Detail oboru

Konstrukce a dopravní stavby

FASTZkratka: KAk. rok: 2013/2014

Program: Stavební inženýrství

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 30.10.2003Akreditace do: 1.8.2015

Profil

Cílem studia čtyřletého bakalářského programu oboru Konstrukce a dopravní stavby je zvládnutí teoretických, inženýrských a speciálních odborných předmětů, umožňujících řešení problematiky inženýrských staveb.
Studium oboru Konstrukce a dopravní stavby v rámci bakalářského studijního programu Stavební inženýrství zahrnuje v počáteční fázi absolvování předmětů teoretických, v nichž student získává potřebnou úroveň vědomostí pro zvládnutí následného studia předmětů odborných, stavebně-inženýrských. Součástí studijního plánu jsou i předměty ekonomického a společenskovědního zaměření. V závěrečných dvou semestrech studia si student volí svoje užší odborné zaměření v rámci oboru Konstrukce a dopravní stavby, a to na navrhování betonových a kovových konstrukcí a mostů, zakládání staveb, projektování a technických řešení staveb pozemních komunikací a železnic, zkoušení stavebních materiálů, popř. na technologii staveb. Absolvováním specializovaných odborných předmětů student získá potřebné prohloubení teoretických a odborných vědomosti, které dotváří jeho profesní profil a zajistí předpoklady pro jeho schopnost samostatného tvůrčího přístupu k řešení konkrétní problematiky oboru. Pod odborným a metodickým vedením pedagoga student samostatně zpracovává jako svoji bakalářskou práci náročnější individuálně zadaný odborný problém a následně svoji práci obhajuje před komisí pro státní bakalářské zkoušky. Odbornou rozpravou z předmětů studovaného oboru je současně posouzena úroveň jeho vědomostí i schopností jejich aplikace při řešení technických problémů v praxi.

