Příručka oboru

Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika (EEKR-M1)

Magisterský navazující studijní program

Prezenční studium

ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBORU

Elektroenergetika (M1-EEN)

akademický rok 2017/2018

Obsah
  1. Charakteristika a cíle oboru
  2. Profil a uplatnění absolventa
  3. Oborová rada
  4. Základní zásady a pravidla studia
  5. Návaznost studia na další typy studijních programů
  6. Studijní plány
  7. Anotace předmětů
  8. Praxe
  9. Státní závěrečná zkouška

1. Charakteristika a cíle oboru

Dvouletý magisterský studijní obor Elektroenergetika (EEN) je zaměřen na výchovu inženýra se širokým základem znalostí teorie a praktických aplikací v oblasti celé elektroenergetiky. Oborové studium prohlubuje znalosti absolventa v problematice výroby, přenosu a rozvodu elektrické energie, řízení sítí, kvality elektrické energie, elektrotepelné a světelné techniky, ekonomiky a obchodování s elektrickou energií a projektování tak, že je schopen jak řešit samostatně inženýrské problémy v uvedených oblastech, tak i ve vrcholových pozicích tyto oblasti řídit.
Student během studia rozšíří také své teoretické znalosti studiem předmětů teoretické nadstavby z oblasti vyšší matematiky a fyziky. Pro rozšíření spektra svých vědomostí si volí i odborné předměty z ostatních oborů magisterského studia FEKT VUT v Brně a dále předměty jazykové a všeobecně vzdělávací.
Absolvent má kvalifikované znalosti z oblasti výroby, přenosu, rozvodu a užití elektrické energie a ekonomiky v rámci současných potřeb i budoucího rozvoje elektroenergetiky. Spektrum znalostí sahá od teoretických poznatků po praktické aplikace. Absolvent je kvalifikován v problematice elektroenergetiky. Díky kvalitnímu teoretickému vzdělání a širokému univerzálnímu základu aplikačně zaměřeného oborového studia je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí profesionální praxe. Absolventi oboru se uplatní při výzkumu, vývoji, projekci a provozu náročných zařízení v elektroenergetice, silnoproudé elektrotechnice i v průmyslu. Ve všech těchto oblastech jsou rovněž schopni zastávat vyšší technicko-řídicí a manažerské funkce.

2. Profil a uplatnění absolventa

Absolvent má kvalifikované znalosti z oblasti výroby, přenosu, rozvodu a užití elektrické energie a ekonomiky v rámci současných potřeb i budoucího rozvoje elektroenergetiky. Spektrum znalostí sahá od teoretických poznatků po praktické aplikace. Absolvent je kvalifikován v problematice elektroenergetiky. Díky kvalitnímu teoretickému vzdělání a širokému univerzálnímu základu aplikačně zaměřeného oborového studia je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí profesionální praxe. Absolventi oboru se uplatní při výzkumu, vývoji, projekci a provozu náročných zařízení v elektroenergetice, silnoproudé elektrotechnice i v průmyslu. Ve všech těchto oblastech jsou rovněž schopni zastávat vyšší technicko-řídicí a manažerské funkce.

3. Oborová rada

Za obsahovou náplň a organizační zajištění studia každého oboru studijního programu odpovídá oborová rada, složená z významných akademických pracovníků ústavů fakulty a odborníků z praxe působících na tomto oboru. Pro uvedený obor je současné složení oborové rady následující:

doc. Ing. Petr Toman, Ph.D. - předseda
doc. Dr. Ing. Miroslav Patočka - člen interní
prof. Ing. Jarmila Dědková, CSc. - člen interní
doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. - člen interní
doc. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. - člen interní
doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. - člen interní
Ing. Petr Modlitba, CSc. - člen externí
Ing. Radek Javora - člen externí

4. Základní zásady a pravidla studia

Studijní předměty na oboru M-EEN jsou hodnoceny tzv. kredity. Kredit vyjadřuje přibližnou týdenní hodinovou zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném zakončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, případně vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, příslušnými Směrnicemi děkana FEKT VUT a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu. Ve dvouletém magisterském studiu musí student získat minimálně 120 kreditů. V jednotlivých skupinách studijních předmětů je přitom na oboru M-EEN nutno získat:
- v povinných předmětech (včetně semestrálního projektu) 52 kreditů
- za vypracování, odevzdání, přijetí a obhájení diplomové práce 30 kreditů
- ve volitelných oborových předmětech minimálně 13 kreditů
- ve volitelných předmětech teoretické nadstavby minimálně 10 kreditů
- ve volitelných mimooborových předmětech minimálně 5 kreditů
- ve volitelných všeobecně vzdělávacích předmětech minimálně 10 kreditů
při celkovém počtu minimálně 120 kreditů. Nezískání těchto minimálních počtů v jedné skupině předmětů nelze kompenzovat překročením počtu kreditů získaných v jiné skupině předmětů.

Povinné předměty oboru M-EEN absolvuje student v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech v této příručce. Diplomová práce navazuje na semestrální projekt, a proto k jejímu řešení lze přistoupit až po úspěšném obhájení semestrálního projektu. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, musí si jej zapsat znovu hned v následujícím roce svého studia.

Volitelné oborové předměty jsou oborově zaměřené odborné předměty, které profilují studenta do užších oblastí jeho zájmů. Tyto předměty si pro daný akademický rok volí student sám z aktuální nabídky oboru M-EEN při respektování pravidel pro jejich výběr uvedených ve studijních plánech (zejména povinný zápis alespoň minimálního požadovaného počtu těchto předmětů z každé vymezené nabídkové skupiny).
Při výběru volitelných oborových předmětů se student řídí svými odbornými zájmy s ohledem na odbornou oblast oboru M-EEN, na kterou se chce blíže zaměřit. Přitom může vycházet z obsahových charakteristik volitelných předmětů oboru M-EEN, případně může využít služeb studijního poradce na ústavu elektroenergetiky, který mu poradí při sestavování jeho konkrétních studijních plánů.
Studijním poradcem v současné době je doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D.. (ÚEEN, Technická 8, místnost č. 504).
Výběr volitelných oborových předmětů v jednotlivých semestrech si student musí volit tak, aby na konci svého magisterského studia dosáhl předepsaný (nebo vyšší) počet kreditů v předepsané skladbě.
Výběrem volitelných předmětů se lze zaměřit např. na následující odborná zaměření, případně jejich libovolné kombinace:
VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE (VE) je zaměřena na problematiku návrhu a provozu zdrojů elektrické energie od velkých elektráren a tepláren až po alternativní energetické zdroje.
PŘENOS A ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE (PR) se zabývá navrhováním a provozem elektrických přenosových a rozvodných soustav včetně průmyslového a domovního rozvodu.
UŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE (UE) se zaměřuje na navrhování a provoz osvětlovacích soustav včetně zdrojů světla, elektrotepelnou techniku a průmyslovou elektroenergetiku.

Volitelné předměty teoretické nadstavby jsou předměty z oblasti vyšší matematiky a fyziky, jimiž si student dále prohlubuje své teoretické vysokoškolské znalosti těchto základních disciplín. Tyto předměty si student volí sám z nabídky určené oborovou radou oboru M-EEN tak, aby do konce studia z nich získal alespoň minimální požadovaný počet kreditů. Student musí absolvovat minimálně 2 předměty této kategorie (tj. minimálně 10 kreditů), z toho ALESPOŇ JEDEN PŘEDMĚT MUSÍ BÝT MATEMATICKÝ (zajišťovaný Ústavem matematiky FEKT VUT). Pro výběr volitelných předmětů teoretické nadstavby jsou k dispozici jejich obsahové charakteristiky.

Volitelné mimooborové předměty jsou odborné předměty vybrané z nabídek jiných magisterských studijních oborů FEKT. Jejich úkolem je rozšířit znalosti studentů i do jiných odborných oblastí než těch, které tvoří náplň studovaného oboru. Tyto předměty si student volí tak, aby do konce studia z nich získal alespoň minimální požadovaný počet kreditů, a to z jejich vymezené nabídky ve studijních plánech (při respektování uvedených pravidel). Pro vhodný výběr volitelných mimooborových předmětů platí stejné zásady jako u volitelných oborových předmětů, včetně možnosti využít i zde služeb oborového studijního poradce. Volitelné mimooborové předměty zajišťují vybrané ústavy z ostatních oborů magisterského studia FEKT. Jejich výuka se uskutečňuje společně se studenty těchto oborů.

Volitelné všeobecně vzdělávací (VVV) předměty rozšiřují všeobecné znalosti studentů. V nabídce VVV předmětů jsou vytvořeny dvě tematické skupiny:
* skupina 91 obsahuje předmět Angličtina pro život (English for Life) MEFE. Předmět má 4 kredity, je celoroční (dvousemestrální) a je zakončen zápočtem a zkouškou. Výuku zajišťuje UJAZ.
* skupina 92 obsahuje:
- 7 předmětů ekonomického, právního a ekologického charakteru s 2 až 5 kredity, zakončené zápočtem nebo zkouškou. Výuku zajišťují UJAZ a UMEL.
- 8 předmětů odborné angličtiny ze všech oborů magisterského studia. Každý předmět má 3 kredity, výuka 1 semestr, zakončení klasifikovaným zápočtem. Výuku zajišťují finální ústavy FEKT.
- 5 předmětů CISCO akademie XCA1 až XCA5. Každý předmět má 3 kredity, výuka 1 semestr. Výuku zajišťuje UTKO.
Student si musí vybrat a absolvovat ze skupiny 91 jeden předmět, ze skupiny 92 minimálně dva předměty, aby splnil požadavek minimálně 10 kreditů za VVV předměty.
Z nabídky ostatních VVV předmětů si student může zapsat i další předměty, avšak jejich absolvování není vyžadováno pro úspěšné absolvování studovaného oboru. Tyto úspěšně absolvované předměty však mohou být uvedeny v Diploma Supplement Label. Mezi tyto předměty je zařazen i předmět Tělesná výchova (XTEL), který student může, ale nemusí absolvovat. Jeho kreditová hodnota je nula.

