Detail oboru

Chemie makromolekulárních materiálů

FCHZkratka: DPCO_MCHAk. rok: 2019/2020

Program: Makromolekulární chemie

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 13.10.2010Akreditace do: 31.8.2019

Profil

Cílem je získání nových, unikátních poznatků o vztazích mezi způsobem syntézy polymerních materiálů, jejich strukturou a fyzikálně chemickými vlastnostmi a nalezení způsobů, jak metodami přípravy řídit strukturu a funkce homogenních a heterogenních polymerních materiálů na jednotlivých rozměrových úrovních struktury a tím dosáhnout žádoucích vlastností. Dalším cílem je i rozvoj nových metod simulace a modelování vztahů mezi strukturou a vlastnostmi homogenních a heterogenních polymerních materiálů metodami molekulární dynamiky na molekulární úrovni a metodami fyziky kontinua na mikro- a makroskopické úrovni jakož mezních stavů heterogenních a neizotropních polymerních systémů.

Klíčové výsledky učení

Absolvent zvládá teoretické základy oboru, kterými jsou rozšířené základy kinetiky a mechanismů polymerací a polymeranalogových reakcí včetně vzniku fyzikálních a chemických sítí, termodynamiky polymerů a jejich směsí a roztoků, chemie povrchů tuhých polymerů, fyziky a mechaniky tuhých polymerů a základy adheze v heterogenních polymerních soustavách a kompozitech. Absolvent dokáže v oblasti přípravy, resp. modifikace polymerů tvůrčím způsobem aplikovat znalosti organických syntéz a strukturní analýzy a je připraven řešit vývoj speciálních polymerů, směsí a polymerních matric pro kompozitní materiály syntézní cestou. Absolvent dokáže samostatně formulovat vědecký problém, navrhnout hypotézu k jeho řešení a provést experimentální či teoretické pokusy k jejímu potvrzení. Nedílnou součástí základních znalostí absolventa DSP je schopnost kritického posouzení publikovaných vědeckých informací a schopnost vyjadřovat se písemně v anglickém jazyce. Nadstavbové znalosti absolventů nad teoretické základy oboru se liší podle typu projektu, který v rámci DSP řeší.
Výraznou specifikou DSP MCH na FCH VUT v Brně je zaměření na heterogenní polymerní systémy, jako jsou polymerní směsi, kompozity a v poslední době i nano-strukturované heterogenní polymerní systémy.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent DSP MCH dokáže v oblasti přípravy, resp. modifikace polymerů tvůrčím způsobem aplikovat znalosti pokročilých organických syntéz a strukturní analýzy a je připraven řešit vývoj speciálních polymerů, směsí a polymerních matric pro kompozitní materiály syntézní cestou. Absolvent dokáže samostatně formulovat vědecký problém, navrhnout hypotézu k jeho řešení a provést experimentální či teoretické pokusy k jejímu potvrzení. Nedílnou součástí základních znalostí absolventa je schopnost kritického posouzení publikovaných vědeckých informací a schopnost vyjadřovat se písemně v anglickém jazyce. Nadstavbové znalosti absolventů nad teoretické základy oboru se liší podle typu projektu, který v rámci doktorského studia řeší.

Vstupní požadavky

Řádné ukončení magisterského studijního programu stejného nebo příbuzného oboru. Dalšími předpoklady hodnocenými v rámci přijímacího řízení jsou: - dobré studijní výsledky v rámci předchozího magisterského studia - motivace ke studiu a zájem o vybrané téma - znalost anglického jazyka - odborné znalosti a schopnost uchazeče řešit problematiku disertační práce - kvalita dosavadních publikačních a odborných aktivit.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

  1. Studium morfologických změn a vlastností nosičových Zieglerových-Nattových katalyzátorů v průběhu polymerace α-olefinů.

    - Vypracovat literární rešerši k tématu. - Vyvinout postup předpolymerace Zieglerových-Nattových (ZN) katalyzátorů v násadové a Stopped Flow aparatuře. - Prostudovat morfologické změny katalytických částic během předpolymerace u ZN katalyzátorů lišících se strukturou nosiče a typem interního donoru. Prostudovat také vliv použitého α-olefinu nebo směsi α-olefinů. - Vyvinout postup inhibice a následné reaktivace předpolymerovaných ZN katalyzátorů po aplikaci do násadového polymeračního reaktoru. - Vyhodnotit vliv předpolymerace na vlastnosti a chování ZN katalyzátorů v násadové polymeraci simulující průmyslové podmínky. - Vyhodnotit vlastnosti předpolymerovaných katalyzátorů a výsledných polymerních prášků pomocí vhodných analytických metod.

    Školitel: Jančář Josef, prof. RNDr., CSc.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DCO_FCOFyzikální chemie polymerů IIcs0Povinnýdrzkano
1. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DCO_FPOFyzika polymerů IIcs0Povinnýdrzkano
DCO_KOMKompozity IIcs0Povinnýdrzkano
DCO_PBMPolymerní biomateriálycs0Povinnýdrzkano