Klíčové výsledky učení

Absolvent čtyřletého bakalářského studijního programu Stavební inženýrství v oboru Konstrukce a dopravní stavby je po ukončení studia stavebním bakalářem s konstrukčně-dopravním vzděláním.
Na základě samostatně vypracované bakalářské práce a jejího úspěšného obhájení získá absolvent akademický titul „bakalář“ (ve zkratce „Bc.“ před jménem).
Absolvent získá v průběhu čtyřletého studia ucelený soubor teoretických i odborných vědomostí z oboru Konstrukce a dopravní stavby. Cílevědomě je během studia veden k samostatnému zvládnutí odborných aplikací a teoreticky zdůvodněných řešení, které vytváří předpoklady pro rozvoj jeho tvůrčí činnosti.
Při návrhu, posuzování stavebních objektů i při jejich realizaci je tak schopen chápat a vytvářet teoreticky zdůvodněná řešení v plné šíři komplexu vzájemných souvislostí a uplatňovat nabyté vědomosti v praxi ve svém budoucím zaměstnání. V posledním ročníku studia si student volí svoji specializaci v rámci nabídky zaměření na oblast navrhování betonových a kovových konstrukcí a mostů, zakládání staveb, projektování a technické řešení staveb pozemních komunikací a železnic, zkoušení stavebních materiálů, popř. na technologii staveb. Studiem specializovaných předmětů tak získává potřebné prohloubení svých znalostí v rámci konkrétní problematiky oboru.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent je schopen samostatně řešit i náročnější odborné problémy. Studiem získal reálné předpoklady pro svoje úspěšné uplatnění na vyšších úrovních technických a manažerských funkcích. Je schopen vypracovávat dokumentaci pro přípravu a realizaci staveb, pro zpracovávání stavebně technických průzkumů I odborných stanovisek a posudků.
Ve svém vzdělávání může pokračovat v navazujících magisterských programech pro získání titulu inženýr.
Dosažené vzdělání absolventovi umožňuje po splnění zákonných podmínek autorizovat se jako stavební technik nebo stavební inženýr v některém z autorizačních oborů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BL02Betonové konstrukce (A,K)cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BO03Dřevěné konstrukce (A,K)cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BA04Matematika IIIcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BM01Pozemní komunikace Ics5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BD04Statika IIcs5PovinnýP - 26 / C1 - 26ano
BF03Zakládání staveb cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BYA4Angličtina pro mírně pokročilé IIcs1DoporučenýC1 - 26ano
BYA5Angličtina pro středně pokročilé Ics1DoporučenýC1 - 26ano
BYA21First Certificate in English IIcs, en0DoporučenýC1 - 26ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BB02Aplikovaná fyzika (A,K)cs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BO04Kovové konstrukce I cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BM02Pozemní komunikace IIcs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
CD03Pružnost a plasticita cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BN03Výuka v terénucs3PovinnýVT - 240ano
BL07Zděné konstrukce (K)cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BN01Železniční stavby Ics4PovinnýP - 26 / C1 - 26ano
BYA5Angličtina pro středně pokročilé Ics1DoporučenýC1 - 26ano
BYA6Angličtina pro středně pokročilé IIcs1DoporučenýC1 - 26ano
BYA22First Certificate in English IIIcs0DoporučenýC1 - 26ano
BN91Problematika životního prostředí ve vztahu k dopravním stavbámcs0DoporučenýP - 13 / C1 - 26ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BO08Kovové konstrukce II cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BF05Mechanika hornin cs3PovinnýP - 13 / C1 - 13ano
BM03Městské komunikacecs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BH08Pozemní stavitelství cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BL11Předpjatý betoncs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BZ03Sociální komunikacecs2PovinnýP - 13 / C1 - 13ano
BN02Železniční stavby IIcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BYA23First Certificate in English IVcs0DoporučenýC1 - 26ano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BY01Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška)cs2Povinnýzkano
BL12Betonové mosty Ics5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BO09Kovové mosty Ics5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BF06Podzemní stavby cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BD05Stavební mechanika cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BZ01Stavební právo cs2PovinnýP - 26ano
BYA7Angličtina pro pokročilé Ics0DoporučenýC1 - 26ano
BY51Angličtina pro středně pokročilé (zkouška)cs0Doporučenýzkano
BF91Experiment v geotechnice (kurz ESF)cs3DoporučenýP - 13 / C1 - 26ano
BYA9Odborná angličtina Ics0DoporučenýC1 - 26ano
CF53Aplikace inženýrských úloh v geotechnice cs4Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 263665ano
BN52Mechanizace a provádění železničních stavebcs4Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 263665ano
BM52Praktické aplikace v pozemních komunikacíchcs4Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 263665ano
BL54Projektování betonových konstrukcícs4Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 263665ano
BO55Vybrané problémy navrhování a realizace kovových a dřevěných konstrukcícs4Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 263665ano
BD53Vybrané statě ze stavební mechaniky I (K)cs4Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 263665ano
BI53Zkušebnictví a řízení jakostics4Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 263665ano
BL52Bakalářský seminář (K-BZK)cs2VolitelnýC1 - 263666ano
BF52Bakalářský seminář (K-GTN)cs2VolitelnýC1 - 263666ano
BO51Bakalářský seminář (K-KDK)cs2VolitelnýC1 - 263666ano
BM51Bakalářský seminář (K-PKO)cs2VolitelnýC1 - 263666ano
BD51Bakalářský seminář (K-STM)cs2VolitelnýC1 - 263666ano
BI51Bakalářský seminář (K-SZK)cs2VolitelnýC1 - 263666ano
BN51Bakalářský seminář (K-ZEL)cs2VolitelnýC1 - 263666ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. Předměty
3665 0 CF53, BN52, BM52, BL54, BO55, BD53, BI53
3666 0 BL52, BF52, BO51, BM51, BD51, BI51, BN51