Detail oboru

Podnikové finance

FPZkratka: DSP-PF-KSAk. rok: 2019/2020

Program: Ekonomika a management

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: Akreditace do: 1.11.2019

Profil

Doktorské vzdělání poskytne absolventům magisterského vysokoškolského studia v oblasti podnikových financí vyšší stupeň vzdělání, prohlubující teoretické znalosti.
Cílem doktorského studia e naučit absolventy metodám vědecké práce.

Klíčové výsledky učení

Absolvent doktorského studijního oboru Podnikové finance získá hluboké teoretické znalosti v oblasti ekonomických teorií a finančních teorií. Dokáže kriticky posoudit soudobé názory v oblasti ekonomických teorií a podnikových financí, je schopen formulovat výzkumný problém, navrhnout hypotézu k jeho řešení a provést experimentální či teoretické pokusy k jejímu potvrzení, věcně argumentovat při prezentaci výsledků své práce. Nedílnou součástí základních znalostí absolventa DSP je schopnost kritického posouzení publikovaných vědeckých informací a schopnost vyjadřovat se písemně v anglickém jazyce.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent studia najde uplatnění jako akademický pracovník ekonomicky zaměřených fakult, ekonomický a finanční analytik, asistent znalca v oboru oceňování podniků, finanční manager mezinárodních korporací.

Vstupní požadavky

Nutnou podmínkou přijetí ke studiu je:
" dosažení vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu,
" předložení vědecké eseje na předpokládané téma disertační práce,
" souhlas předpokládaného školitele,
" úspěšné složení přijímací zkoušky,
" znalost anglického jazyka na úrovni B2.
" znalost anglického nebo německého jazyka minimálně na úrovni B1.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Studijní plán oboru není zatím pro tento rok vygenerován.