Pokud student úspěšně neabsolvuje zvolený a zapsaný volitelný oborový, mimooborový, všeobecně vzdělávací předmět či předmět teoretické nadstavby, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu. Místo něj lze zvolit jiný volitelný, všeobecně vzdělávací či teoretický předmět. Jakýkoliv volitelný předmět může student absolvovat kdykoliv během studia, avšak pouze v semestru uvedeném ve studijním plánu. Vhodným výběrem volitelných předmětů na oboru se může student magisterského studia úžeji orientovat na odbornou oblast svého zájmu.
V navazujícím magisterském studijním programu EEKR-M si nelze zapsat předmět, který již byl absolvován v předchozím bakalářském studiu EEKR-B na FEKT VUT v Brně (například předměty se zkratkou začínající písmenem X). Výjimkou je pouze předmět XTEL.

5. Návaznost studia na další typy studijních programů

Nejlepší absolventi magisterského studijního programu mohou (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v navazujícím doktorském studiu na libovolné vysoké škole v České republice. Na FEKT VUT v Brně lze pokračovat ve čtyřletém doktorském studijním programu "Elektrotechnika a komunikační technologie" (EKT), v prezenční (EKT-PP) nebo kombinované (EKT-PK) formě studia. V programu EKT jsou následující obory doktorského studia:
o Biomedicínská elektronika a biokybernetika (BEB)
o Elektronika a sdělovací technika (EST)
o Fyzikální elektronika a nanotechnologie (FEN)
o Kybernetika, automatizace a měření (KAM)
o Mikroelektronika a technologie (MET)
o Matematika v elektroinženýrství (MVE)
o Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika (SEE)
o Teleinformatika (TLI)
o Teoretická elektrotechnika (TEE)

6. Studijní plány

Zkr. Název Př/Dv Uk. Zajišťuje Garant Kr. Pov. Sk.
- Povinný
MEEL Ekonomika elektroenergetiky39/13zá,zkUEEN Ing. Lukáš Radil, Ph.D.5P  
MMEZ Distribuční a průmyslové sítě26/26zá,zkUEEN Ing. David Topolánek, Ph.D.5P  
MRES Řízení elektrizačních soustav39/26zá,zkUEEN doc. Ing. Petr Toman, Ph.D.6P  
MMPN Semestrální práce0/26klUEEN doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D.2P  
- Volitelný oborový
MPSD Projektování silových a datových rozv... 26/39zá,zkUEEN Ing. Branislav Bátora, Ph.D.6VO  
MVPE Vybrané problémy z energetiky26/26zá,zkUEEN doc. Ing. Petr Toman, Ph.D.5VO  
MIPE Inovační prostředky v energetice26/26zá,zkUEEN doc. Ing. Petr Toman, Ph.D.5VO  
MDEL Diagnostika v elektroenergetice26/26zá,zkUEEN doc. Ing. Jiří Drápela, Ph.D.5VO  
MMES Městské a průmyslové sítě26/26zá,zkUEEN doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D.5VO  
MNPE Nekonvenční přeměny26/26zá,zkUEEN Ing. Lukáš Radil, Ph.D.5VO  
MISY Integrované systémy chránění26/26zá,zkUEEN doc. Ing. Petr Toman, Ph.D.5VO  
MIRS Informační a řídící systémy v elektro... 26/26zá,zkUEEN doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D.5VO  
MAEL Aplikace elektrického oblouku26/26zá,zkUEEN doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D.5VO  
- Volitelný mimooborový
MDJZ Diagnostika a jištení elektrických za... 39/26zkUVEE Ing. Jiří Valenta, Ph.D.6VM  
MUIN Umělá inteligence26/26zá,zkUAMT doc. Ing. Václav Jirsík, CSc.6VM  
MSNV Senzory neelektrických veličin39/26zá,zkUAMT doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D.6VM  
MOSE Optické sítě26/26zá,zkUTKO prof. Ing. Miloslav Filka, CSc.5VM  
MDES Dynamika elektromechanických soustav26/39zá,zkUVEE doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc.6VM  
MPME Počítačové modelování v silnoproudé e... 0/65zá,zkUVEE Ing. Marcel Janda, Ph.D.5VM  
Zkr. Název Př/Dv Uk. Zajišťuje Garant Kr. Pov. Sk.
- Povinný
MXMN Odborná praxe0/80UEEN doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D.0P  
MMSN Diplomová práce0/360UEEN doc. Ing. Petr Toman, Ph.D.30P  
Volitelné všeobecně vzdělávací předměty
Zkr. Název Roč. Př/Dv Uk. Zajišťuje Garant Kr. Pov. Sk.
MEFE2 English for Life1, 20/26zkUJAZ M. A. Kenneth Froehling2VV 91
XCA5 CISCO akademie 5 - CCNP1, 20/52zkUTKO Ing. Anna Kubánková, Ph.D.3VV 92
XCA3 CISCO akademie 3 - CCNP1, 20/52zkUTKO doc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D.3VV 92
XCA1 CISCO akademie 1 - CCNA1, 226/52zkUTKO doc. Ing. Dan Komosný, Ph.D.3VV 92
XMW3 Síťové technologie Microsoft Windows1, 20/52zkFIT Ing. Radomír Kurečka5VV  
XMW1 Desktop systémy Microsoft Windows126/26zkFIT Ing. Radomír Kurečka5VV  
XPSO Pedagogická psychologie1, 252/0zkUJAZ Ing. Martin Jílek5VV  
XIPD Inženýrská pedagogika a didaktika1, 252/0zkUJAZ Ing. Martin Jílek5VV  
XPOU Podvojné účetnictví1, 226/26zkUJAZ Ing. Martin Jílek4VV 92
XJR2 Ruština pro mírně pokročilé1, 20/26zá,zkUJAZ PaedDr. Alena Baumgartnerová6VV  
XJN3 Němčina pro pokročilé i fortgeschritt... 1, 20/26zá,zkUJAZ Mgr. Pavel Sedláček6VV  
XJN1 Němčina pro začátečníky grundkurs i1, 20/26zá,zkUJAZ Mgr. Pavel Sedláček6VV  
XJN2 Němčina pro mírně pokročilé grundkur... 1, 20/26zá,zkUJAZ Mgr. Pavel Sedláček6VV  
XJR1 Ruština pro začátečníky1, 20/26zá,zkUJAZ PaedDr. Alena Baumgartnerová6VV  
XJS1 Španělština pro začátečníky1, 20/26zá,zkUJAZ PhDr. Marcela Borecká6VV  
MEFE English for Life10/26zá,zkUJAZ M. A. Kenneth Froehling4VV  
XJS2 Španělština pro mírně pokročilé1, 20/26zá,zkUJAZ PhDr. Marcela Borecká6VV  
XEPO Etika podnikání1, 226/0UJAZ Ing. Martin Jílek2VV 92
MRET Rétorika1, 226/0ICV ThMgr. Milan Klapetek2VV  
MFIT Dějiny a filozofie techniky1, 226/0ICV ThMgr. Milan Klapetek2VV  
XLAD Laboratorní didaktika1, 213/0UJAZ Ing. Martin Jílek0VV  
XMAU Manažerské účetnictví1, 213/13UJAZ Ing. Martin Jílek2VV  
XKPT Kultura projevu a tvorba textů1, 226/26UJAZ Ing. Martin Jílek5VV 92
MEFE1 English for Life1, 20/26klUJAZ M. A. Kenneth Froehling2VV 91
XEPL EPLAN - projektování v elektrotechnic... 1, 20/52klUEEN Ing. Branislav Bátora, Ph.D.4VV  
MESI Embedded Systems for Industrial Contr... 1, 226/0klUAMT doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D.3VV 92
MMEN Microelectronics in English1, 226/0klUMEL doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D.3VV 92
MPSY Power Systems1, 226/0klUEEN doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D.3VV 92
MEME Electromechanical Systems1, 226/0klUVEE doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc.3VV 92
XPOM Podnikatelské minimum226/26UMEL doc. Ing. Radovan Novotný, Ph.D.4VV 92
Zkr. Název Roč. Př/Dv Uk. Zajišťuje Garant Kr. Pov. Sk.
XCA2 CISCO akademie 2 - CCNA1, 226/52zkUTKO Ing. Anna Kubánková, Ph.D.3VV 92
XCA4 CISCO akademie 4 - CCNP1, 20/52zkUTKO doc. Ing. Radim Burget, Ph.D.3VV 92
XPOU Podvojné účetnictví1, 226/26zkUJAZ Ing. Martin Jílek4VV  
MEFE2 English for Life1, 20/26zkUJAZ M. A. Kenneth Froehling2VV  
XMW2 Serverové systémy Microsoft Windows126/26zkFIT Ing. Radomír Kurečka5VV  
XMW4 Podnikové technologie Microsoft1, 226/26zkFIT Ing. Radomír Kurečka5VV  
XMW5 Programování v .NET a C#1, 226/26zkFIT Ing. Radomír Kurečka5VV  
XPSO Pedagogická psychologie1, 252/0zkUJAZ Ing. Martin Jílek5VV  
XIPD Inženýrská pedagogika a didaktika1, 252/0zkUJAZ Ing. Martin Jílek5VV  
MFIT Dějiny a filozofie techniky1, 226/0ICV ThMgr. Milan Klapetek2VV 92
XMAU Manažerské účetnictví1, 213/13UJAZ Ing. Martin Jílek2VV 92
XKPT Kultura projevu a tvorba textů1, 239/13UJAZ Ing. Martin Jílek5VV  
XEPO Etika podnikání1, 226/0UJAZ Ing. Martin Jílek2VV  
MRET Rétorika1, 226/0ICV ThMgr. Milan Klapetek2VV  
XTPR Technické právo1, 239/0ICV ThMgr. Milan Klapetek3VV 92
XLAD Laboratorní didaktika1, 213/0UJAZ Ing. Martin Jílek0VV  
MEDS Elements of Digital Signal and Image ... 1, 226/0klUBMI prof. Ing. Jiří Jan, CSc.3VV 92
MPPM Properties and Production of Electrot... 1, 226/0klUETE Ing. Ladislav Chladil, Ph.D.3VV 92
MTOC Theory of Communication1, 226/0klUTKO Ing. Radim Číž, Ph.D.3VV 92
MEFE1 English for Life1, 20/26klUJAZ M. A. Kenneth Froehling2VV  
MARC Advanced Radio Communication Systems ... 1, 226/0klUREL doc. RNDr. Jitka Poměnková, Ph.D.3VV 92
MELB Bezpečná elektrotechnika226/0zkUTEE Ing. Radim Kadlec, Ph.D.2VV  
- Skupiny volitelných předmětů
Sk. 922 předmět/ů z 21 předmět/ů
Sk. 912 předmět/ů z 2 předmět/ů

