detail oboru

Soudní inženýrství

ÚSIZkratka: SOIAk. rok: 2015/2016Zaměření: Analýza silničních nehod

Program: Soudní inženýrství

Délka studia: 4 roky

Profil oboru

Cílem studia doktorského studijního programu P 3917 Soudní inženýrství je příprava studentů pro vědeckou a výzkumnou činnost zaměřenou na zkoumání příčin, průběhu a důsledků negativních technických jevů nejrůznějších technických oborů a dále příprava studentů na výzkumnou a vývojovou činnost zaměřenou na rozvoj metod, založených na vědeckém základě, které se uplatňují při objasňování těchto negativních technických jevů, při ekonomickém hodnocení důsledků těchto jevů i při ekonomickém hodnocení majetku. Tato činnost bude prováděna jak z hledisek potřeb státních orgánů (justice, policie, orgánů státní správy apod.) tak i z hledisek privátního sektoru (podniků příp. občanů).
Výše uvedený cíl vyplývá z požadavků praxe, kdy rozvoj vědy a techniky vyžaduje výchovu vědeckých pracovníků, kteří se budou podílet na rozvoji nových vědeckých metod použitelných pro znaleckou i expertizní činnost v různých technických oborech.

Garant programu

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Analýza faktorů ovlivňujících tendenci k nehodovosti u mladých řidičů

  Práce se v systémovém pojetí bude zabývat analýzou faktorů ovlivňujících tendenci k nehodovosti u mladých řidičů, jejich tendence k nehodám, vliv věku na úkol řízení, kognitivní problematika řízení motorového vozidla ve vztahu k věku, vliv věku na rozhodování, možnosti kompenzace, užití HMI (Human-Machine Interface), problematičtí řidiči v této věkové skupině a vliv uvedených faktorů na nehodovost a posuzování příčin jejich vzniku.

  Školitel: Schmeidler Karel, doc. Ing.arch. PhDr., CSc.

 2. Analýza faktorů ovlivňujících tendenci k nehodovosti u seniorů

  Práce se v systémovém pojetí bude zabývat analýzou faktorů ovlivňujících tendenci k nehodovosti u řidičů seniorů, jejich tendence k nehodám, vliv věku na úkol řízení, kognitivní problematika řízení motorového vozidla ve vztahu k věku, vliv věku na rozhodování, možnosti kompenzace, užití HMI (Human - Machine Interface), problematičtí řidiči v této věkové skupině a vliv uvedených faktorů na nehodovost a posuzování příčin jejich vzniku.

  Školitel: Schmeidler Karel, doc. Ing.arch. PhDr., CSc.

 3. Analýza minimální doby příčného přemístění moderních vozidel za zhoršených adhezních podmínek

  Při řešení dopravních nehod, u kterých během pohybu vozidel došlo k jejich příčnému přemístění je nutné s rozvojem programů jízdní stability vozidla objektivizovat rozsah vstupních hodnot potřebných pro analýzu takového pohybu. Doba příčného přemístění ovlivňuje předstřetový pohyb vozidel i možnosti odvrácení nehody jednotlivými řidiči. S vývojem konstrukce regulace jízdní stability jsou podstatným způsobem zlepšeny možnosti zachování jízdní stability vozidla v příčném směru během manévru vyhýbání či přemístění, a to díky regulačním zásahům. Význam regulace je zásadní za situací, kdy jsou adhezní podmínky zhoršeny vlivem deště, sněhu, či ledu. Cílem práce je analyzovat minimální doby dynamického příčného přemístění u vozidel vybavených stabilizačním programem s důrazem na zhoršené adhezní podmínky. Vícekriteriální analýza doby příčného přemístění přispěje k objektivizaci rozsahu vstupních hodnot užívaných při technické analýze silničních nehod.

  Školitel: Semela Marek, Ing. Bc., Ph.D.

