurzu naučí psát životopis, seznámí se s pojmy z oblasti internetu a s tématy hospodářské němčiny.Součástí výuky je i práce s odbornými texty, poslech a práce s poslechovým a čteným textem. Jde o specializovaný kurz.
Němčina pro mírně pokročilé grundkurs iiXJN226Cjzimní semestrzá,zkUJAZ6
Mgr. Pavel Sedláček
Kurs navazuje na předchozí studium na střední škole,příp. na absolvovaný kurz JN1 (Němčina pro začátečníky)
Probíraná mluvnice je účinně využívána v poslechových a komunikativních aktivitách, zaměřených na běžné každodenní situace.
Němčina pro pokročilé i fortgeschrittene iXJN326Cjzimní semestrzá,zkUJAZ6
Mgr. Pavel Sedláček
Kurs navazuje na předchozí studium na střední škole,příp. na absolvovaný kurz JN2 (Němčina pro mírně pokročilé)
Probíraná mluvnice je účinně využívána v poslechových a komunikativních aktivitách, zaměřených na běžné každodenní situace.
Němčina pro začátečníky grundkurs iXJN126Cjzimní semestrzá,zkUJAZ6
Mgr. Pavel Sedláček
Cílovou skupinou kurzu jsou studenti-začátečníci.Kurz zahrnuje úvod do studia jazyka s důrazem na poslech a gramatiku.Výuka je směrována na rychlé a přímé osvojení komunikativních návyků v každodenních situacích.
Obecná biofyzikaAOBF26P - 39Lletní semestrzá,zkUBMI6
Prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
Obecná biofyzika zahrnuje hlavní oblasti obecné a také lékařské biofyziky, a to zejména problematiku radiobiologickou, termodynamiku živých systémů, biofyziku membrán, smyslů, kardiovaskulárního a dýchacímu systému, optické metody laboratorní a klinické, rizika a biofyzikální interakce některých přístrojových metod. Praktická cvičení a demonstrace seznamují studenty zejména se způsobem měření neelektrických parametrů živých organismů.
Odborná praxeAXBE8OPzimní semestrUBMI0
prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.
Odborná praxe ve zdravotnických zařízeních, institucích, podnicích a firmách zaměřených na klinický provoz, výrobu, výzkum, a obchod v oblasti biomedicínské techniky a bioinformatiky, a to v tuzemsku i v zahraničí.
Patologická fyziologieAPFY26P - 26Lletní semestrzá,zkUBMI5
Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
Patologická fyziologie je nauka o etiologii a patogenezi nemocí a patologických stavů. Schopnost patofyziologického myšlení umožňuje vniknout do logické podstaty vzniku klinicky manifestních nemocí a stavů za účasti analytických i syntetických myšlenkových postupů. Studenti budou seznámeni se základními příčinami nemocí (fyzikálními, chemickými a biologickými včetně genetických) a jejich patogenetickými souvislostmi.
Pedagogická psychologieXPSO52Pletní semestrzkUJAZ5
Ing. Martin Jílek
Předmět je tématicky rozdělen na dvě části. První část představuje seznámení studentů s výchozími stanovisky, teoriemi a terminologií obecné psychologie, vývojové psychologie, sociální psychologie a psychologie osobnosti. Navazující druhá část se soustřeďuje na stěžejní témata pedagogické psychologie jako je kupř. proces učení, vztah učitel - žák, typologie učitele nebo problematika školního neprospěchu. V kurzu je rovněž dán určitý prostor pro psychologické sebepoznání studentů a nácvik relaxačních technik, kde se uplatňují především zážitkové techniky spojené s prezentací psychologických testů.
Podvojné účetnictvíXPOU26P - 26Czletní semestrzkUJAZ4
Ing. Martin Jílek
Kurz je jednosemestrový a posluchači se postupně seznámí s rozvahou, jejím rozepsáním do účtů, ovládnou princip podvojného účtování, naučí se sestavit výsledovku a účetní závěrku.
Praktika z bioinformatikyAPBI39Cp - 13Oletní semestrUBMI4
doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D.
Bioinformatika a vazba na další vědní obory. Bioinformatická data, dostupné databáze, základní operace s daty. Genomové sekvence organismů. Základní operace s genomovými sekvencemi. Speciální funkce knihovny Bioinformatics programového prostředku Matlab. Nelineární metody zpracování biosignálů, metoda dynamického borcení času, skryté Markovovy modely. Využití nelineárních metod ve shlukové analýze, klasifikačních úlohách. Statistické vyhodnocení klasifikačních postupů.
Praktika z biomedicínské a klinické technikyAPBT39L - 13Oletní semestrUBMI4
doc. Ing. Milan Chmelař, CSc.