7. Anotace předmětů

Advanced Radio Communication Systems and Their ComponentsMARC26Pletní semestrklUREL3
doc. RNDr. Jitka Poměnková, Ph.D.
Předmět je koncipován jako přehled nejnovějších trendů vývoje v oblasti rádiové komunikace. Historie rádiové komunikace; antény a šíření rádiových vln; systémy s rozprostřeným spektrem a s více nosnými; napájení embedded systémů; komunikace optickými spoji; kódování multimediálních signálů; digitální terestrické televizní vysílání a mobilní televise; radiolokační systémy; radiofrekvenční identifikace; systémy pro mobilní komunikaci; koexistence rádiových komunikačních systémů: elektromagnetická kompatibilita; centrum senzorických, informačních a komunikačních systemů.
Alternativní zdroje energieMAZE26P - 26Lletní semestrzá,zkUETE5
doc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.
Předmět se věnuje moderní problematice z oblasti alternativních zdrojů energie se zaměřením na technologii výroby a využití fotovoltaických zdrojů a elektrochemických zdrojů energie. Z oblasti fotovoltaiky se důraz klade na princip činnosti, limitám a možnostem fotovoltaických systému. Studenti získají informace ohledně solárních modulů, konstrukci a technologii výroby, provozních podmínkách a jejich optimalizaci. Praktické informace získají studenti s problematikou akumulátorů, palivoných článků, superkondenzátorů, jejich principu činnosti, konstrukcí, technologií a parametrů. Dále je řešena i problematika ekologické likvidace po ukončení životnosti těchto zařízení.
Aplikace elektrického obloukuMAEL26P - 14Cz - 12Lzimní semestrzá,zkUEEN5
doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D.
Základní orientace v problematice technického využití plazmatu, znalost základních diagnostických metod a přístrojů k určení parametrů plazmatu, seznámení s technickými prostředky s elektrickým obloukem ve spínací technice, generátory plazmatu a jejich provozem, plazmovými technologiemi k modifikaci materiálů, jejich vlastností a ekologickým aplikacím.
Bezpečná elektrotechnikaMELB26Pletní semestrzkUTEE2
Ing. Radim Kadlec, Ph.D.
Předmět seznamuje
- s právní úpravou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v ĆR
- se zásadami prevence rizik
- s pravidly bezpečné obsluhy a práce na elektrickém zařízení
- s pravidly bezpečného provozování elektrického zařízení
- s provedením ochrany před úrazem elektrickým proudem
- s ochranou elektrických zařízení před účinky blesku a přepětí
- s ochranou elektrických zařízení proti požáru
- s poskytováním první pomoci při úrazu elektrickým proudem
CISCO akademie 1 - CCNAXCA126P - 52Lzimní semestrzkUTKO3
doc. Ing. Dan Komosný, Ph.D.
Předmět XCA1 je dělen do dvou částí. V první části předmětu je probírán kurz „Introduction to Networks” (INT), který se zabývá základy síťové komunikace. V druhé části předmětu je probírán kurz „Routing & Switching Essentials” (RS), který se zabývá základy přepínání a směrování v IP sítích. Obsahem laboratorních cvičení je plánování a realizace IP sítí menšího rozsahu.
CISCO akademie 2 - CCNAXCA226P - 52Lletní semestrzkUTKO3
Ing. Anna Kubánková, Ph.D.
Předmět XCA2 je dělen do dvou částí. V první části předmětu je probírán kurz „Scaling Networks” (ScaN), který se zabývá principy škálovatelných sítí. V druhé části předmětu je probírán kurz „Connecting Networks” (CN), který se zabývá technologiemi WAN, virtuálními privátními sítí (VPN), metodami monitorování a odstraňování problémů v IP sítích. Obsahem laboratorních cvičení je konfigurace, analýza, hledání a odstraňování problémů ve větších podnikových IT sítích.
CISCO akademie 3 - CCNPXCA352Lzimní semestrzkUTKO3
doc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D.
Předmět, který je součástí aktuálního a oficiálního Cisco CCNP kurikula, se věnuje praktickým způsobem problémům směrování ve velkých sítích (ISP, WAN), propojování autonomních systémů, redistribuci směrovacích informací a zabezpečenému směrování. Zabývá se také použitím protokolu IPv6 v Internetu.
CISCO akademie 4 - CCNPXCA452Lletní semestrzkUTKO3
doc. Ing. Radim Burget, Ph.D.
Předmět seznamuje studenty s konfigurací přepínačů na vrstvě L2 a L3, vytváření VLAN sítí. Obsahuje konfiguraci STP a RSTP, zabývá se zálohování zařízení a síťových zdrojů. Součástí kurzů je konfigurace přepínačů pro přenos napájení PoE, vytváření bezdrátových VLAN sítí. Předmět obsahuje techniky pro zabezpeční přepínačů.
CISCO akademie 5 - CCNPXCA552Lzimní semestrzkUTKO3
Ing. Anna Kubánková, Ph.D.
Předmět se zabývá řešením problému v sítích LAN. Konkrétně jsou řešeny problémy s VLAN sítěmí, s Trunk spoji, s VTP a STP protokolem. Na 3. vrstvě se problematika řešení probléml týká protokoů EIGRP, OSPF, BGP. Dále jsou řešeny problémy se zabezpečením sítě a ACL, NAT a DHC službou. Laboratorní cvičení vždy začíná přednáškou na dané téma a následně pak studenti ve skupinách řeší problémy v síti. Předmět je posledním předmětem z řady Cisco předmětů XCA na FEKT, VUT.
Desktop systémy Microsoft WindowsXMW126P - 26Cpzimní semestrzkFIT5
Ing. Radomír Kurečka
Úvod do administrace Windows
úvod do síťových technologií TCP/IP, IPadresy,
úvod do služeb DNS, NetBIOS, DHCP.
Administrace Windows: uživatelské účty, user right management, souborové sýstémy, uživatelská práva vs. oprávnění, sdílené prostředky a tiskárny, uživatelské prostředí (profily, Group Policy), diskové kvóty, hardware a ovladače zařízení, řešení problémů systému a zálohování, instalace software
vzdálená správa a Remote Desktop,
Zabezpečení systému (hesla, EFS, připojení do domény, Windows Firewall), auditování, bezpečnostní politiky a šablon
Instalace Windows: unattended instalace z CD, ze sítě, integrace ServicePack, úvod do Windows Deployment Services, Windows Update
Ukázky skriptování administrativních úkolů.
Diagnostika a jištení elektrických zařízeníMDJZ39P - 4Cp - 22Lzimní semestrzkUVEE6
Ing. Jiří Valenta, Ph.D.
Poruchy v elektrických zařízeních a ochrana proti nim. Jisticí a ochranné přístroje a jejich vlastnosti. Jištění vedení proti přetížení a zkratu, elektromotorů , alternátorů, transformátorů, kondenzátorových a akumulátorových baterií atd. Užití přístrojů v rozváděčích. Jištění polovodičových prvků. Jištění a ochrana proti přepětí v sítích. Ochrana proti nebezpečnému dotykovemu napětí a použití chráničů v elektrických zařízeních.
Diagnostika v elektroenergeticeMDEL26P - 8Cz - 18Lzimní semestrzá,zkUEEN5
doc. Ing. Jiří Drápela, Ph.D.