 4. Analýza pozorování prvků okolí komunikace v návaznosti na ovládání motocyklu

  Cílem práce je vyhodnotit možnosti pozorování prvků okolí komunikace při jízdě motocyklistů a analyzovat vliv množství prvků v okolí komunikace (dopravní značení, billboardy, světelné reklamy, apod.) a vliv fyzického i psychického stavu řidiče (únava, zdravotní stav, pohodlí atd.) na ovládání motocyklu. Práce bude vycházet z provedených měření a z následného vyhodnocení naměřených dat tak, aby byl zjištěn vliv okolí na bezpečnost jízdy řidiče motocyklu a na riziko vzniku kolizní situace. Zpracování výsledků bude provedeno tak, aby výsledky rozborů byly použitelné v soudně inženýrské praxi.

  Školitel: Vémola Aleš, doc. Ing., Ph.D.

 5. Analýza vlivů vybraných rušivých podnětů na pozornost řidiče

  Jednou z možných příčin DN může být vysoká hustota informací, při které může řidič opomenout podstatnou skutečnost pro řešení konkrétní dopravní situace. Při analýze silničních nehod hustota informací ovlivňuje schopnost vyhodnotit dopravní situaci i reakční dobu řidiče na vnější podněty. Práce se zaměří na analýzu časové náročnosti vnímání podnětů odpoutávajících pozornost řidiče a vlivu odpoutání pozornosti na reakční schopnosti řidiče (různé prvky v okolí komunikace jako billboardy, světelné reklamy, apod. i úkony spojené s ovládáním vozidla omezující sledování provozu). Z analýzy budou formulovány vztahy popisující vliv vybraných rušivých podnětů na pozornost a reakční schopnosti řidiče. Analýza přispěje rovněž k objektivizaci reakční doby řidiče za situací, kdy může být řidičova pozornost nadměrně rušena vnějšími vlivy.

  Školitel: Semela Marek, Ing. Bc., Ph.D.

 6. Analýza zpomalení vozidel MHD a nalezení kritérií pro posuzování bezpečnosti přepravy stojících osob v tramvaji

  Cílem práce je zpracování metodiky pro posuzování zpomalování vozidel MHD, tramvají s cílem nalezení kritérií pro hodnocení bezpečnosti přepravy stojících osob tak, aby výsledky rozborů mohly být použity v soudně inženýrské praxi.

  Školitel: Vémola Aleš, doc. Ing., Ph.D.

 7. Návrh metody pro posuzování deformační energie z výsledků nárazových zkoušek

  Jedním ze zásadních problémů znalecké analýzy střetu je kvantitativní posouzení kinetické energie, přetvořené na deformační práci. V současné době je využíváno porovnání s obdobným poškozením vozidel z reálných nehod, která existují ve formě katalogů. Tyto katalogy obsahují zpravidla jen starší vozidla a není zcela zřejmé, jak byla deformační energie kvantifikována. Cílem práce tedy bude vytvoření ucelené metodiky pro realizaci nárazových zkoušek za účelem zjišťování deformačních energií jednotlivých částí vozidla z nárazových zkoušek a hledání možností následného vyhodnocení ve formě interaktivních energetických rastrů. Přínosem práce bude podstatné zkvalitnění výsledků znalecké analýzy střetu.

  Školitel: Bradáč Albert, Ing., Ph.D.

 8. Simulační modelování možností spatření objektu za snížené viditelnosti

  V souvislosti s používáním aktivních světlometů vozidel vzniká nový problém při zjišťování možností řidiče uvidět za snížené viditelnosti objekty, které mohou vytvářet překážky silničního provozu. Při použití aktivních světlometů jsou omezeny možnosti experimentálního ověřen formou vyšetřovacího pokusu, především z důvodů bezpečnosti při realizaci experimentu. V této souvislosti se jeví jako účelné rozvíjet metody založené na simulačním modelování dosvitu světlometů a viditelnosti překážky na základě experimentálně zjištěných parametrů světlometů a vlastností překážky. Cílem práce je navrhnout vhodnou metodu měření vstupních veličin pro simulační modelování a vyvinout nejlépe mobilní zařízení pro měření světelných parametrů vozidlových světel a dále experimentálně ověřit věrohodnost a použitelnost výsledků simulačního modelování pro řešení dopravních nehod a návazně navrhnout metodiku pro provádění výpočtových experimentů.