Přednášky jsou věnovány zvláštnostem konstrukce zdravotnické techniky. V rámci praktických cvičení
tento předmět umožní posluchačům praktické seznámení s použitím a provozem některých přístrojů používaných ve zdravotnictví. Je zaměřen ryze prakticky a v rámci cvičení budou posluchači seznámeni i s některými problémy, se kterými se lze při použití přístrojů setkat. Dostanou i možnost jednoduché zařízení si sestrojit.
Radiologie a nukleární medicínaARAD26P - 72Lletní semestrzá,zkUBMI7
Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc.
Předmět je koncipován jako teoretický a praktický přehled technik zobrazovacích metod, tedy radiologie a nukleární medicíny. Vedle metod, využívajících pro zobrazení RTG záření (jak emisní, tak transmisní metody)je součástí předmětu magnetická rezonance a sonografie. Součástí předmětu je porovnání technických parametrů metod a to jak hardware tak software. V předmětu budou též probírány možnosti přenosu a archivace dat se zaměřením na DICOM formát, PACS, RIS a NIS.
Ruština pro mírně pokročiléXJR226Cjzimní semestrzá,zkUJAZ6
PaedDr. Alena Baumgartnerová
Tento kurz navazuje na kurz JR1, případně je určen pro mírně pokročilé studenty,a opakuje učivo v těsné souvislosti s uváděním a procvičováním nových jazykových jevů a s rozvíjením dovedností poslechu, čtení, ústního a písemného projevu - to vše spolu s všestranným zvyšováním náročnosti.
Ruština pro začátečníkyXJR126Cjzimní semestrzá,zkUJAZ6
PaedDr. Alena Baumgartnerová
Kurs je určen pro začátečníky v ruském jazyce.Výuka je založena na rozvíjení komunikativní kompetence,a to zejména v poslechu s porozuměním a v hovoru ve spojení s dovednostmi čtení a psaní.Vzhledem ke specifičnosti počáteční fáze výuky se klade(zejména v úvodních lekcích)velký důraz na zvukovou a grafickou stránku jazyka.Jazykové učivo je úzce spjato s poznatky mimojazykovými,v nichž zaujímají důležité místo hlavně údaje ze soudobých i starších ruských reálií.Přiměřeným způsobem se uplatňují i české reálie.Důraz je kladen na důkladné procvičování učiva s hlavním zaměřením na rozvíjení řečových dovedností.
Semestrální projektABSE52Przimní semestrklUBMI2
doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D.
Samostatná technická práce studenta řešící jím vybraný problém z nabídky zadání na oboru Biomedicínská technika a bioinformatika. Téma projektu se vybírá na počátku zimního semestru daného akademického roku a může být odvozeno od budoucího tématu bakalářské práce.
Standardizace ve zdravotnictvíASTD26Pletní semestrzkUBMI3
doc. Ing. Milan Chmelař, CSc.
Předmět umožní posluchačům poznat problémy zdravotnické techniky z pohledu technických norem a metronomie. V úvodních přednáškách jsou posluchači stručně seznámeni s principy celé řady zdravotnických přístrojů. V další části přednášek pak jsou rozebrány důvody, které vedly k zavedení norem, jsou rozebrány i účinky elektrického proudu na organismus a dále pak jsou rozebírány vlastnosti vybraných zdravotnických přístrojů z hlediska požadavků, které na ně kladou normy ČSN EN. Zde je kladen důraz na požadavky důležité z hlediska bezpečnosti pacienta a požadavků na obsluhu přístrojů. Předmět si neklade za cíl seznámit posluchače se všemi normami, které v této oblasti techniky platí. To s ohledem na jejich množství ani v rámci počtu hodin není možné. Klade si za cíl upozornit na úskalí, se kterými se musí konstruktér i uživatel vyrovnat aby byl splněn základní cíl, tj. neohrozit život pacienta ani obsluhujícího personálu.
Terapeutická a protetická technika ATPT26P - 26Lletní semestrzá,zkUBMI5
doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D.
Základní terapeutické přístupy, fyzikální terapie. Mechanizmy účinků fyzikální terapie. Principy a konstrukční řešení přístrojů a systémů užívaných v terapii a chirurgii - využití ionizujícího a neionizujícího záření, ultrazvuku, nízkých teplot. Účinky terapeutických postupů na lidský organismus. Podpora a náhrada orgánů.
Týmový projektATPR13Se - 26Prletní semestrUBMI3
prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.
