Detail oboru

Manažerská informatika

FPZkratka: BAK-MInAk. rok: 2016/2017

Program: Systémové inženýrství a informatika

Délka studia:

Akreditace od: Akreditace do: 31.7.2020

Profil

Cílem bakalářského studijního oboru Manažerská informatika je připravit pro praxi odborníky, kteří budou realizovat, provozovat a udržovat informační systémy podporující podnikové procesy v různých typech komerčních i nekomerčních organizací. Jejich odborný profil je navíc rozšířen o schopnost budovat podnikovou architekturu a realizovat bezpečnostní politiku IS/ICT. Vzhledem k tomu, že trh práce dlouhodobě požaduje informatiky se širokým základem znalostí a dovedností, kteří se dokážou rychle přizpůsobit aktuálním potřebám praxe, jsou výše uvedené oblasti IS/ICT doplněny základy ekonomických, manažerských, právních a technologicky orientovaných disciplín.

Klíčové výsledky učení

Absolvent získá znalosti a dovednosti především v oblasti IS/IT, v disciplínách matematických a v oblasti ekonomiky a managementu. Nosnými předměty jsou ekonomie, podniková ekonomika, management, obchodní právo, základy informačních technologií, metody zpracování informací a aplikace matematických metod v ekonomice. Studium rozvíjí schopnost studentů tvůrčím způsobem přistupovat k návrhu a implementaci informačních systémů a řídících ekonomických systémů.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent najde široké uplatnění v organizacích užívajících informační systémy a informační technologie, ať už jsou to finanční instituce, výrobní podniky, obchodní společnosti nebo organizace veřejné správy. Absolvent bude rovněž připraven ucházet se o pracovní pozice v organizacích dodávajících IS/ICT. Jeho odborný profil mu umožní zaměřit se na některou z těchto hlavních profesí: podnikový a bezpečnostní analytik, manažer rozvoje a provozu IS/ICT, marketingový specialista pro ICT produkty a služby, správce aplikací a infrastruktury ICT, pokročilý uživatel a metodik ICT. Absolvent by měl být schopen zastávat kteroukoliv z uvedených profesí s co nejkratšími časovými nároky na její osvojení.

Profil absolventa a konkrétní výstupy učení lze podrobněji specifikovat v těchto oblastech:

Ekonomika
Znalosti: Všeobecný ekonomický přehled, znalost současného stavu poznání v oblasti ekonomických disciplín včetně aplikace v podnikovém prostředí. Prohloubena je znalostní profilace do podnikové ekonomiky a účetnictví, neboť jde o zcela klíčové oblasti, v nichž působí většina absolventů oboru.
Dovednosti: Porozumění ekonomickým jevům, jejich současnému stavu včetně jejich analýzy a dopadů na využívání informačních a komunikačních technologií. Schopnost ekonomicky navrhnout, řídit a zhodnotit IS/ICT projekty.
Kompetence: Analýza dat z IS/ICT a podnikových procesů včetně jejich interpretace.

Management
Znalosti: Aplikace a řízení IS/ICT v různých typech organizací bez ohledu na velikost a odvětví pro široké uplatnění v praxi. Řízení a týmová práce na IS/ICT projektech nejrůznějšího typu. Prohloubena je znalostní profilace do managementu prakticky aplikovaného přímo v oblasti IS/ICT.
Dovednosti: Schopnost komplexního řízení životního cyklu IS/ICT pro řízení podnikových procesů. Schopnost plnit samostatné úkoly i kooperovat na projektech.
Kompetence: Organizace a vedení pracovních týmů.