  Školitel: Bradáč Albert, Ing., Ph.D.

 9. Technicko-právní problematika příčiny silniční nehody při křížení trajektorie vozidel

  I při správně provedené analýze skutečného průběhu dopravní nehody nemusí být zcela objektivně posouzena odpovědnosti účastníků nehody, nejsou-li dostatečně objasněny příčinné souvislosti spojené s jejich jednáním. Práce se bude zabývat problematikou technické analýzy silničních nehod vozidel na křižovatce, či při odbočování na místo ležící mimo komunikaci, které souvisejí s nedáním přednosti v jízdě a často u nich přichází v úvahu zavinění ze strany více účastníků silničního provozu. Cílem práce je analyzovat vztahy mezi technickou analýzou průběhu negativního jevu, technickou interpretací příčiny jeho vzniku a právním hodnocením odpovědnosti řidičů při správním či soudním řízení. Řešení bude založeno na analýze právního hodnocení ve vztahu k příčině vzniku dopravní nehody. Z této analýzy budou vymezeny podstatné faktory pro právní posuzování a tyto budou využity při návrhu na zkvalitnění metod zaměřených na objasňování možností účastníků odvrátit dopravní nehodu.

  Školitel: Semela Marek, Ing. Bc., Ph.D.

 10. Vliv prvků okolí komunikace na bezpečnost provozu s cílem využití v soudně inženýrské praxi

  Cílem práce je detailně analyzovat a následně interpretovat vliv komunikací a jejich okolí na bezpečnost provozu tak, aby výsledky rozborů mohly být použity v soudně inženýrské praxi. Pro komplexní posouzení budou využita speciální měřicí zařízení (např. plovoucí vozidlo, Eyetracking) a dále analytické metody vyhodnocující vzájemný vztah mezi dílčími parametry komunikací a bezpečností provozu. Jedním z cílů práce bude mj. zpracovat teze, jak analyzovat bezpečnost komunikací a jejich okolí při zpracovávání posudků v oboru technické ASN a jak na tyto nebezpečné prvky upozornit kompetentní správce komunikací.

  Školitel: Vémola Aleš, doc. Ing., Ph.D.

 11. Výzkum dopravních nehod a jeho aplikace pro soudní inženýrství při analýze pojistných podvodů

  Cílem práce je vypracování podrobné analýzy výsledků výzkumu dopravních nehod s cílem získat nové poznatky pro analýzu silničních nehod, aby výsledky rozborů mohly být použity v soudně inženýrské praxi při řešení manipulovaných nehod

  Školitel: Vémola Aleš, doc. Ing., Ph.D.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DSS01Doktorský seminář Ics0zimníPovinnýkolano
DSB01Základy práva pro znaleckou činnostcs0zimníPovinnýdrzkano
DSA01Numerické metody Ics0zimníPovinně volitelnýdrzk1ano
1. ročník, letní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DSS02Doktorský seminář IIcs0letníPovinnýkolano
DSD08Teorie měření, měřicí techniky a technické diagnostikycs0letníPovinně volitelnýdrzkano
DSA02Pravděpodobnost a matematická statistikacs0letníPovinně volitelnýdrzk1ano
1. ročník, celoroční semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DSJ01Cizí jazyk pro doktorské studiumcs0celoročníPovinnýdrzkano
DSB02Právní aspekty vědecké prácecs0celoročníPovinnýkolano
DSE01Speciální metodika soudního inženýrství - analýza silničních nehodcs0celoročníPovinně volitelnýdrzkano
2. ročník, zimní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DSS03Doktorský seminář IIIcs0zimníPovinnýkolano
2. ročník, letní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DSS04Doktorský seminář IVcs0letníPovinnýkolano
3. ročník, zimní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DSS05Doktorský seminář Vcs0zimníPovinnýkolano
3. ročník, letní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DSS06Doktorský seminář VIcs0letníPovinnýkolano
4. ročník, zimní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DSS07Doktorský seminář VIIcs0zimníPovinnýkolano