V rámci předmětu bude kladen důraz na týmovou práci v projektu. Téma práce si tým vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše UBMI. Nabízená témata se budou odvíjet od dosud probrané látky. Projekt bude obhajován v rámci předmětu na konci semestru. V rámci tohoto týmového projektu bude možné si procvičit základní komunikativní a prezentační dovednosti včetně ověření si metod práce v týmu, jeho vedení a projektového managementu. V rámci předmětu se student naučí též vytvářet podklady pro jednotlivé typy odborných prezentací a psaných odborných textů. Typografická pravidla a korekturní značky. Druhy, účel a náležitosti odborných prezentací (přednáška, referát, seminář, obhajoba samostatné práce, diskuze apod.). Druhy, účel a náležitosti psaných odborných textů (příspěvky na konference, postery, samostatné práce či projekty apod.). Psaní rešerší a bibliografických citací. Předmět je koncipován tak, aby si student mohl vyzkoušet vybrané formy odborné prezentace a psaného odborného textu.
Tělesná výchovaXTEL26Oletní semestrCESA0
RNDr. Hana Lepková
Tělesná výchova je na všech fakultách VUT v Brně organizována jako nepovinný předmět. Systém tělesné výchovy na VUT v Brně umožňuje všem studentům po dobu celého vysokoškolského studia (včetně studia doktorandského) zapojení se do tělovýchovné a sportovní činnosti. Semestrální nabídku tělesné výchovy tvoří 38 sportovních specializací na 5 výkonnostních úrovních. Tělesná výchova je zahrnuta ve studijních programech jednotlivých fakult v rozsahu 2 hodiny cvičení týdně. Nedílnou součástí výukových programů jsou také zimní a letní kurzy v rozsahu 30 hodin týdně.
Nad rámec studijních programů je pro všechny studenty připraven program sportovních aktivit na zkouškové období a bohatý kalendář sportovních soutěží a turnajů.
Nadstavbovou činnost v oblasti tělesné výchovy a sportu (rekreační i výkonnostní formy) zajišťuje celoročně Centrum sportovních aktivit (CESA) VUT v Brně ve spolupráci s Vysokoškolským sportovní klubem VUT v Brně (VSK VUT Brno).
Umělá inteligence v medicíněAUIN26P - 13Cp - 13Ozimní semestrzá,zkUBMI5
doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc.
Předmět je orientován na oblasti umělé inteligence, které se uplatňují při rozhodování v medicíně. Zaměřuje se zejména na metody rozpoznávání, úvod do umělých neuronových sítí a základní principy expertních systémů. Všímá si také využití pravděpodobnostních metod pro rozhodování za neurčitostí a využití fuzzy logiky při přibližném usuzování.
Zdravotnická etikaAETI13P - 13Czzimní semestrzá,zkUBMI3
doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil.
Biomedicínská etika se zabývá etickým přesahem biomedicíny, zejména pak etických implikací biotechnologií. Předmět rozšiřuje technický a biotechnologický přístup o humanitní rozměr. Nezbytným předpokladem pojednání o morálních dilematech plynoucích z vývoje a použití biomedicínských technologií je transdisciplinarita.
Zdravotnická legislativa a právoAZLP13P - 13Czzimní semestrklUBMI3
doc. Ing. Jiří Rozman, CSc.
Předmět seznamuje studenty se systémem právního řádu, zákony a druhy právních norem. Probírá ústavní právo ČR, základy soukromého práva, Evropské právo a jeho strukturu i odpovídající orgány, pracovní právo a správní právo. Těžiště předmětu je ve výkladu způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání biomedicínského technika a inženýra. Diskutovány jsou také hygienické limity mikroklímatu a fyzikálních polí v pracovním prostředí i strategie nakládání s odpady ve zdravotnickém provozu.
Zobrazovací systémy v lékařstvíAZSL39P - 13Cp - 13Oletní semestrzá,zkUBMI6
doc. Ing. Aleš Drastich, CSc.
Základy teorie procesu zobrazení a obecné kvantitativní hodnocení jeho kvality. Stěžejní fyzikální a technické aspekty konstrukce konkrétních zobrazovacích systémů s přímou a nepřímou syntézou obrazu a používaná hodnocení jejich základních vlastností.
Základy anatomie a histologieAANA39P - 13Lzimní semestrzá,zkUBMI5
Doc. MUDr. Pavel Matonoha, CSc.
Základy anatomie jsou koncipovány jako nosný morfologický obor s klinickými poznámkami pro všechny typy bakalářského studia,některé kapitoly jsou vysvětleny podrobněji –např. pohybový aparát pro fyzioterapeuty, trávicí soustava pro obor výživa atd. . Po ukončení větších celků je zařazena demonstrace vybraných anatomických i klinických preparátů (pomůcek ) . Základy histologie mají poskytnout stručný ucelený obraz o mikroskopické a submikroskopické stavbě buněk, tkání a orgánů.Tyto znalosti jsou nezbytné pro pochopení základních regulačních mechanismů v lidském organismu a pochopení funkce jednotlivých orgánů.
