Detail oboru

Building Constructions

FASTZkratka: PSTAk. rok: 2019/2020

Program: Civil Engineering

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 25.7.2007Akreditace do: 31.12.2020

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

2. kolo (podání přihlášek od 24.10.2019 do 09.12.2019)

 1. Analýza okrajových podmínek zemních výměníků pro tepelná čerpadla

  Analýza dynamických okrajových podmínek zeminy ve vztahu k zemním výměníkům tepelných čerpadel a možnosti operativního řízení a stanovení tepelného výkonu výměníku. Využítí Z-metru pro experimentální ověření tepelných procesů v zeminách.

  Školitel: Hirš Jiří, prof. Ing., CSc.

 2. Bydlení pro seniory

  Formy bydlení pro seniory, typologie staveb v návaznosti na poskytované služby. Analýza vývoje, současné trendy, dostupné a důstojné bydlení v budoucnosti.

  Školitel: Košíčková Ivana, Ing. arch., Ph.D.

 3. Dynamická analýza energetických zdrojů a spotřeby energie pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie

  Budovy s téměř nulovou spotřebou energie využívají především energii z obnovitelných zdrojů. Potenciál této energie je variabilní v čase stejně jako potřeba energie v budovách. Dynamická analýza zdrojů a spotřeby umožní optimalizaci volby zdrojů energie a efektivní využívání energie. Analýza bude sloužit k nastavení systému monitorování a řízení a návrhu vhodných technologií.

  Školitel: Hirš Jiří, prof. Ing., CSc.

 4. Energetická a evironmentální koncepce Smart City a Smart Regions

  Vytvoření metodického postupu pro strategii správy obcí a měst pro při plnění programu SMART City a Smart Regions v oblasti energetiky. Objektové modelování budov v regionu, spolupráce s Centrem kompetence Smart Regions na FAST VUT.

  Školitel: Hirš Jiří, prof. Ing., CSc.

 5. Možnosti zvýšení retenčních schopností střech

  Tématem disertační práce bude komplexní analýza možností zvýšení retenčních schopností střech a úpravy odtokových faktorů. Součástí práce bude ověření pomocí full-scale experimentů.

  Školitel: Bečkovský David, Ing., Ph.D.

 6. Návrh prefabrikovaného systému zelených fasád

  Tématem práce je návrh a optimalizace prefabrikovaného systému zelených fasád. Součástí práce je komplexní ověření jednotlivých částí systému zelené fasády full-scale experimenty.

  Školitel: Bečkovský David, Ing., Ph.D.

 7. Vliv vzduchové netěsnosti na vznik rizika kondenzace v obalových konstukcí staveb

  Školitel: Bečkovský David, Ing., Ph.D.

 8. Využití cementovláknitých desek pro konstrukce interiérových schodišť

  Cementovláknité desky, které se nyní používají zejména pro doplňkové konstrukce lze použít i pro interiérová schodiště. Toto jejich použití však je nutné podložit materiálovými testy s ohledem na jiný způsob namáhání desek, které oproti zvyklostem by byly v případně schodnic zatíženy ve své střednicové rovině. Toto obsáhlé téma předpokládá jednak materiálové zkoušky s případnou modifikací výrobního procesu a složení, ale i analýzy částí schodišť pomocí numerického modelování (FEA).

  Školitel: Pěnčík Jan, doc. Ing., Ph.D.

1. kolo (podání přihlášek od 05.06.2019 do 31.07.2019)

 1. Hodnocení vnitřního prostředí škol

  Zhodnocení možných vlivů renovace školských staveb na vnitřní prostředí učeben.

  Školitel: Mohelníková Jitka, prof. Ing., Ph.D.

 2. Hydraulika potrubní sítě ve vzduchotechnice a ventilátory

  Práce se zabývá metodikou návrhu tlakových ztrát vzduchovodů a to s ohledem na častěji zjištované nestability chování vzduchotechnických systémů. Jedná se zejména o v praxi často neřešitelný problém v rozdílu reálného dopravního tlaku mezi přívodním a odvodním vzduchovodem. Součástí práce budou teoretické a experimentální metody řešení a jednoznačné metodické výstupy pro využití v praxi. Jako teoretické metody bude použito matematického modelování tlakových ztrát potrubní sítě.