Náplní předmětu jsou základy technické diagnostiky, v návaznosti na vývoj a projevy závad, hledání příčin vad a poruch a jejich spojitost. Jsou probírány vybrané diagnostické metody určené a vhodné pro určení stavu diagnostického zařízení, stanovení stupně poškození a případně lokalizaci závady analýzou elektrických i neelektrických veličin. Předmět je zaměřen na vibrodiagnostiku, hlukovou diagnostiku, infradiagnostiku a vybrané elektro- diagnostické metody orientované na diagnostiku vybraných elektrických zařízení a obecně na diagnostiku elektro-izolačních systémů. Jako součást každé diagnostické metody jsou probírány základní principy projevu a detekce závad, měřící či testovací systémy, včetně analýzy signálu a vyhodnocovacích procedur. Pozornost je zaměřena i na další využití diagnostických dat v komplexních diagnostických systémech technologických celků.
Diferenciální rovnice a jejich použití v elektrotechniceMDRE39P - 13Cpzimní semestrzá,zkUMAT5
prof. RNDr. Josef Diblík, DrSc.
Předmět je věnován některým důležitým okruhům diferenciálních rovnic a to jak obyčejných diferenciálních rovnic, tak i parciálních diferenciálních rovnic, které nebyly v bakalářském studiu probírány. Z obyčejných diferenciálních rovnic jde například o exaktní rovnice, které jsou souhrnných typem velkého množství rovnic. Je prohloubeno učivo o systémech lineárních diferenciálních rovnic včetně autonomních. Pro rovnice s konstantními koeficienty je uvedena metoda řešení pomocí exponenciály matice. Z aplikačního hlediska jsou důležité i další typy diferenciálních rovnic, kterým je v předmětu věnována pozornost. Mezi ně patří např. Besselovu rovnice a Laplaceovu rovnice. Jedním z centrálních pojmů v aplikacích diferenciálních rovnic je pojem stability, která je v kurzu probírána. Jsou uvedeny některé metody zjišťování stability, pro rovnice s konstantními koeficienty jde např. o Hurwitzovo kriterium a Michajlovovo kriterium. Je zmíněna
také metoda Ljapunovovských funkcí, která patří k základním ve vyšetřování stability. Je dána úplná klasifikace rovinných lineárních systémů s konstantními koeficienty ve fázové rovine. V kurzu je hojně využíván maticový počet, pomocí kterého je řada výsledků formulována. Parciální diferenciální rovnice často vyjadřují matematické modely mnoha technických a inženýrských jevů. Mimo jiné budou uvedeny aplikace základních metod řešení (Fourierova metoda, D'Alembertova metoda) na vlnové rovnice, rovnice vedení tepla a Laplaceovu rovnici. Ve cvičeních bude důraz kladen i na zvládnutí moderního matematického software při řešení různých typů diferenciálních rovnic.
Diplomová práceMMSN360VDletní semestrUEEN30
doc. Ing. Petr Toman, Ph.D.
Jádrem předmětu je samostatná technická práce, v níž student řeší problém, který si vybral z nabídky zadání. Téma diplomové práce je pokračováním tématu Semestrálního projektu, který student zpracoval v zimním semestru. Předmět je započten po předložení rukopisu a po jeho akceptování vedoucím práce na oborovém ústavu.
Distribuční a průmyslové sítěMMEZ26P - 6Cz - 16Cp - 4Lzimní semestrzá,zkUEEN5
Ing. David Topolánek, Ph.D.
Předmět se věnuje provozu distribučních a průmyslových sítí a to jak z hlediska požadavků na kvalitu elektrické energie, tak na spolehlivost dodávky. Vysvětleny jsou způsoby provozování a poruchové stavy těchto sítí a způsob jejich chránění, dále také problematika připojování zdrojů rozptýlené výroby. Část předmětu je věnována současně používaným standardům pro hodnocení spolehlivosti dodávky elektrické energie.
Dynamika elektromechanických soustavMDES26P - 39Cpzimní semestrzá,zkUVEE6
doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc.
Základní pojmy elektromechanické přeměny energie. Soustavy s více budícími cívkami, s lineárním a otáčivým pohybem, dynamické rovnice elektromech. soustavy. Variační princip. Teorie obecného el. stroje, jeho základní rovnice a jejich lineárni transformace, matematické modely točivých strojů. Matematický model synchronního generátoru, základní vlastnosti energetické sítě, vzájemná interakce generátoru a sítě, vliv zkratu v energetické síti,dynamika generátoru a sitě..
Dějiny a filozofie technikyMFIT26Pletní semestrICV2
ThMgr. Milan Klapetek
V předmětu Dějiny a filosofie techniky jsou postupně představeny jednotlivé etapy vývoje materiální kultury, řemesel a techniky od pravěku a starověku až po konec 19. století. Jsou pak zvláště zdůrazněny rozhodující kapitoly v dějinách technického vývoje, jako helenistická mechanika, průmyslová revoluce, počátky a využití elektrického proudu a sdělovací techniky. To vše je doplněno o dobové kulturní, filosofické a náboženské souvislosti.
EPLAN - projektování v elektrotechniceXEPL52Cpzimní semestrklUEEN4
Ing. Branislav Bátora, Ph.D.
Předmět se věnuje problematice projektování se zaměřením na moderní softwarový nástroj EPLAN. Počítačová cvičení jsou zaměřené na praktické informace a zkušenosti s projektováním v elektrotechnice v prostřední softwaru EPLAN. Předmět nabídne seznámení se softwarem EPLAN, konkrétní řešení projektů, zautomatizování tvorby projektové dokumentace a zjednodušení procesů a podporou projektování se zaměřením na projekční praxi. Součástí jsou také informace o základech projektování včetně správných postupů, dimenzování prvků a technické dokumentace.
Ekologické informační systémyMEIS39P - 8Cp - 5Oletní semestrzá,zkUBMI5
doc. Ing. Jiří Rozman, CSc.
Charakteristika,vlastnosti a specifika ekologických informací, statistické zpracování dat z monitoringu. Vlastnosti a architektura informačních systémů. Databázové systémy,dotazovací jazyky datových struktur, architektury databázových systémů, distribuované databáze. Vlastnosti a architektura geografických informačních systémů, manipulace s daty a jejich analýza. Interpretace ekologických dat.
Ekonomika elektroenergetikyMEEL39P - 7Cz - 6Cpzimní semestrzá,zkUEEN5
Ing. Lukáš Radil, Ph.D.
Hlavním cílem předmětu je navázat na informace a znalosti, které studenti získali v rámci bakalářského studia v předmětu Ekonomika a ekologie elektroenergetiky a plynule pokračovat v problematice ekonomické efektivnosti v energetických soustavách, optimalizace provozu energetických soustav a trhu a obchodování s elektrickou energií. Předmět Ekonomika elektroenergetiky je předmět povinný, protože znalosti a pochopení souvislostí mezi elektroenergetikou a ekonomikou patří do základního portfolia znalostí inženýra a absolventa Ústavu elektrotechniky.

