Detail oboru

Stavebně materiálové inženýrství

FASTZkratka: MAk. rok: 2013/2014

Program: Stavební inženýrství

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 30.10.2003Akreditace do: 1.8.2015

Profil

Cílem studia čtyřletého bakalářského programu Stavební inženýrství v oboru Stavebně materiálové inženýrství je získání uceleného základu nezbytných teoretických vědomostí a všeobecných technických poznatků v celé šíři oblasti stavitelství, dále zvládnutí základních poznatků zejména z výrobně technologických a stavebně odborných disciplínách a navíc dosažení stavu znalostí a orientace v problematice oboru na vyšší úrovni cestou prohlubování znalostí teoretických, technologických i stavebně-inženýrských. Získané odborné znalosti absolventa mu umožní pochopení problematiky oboru v širších souvislostech a zvýší jeho schopnosti působit v praxi.
Průkazem o splnění konečného cíle studia, totiž zvládnutí studované látky a schopnosti komplexnějšího samostatného přístupu, bude zpracování a úspěšné obhájení zadaného tématu bakalářské práce z oblasti technologie výroby nebo z oblasti aplikace stavebních látek.

Klíčové výsledky učení

Absolventi oboru Stavebně materiálové inženýrství jsou připraveni teoreticky, zejména v oblasti struktury silikátů, stavební fyziky a termodynamiky, což jim vytváří předpoklady pro dosažení komplexnějších znalostí v návaznosti na praktickou výchovu v laboratořích.
V laboratořích se absolventi seznámili s vlastnostmi a zkoušením základních stavebních látek, zejména maltovin, keramiky a speciální keramiky, betonu, lehkých hmot a izolací včetně speciálních, dřeva a kovů, takže propojení praktických znalostí s teoretickými splní dílčí cíl, totiž dosažení komplexnějších znalostí a dovedností absolventů.
Důraz kladený na spojení teoretické a experimentální přípravy, spojený s poznáním reálných provozních technologií na odborných exkurzích je podložen záměrem vybavit absolventa ucelenými znalostmi i praktickými dovednostmi.
Vedle toho absolvent ovládá aplikování stavebních hmot a materiálů v konstrukcích, včetně prefabrikovaných dílců a jejich montáží, diagnostických metod a praktických ukázek na stavbách, což podporuje základní cílový předpoklad pro uplatnění absolventa v praxi.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent bakalářského studijního programu Stavební inženýrství je vysokoškolsky vzdělaným odborníkem, který je v praxi schopen zastávat funkce vyžadující samostatné řešení složitějších výrobně technologických, stavebně technických nebo manažerských problémů s přístupem opírajícím se o hlubší znalosti oboru stavebně materiálového inženýrství se schopností chápat je i v širším teoretickém kontextu, protože disponuje informacemi o kompletní problematice technologie výroby a užití stavebních látek a materiálů.
Ve svém vzdělávání může pokračovat v navazujících magisterských programech pro získání titulu inženýr.
Dosažené vzdělání absolventovi umožňuje po splnění zákonných podmínek autorizovat se jako stavební technik nebo stavební inženýr v některém z autorizačních oborů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BC02Chemie stavebních látekcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BJ01Keramikacs4Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BJ02Keramika – laboratořecs4PovinnýC1 - 39ano
BA04Matematika IIIcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BJ04Technologie betonu Ics5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BJ03Technologie betonu - laboratořecs2PovinnýC1 - 26ano
BJ05Základy technologických procesůcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BYA4Angličtina pro mírně pokročilé IIcs1DoporučenýC1 - 26ano
BYA5Angličtina pro středně pokročilé Ics1DoporučenýC1 - 26ano
BYA21First Certificate in English IIcs, en0DoporučenýC1 - 26ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BI03Diagnostické metody ve stavebnictvícs5PovinnýklP - 26 / C1 - 26ano
BJ06Fyzika stavebních látekcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BJ07Izolační materiálycs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BJ08Kovové a dřevěné materiály cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BW03Strojní zařízenícs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BJ09Technologie stavebních dílcůcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BYA5Angličtina pro středně pokročilé Ics1DoporučenýC1 - 26ano
BYA6Angličtina pro středně pokročilé IIcs1DoporučenýC1 - 26ano
BYA22First Certificate in English IIIcs0DoporučenýC1 - 26ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BL08Betonové konstrukce (M)cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BO05Dřevěné konstrukce (M)cs3PovinnýklP - 13 / C1 - 13ano
BJ10Lehké stavební látkycs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BH08Pozemní stavitelství cs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BZ03Sociální komunikacecs2PovinnýP - 13 / C1 - 13ano
BJ11Technická termodynamikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BJ12Technologie montovaných stavebcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BYA23First Certificate in English IVcs0DoporučenýC1 - 26ano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BY01Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška)cs2Povinnýzkano
BJ16Maltoviny IIcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BJ13Speciální izolace cs3PovinnýklP - 13 / C1 - 13ano
BJ14Speciální keramikacs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BZ01Stavební právo cs2PovinnýP - 26ano
BT04Technická zařízení budov (M)cs2PovinnýP - 13 / C1 - 13ano
BJ15Technologie betonu IIcs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BYA7Angličtina pro pokročilé Ics0DoporučenýC1 - 26ano
BY51Angličtina pro středně pokročilé (zkouška)cs0Doporučenýzkano
BYA9Odborná angličtina Ics0DoporučenýC1 - 26ano
BJ55Vlastnosti a užití stavebních materiálů v konstrukcíchcs4Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 263659ano
BJ56Vybrané statě z technologie stavebních hmot cs4Volitelnýzá,zkP - 26 / C1 - 263659ano
BJ54Bakalářský seminář (M)cs2VolitelnýC1 - 263660ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. Předměty
3659 0 BJ55, BJ56
3660 0 BJ54