  Školitel: Rubina Aleš, doc. Ing., Ph.D.

 3. Light pipe efficiency evaluation

  Evaluation of tubular light pipes transmittance and efficiency for their application in sustainable buildings.

  Školitel: Mohelníková Jitka, prof. Ing., Ph.D.

 4. Modelování a simulace budov a inteligentních regionů

  Doktorská práce je zaměřena na modelování a simulace budov a inteligentních urbanistických celků. Efektivní využití a umístění prvků vzduchotechniky, vytápění a chlazení v budovách a jejich optimální řídící systém. Systémy, zařízení a strategie pro akumulaci energie. Bude využíváno též multikriteriálních optimalizačních metod.

  Školitel: Šikula Ondřej, doc. Ing., Ph.D.

 5. Modelování energetické bilance budov

  Modelování energetické bilance budov s využitím moderních výpočtových postupů. Analýza problematiky, tvorba matematického modelu, verifikace matematického modelu na reálných objektech.

  Školitel: Horák Petr, doc. Ing., Ph.D.

 6. Modelování vlivu stínicích konstrukcí a vegetace na tepelnou zátěž

  Doktorská práce je zaměřena na modelování a simulace vlivu stínicích konstrukcí a vegetace na tepelnou zátěž budov. Předpokládá se využití softwarů ANSYS Fluent, OpenFOAM, TRNSYS a DesignBuilder. Pozornost bude věnována též optimalizaci řídících systémů. Bude využíváno též multikriteriálních optimalizačních metod.

  Školitel: Šikula Ondřej, doc. Ing., Ph.D.

 7. Nové typy výměníků tepla pro soustavy TZB

  Obor technických zařízení budov je v současnosti progresivně rozvíjen díky technologickému boomu. Nové technologie, např. 3D tisk nebo mikrovlákna umožňují vývoj nových výměníků tepla. Dané téma doktorského studia se bude zabývat vývojem nových typů výměníků tepla z netradičních materiálů.

  Školitel: Horák Petr, doc. Ing., Ph.D.

 8. Odpadní kontejnery jako konstrukční prvek pro návrh staveb

  Téma se zabývá rozvojem možného využití odpadních kontejnerů v rámci výstavby objektů konstrukcí pozemních staveb. V rámci řešení tématu se předpokládá analýza možnosti použití kontejnerů s ohledem na zdraví úživatelů. Při řešení budou rozvíjeny skladby konstrukcí, konstrukční systémy a detaily styků nosných částí. Při práci bude snaha využít synergii metod numerického modelování tak také experimentálního testování.

  Školitel: Pěnčík Jan, doc. Ing., Ph.D.

 9. Optimalizace návrhu betonových konstrukcí

  Definice optimalizačního modelu konstrukce pro: 1. návrh prvku, 2. zesilování stávajícího, 3. dtto pro konstrukce. Varianta výpočtu: stochastická, deterministická (dle aplikační třídy úloh), typ omezujících podmínek, třídy účelových funkcí.

  Školitel: Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.

 10. Optimalizace tepelně aktivovaných stavebních konstrukcí

  Doktorská práce je zaměřena na optimalizaci tepelně aktivovaných stavebních konstrukcí (TAK) sloužících k vytápění a chlazení budov. Předpokládá se využití simulačních metod, laboratorního experimentu a měření insitu. Cílem je stanovit doporučení pro navrhování a řízení optimálních TAK. K simulacím je možné využít softwary CalA, TRNSYS, ANSYS Fluent. Bude využíváno též multikriteriálních optimalizačních metod.

  Školitel: Šikula Ondřej, doc. Ing., Ph.D.