Informační systémy, informační a komunikační technologie
Znalosti: Teoretické znalosti informatiky, principů a zásad využití aplikačního programového vybavení, vytváření softwarových aplikací, znalosti z oblasti zpracování dat, databázových technologií, programovacích technik, počítačových sítí, bezpečnosti a práva. Transformace dat na informace a jejich interpretace. Prohloubena je znalostní profilace do podnikové infrastruktury a podnikových informačních systémů.
Dovednosti: Aplikace nástrojů k tvorbě algoritmů, řešení analýzy, návrh a implementaci databázových aplikací včetně uživatelských rozhraní, orientace a využívání větších programových celků na úrovni podnikových informačních systémů a vnitropodnikové komunikace.
Kompetence: V rámci své odbornosti se podílet na činnostech systémového integrátora, řešit úlohy pořizování, tvorby a modifikace IS/ICT v různých typech organizací bez ohledu na velikost a odvětví.

Prezentace a komunikace
Znalosti: Prezentace vlastních výsledků a komunikace s uživateli a dodavateli
Dovednosti: Příprava podkladů pro jednání, formulace a prezentace problémů, návrhy řešení a opatření
Kompetence: Vedení pracovních porad, odpovědnost za využívání IS/ICT v organizaci

Jazyková vybavenost
Znalosti: Pokročilá znalost odborné terminologie v anglickém jazyce
Dovednosti: Schopnost porozumět odbornému textu v anglickém jazyce a schopnost tvořit texty v anglickém jazyce
Kompetence: Schopnost týmové práce v anglickém jazyce