V předmětu je kladen důraz jednak na porozumění obsáhlého teoretického základu problematiky ekonomiky v elektroenergetice, tak na řešení praktických příkladů a úloh demonstrujících závislosti a případové studie, které napomáhají k lepšímu pochopení vysvětlované látky. Součástí předmětu jsou kromě numerických cvičení i cvičení počítačová, kde se studenti seznámí s možností řešení řady úloh pomocí moderních matematických a vědeckých softwarových nástrojů.
Electromechanical SystemsMEME26Pzimní semestrklUVEE3
doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc.
Kurs je přednášen v angličtině a je určen pro zájemce, kteří se chtějí seznámit s anglickou terminologií a základními poznatky z elektrických strojů, přístrojů, pohonů a výkonové elektroniky. Elektromechanická přeměna elektrické energie. Energetická bilance, určení ztrát a účinnosti. Elektrické pohony a výkonová elektronika.
Elektrické regulované pohonyMERP39P - 26Cpletní semestrzá,zkUVEE6
Ing. Dalibor Červinka, Ph.D.
Stejnosměrné pohony s tyristorovými měniči, regulace otáček, adaptivní regulace, číslicová regulace. Kombinovaná regulace otáček napětím kotvy a buzením. Pohony s reverzací momentu. Pohony s elektronicky komutovanými motory, návrh regulační struktury, servopohony s polohovým řízením. Pohony s asynchronními motory, skalární a vektorové řízení, asynchronní motor v elektrické trakci. Pohony se spínanými reluktančními motory. Rušení v zařízeních výkonové elektroniky.
Elektrické stanice a vedeníMESV26P - 18Cz - 9Cp - 12Lletní semestrzá,zkUEEN6
doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D.
Popis základních částí a příslušenství elektrických stanic. Provoz, dimenzování a chránění transformátorů. Uzemňovací soustavy rozvoden a transformoven. Řídicí systém elektrické stanice. Teorie tepelného a mechanického namáhání vodičů vlivem provozního zatížením a zkratových proudů. Teorie mechanického namáhání nesymetricky zavěšeného vodiče za daných klimatických podmínek. Praktické zkušenosti získají studenti zpracováním projektu napájecí trafostanice a také v laboratorních cvičeních, kde si ověřují správné nastavení rozdílové ochrany transformátoru nebo řeší blokování přístrojů na simulátoru rozvodny.
Elektrotepelná technikaMELT26P - 10Cz - 16Lletní semestrzá,zkUEEN5
doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D.
Úvodní část předmětu je věnována kalorimetrii a sdílení tepla. Student si prohloubí znalosti v této oblasti a využije tyto znalosti při řešení příkladů v numerických cvičeních. Stěžejní část předmětu je zaměřena na jednotlivé typy elektrických ohřevů. Je to především odporový, obloukový, indukční, dielektrický a mikrovlnný ohřev. Modernější metody jsou zastoupeny plazmovým, laserovým, elektronovým a infračerveným ohřevem. Student se seznámí s fyzikální podstatou a teorií jednotlivých ohřevů a se základními elektrotepelnými aplikacemi v průmyslu. Větší pozornost je věnována odporovým kelímkovým pecím a jejich návrhu a obloukovým pecím a možnostem nastavení optimálních podmínek provozu pece.
Elektrárny a teplárnyMELE39P - 4Cz - 4Cp - 18Lzimní semestrzá,zkUEEN6
doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D.
Předmět se věnuje základním elektrickým zařízením pro výrobu elektrické energie v klasiských elektrárnách a teplárnách. Důraz je kladen na provozní vlastnosti synchronních strojů, které určují způsob řízení výkonu v elektrizační soustavě. Studenti se prostřednictvím laboratorní výuky seznámí se zařízeními pro chránění generátorů a také si prohloubí znalosti z elektrických strojů při měření na modelu generátorového soustrojí. Další část je věnována elektrickým zařízením pro vyvedení výkonu generátoru a zařízením vlastní spotřeby elektrárny.
Elements of Digital Signal and Image ProcessingMEDS26Pletní semestrklUBMI3
prof. Ing. Jiří Jan, CSc.
Předmět slouží jako úvod do zpracování a analýzy signálů a obrazů v angličtině.
Embedded Systems for Industrial ControlMESI26Pzimní semestrklUAMT3
doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D.
Cílem předmětu je jednak seznámit studenty s vybranými odbornými a etickými tématy v anglickém jazyce, ale především seznámit studenty s problematikou prezentování obecně s důrazem na prezentace v anglickém jazyce. Obsah výuky proto zahrnuje přednášku na téma jak prezentovat a dále pak přednášky na vybraná témata z oblasti průmyslové automatizace a embedded systémů, přičemž přednášky jsou realizovány výhradně v AJ. Ve druhé třetině semestru studenti týmově prezentují jimi zvolené téma, přičemž téma může být buď striktně odborné, nebo se může jednat o téma z oblasti inženýrské etiky na rozhraní věd technických, společenských a přírodních.
Energetická zařízeníMEZA26P - 12Cz - 14Cpzimní semestrzá,zkUEEN5
Ing. Karel Katovský, Ph.D.
Předmět je určen pro studenty, kteří se chtějí věnovat práci v oblasti jaderné energetiky. Obsahem předmětu jsou strojní energetická zařízení jaderných elektráren. Pod strojním energetickým zařízením jaderné elektrárny míníme ty stroje a zařízení, které zajišťují transport a přenos tepelné energie z jaderného reaktoru a její přeměnu v energii mechanickou. Patří sem v řadě od jaderného reaktoru potrubí a armatury, čerpadla, výměníky tepla, parní generátory, parní turbíny s kondenzačním zařízením a další pomocná strojní zařízení. Předmět je prerekvizitou pro předmět Jaderné elektrárny.
English for LifeMEFE126Cjletní semestrklUJAZ2
M. A. Kenneth Froehling
Kurz angličtiny se zaměřením na pokročilé procvičování a osvojování dovedostí v rámci praktické verbální i písemné komunikace. Semináře zahrnují nejen širokou škálu funkčních prvků jazyka, ale také forem práce, k nimž náleží především aktivní diskuse, prezentace, interpretace audiovizuálních materiálů a tvorba textu spojená s jeho podrobným rozborem. Témata pokrývaná v průběhu semestru jsou navržena tak, aby studentům umožnila efektivnější užívání anglického jazyka v každodenním pracovním i společenském životě.
Etika podnikáníXEPO26Pletní semestrUJAZ2
Ing. Martin Jílek
Etika - základní pojmy, hospodářská etika, firemní ektika. Firemní komunikace. Praní špinavých peněz, korupce, lobbing a jiné negativní ekonomické projevy ve společnosti. Právní prostředí v České republice - základní pojmy, některé problémové oblasti práva. Modelové situace v rámci nácviku komunikačních dovedností. Etiketa - nejčastější situace. Kulturní a ekonomické odlišnosti v Evropě, popř. v jiných zemích světa.
Finance podnikuMFIP26P - 26Czletní semestrzá,zkFP5
doc. Ing. Petr Bača, Ph.D.
Finanční cíle. Principy finančního řízení.Časová hodnota peněz. Riziko a výnos. Majetková struktura podniku.Finanční struktura podniku. Zdroje financování. Metody investičního rozhodování. Řízení oběžného majetku podniku. Řízení likvidity.
Fyzika a diagnostika plazmatuMFPL26P - 20Cp - 6Lzimní semestrzkUVEE5
prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc.
Předmět je úvodem do fyziky plazmatu. Během semestru jsou prezentována následující témata:
Charakteristika plazmatického stavu. Generování plazmatu. Plazma v el. výbojích. Plazma jako měnič energie (MHD generátory,přímá přeměna tepla v el. energii). Plazma jako zdroj záření, plazmatické zdroje světla, nízkotlaké a vysokotlaké výbojky, plynové lasery, plazmatické displeje. Plazma jako pracovní prostředí (obrábění materiálu plazmatem, el.čištění plynu). Plazma jako zdroj částic (zdroje iontů a rychlých neutralních částic). Plazma jako zdroj pohybu (iontové a plazmatické pohony). Řízená termojaderná fúze.
Informační a řídící systémy v elektroenergeticeMIRS26P - 26Lzimní semestrzá,zkUEEN5
doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D.
Předmět se věnuje využití informačních a komunikačních technologií (ICT) v energetice. Důraz je kladen na základní koncepci informačních systémů, komunikační prostředky, přenos dat v sítích, zabezpečení komunikace, metody šifrování. Dále se seznámí s prvky moderní počítačové sítě, nejběžnějšími službami sítí, průmyslovými sítěmi a s průmyslovými rozhraními. Další náplní jsou informace o architektuře IS klient-server, databázových systémech, řídicích systémech v jaderné elektrárně Temelín, kde se studenti dozvědí obecný přehled používaných systémů a jejich propojení, nasazení a využití ŘS. Probírány jsou dále technologie SCADA systémů, metody vizualizace dat, typy a zástupci logických programovatelných automatů, průmyslových řídicích systémů, měřicích a akčních členů, parametrizačních nástrojů a programování řídicích systémů. Dle možnosti externích přednášejících jsou studenti příležitostně seznamováni s reálnými systémy a jejich využití při plánování a vyhodnocení hospodaření s en. zdroji prostřednictvím systému eSADA, popř. v rámci prezentace informačního systému TechMon pro monitoring údržby technických zařízení.
Inovační prostředky v energeticeMIPE26P - 12Cz - 14Cpzimní semestrzá,zkUEEN5
doc. Ing. Petr Toman, Ph.D.
Aplikace vložených tyristorových flexibilních prvků pro řízení toků činných a jalových výkonů v propojených el. soustavách.
Integrované systémy chráněníMISY26P - 6Cz - 4Cp - 16Lzimní semestrzá,zkUEEN5
doc. Ing. Petr Toman, Ph.D.
Hodnocení stavu elektrizačnísoustavy.Přechodné jevy v proudových transformátorech.Směrová relé na vlnových pochodech.Integrované systémy chránění.
Inženýrská pedagogika a didaktikaXIPD52Pletní semestrzkUJAZ5
Ing. Martin Jílek
IPD se zabývá v souladu se základy obecné pedagogiky všemi návaznými oblastmi studia a specifikací vlivů technických obsahů a jejich ovlivnění výukovými metodami. Jsou specifikovány cíle výuky a učení ve vyučování odborným předmětům s respektováním jejich hierarchie. Struktura přednášek zohledňuje odbornosti účastníků studia.
Jaderné elektrárnyMJEL26P - 4Cz - 22Lletní semestrzá,zkUEEN5
Ing. Karel Katovský, Ph.D.
Předmět je určen pro studenty, kteří se chtějí věnovat práci v oblasti jaderné energetiky. Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými partiemi z jaderné fyziky, které jsou nutné k pochopení základních fyzikálních procesů v jaderném reaktoru, s typy průmyslově využívaných jaderných reaktorů, s problematikou provozu jaderného reaktoru a výměny paliva v jaderném reaktoru, s charakteristikami jaderně eneregtického zařízení, údržbou a diagnostikou v jaderné elektrárně a s problematikou provozu pomocných zařízení.
Kultura projevu a tvorba textůXKPT39P - 13Czletní semestrUJAZ5
Ing. Martin Jílek
Kurz nabízí teoretické seznámení se zásadami efektivní společenské komunikace a prezentace, zájemcům z řad studentů poskytne i praktické informace z oblasti tvorby učebních textů.
Kvalita elektrické energie a EMCMPQ126P - 2Cz - 4Cp - 20Lletní semestrzá,zkUEEN5
doc. Ing. Jiří Drápela, Ph.D.