Základy první pomociAPRP13P - 13Lzimní semestrUBMI3
MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D.
První pomoc představuje základní postupy bezprostřední nelékařské pomoci u život ohružujících stavů.
Úvod do klinické medicínyAKME39P - 26Lzimní semestrzá,zkUBMI6
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
Náplní oboru je seznámení posluchačů s problematikou klinické medicíny v základním rozsahu důležitém pro získání přehledu o náplni a zásadách klinické práce. Studenti získají přehled o základních medicínských pojmech, základních principech vyšetřování nemocného jako nezbytného předpokladu pro diagnostiku chorob. Seznámí se také se základními nozologickými jednotkami rozdělenými podle jednotlivých systémů včetně stručného přehledu jejich příznaků a současných možností léčby.
Úvod do medicínské informatikyAUMI26P - 13Cp - 13Ozimní semestrzá,zkUBMI5
prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.
Počítače v medicíně a biologii. Medicínská data, získávání, archivace a použití. Systémy založené na počítačových pacientských záznamech. Systémy získávání informací. Nemocniční informační systémy. Biostatistika. Rozhodování v medicíně, pravděpodobnostní usuzování. Klinické systémy podpory rozhodování. Standardy v medicínské informatice. Etika a zdravotnická informatika, uživatelé, standardy. Úvod do bioinformatiky. Základy zpracování genetické informace.
Úvod do molekulární biologie a genetikyAMOL26P - 26Lletní semestrzá,zkUBMI5
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
V průběhu studia získají studenti solidní přehled současných poznatků z molekulární a buněčné biologie: uchovávání a exprese genetické informace, stavba a funkce buňky a buněčné interakce. Získají praktické dovednosti z mikroskopické praxe, naučí se základům biologického experimentu a jeho hodnocení. Získané vědomosti a dovednosti budou základem pro lepší pochopení dalších předmětů – patologické fyziologie, úvodu do klinické medicíny a analýzy biologických signálů.
Číslicové zpracování signálů a obrazů AZSO39P - 13Cpzimní semestrzá,zkUBMI5
prof. Ing. Jiří Jan, CSc.
Předmět uvádí přehledovým způsobem do:
- základních konceptů signálů a systémů,
- číslicového zpracování a analýzy signálů,
- číslicového zpracování a analýzy obrazových dat,
jako základních nezbytných prostředků jak v oblasti moderní biomedicínské přístrojové techniky, tak v oblasti bioinformatiky
Španělština pro mírně pokročiléXJS226Cjzimní semestrzá,zkUJAZ6
PhDr. Marcela Borecká
Kurs navazuje na XJS1, rozšiřuje komunikativní schopnosti, slovní zásobu a znalost gramatiky, zahrnuje nácvik poslechu s využitím náročnějších audio i video materiálů. V LS je kurs obohacen o základy technické španělštiny. Budou zapůjčeny originální španělské učebnice. Kurs je dvousemestrální.
Španělština pro začátečníkyXJS126Cjzimní semestrzá,zkUJAZ6
PhDr. Marcela Borecká
Nový komunikativní kurs španělštiny pro začátečníky bude zahrnovat nácvik výslovnosti, základy gramatiky, konverzaci v každodenních situacích,čtení a poslech. Pro výuku budou m.j. zapůjčeny originální španělské učebnice, bude použito audio i video. Kurs je dvousemestrální a navazuje na něho kurs JS2 - Španělština pro mírně pokročilé.

8. Praxe

V bakalářském studijním programu je zahrnuta odborná praxe studenta v rozsahu 4 týdnů. Praxe může být absolvována ve zdravotnických zařízeních, institucích, podnicích a firmách zaměřených na klinický provoz, výrobu, výzkum, a obchod v oblasti biomedicínské techniky a bioinformatiky, a to v tuzemsku i v zahraničí. Praxi si zařizuje student sám a je třeba ji konat mimo dobu pravidelné výuky (zejména v letním prázdninovém období) od začátku do konce bakalářského studia.

9. Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška se skládá z částí:
- prezentace a obhajoba zpracované bakalářské práce před komisí pro státní závěrečné zkoušky,
- ústní zkoušky z předmětu "Biomedicínský základ", který sdružuje vybraná témata povinných předmětů biomedicínského základu oboru A-BTB,
- ústní zkoušky z předmětu "Biomedicínská technika a bioinformatika", který sdružuje vybraná témata povinných předmětů biomedicínské techniky a bioinformatiky oboru A-BTB.