Detail oboru

Pozemní stavby

FASTZkratka: SAk. rok: 2013/2014

Program: Stavební inženýrství

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 30.10.2003Akreditace do: 1.8.2015

Profil

Cílem studia čtyřletého bakalářského programu Stavební inženýrství v oboru Pozemní stavby je zvládnutí uceleného základu nezbytných teoretických vědomostí a všeobecných technických poznatků v celé šíři oblasti pozemních staveb. V počáteční fázi zahrnuje absolvování předmětů teoretických, v nichž student získává potřebnou úroveň vědomostí pro zvládnutí následného studia předmětů odborných, stavebně-inženýrských. Součástí studijního plánu jsou i předměty ekonomického a společenskovědního zaměření. V závěrečných dvou semestrech studia si student zvolí svoje užší odborné zaměření v rámci oboru Pozemní stavby, a to na navrhování pozemních staveb, konstrukce a statiku staveb, technická zařízení budov popř. na technologii a řízení staveb. Absolvováním specializovaných odborných předmětů student získá potřebné prohloubení teoretických a odborných vědomosti, které dotváří jeho profesní profil a zajistí předpoklady pro jeho schopnost samostatného tvůrčího přístupu k řešení konkrétní problematiky oboru.
Pod odborným a metodickým vedením pedagoga student samostatně zpracovává jako svoji bakalářskou práci náročnější individuálně zadaný odborný problém a následně svoji práci obhajuje před komisí pro státní bakalářské zkoušky. Odbornou rozpravou z předmětů studovaného oboru je současně posouzena úroveň jeho vědomostí i schopností jejich aplikace při řešení technických problémů v praxi.

Klíčové výsledky učení

Absolvent bakalářského studijního programu Stavební inženýrství získá v průběhu čtyřletého studia ucelený soubor teoretických i odborných vědomostí z oboru Pozemní stavby.
Cílevědomě je během studia veden k samostatnému zvládnutí odborných aplikací a teoreticky zdůvodněných řešení, které vytváří předpoklady pro rozvoj jeho tvůrčí činnosti. Při návrhu, posuzování stavebních objektů i při jejich realizaci je tak schopen chápat a vytvářet teoreticky zdůvodněná řešení v plné šíři komplexu vzájemných souvislostí a uplatňovat nabyté vědomosti v praxi ve svém budoucím zaměstnání. V posledním ročníku studia si student volí svoji specializaci v rámci nabídky zaměření na oblast navrhování pozemních staveb, konstrukcí a statiky staveb, technických zařízení budov popř. na technologii a řízení staveb. Studiem specializovaných předmětů tak získává potřebné prohloubení svých znalostí v rámci konkrétní problematiky oboru.