Kvalita elektrické energie charakterizovaná stabilním sinusovým, ve třífázové soustavě souměrným napětím s nominální velikostí a kmitočtem, není dána pouze kvalitou její výroby, ale i kvalitou spotřeby. Zpětné působení jednotlivých prvků výkonových systémů a jejich slučitelnost a spolupráce jak v sítích průmyslových, tak i energetických je náplní tohoto kurzu. Na příkladech konkrétních zařízení jsou demonstrovány mechanismy nízkofrekvenčního rušení a dopady na elektrické spotřebiče a jednotlivé prvky elektrizační soustavy. Dále jsou řešeny prostředky a technická opatření pro zmírnění důsledků a zajištění elektromagnetické kompatibility. Nedílnou součástí je i měřící technika a hodnocení kvality napětí.
Laboratorní didaktikaXLAD13Pletní semestrUJAZ0
Ing. Martin Jílek
- Uplatňování audiovizuálních informací ve výuce
- Specifika didaktické a výpočetní techniky
- Pedagogické funkce didaktické techniky
- Zpětná projekce a její výhody-projekční plochy
- Internet, webové stránky
- Prezentační programy, metodika vytváření počítačových prezentací
- Multimédia ve výuce
- Digitální fotografování - podpora výuky
- Tvorba didaktických náplní, možnosti lektora
Malé zdroje elektrické energieMMZE26P - 6Cp - 20Lzimní semestrzá,zkUEEN5
doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D.
Náplní předmětu je problematika využití malých zdrojů elektrické energie v podmínkách udržitelného rozvoje. Jsou specifikovány možnosti využití slunečních, větrných a vodních výroben na našem území s ohledem na platnou legislativu. Dále je objasněna problematika provozu kogeneračních jednotek malých výkonů a možnosti využití dalších alternativních zdrojů energie, jako jsou tepelná čerpadla, Stirlingův motor a palivové články.
Manažerské účetnictvíXMAU13P - 13Czletní semestrUJAZ2
Ing. Martin Jílek
Manažerské účetnictví – pojem, cíl, obsah a struktura. Základní pojmy a kritéria manažerského účetnictví. Členění nákladů, výnosů v účetnictví a jejich dopad na daňové zatížení podniku. Daně z příjmů. Vliv charakteru podnikání na manažerské účetnictví. Interpretace účetních údajů ve finančním řízení podniku.
Maticový a tenzorový početMMAT26P - 18Cp - 8Oletní semestrzá,zkUMAT5
doc. RNDr. Martin Kovár, Ph.D.
Matice jako algebraická struktura. Operace s maticemi. Determinant. Matice v soustavách lineárních algebraických rovnic. Vektorový prostor, báze a dimenze. Transformace souřadnic. Součet a průnik vektorových prostorů. Lineární zobrazení vektorových prostorů a jeho maticové vyjádření. Skalární součin, ortogonální průmět a prvek nejlepší aproximace. Problém vlastních hodnot. Spektrální vlastnosti (zejména samoadjungovaných) matic. Bilineární a kvadratické formy, definitnost kvadratických forem. Lineární formy a tenzory. Různé typy souřadnic. Kovariantní, kontravariantní a smíšené tenzory. Operace s tenzory. Tenzorový antisymetrický vnější součin. Antilineární formy. Maticová formulace kvantové mechaniky. Diracova notace. Bra a Ket vektory. Vlnové pakety jako vektory. Samoadjungovaný lineární operátor. Schrodingerova rovnice. Princip neurčitosti a Heisenbergova relace. Multi-qubitové systémy a kvantová provázanost (entaglement). Einstein-Podolsky-Rosen experiment-paradox. Kvantové výpočty. Matice hustoty. Kvantová teleportace.
Microelectronics in EnglishMMEN26Pzimní semestrklUMEL3
doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D.
Základní terminologie studia na universitě. Čtení matematických symbolů a výrazů.
Terminologie základů elektrotechniky, obvodů, polí, signálů, zákonů a teorémů.
Základy fyziky polovodičů, přechod PN. Diody a tranzistory.
Analogové integrované obvody. Digitální integrované obvody.
Polovodičové paměti. Mikroprocesory.
Technologie mikroelektroniky, materiály, struktury.
Současný stav a perspektivy mikroelektroniky.
Mikroelektronická terminologie na konferencích a prezentacích,
v diskuzích, při zkouškách , v publikacích a při psaní zpráv.
Modelování elektromagnetických políMMEM26P - 26Cpletní semestrzá,zkUTEE5
Ing. Tibor Bachorec, Ph.D.
Rekapitulace, rozšíření a aplikace základních teoretických principů využívaných při numerickém modelování elektromagnetických polí metodou konečných prvků. Simulace stacionárních a nestacionárních elektromagnetických polí, příklady technických aplikací parciálních diferenciálních rovnic. Na základě připravených zadání se v počítačových cvičeních naučit řešit základní úlohy v prostředí programů ANSYS Maxwell a ANSYS Workbench.
Moderní fyzikaMMFY39P - 13Czzimní semestrzkUFYZ5
doc. Ing. Karel Liedermann, CSc.
Postuláty teorie relativity a jejich důsledky, Lorentzova transformace, světočáry, energie a hybnost v teorii relativity. Kvantování energie, vlnové vlastnosti částic, princip neurčitosti, Hermitovské operátory, Schrödingerova rovnice, částice v potenciálových polích, tunelování bariérou, spin, principy laseru, zářivé přechody, pásová teorie pevných látek.
Moderní numerické metodyMMNM39P - 13Cpletní semestrzá,zkUMAT5
doc. RNDr. Jaromír Baštinec, CSc.
Předmět se zabývá vybranými numerickými metodami, které slouží k nalezení numerického řešení úlohy, kterou neumíme a nebo nejsme schopni řešit analyticky. Všechny metody jsou korektně zavedeny a ve většině případů i dokázány. Proto se nejdříve věnujeme teorii chyb, jsou zavedeny pojmy metrika a norma a jejich vztahy. Dále se věnujeme Banachově větě o pevném bodu, která je základem řady numerických metod. Vysvětlení jejího působení se provádí na soustavách lineárních algebraických rovnic. Při výkladu se začíná od finitních metod a až na ně navazují iterační metody řešení. Obdobně postupujeme i při hledání řešení nelineárních rovnic, algebraických rovnic a jejich systémů. Dále se zabýváme vlastními čísly matice a hledáním řešení počáteční a okrajové úlohy pro obyčejné diferenciální rovnice a jejich systémy a také pro parciální diferenciální rovnice druhého řádu. U každé numerické metody jsou uvedeny podmínky, které garantují konvergenci metody.
Městské a průmyslové sítěMMES26P - 22Cz - 4Cpzimní semestrzá,zkUEEN5
doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D.
Předmět má studenty podrobněji seznámit s vybranými problémy projektování a provozu průmyslových sítí, které se týkají především elektrických ochran zařízení a řešení některých poruch a přechodných jevů.
Nedestruktivní diagnostika a fyzika dielektrikMNDD26P - 13Cz - 13Lletní semestrzkUFYZ5
Ing. Vladimír Holcman, Ph.D.
Předmět se věnuje dvou moderním oblastem diagnostiky materiálů, tj. dielektrické spektroskopii a akustické a elektromagnetické emisi.
Důraz je kladem na porozumění dané problematice, aplikovaní daných znalostí a praktické zkušenosti s diagnostikou materiálů.
Během semestru budou prezentovávána následující témata:
fyzikálních zákonitostí doprovázejících chování dielektrik a izolantů v elektrickém poli, polarizační děje v dielektrikách, chování materiálů ve stejnosměrném i střídavém elektrickém poli, základních aspektech vzniku vodivosti, dielektrické absorpce, dielektrických ztrát a elektrické pevnosti látek. Dále pak základními druhy elektroizolačních materiálů, jejich roztříděním vzhledem k odolnosti vůči degradačním činitelům, zejména teplotě a elektrickému namáhání.
Z oblasti akustické a elektrické emise se bude jednat o:
Vznik a šíření signálů akustické a elektromagnetické emise, typy diagnostických čidel, typy poruch v kompozitních systémech, analýza šumových spekter použití nízkošumových zesilovačů, vhodné techniky měření a stínění systémů.
Studenti si výrazně prohloubí znalosti v diagnostice materiálů, analýze dielektrických spekter, rozboru šumových spekter, programování v prostředí Matlab a komunikace po sběrnici GPIB, RS 232 či TCP-IP.
Nekonvenční přeměnyMNPE26P - 12Cz - 14Lzimní semestrzá,zkUEEN5
Ing. Lukáš Radil, Ph.D.
Předmět seznamuje studenty s využitím různých forem primární energie méně známými a perspektivními technologickými procesy jejich přeměny na energii elektrickou.
Němčina pro mírně pokročilé grundkurs IIXJN226Cjzimní semestrzá,zkUJAZ6
Mgr. Pavel Sedláček
Kurs navazuje na předchozí studium na střední škole,příp. na absolvovaný kurz JN1 (Němčina pro začátečníky)
Probíraná mluvnice je účinně využívána v poslechových a komunikativních aktivitách, zaměřených na běžné každodenní situace.
Němčina pro pokročilé i fortgeschrittene IXJN326Cjzimní semestrzá,zkUJAZ6
Mgr. Pavel Sedláček
Kurs navazuje na předchozí studium na střední škole,příp. na absolvovaný kurz JN2 (Němčina pro mírně pokročilé)
Probíraná mluvnice je účinně využívána v poslechových a komunikativních aktivitách, zaměřených na běžné každodenní situace.
Němčina pro začátečníky grundkurs iXJN126Cjzimní semestrzá,zkUJAZ6
Mgr. Pavel Sedláček
Cílovou skupinou kurzu jsou studenti-začátečníci.Kurz zahrnuje úvod do studia jazyka s důrazem na poslech a gramatiku.Výuka je směrována na rychlé a přímé osvojení komunikativních návyků v každodenních situacích.
Odborná praxeMXMN80OPletní semestrUEEN0
doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D.
Odborná praxe v podnicích a firmách energetického průmyslu a to v tuzemsku nebo v zahraničí.
Optické sítěMOSE26P - 13Cz - 13Lzimní semestrzá,zkUTKO5
prof. Ing. Miloslav Filka, CSc.
Předmět se věnuje druhům optických vláken, výrobě optických vláken, konstrukci optických kabelů, spojování optických vláken a kabelů. Dále jsou řešeny teoretické problémy přenosu optickou sítí. Jsou diskutovány optické přístupové sítě, optické transportní sítě, globální sítě, multiplexování u optických přenosů, měření a dohled optických telekomunikačních sítí.
Osvětlovací soustavyMOSV26P - 6Cp - 20Lletní semestrzá,zkUEEN5
Ing. Jan Škoda, Ph.D.
Kurz osvětlovací soustavy rozšiřuje znalosti z oblasti světelné techniky do praktických částí spojené s návrhem, realizací a provozem osvětlovacích soustav. Studenti jsou v první fázi seznámeni se základními veličinami a vztahy, potřebnými pro návrh vnitřních a venkovních osvětlovacích soustav, jsou vysvětleny metody návrhu osvětlovacích soustav a přiblíženy legislativní předpisy a normy potřebné k této činnosti. Dále pak jsou studentům podrobně představeny nejčastěji používané světelné zdroje a svítidla, jakož i materiály potřebné k jejich výrobně. V dalším kroku jsou vysvětleny obecné postupy a zákonitosti při návrhu osvětlení vnitřních i venkovních prostor s použitím nejen umělých zdrojů, ale též s využitím denního světla. Rovněž je student seznámen s problematikou regulace, hodnocením a měřením, a se základními prvky inteligentní elektroinstalace.
Pedagogická psychologieXPSO52Pletní semestrzkUJAZ5
Ing. Martin Jílek
Předmět představuje úvod do studia psychologických disciplín. Zaměřuje se na psychologickou metodologii, psychologii osobnosti, sociální psychologii, vývojovou psychologii, obecnou psychologii, základy neurofyziologie lidského mozku, stěžejní psychologické směry a na pedagogickou psychologii. Součástí přednášek je psychologické testování, diskuse a rozprava nad případovými studiemi.

