Detail specializace

Urbanismus

FAZkratka: URBANAk. rok: 2019/2020

Program: Architektura a urbanismus - N

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Geneze urbanistických teorií v průběhu 20. století

  Geneze teorií, které zásadně ovlivnily urbanismus a stavbu měst v průběhu 20. století. Téma se bude zabývat především evropským kulturním prostorem v kontextu celosvětových společenských změn v tomto století.

  Školitel: Havliš Karel, doc. Ing. arch.

 2. Historismus a tradicionalismus v postmoderních teoriích urbanismu po druhé světové válce

  Historismus a tradicionalismus jako součást postmoderních kritických teorií aplikovaných v urbanismu a stavbě měst po druhé světové válce v evropském kulturním prostoru. Téma se zaměří především na poválečný vývoj ve střední Evropě, ale zejména v Československu.

  Školitel: Havliš Karel, doc. Ing. arch.

 3. Problémy urbanistického rozvoje sídel v suburbáním území měst a možnosti jejich řešení

  Hlavní problémy suburbanizace souvisí s narušováním prostředí v území okolo města, v nárůstu dopravního zatížení a ve vyvolaných nákladech na vybavení v prostoru městské aglomerace. Práce by měla přispět k vymezení principů snižujících negativní dopady suburbanizačního procesu v našich městech. Předpokládá se zapojení do úkolů ústavu urbanismu.

  Školitel: Koutný Jan, prof. Ing. arch., CSc.

 4. Respektování prostorových architektonických a urbanistických hodnot města při obově a revitalizaci

  Disertační práce by měla zabývat, v návaznosti na širší souvislosti ve struktuře města, objektivními principy pro akceptování a využití dochovaných prostorových architektonických a urbanistických hodnot městského území při obnově a revitalizaci prostředí města. Předpokládá se zapojení do úkolů ústavu urbanismu.

  Školitel: Koutný Jan, prof. Ing. arch., CSc.

 5. Revize přístupu k venkovských sídlům a územím v postagrárním období

  V období socialismu nastaly na venkově proměny, které přerušily kontinuum dosavadního vývoje. Revize přístupu k venkovských sídlům by měla vycházet jak z faktu proměny směru ekonomického rozvoje venkovského území, ale i z promyšlených přístupů k zachování kulturních hodnot venkova.

  Školitel: Koutný Jan, prof. Ing. arch., CSc.

 6. Stav a perspektivy rozvoje brownfields v 21. století

  Zhodnocení stavu z hlediska historie, celkového přehledu a perspektiv dalšího rozvoje brownfield území po roce 2007, kdy došlo k ukončení činnosti CABERNET – koordinované iniciativy Evropské unie, zaměřené na rozvoj a ekonomickou regeneraci brownfields.

  Školitel: Palacký Jiří, doc. Ing. arch., Ph.D.

 7. Transformace soudobých sídel se zaměřením na proměny funkčně prostorové struktury

  Soudobá sídla, měnící se do postindustriální podoby, procházejí řadou proměn. Současné zřetele odkrývají možnosti různých pohledů na přístup a zacházení s potenciálem města a jeho prostředí. Žádoucí jsou takové proměny jejich struktury, které přispívající k naplnění faktorů udržitelnosti. Předpokládá se zapojení do úkolů ústavu urbanismu.

  Školitel: Koutný Jan, prof. Ing. arch., CSc.

 8. Typologie soudobého města

  Pluralismus postmoderního období, globalizace a cíle udržitelného rozvoje kladou na uspořádání našich měst nové požadavky. Vyhoví naše sídla a jejich základní tradiční skladebné prvky i potřebám blízké budoucnosti? Bude to kompaktní nebo zahradní město?

  Školitel: Kopáčik Gabriel, doc. Ing. arch., Dr.

 9. Upadající území a areály v malých a středních městech a možnosti jejich revitalizace

  Opuštěné areály a území se často nacházejí v polohově cenných územích sídla. Uvážená revitalizace těchto prostorů může znamenat nejen výraznou proměnu v dotčeném území a posílit funkční a prostorovou atraktivitu dotčeného území, ale může být impulsem dalšího rozvoje v širším kontextu sídla.

  Školitel: Koutný Jan, prof. Ing. arch., CSc.

 10. Upadající území a areály v malých a středních městech a možnosti jejich revitalizace

  Opuštěné areály a území se často nacházejí v polohově cenných územích sídla. Uvážená revitalizace těchto prostorů může znamenat nejen výraznou proměnu v dotčeném území a posílit funkční a prostorovou atraktivitu dotčeného území, ale může být impulsem dalšího rozvoje v širším kontextu sídla.

  Školitel: Koutný Jan, prof. Ing. arch., CSc.

 11. Zahrádkářské kolonie - fenomén urbanistické struktury měst

  Zahrádkářské kolonie jsou v systému plánování měst chápány jako funkční plocha specifického významu, nebo plocha pro zemědělské využití, nebo plochy zeleně spojené s rekreací. Fenomén zahrádkářských kolonií je ale také součástí komunitních občanských vztahů se samosprávnými pravidly fungování. Téma se bude zabývat komplexně specifikou městského zahradničení s aspektem komunitního způsobu využívání prostředí v zahrádkářských koloniích.

  Školitel: Havliš Karel, doc. Ing. arch.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
D06Filosofie a sociologie cs0PovinnýdrzkP - 26 / K - 2ano
D01Základy vědecké práce cs0PovinnýdrzkP - 26 / K - 2 / S - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
D03Teorie architekturycs0PovinnýdrzkP - 12 / K - 2 / S - 6ano
D02Teorie a vývoj urbanismucs0PovinnýdrzkP - 26 / K - 2 / S - 13ano
D011Základy vědeckého publikovánícs0PovinnýdrzkP - 26 / K - 2ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
D04Odborná a akademická angličtinacs0PovinnýdrzkK - 2 / C1 - 26ano
DA2Ochrana a obnova památekcs0Povinně volitelnýdrzkP - 10 / K - 2 / S - 10 / EX - 6ano
DU6Problémy městských centercs0Povinně volitelnýdrzkP - 13 / K - 2 / S - 13ano
DU3Tvorba a ochrana krajinycs0Povinně volitelnýdrzkP - 13 / K - 2 / S - 13ano
DU7Udržitelný rozvoj městcs0Povinně volitelnýdrzkP - 13 / K - 2 / S - 13ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DA3Architektonický prostorcs0Povinně volitelnýdrzkP - 4 / K - 2 / S - 6ano
DA6Digitální zobrazovánícs0Povinně volitelnýdrzkK - 2 / CPP - 26ano
DU8Geografické informační systémycs0Povinně volitelnýdrzkP - 14 / K - 2 / S - 6ano
DA1Jazyk architekturycs0Povinně volitelnýdrzkP - 4 / K - 2 / S - 6ano
DA11Krajinářská architekturacs0Povinně volitelnýdrzkP - 13 / K - 2 / S - 26ano
DU2Prostorové plánovánícs0Povinně volitelnýdrzkP - 13 / K - 2 / S - 13ano
DU1Rozvoj měst a regionůcs0Povinně volitelnýdrzkP - 26 / K - 2ano
DA4Technika a konstrukce v architektuřecs0Povinně volitelnýdrzkP - 26 / K - 2ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
D05Státní doktorská zkouškacs0Povinnýdrzk - 4ne