Vstupní požadavky

Přijímací řízení do bakalářského studijního programu Systémové inženýrství a informatika je upraveno Směrnicí děkana o přijímacím řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy. Přijímací zkouška s výjimkou uchazečů, kteří mohou být přijati ke studiu prominutím přijímací zkoušky dle § 11, Směrnice děkana o přijímacím řízení je písemná (dále jen přijímací zkouška). Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí – Testu studijních předpokladů a Testu z jazyka anglického. Oba testy jsou koncipovány tak, že uchazeč vybírá jednu z nabídnutých alternativ odpovědí, z nichž je právě jediná správná. Test studijních předpokladů trvá 45 minut a obsahuje 25 úloh se čtyřmi alternativami odpovědí. Správná odpověď se hodnotí čtyřmi body, žádná odpověď žádným bodem a za nesprávnou odpověď se odečte jeden bod, tj. maximální počet dosažitelných bodů je 100. Test z jazyka trvá 20 minut a obsahuje 25 otázek se čtyřmi alternativami odpovědí. Správná odpověď se hodnotí jedním bodem, žádná nebo nesprávná odpověď žádným bodem, tj. maximální počet dosažitelných bodů je 25. Maximální počet dosažitelných bodů z obou testů je 125.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
AP_1Algoritmizacecs6zimníPovinnýzá,zkano
DFMDatové a funkční modelovánícs6zimníPovinnýzá,zkano
MA1_MMatematika 1cs5zimníPovinnýzá,zkano
MIK_1_1Mikroekonomiecs5zimníPovinnýzá,zkano
TITeoretická informatikacs4zimníPovinnýzá,zkano
USÚvod do studiacs1zimníPovinnýano
OA1_1Odborná angličtina 1en3zimníPovinně volitelnýzá,zkPV1ano
OA2_1Odborná angličtina 2en3zimníPovinně volitelnýzá,zkPV1ano
PAISZPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0zimníVolitelnýklano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DMDiskrétní matematikacs5letníPovinnýzá,zkano
KIKomunikační infrastrukturacs5letníPovinnýzá,zkano
MAK_1Makroekonomiecs5letníPovinnýzá,zkano
MA2_MMatematika 2cs5letníPovinnýzá,zkano
PT1Programovací technikycs6letníPovinnýzá,zkano
PU_1Účetnictvícs4letníPovinnýzá,zkano
IISPIntegrace informačních systémů s využitím platformy postrelačních databází cs3letníVolitelnýano
OA2_2Odborná angličtina 2en3letníVolitelnýzá,zkano
PAISLPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0letníVolitelnýklano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DBSDatabázové systémycs6zimníPovinnýzá,zkano
EPOEkonomika podnikucs5zimníPovinnýzá,zkano
KVMKvantitativní metodycs5zimníPovinnýzá,zkano
PSIPočítačové sítěcs5zimníPovinnýzkano
ZFZáklady financovánícs5zimníPovinnýzá,zkano
KIBKryptografiecs4zimníPovinně volitelnýklPV2ano
PGPočítačová grafikacs4zimníPovinně volitelnýklPV2ano
PAISZPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0zimníVolitelnýklano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BISTBezpečnost ICTcs6letníPovinnýzkano
FA_1Finanční analýzacs5letníPovinnýzá,zkano
MANManagementcs5letníPovinnýzá,zkano
MTZPMMetodika tvorby závěrečných pracícs1letníPovinnýano
OOPPObčanské, obchodní a pracovní právocs2letníPovinnýzkano
PNSPrávo k nehmotným statkůmcs2letníPovinnýzkano
STA1DStatistikacs5letníPovinnýzá,zkano
EOElektronické obchodovánícs4letníPovinně volitelnýklPV3ano
TWSDTvorba webových stranekcs4letníPovinně volitelnýklPV3ano
IISPIntegrace informačních systémů s využitím platformy postrelačních databází cs3letníVolitelnýano
PAISLPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0letníVolitelnýklano
TpazPSpecializace: Pohybové aktivity při zdravotních omezeníchcs0letníVolitelnýzá,zkano
TpasPSpecializace: Pohybové aktivity seniorůcs0letníVolitelnýzá,zkano
TpavPSpecializace: Pohybové aktivity ve volném časecs0letníVolitelnýzá,zkano
ISSSInformační systémy ve státní správěcs0letníVolitelný (nepovinný)ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DS_2Datové skladycs5zimníPovinnýzá,zkano
OICTObchodování a ICT trhcs4zimníPovinnýzá,zkano
PISDPodnikové informační systémycs5zimníPovinnýzá,zkano
PR1Praxecs3zimníPovinnýklano
PDSPředdiplomní seminářcs1zimníPovinnýano
RPICTDŘízení projektů ICTcs5zimníPovinnýzá,zkano
VMVýpočetní metodycs4zimníPovinnýzá,zkano
ADSEAdministrace databázového serverucs3zimníPovinně volitelnýklPV4ano
PPTProgramování portálových technologiícs3zimníPovinně volitelnýklPV4ano
PAISZPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0zimníVolitelnýklano
TsaPPraxe: Sportovní akcecs0zimníVolitelnýklano
TvrszPPraxe: Vedení a řízení sportovního zařízenícs0zimníVolitelnýklano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DISDDiplomní seminářcs10letníPovinnýklano
PR2Praxecs8letníPovinnýklano
SPKMSociálně psychologické kompetence manažeracs3letníPovinnýklano
TVKTechnologie vnitropodnikové komunikacecs5letníPovinnýzá,zkano
KbpsPBankovní produkty a službycs5letníPovinně volitelnýzá,zkPV5ano
VekoPEkonometriecs7letníPovinně volitelnýzá,zkPV5ano
BmzPManagement zásobcs7letníPovinně volitelnýzá,zkPV5ano
Kopp3PObchod a podpora prodejecs5letníPovinně volitelnýzá,zkPV5ano
rkPRozpočetnictví a kalkulacecs6letníPovinně volitelnýzá,zkPV5ano
KrnlPŘízení nákladůcs6letníPovinně volitelnýzá,zkPV5ano
EITMPEnterprise IT Midrange Platformsen3letníVolitelnýklano
PAISLPraktické aplikace investičních strategií na finančních trzíchcs0letníVolitelnýklano
VPMVybrané partie z matematikycs0letníVolitelnýano
ISSSInformační systémy ve státní správěcs0letníVolitelný (nepovinný)ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
PV4 1 ADSE, PPT
PV5 1 KbpsP, VekoP, BmzP, Kopp3P, rkP, KrnlP
PV2 1 KIB, PG
PV3 1 EO, TWSD
PV1 1 OA1_1, OA2_1