 11. Optimalizace tepelných zásobníků na bázi PCM

  Doktorská práce je zaměřena na modelování a simulace budov ukládání tepla a chladu do tepelných akumulátorů využívajících látky s fázovou změnou tání a tuhnutí - PCM. Cílem je překlenout nesoulad mezi dodávkou energie z konvenčních a alternativních zdrojů s křivkou její spotřeby energie v budově. Pozornost bude věnována též, systémům a metodám pro optimální řízení akumulace využití energie v budově. Bude využíváno též multikriteriálních optimalizačních metod.

  Školitel: Šikula Ondřej, doc. Ing., Ph.D.

 12. Prefabrikované zděné panely pro výstavbu konstrukcí pozemních staveb

  S ohledem na možné využití zdících bloků v rámci prefabrikace a výstavby konstrukcí pozemních staveb (např. rodinných a bytových domů) je vhodné se zabývat i otázkou analýzy prefabrikovaných zděných panelů. Analýza bude primárně provedena na základě numerického modelování (FEA) doplněného o experimentální zkoušení.

  Školitel: Pěnčík Jan, doc. Ing., Ph.D.

 13. Průmyslová architektura v postindustriální společnosti

  Hospodářství tradičních průmyslově rozvinutých zemí se mění. Výroby vzešlé z průmyslové revoluce se přesunují na Východ a jsou nahrazovány inteligentními technologiemi. Jaký mají tyto změny vliv na soudobou průmyslovou architekturu a urbanismus?

  Školitel: Nový Alois, prof. Ing. arch., CSc.

 14. Simulace proudění vzduchu a transportu znečišťujících látek v budovách

  Téma doktorské práce je zaměřeno na aplikaci a ověření teoretických metod výzkumu proudění vzduchu v budovách a vnější aerodynamiky budov se současným transportem znečišťujících látek. K simulacím je možné využít softwary Fluent, CFX, nebo OpenFOAM. Bude využíváno též multikriteriálních optimalizačních metod.

  Školitel: Šikula Ondřej, doc. Ing., Ph.D.

 15. Stavebně fyzikální aspekty tubusových světlovodů

  V současnosti jsou tubusové světlovody postupně vylepšovány kvůli neustále se zvyšujícím požadavkům na tepelnou pohodu staveb. To má za následek zhoršení jejich fyzikálních vlastností. Proto je nezbytné vytvořit ucelený přehled o stavebně fyzikálních aspektech tubusových světlovodů , který může bude založen na experimentálních měřeních a počítačových simulacích stavebně fyzikálních veličin. Získané závěry bude snahou zakomponovat do návrhu funkčního vzorku upraveného tubusového světlovodu.

  Školitel: Vajkay František, Ing., Ph.D.

 16. Systémy využívání tepla země pro vytápění a chlazení budov

  Doktorská práce je zaměřena na výzkum využití energie země pro účely vytápění a chlazení. Náplní práce bude teoretický a experimentální výzkum tepelné interakce budovy s podzákladím a návrh optimálních zemních a základových výměníků. Cílem je zefektivnit získávání geotermální energie z prvků základových konstrukcí a vytvořit metodiku pro jejich navrhování v ČR. K simulacím je možné využít softwary CalA, TRNSYS, ANSYS Fluent.

  Školitel: Šikula Ondřej, doc. Ing., Ph.D.

 17. Technika jako inspirační zdroj architektury

  Od dob průmyslové revoluce se technika stala nejen samozřejmou součástí architektury, ale také významným zdrojem její inspirace. Stála u zrodu moderního hnutí a její zásadní vliv působí až do současnosti. Práce se soustředí na proměny vztahu techniky a architektury od konce 18. století po dnešek.

  Školitel: Nový Alois, prof. Ing. arch., CSc.

