Detail oboru

Konstrukční a procesní inženýrství

FSIZkratka: D-KPIAk. rok: 2011/2012Zaměření: Stroje a zařízení

Program: Stroje a zařízení

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: Akreditace do: 1.3.2016

Profil

Tento obor připravuje studenty na samostanou tvůrčí práci v konstrukční praxi a klade důraz na komplexní znalosti, integrování poznatků vědy, techniky a také umění v procesu projektování. Studenti , kteří se soustředí na problémy oblasti procesního inženýrství, jsou vedeni k samostatnosti při řešení vývoje, optimálního vedení, efektivního navrhování a projekce procesů v různých průmyslových oblastech.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Adaptivní řízení sil a momentů průmyslových robotů

  Téma je zaměřeno na výzkum a vývoj adaptivního dynamického silo-momentového řízení průmyslových robotů. Výstupem bude obecný systém, použitelný pro řešení více problémů či aspektů strojírenské výroby.

  Školitel: Singule Vladislav, doc. Ing., CSc.

 2. Konstrukční diagnostika obráběcích strojů

  Cílem disertační práce je: - vypracování systémového přístupu při analýze přípravy a výroby speciálních CNC obráběcích strojů, který stanoví postup přípravy a výroby budoucí konstrukce; - aplikace systémového přístupu na konkrétním příkladu z průmyslové praxe; - vytvoření algoritmů, které respektují a tím ovlivňují postup při hledání příčiny.

  Školitel: Marek Jiří, prof. Dr. Ing., Ph.D., DBA

 3. Náklady na tvorbu prototypu obráběcího stroje

  Určení nákladů na výrobu protypu ve fázi tvorby výkresové dokumentace je problematická oblast ve výrobě obráběcích strojů. Zejména pak tehdy, pokud je protyp řešen variantně a nebyl nikdy ani v podobné konfigurace v podniku vyráběn. Vyřešení této oblasti pomůže při určení optimální varianty prototypu obráběcího stroje.

  Školitel: Marek Jiří, prof. Dr. Ing., Ph.D., DBA

 4. Pohony lineárních os obráběcích strojů

  Volba druhu pohonu lineárních os obráběcích strojů je komplikovaná problematika. Ne vždy lze použít stejný druh pohonu na všechny typy obráběcích strojů. Volba je odvislá zejména od druhu zatížení a požadavků kladené na obráběcí stroj.

  Školitel: Marek Jiří, prof. Dr. Ing., Ph.D., DBA

 5. Simulační modelování a optimalizace semi-aktivního a aktivního tlumení

  Disertační práce bude zaměřena na analýzu, simulační modelování a optimalizaci semi-aktivního a aktivního tlumení v mechatronických aplikacích. Tyto metody tlumení představují interakcí SMART materiálu s daným vnějším prostředím, kde řízením změny vnějšího vlivu na daný materiál (magnetické a elektrické pole, teplota atd.) je dosahováno změny vlastnosti daného tlumiče. Disipovanou energii v tlumiči lze využít také pro generování elektrické energie a proto součástí práce bude i analýza semi-aktivního tlumení s možností získávání elektrické pro potřeby napájení části mechatronické soustavy. Postup řešení disertační práce bude následující: - analýza současného stavu v oblasti semi-aktivního a aktivního tlumení, - definování aktuálních požadavků na aktivní tlumení, - simulační modelování chování daných typů tlumičů, - vývoj semi-aktivního tlumiče s možností získávání elektrické energie pro další potřeby napájení mechatronické soustavy, - návrh řízené disipace energie pro generování elektrické energie, - optimalizace parametrů vyvinutého tlumiče, - verifikace simulačního modelování dané soustavy s vyvinutým tlumičem.

  Školitel: Singule Vladislav, doc. Ing., CSc.

 6. Vliv lidského činitele na bezpečnost výrobních zařízení

  Disertační práce bude zaměřena na vypracování metodiky hodnocení vlivu lidského činitele na bezpečnost složitých výrobních zařízení a procesů, a to z pohledu jejich bezpečného provozu. Důraz bude kladen zejména na zajištění funkční bezpečnosti průmyslových zařízení a procesů. Mezi dílčí cíle patří: - identifikace nebezpečí vyplývajících z předpokládaného chování obsluhy složitých výrobních zařízení a procesů; - analýza vlivu použité technologie na ergonomii pracoviště obsluhy; - vypracování metodiky hodnocení vlivu lidského činitele na bezpečnost složitých výrobních zařízení a procesů.

  Školitel: Kotek Luboš, Ing., Ph.D.

 7. Vývoj ekologických mobilních zařízení

  Disertační práce bude zaměřena na metodický proces návrhu a uspořádání nové koncepce pohonů pro mobilní zařízení s ohledem na perdikci jejich stavů a chování během provozu.

  Školitel: Marek Jiří, prof. Dr. Ing., Ph.D., DBA

 8. Zvyšování spolehlivosti a efektivity výrobních procesů

  Cílem disertační práce bude vývoj metodiky pro zvyšování spolehlivosti a efektivity výrobních procesů se zřetelem na snižování energetické náročnosti procesů, efektivní využívání přírodních zdrojů a zajištění bezpečnosti práce. Práce bude zaměřena jak na vnitropodnikové procesy popsané v rámci norem řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14000, tak i na výrobní procesy realizované na strojních zařízení.

  Školitel: Blecha Petr, doc. Ing., Ph.D.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Studijní plán oboru není zatím pro tento rok vygenerován.