Podnikatelské minimumXPOM26P - 26Czzimní semestrUMEL4
doc. Ing. Radovan Novotný, Ph.D.
Předmět se zabývá následujícími čtyřmi problémovými okruhy:
1.Sledování elementárních ekonomických operací v podniku, dopad operací do účetních výkazů (rozvaha, výsledovka). Druhy nákladů (fixní, variabilní), nákladové modely pro hromadnou výrobu.
2.Právní rámec podnikání v ČR, podnikání fyzických a právnických osob dle živnostenského zákona a obchodního zákoníku, typy právnické osoby podle českého práva.
3.Daňový systém ČR, základní informace o jednotlivých druzích daní (u každé daně je popsán poplatník daně, předmět zdanění a základ daně, aktuální daňové sazby, výpočet výše daně, popis způsobu výběru daně). Zdravotní pojištění a pojištění sociálního zabezpečení.
4.Časová hodnota peněz (úročení a budoucí hodnota, odúročení a současná hodnota budoucích příjmů, výnosnost a vliv faktoru rizika).
Podnikové technologie MicrosoftXMW426P - 26Cpletní semestrzkFIT5
Ing. Radomír Kurečka
Exchange Server. ISA Server. Software Management Server. Microsoft Operations Manager.
Podvojné účetnictvíXPOU26P - 26Czletní semestrzkUJAZ4
Ing. Martin Jílek
Kurz je jednosemestrový a posluchači se postupně seznámí s rozvahou, jejím rozepsáním do účtů, ovládnou princip podvojného účtování, naučí se sestavit výsledovku a účetní závěrku.
Power SystemsMPSY26Pzimní semestrklUEEN3
doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D.
Předmět je vyučován v anglickém jazyce a věnuje se zejména základním informacím z elektroenergetiky. Důraz je kladen na postupné osvojování si anglické terminologie od základních matematických formulací a výslovnosti vztahů, veličin, matematických zápisů až po specializovaná témata např. z jaderné energetiky. Studenti se seznámí s rannou historií elektroenergetiky, hlavními osobnostmi, které stáli u zrodu prvních elektráren a energetických systémů. Dozví se, jak funguje systém výroby, přenosu a rozvodu elektrické energie v rámci přenosových soustav České republiky, ale i v evropském měřítku. Součástí jsou přednášky z oblasti výroby elektrické energie v jaderných elektrárnách, koncepce moderních jaderných zařízení, nakládání s vyhořelým palivem. Dále zde jsou prezentovány informace z oblasti užití elektrické energie pro osvětlení a elektrotepelná zařízení. Další částí jsou témata věnovaná alternativním a obnovitelným zdrojům energie.
Počítačové a komunikační sítěMPKS26P - 13Cp - 13Lletní semestrzá,zkUREL5
prof. Dr. Ing. Zdeněk Kolka
Studenti se seznámí se strukturou a architekturou sítí, referenčními modely, aplikacemi (HTTP, FTP, SMTP, DNS), protokolovou sestavou TCP/IP (TCP, UDP, IP, směrování, řízení toku, IP adresy, NAT), přenosovými médii, lokálními počítačovými sítěmi, přístupovými metodami, sítí Ethernet (princip, varianty, přepínače, VLAN, PoE, Spanning Tree), bezdrátovou sítí 802.11, vysokorychlostními technologiemi WAN, Multimediálními aplikacemi (RTP, SIP, služby VoIP, QoS), bezpečností síťového provozu (základy kryptografie, autentizace, integrita, certifikáty, SSL) a managementem (SNMP).
Počítačové modelování v silnoproudé elektrotechniceMPME65Cpzimní semestrzá,zkUVEE5
Ing. Marcel Janda, Ph.D.
Předmět je zaměřen na výpočty elektromagnetických a jiných fyzikálních polí pomocí metody konečných prvků a na propojení výpočetních programů s moderními CAD systémy (Autocad, Inventor). Studenti si vyzkouší přípravu modelů elektrických strojů pro program FEMM v prostředí Autodesk Autocadu. Naučí se vytvářet jednoduché simulace a vyhodnocovat výsledky. Druhá půlka předmětu je zaměřena na propojení 3D modelů vytvořených v prostředí Autodesk _Inventoru a prostředí programu Ansys. Na složitějších modelech se studenti seznámí s postupy, výhodami a nevýhodami řešení široké škály problémů pomoci FEM. Dále si pak osvojí postupy, které minimalizují chyby výpočtu.
Pravděpodobnost, statistika a operační výzkumMPSO26P - 18Cp - 8Ozimní semestrzkUMAT5
doc. RNDr. Jaromír Baštinec, CSc.
Předmět se věnuje upevnění a rozšíření znalostí studentů v oblasti teorie pravděpodobnosti, matematické statistiky a vybraných metod z teorie operačního výzkumu. Proto se začíná důkladným a korektním zavedením pravděpodobnosti, odvozením základních vlastností pravděpodobnosti. Dále je definována náhodná veličina, její číselné charakteristiky a rozdělení. Na tento základ potom navazuje nejdříve popisná statistika a potom problematika testování statistických hypotéz, volba vhodného testu a vysvětlení závěrů jednotlivých testů. Z operačního výzkumu je do kurzu zařazeno lineární programování a jeho geometrické i algebraické řešení, dopravní a přiřazovací úloha a přehled o dynamickém a pravděpodobnostním programování a metodách skladových zásob. V této části jsou ilustrační příklady brány především z ekonomie.
Programování v .NET a C#XMW526P - 26Cpletní semestrzkFIT5
Ing. Radomír Kurečka
Úvod do platformy .NET – práce s pamětí, CLR, typová bezpečnost, assembly, Základy jazyka C# - syntaxe, primitivní datové typy, operátory, namespace,OOP v C# - třída, dědičnost, interface, struktura, modifikátory přístupu, generika, Pokročilé konstrukce v C# - delegáty, eventy, zachytávání vyjímek, lambdy, Base class library - IDisposable, kolekce, IO streamy, LINQ, Návrhové vzory, Desktop GUI - WinForms, WPF, MVVM, UX design, WEB - ASP.NET, MVC, ORM, SOLID - principy, IoC kontejnery, WCF a interoperabilita, Paralelní a asynchronní programovaní - Async await, PLINQ, Parallel task library, Testování v C# - MSTest, nUnit, TDD, UX
Projektování silových a datových rozvodůMPSD26P - 6Cz - 21Cp - 12Lzimní semestrzá,zkUEEN6
Ing. Branislav Bátora, Ph.D.
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou projektování silových a datových rozvodů podle platných norem, s obecnými pojmy souvisejícími s projektováním zejména pak s návrhem a vypracováním projektu, plánováním rozpočtu, seznámení s tvorbou výkresové dokumentace a počítačovou podporou projektování.