Profesní profil absolventů s příklady

Po absolutoriu bakalářského studijního programu Stavební inženýrství v oboru Pozemní stavby je absolvent schopen samostatně řešit i náročnější odborné problémy oboru Pozemní stavby.
Studiem získal absolvent reálné předpoklady pro svoje úspěšné uplatnění na vyšších úrovních technických a manažerských funkcích. Je schopen vypracovávat dokumentaci pro přípravu a realizaci staveb, pro zpracovávání stavebně technických průzkumů i odborných stanovisek a posudků.
Ve svém vzdělávání může pokračovat v navazujících magisterských programech pro získání titulu inženýr.
Dosažené vzdělání absolventovi umožňuje po splnění zákonných podmínek autorizovat se jako stavební technik nebo stavební inženýr v některém z autorizačních oborů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BO04Kovové konstrukce I cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BA04Matematika IIIcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BH03Pozemní stavitelství II (S)cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BD04Statika IIcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BT01Technická zařízení budov IIcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BW01Technologie staveb Ics5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BYA4Angličtina pro mírně pokročilé IIcs0DoporučenýC1 - 26ano
BYA5Angličtina pro středně pokročilé Ics1DoporučenýC1 - 26ano
BYA21First Certificate in English IIcs, en0DoporučenýC1 - 26ano
BU91Projektování staveb ve 3D (BIM I)cs0DoporučenýC1 - 26ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BL05Betonové konstrukce I cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BF04Mechanika zemin IIcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BH05Pozemní stavitelství III cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BT02Technická zařízení budov IIIcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BW04Technologie staveb IIcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BL06Zděné konstrukce (S)cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BYA5Angličtina pro středně pokročilé Ics0DoporučenýC1 - 26ano
BYA6Angličtina pro středně pokročilé IIcs1DoporučenýC1 - 26ano
BYA22First Certificate in English IIIcs0DoporučenýC1 - 26ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BL09Betonové konstrukce IIcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BO06Dřevěné konstrukce (S)cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BH07Nauka o budovách Ics5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BH09Projektcs4PovinnýklC1 - 39ano
BW05Realizace stavebcs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BZ01Stavební právo cs2PovinnýP - 26ano
BH10Tepelná technika budovcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BYA23First Certificate in English IVcs0DoporučenýC1 - 26ano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BY01Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška)cs2Povinnýzkano
BV10Financování stavební zakázkycs3PovinnýP - 26 / C1 - 13ano
BH11Požární bezpečnost stavebcs3Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BZ03Sociální komunikacecs2PovinnýP - 13 / C1 - 13ano
BYA7Angličtina pro pokročilé Ics0DoporučenýC1 - 26ano
BY51Angličtina pro středně pokročilé (zkouška)cs0Doporučenýzkano
BYA9Odborná angličtina Ics0DoporučenýC1 - 26ano
BW06Stavební strojecs0DoporučenýP - 13 / C1 - 13ano
BW52Automatizace stavebně technologického projektovánícs4Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 263650ano
BL53Betonové konstrukce IIIcs4Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 263650ano
BT56Obnovitelné a alternativní zdroje energiecs4Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 263650ano
BG51Urbanismus a územní plánování cs4Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 263650ano
BT57Zdravotně technické a plynovodní instalacecs4Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 263650ano
BT54Energetické hodnocení budovcs4Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 263651ano
BP55Inženýrské sítě cs4Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 263651ano
BW54Management kvality stavebcs4Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 263651ano
BH54Nauka o budovách IIcs4Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 263651ano
BO56Vybrané statě z kovových a dřevěných konstrukcícs4Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 263651ano
BT53Elektrotechnická zařízení budovcs4Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 263652ano
BT55Ochlazování budovcs4Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 263652ano
BH55Poruchy a rekonstrukcecs4Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 263652ano
BW56Stavební strojecs4Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 263652ano
BD52Vybrané statě ze stavební mechaniky I (K,S)cs4Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 263652ano
BF53Vybrané statě z geotechnikycs4Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 263652ano
BL51Bakalářský seminář (S-BZK)cs4VolitelnýC1 - 263653ano
BO52Bakalářský seminář (S-KDK)cs4VolitelnýC1 - 263653ano
BH53Bakalářský seminář (S-PST)cs4VolitelnýC1 - 263653ano
BD55Bakalářský seminář (S-STM)cs4VolitelnýC1 - 263653ano
BW53Bakalářský seminář (S-TST)cs4VolitelnýC1 - 263653ano
BT52Bakalářský seminář (S-TZB)cs4VolitelnýC1 - 263653ano
BH56Specializovaný projekt Ics4VolitelnýklC1 - 263654ano
BW55Specializovaný projekt Ics4VolitelnýklC1 - 263654ano
BO54Specializovaný projekt Ics4VolitelnýklC1 - 263654ano
BL55Specializovaný projekt Ics4VolitelnýklC1 - 263654ano
BD54Specializovaný projekt Ics4VolitelnýklC1 - 263654ano
BT58Specializovaný projekt Ics4VolitelnýklC1 - 263654ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. Předměty
3650 0 BW52, BL53, BT56, BG51, BT57
3651 0 BT54, BP55, BW54, BH54, BO56
3652 0 BT53, BT55, BH55, BW56, BD52, BF53
3653 0 BL51, BO52, BH53, BD55, BW53, BT52
3654 0 BH56, BW55, BO54, BL55, BD54, BT58