 18. Využití cementovláknitých desek pro konstrukce interiérových schodišť

  Cementovláknité desky, které se nyní používají zejména pro doplňkové konstrukce lze použít i pro interiérová schodiště. Toto jejich použití však je nutné podložit materiálovými testy s ohledem na jiný způsob namáhání desek, které oproti zvyklostem by byly v případně schodnic zatíženy ve své střednicové rovině. Toto obsáhlé téma předpokládá jednak materiálové zkoušky s případnou modifikací výrobního procesu a složení, ale i analýzy částí schodišť pomocí numerického modelování (FEA).

  Školitel: Pěnčík Jan, doc. Ing., Ph.D.

 19. Zesilování betonových/zděných konstrukcí

  moderní metody zesilování, předpětí, dodatečná výztuž

  Školitel: Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.

 20. Znečištění vnitřních a vnějších povrchů ve stavební světelné technice

  Při výpočtech pro určení činitele denní osvětlenosti se uvažuje s koeficienty znečištění interiéru a exteriéru osvětlovací soustavy. Hodnoty těchto koeficientů byly stanoveny již v roce 1994. Od té doby neprošly aktualizací a úpravou, kterou si vyžaduje jiný životní styl (na silnicích se jezdí více aut, topí se plynem a elektřinou, atd.). Cílem práce je zkoumat vliv aktuálního životního stylu na znečištění povrchů a skel, a na světelnou pohodu v krátkodobém i dlouhodobém časovém horizontu.

  Školitel: Vajkay František, Ing., Ph.D.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DH01Doktorský seminář I (PST)cs4PovinnýC1 - 39ano
DY02Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandycs1PovinnýC1 - 26ano
DA58Diskrétní metody ve stavebnictví Ics4VolitelnýP - 394708ano
DA61Numerické metody Ics4VolitelnýP - 394708ano
DA62Pravděpodobnost a matematická statistikacs4VolitelnýP - 394708ano
DJ61Vybrané stati ze stavebně-materiálového inženýrstvícs8VolitelnýzkP - 394710ano
DT61Vybrané stati z technických zařízení budovcs8VolitelnýzkP - 394710ano
DW61Vybrané stati z technologie stavebcs8VolitelnýzkP - 394710ano
DH81Vybrané stati z teorie konstrukcí pozemních stavebcs8VolitelnýzkP - 394710ano
DB61Vybrané stati ze stavební fyzikycs8VolitelnýzkP - 394762ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DH02Doktorský seminář II (PST)cs8PovinnýC1 - 78ano
DA65Analýza časových řadcs10VolitelnýzkP - 394709ano
DA67Aplikace matematických metod v ekonomiics10VolitelnýzkP - 394709ano
DA59Diskrétní metody ve stavebnictví IIcs10VolitelnýzkP - 394709ano
DA63Numerické metody IIcs10VolitelnýzkP - 394709ano
DA66Numerické řešení variačních úlohcs10VolitelnýzkP - 394709ano
DA64Regresní modelycs10VolitelnýzkP - 394709ano
DW62Informační systémy v technologii stavebcs8VolitelnýzkP - 394711ano
DH82Provozní a funkční analýza konstrukce budovcs8VolitelnýzkP - 394711ano
DL61Teorie betonových a zděných konstrukcícs8VolitelnýzkP - 394711ano
DT62Teorie energie a prostředí budovcs8VolitelnýzkP - 394711ano
DO61Teorie kovových a dřevěných konstrukcícs8VolitelnýzkP - 394711ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DY01Cizí jazyk pro doktorské studiumcs8Povinnýzkano
DH03Doktorský seminář III (PST)cs8PovinnýC1 - 78ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DH04Doktorský seminář IV (PST)cs8PovinnýC1 - 78ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DH05Doktorský seminář V (PST)cs14PovinnýC1 - 78ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DH06Doktorský seminář VI (PST)cs14PovinnýC1 - 78ano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DH07Doktorský seminář VII (PST)cs20PovinnýC1 - 78ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. Předměty
4708 0 DA58, DA61, DA62
4709 0 DA65, DA67, DA59, DA63, DA66, DA64
4710 0 DJ61, DT61, DW61, DH81
4711 0 DW62, DH82, DL61, DT62, DO61
4762 0 DB61