Předmět je orientován převážně na problematiku systémových „inteligentních“ instalací a elektroinstalací v inteligentních budovách, programování řídicích a ovládacích systémů včetně problematiky vizualizace.

V rámci předmětu je kladen důraz především na laboratorní a počítačová cvičení, ve kterých se studenti setkají s moderním programovým a přístrojovým vybavením a kde si prakticky vyzkouší práci s moderními a aktuálními technologiemi. Zejména pak v laboratorních cvičeních si studenti prakticky odzkouší zapojení a oživení systémové elektroinstalace několika druhů včetně odzkoušení reálného chodu instalace.

Další doplňující informace a hlavně materiály je možné čerpat z http://www.ueen.feec.vutbr.cz/cz.old/mpsd/. Pozor! Stránky již nejsou aktualizované, takže osnova a popisný text je neplatný! Aktuální informace hledejte vždy v kartě předmětu nebo na e-Learningu, popřípadě budou podány přímo ve výuce.
Properties and Production of Electrotechnic MaterialsMPPM26Pletní semestrklUETE3
Ing. Ladislav Chladil, Ph.D.
Předmět je přednášen v angličtině a je určen pro zájemce, kteří chtějí zlepšit své znalosti technické angličtiny se zaměřením na terminologii v oblasti struktury, složení a vlastností základních skupin elektrotechnických materiálů a způsobů jejich přípravy.
Přechodné jevyMPRJ39P - 22Cz - 4Cpletní semestrzá,zkUEEN6
Ing. Branislav Bátora, Ph.D.
Metody řešení matematického modelu přechodného děje. Elektromagnetické přechodné děje. Stanovení charakteristických hodnot zkratových proudů nesouměrných poruch.
Elektromechanické přechodné děje. Statická a dynamická stabilita synchronního stroje jednoduchého přenosu.
Přenosové sítěMPRS39P - 16Cz - 4Cp - 6Lzimní semestrzá,zkUEEN6
Ing. Michal Ptáček, Ph.D.
Základní problémy přenosu elektrické energie. Řešení ustálených stavů přenosových sítí. Vlnové pochody na vedení a jeho nehomogenitách.
Ruština pro mírně pokročiléXJR226Cjzimní semestrzá,zkUJAZ6
PaedDr. Alena Baumgartnerová
Tento kurz navazuje na kurz JR1, případně je určen pro mírně pokročilé studenty,a opakuje učivo v těsné souvislosti s uváděním a procvičováním nových jazykových jevů a s rozvíjením dovedností poslechu, čtení, ústního a písemného projevu - to vše spolu s všestranným zvyšováním náročnosti.
Ruština pro začátečníkyXJR126Cjzimní semestrzá,zkUJAZ6
PaedDr. Alena Baumgartnerová
Kurs je určen pro začátečníky v ruském jazyce.
Výuka je založena na rozvíjení komunikativní kompetence,a to zejména v poslechu s porozuměním a v hovoru ve spojení s dovednostmi čtení a psaní.
Vzhledem ke specifičnosti počáteční fáze výuky se klade(zejména v úvodních lekcích)velký důraz na zvukovou a grafickou stránku jazyka.
Jazykové učivo je úzce spjato s poznatky mimojazykovými,v nichž zaujímají důležité místo hlavně údaje ze soudobých i starších ruských reálií.
RétorikaMRET26Pletní semestrICV2
ThMgr. Milan Klapetek
Rétorika - umění společenské konverzace a argumentace - tedy schopnost efektivně komunikovat bývá občas při výčtu potřebných kvalit technika opomenuta. Přitom právě to, zda a jak dokáže odborník svoje myšlenky i své dovednosti prezentovat, bývá základem jeho úspěchu nebo neúspěchu. Kurz rétoriky seznamuje s praktickými, stylistickými, psychologickými i filosofickými souvislostmi mezilidské komunikace.
Kurz je určen pro studenty všech ročníků.
Semestrální práceMMPN26Przimní semestrklUEEN2
doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D.
Úvodní část samostatné technické práce studenta řešící jím vybraný problém z nabídky zadání na oborových ústavech oboru SEE. Téma je zadáno ve shodě s platnými studijními předpisy a může být odvozeno od budoucího tématu diplomové práce. Při úspěšné obhajobě může projekt pokračovat jako závěrečná diplomová práce studenta.
Senzory neelektrických veličinMSNV39P - 26Lzimní semestrzá,zkUAMT6
doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D.
Předmět poskytuje studentům přehled používaných principů snímačů, jejich parametrů a konstrukcí. Zabývá se instrumentací, koncepcí a postupy měření neelektrických veličin. Na skutečných příkladech z průmyslové praxe prezentuje zejména specifika těchto měření a odlišnosti oproti obvyklým elektronickým měřením elektrických veličin. Pozornost je věnována i snímačům a metodám měření využívajících optických signálů, optických vláknových senzorů a dále sběru, zpracování a vyhodnocení (prezentaci) naměřených výsledků.
Serverové systémy Microsoft WindowsXMW226P - 26Cpletní semestrzkFIT5
Ing. Radomír Kurečka
Hlubší problematika TCP/IP, routing, NAT, Windows Firewall.
Active Directory: účty uživatelů a počítačů, organizační jednotky, uživatelské skupiny, Group Policy a správa uživatelských prostředí, zabezpečení a delegování správy, skriptování administrativních úkolů, vzdálené instalace software Remote Installation Services, Windows Deployment service
Zálohování a obnova systému Záchrana systému po kolapsu, řešení problémů, hardware.
Internet Information Services. Úvod do problematiky bezpečnosti a kryptografie, EFS. Úvod do problematiky IPSec a VPN (PPTP a L2TP).
Světelná technikaMSVT26P - 26Lzimní semestrzá,zkUEEN5
doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D.
Předmět se věnuje základům světelné techniky. Vysvětleny jsou všechny světelné a zářivé veličiny a jejich vzájemné vztahy, spektrum optického záření, vlastnosti zraku a vidění, měření barev a indexu podání barev. Dále jsou vysvětleny principy vzniku světla, uvedeny hlavní typy světlených zdrojů. Detailněji jsou vysvětleny principy a konstrukce teplotních zdrojů světla, zářivek lineárních a kompaktních, výbojek sodíkových, rtuťových, halogenidových a LED zdrojů. Dále jsou vysvětleny hlavní vlastnosti ostatních zdrojů světla, jako jsou indukční výbojky, xenonové a sirné výbojky.
Síťové technologie Microsoft WindowsXMW352Cpzimní semestrzkFIT5
Ing. Radomír Kurečka
NAT, routing a Windows Firewall, multicasting. Služby a protokoly SMTP, NNTP a POP3. PKI: certifikační autorita, EFS, šifrování emailu, certifikáty pro IIS. IPSec a VPN (PPTP a L2TP), RADIUS (IAS). Softwareové instalace (Service Pack, Office + Office Resource Kit). Active Directory: sites, services, replikace, Global Catalog, typy doménových skupin, struktura databáze a LDAP, directory partitions a jejich replikace, integrace DNS a NetBIOS. SQL Server: instalace, systémové a uživatelské databáze, typy objektů (tabulky, view, stored procedure, funkce), primární a cizí klíče, SQL Query Analyzer, Enterprise Manager, Network Libraries, MSDE, zabezpečení: uživatelé a loginy, vnitřní struktura databáze (transakce a logy, locky, databázové soubory, zálohování a obnova databází, systémové tabulky), replikace databází, monitorování serveru, DTS.
Technické právoXTPR39Pletní semestrICV3
ThMgr. Milan Klapetek
Občanské právo jako soubor osobních, osobnostních a majetkových práv a povinností. Pojem, struktura a formy dané základními zásadami, vztahy a právy včetně aplikace občanského práva hmotného a procesního.
Trestní právo, jeho struktura, základní zásady jakož i vlastní trestněprávní instituty.
Technika vysokých napětíMTVN39P - 12Cz - 14Lzimní semestrzá,zkUEEN5
Ing. Michal Krbal, Ph.D.
Maxwellovy rovnice. Vyšetřování elektrického pole. Dielektrické vlastnosti látek. Elektrické výboje. Zkušební zdroje. Měření vysokých napětí a velkých proudů. Přepětí a koordinace izolace v elektrizační soustavě.

Theory of CommunicationMTOC26Pletní semestrklUTKO3
Ing. Radim Číž, Ph.D.
Předmět se zabývá základními principy, metodami a vlastnostmi sdělovacích systémů. Zaměřuje se především na moderní digitální systémy a modulační metody. Studenti si však také prohloubí znalosti o analogových modulacích, jejich parametrech a metodách implementace. Zároveň si také osvojí anglickou terminologii a získají novou slovní zásobu z této oblasti.
Umělá inteligenceMUIN26P - 26Cpzimní semestrzá,zkUAMT6
doc. Ing. Václav Jirsík, CSc.
Kurz je zaměřen na prohloubení znalostí a aplikaci metod z oblasti umělé inteligence. Umělá inteligence – definice, směry vývoje. Umělé neuronové sítě, paradigmata neuronových sítí, metoda učení backpropagation, Kohonenovy samoorganizační mapy, Hopfieldova síť, RCE neuronová síť. Znalostní systémy, reprezentace znalostí, řešení úloh, struktura a činnost expertních systémů. Zpracování optické informace prostředky umělé inteligence. Inteligentní robot.
Vybrané problémy z energetikyMVPE26P - 20Cz - 6Cpzimní semestrzá,zkUEEN5
doc. Ing. Petr Toman, Ph.D.
Optimalizace údržby energetických zařízení pomocí teorie her.Zemní spojení v sítích vn.Elektricky blízký zkrat.
Řízení elektrizačních soustavMRES39P - 8Cz - 18Cpzimní semestrzá,zkUEEN6
doc. Ing. Petr Toman, Ph.D.
Cílem kurzu je, jak zajistit co nejvyšší spolehlivost zásobování odběratelů elektrické energie a udržení jmenovitého kmitočtu a napětí. Optimalizace nákladů na výrobu a přenos elektrické energie. Problematika mezinárodní spolupráce elektrizačních soustav, řízení výměny výkonů a energie v normálním provozu a v havarijních situacích.
Španělština pro mírně pokročiléXJS226Cjzimní semestrzá,zkUJAZ6
PhDr. Marcela Borecká
Kurs navazuje na XJS1,studenti si v něm rozšiřují komunikativní schopnosti,slovní zásobu a znalost gramatiky,studenti provádějí nácvik poslechu s využitím náročnějších originálních španělských audio i video materiálů. V LS si studenti osvojí základy technické španělštiny a zdokonalí a upevní si tyto znalosti na originálních krátkých odborných textech.Kurs je dvousemestrální.
Španělština pro začátečníkyXJS126Cjzimní semestrzá,zkUJAZ6
PhDr. Marcela Borecká
Nový komunikativní kurs španělštiny pro začátečníky bude zahrnovat nácvik výslovnosti, základy gramatiky, konverzaci v každodenních situacích,čtení a poslech. Pro výuku budou m.j. zapůjčeny originální španělské učebnice, bude použito audio i video.Kurs je dvousemestrální a navazuje na něho kurs JS2 - Španělština pro mírně pokročilé.

8. Praxe

Odborná praxe v celkové době trvání 2 týdnů v podnicích a firmách energetického průmyslu, a to v tuzemsku nebo v zahraničí. Praxi si zařizuje student sám a je třeba ji konat mimo dobu pravidelné výuky (nejlépe v letním prázdninovém období) od začátku do konce magisterského studia. Praxi lze absolvovat např.:
- ČEZ a.s., Praha, praxe v provozu jaderných a tepelných elektráren nebo rozvodných závodů,
- E.ON Distribuce, a.s. Lidická 32, Brno - praxe u provozovatele distribučních sítí,
- Teplárny Brno a.s., Brno, Okružní 25, praxe v paroplynovém provozu Červený Mlýn,
- Siemens, s.r.o., Technická 15, Brno, praxe v projekci energetických celků
- Železniční stavitelsví a.s., Brno, Burešova 11, praxe v projekci závodu Elektro,
- ABB EJF a.s., Brno, Vídeňská 117, praxe v projekci a konstrukci rozváděčů a ochran,
- ostatní elektroenergetické provozy, projekční a výzkumné instituce.

Za praxi je možno uznat i studijní pobyt na zahraniční univerzitě realizovaný v rámci výměnných studijních programů.

9. Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška začíná obhajobou diplomové práce, po které následuje ústní zkouška. Náplň ústní zkoušky stanoví oborová rada tak, aby obsahovala vybrané tématické oblasti povinných a volitelných předmětů.

Na oboru M-EEN je ústní zkouška tvořena dvěma tématickými oblastmi:
- "Teorie elektroenergetiky", která sdružuje vybraná témata povinných odborných předmětů oboru M-EEN,
- "Aplikovaná elektroenergetika", která je tvořena vybranými tématy z volitelných předmětů oboru M-EEN. Student si volitelné předměty, které během studia absolvoval, vybírá sám.

Všechny části státní závěrečné zkoušky se konají ve stejném termínu. Ke státní závěrečné zkoušce může přistoupit student, který převzal zadání diplomové práce a odevzdal ji v řádném termínu uvedeném v časovém plánu akademického roku a který získal potřebný počet kreditů v předepsané skladbě nutný pro uzavření magisterského studia. Termíny a způsob zveřejnění témat výběru diplomových prací stanoví oborová rada studijního oboru M-EEN. Organizace a průběh státní závěrečné zkoušky jsou dány doplňující směrnicí děkana ke státním závěrečným zkouškám a příslušnými pokyny oborové rady M-EEN.