Detail oboru

Management stavebnictví

FASTZkratka: MGSAk. rok: 2019/2020

Program: Stavební inženýrství

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 25.10.2007Akreditace do: 31.8.2019

Profil

Doktorské studium v oboru Management stavebnictví je zaměřeno na vědeckou přípravu, metodiku vědecké práce a na rozvoj poznání v oblasti stavebních investic, projektového managementu, podnikového managementu, prostorové ekonomiky, hodnotové analýzy, managementu jakosti, marketing managementu a managementu rizika. Vědecká příprava v tomto oboru je založena na zvládnutí výchozích teoretických disciplín přírodovědného základu a teoretických a vědních disciplín příslušného zaměření. Absolvent doktorského studia v oboru Management stavebnictví je připravován pro uplatnění ve vývojové a výzkumné činnosti v oblasti příslušného zaměření oboru i pro řešení náročných a netradičních problémů spojených s řízením nákladů, času a hodnoty investičních stavebních projektů a komplexně na problematiku řízení stavebního podniku. Průběžná aktivní vědecká činnost je rovněž předpokladem možného uplatnění absolventů jako akademických pracovníků vysokých škol.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

2. kolo (podání přihlášek od 24.10.2019 do 09.12.2019)

 1. Ex-post hodnocení stavebních zakázek jako nástroj pro zlepšování výkonnosti

  Navyšování plánovaných nákladů, prodlužování doby výstavby či problémy s kvalitou bývají spojeny s řadou stavebních zakázek. Cílem práce je navrhnout vhodný systém ex-post hodnocení stavebních zakázek, následně na případových studiích prokázat aplikovatelnost systému a vyhodnotit jeho efekt na zlepšování výkonnosti dosahované u zakázek budoucích.

  Školitel: Hanák Tomáš, doc. Ing., Ph.D.

 2. Management rizik souvisejících s cenotvorbou u vodohospodářských podniků

  Cílem disertační práce je modelování ceny vodného a stočného se zahrnutím technickoekonomických rizik vodohospodářských podniků. V rámci zpracování disertační práce budou identifikována a hodnocena rizika, bude staveno opatření pro jejich snížení. Následně bude zobrazen vliv rizik vodohospodářských podniků na stanovení ceny vodného a stočného.

  Školitel: Vítková Eva, Ing., Ph.D.

 3. Náklady a efekty inovací ve stavebnictví

  Cílem disertační práce je zkoumat náklady, zisk i ostatní efekty inovací v rámci stavebnictví. Nejprve kriteriálně vymezit a konkretizovat oblast zkoumání s předpokladem vyššího potenciálu inovačního zisku. Podle toho pak práci zaměřit na zkoumání inovační strategie podniku působícího ve stavebnictví, nebo se zaměřit na inovace v rámci provozní fáze stavebního díla (facility management), nebo se orientovat na inovace související s duševním vlastnictvím pro a ve stavebnictví.

  Školitel: Tichá Alena, doc. Ing., Ph.D.

 4. Oceňování rozvahových položek a jejich vliv na stanovení hodnoty vodohospodářských podniků

  Cílem disertační práce bude zkoumání změny hodnoty vodohospodářských podniků dané způsobem ocenění rozvahových položek. Při zpracování disertační práce budou sestaveny jednotlivé metodické kroky pro možná ocenění aktiv a pasiv a jejich provázání do oceňovacích podkladů.

  Školitel: Vítková Eva, Ing., Ph.D.

 5. Systém měření výkonnosti podniku ve stavebnictví

  V rámci zpracování disertační práce budou popsány moderní metody měření výkonnosti podniku. Cílem práce bude navržení systému měření výkonnosti stavebního podniku s použitím Key Performance Indicators. Účelem využití navrženého systému je zajištění průběžného zvyšování výkonnosti firmy.

  Školitel: Hanák Tomáš, doc. Ing., Ph.D.

1. kolo (podání přihlášek od 05.06.2019 do 31.07.2019)

 1. Ex-post hodnocení stavebních zakázek jako nástroj pro zlepšování výkonnosti

  Navyšování plánovaných nákladů, prodlužování doby výstavby či problémy s kvalitou bývají spojeny s řadou stavebních zakázek. Cílem práce je navrhnout vhodný systém ex-post hodnocení stavebních zakázek, následně na případových studiích prokázat aplikovatelnost systému a vyhodnotit jeho efekt na zlepšování výkonnosti.

  Školitel: Hanák Tomáš, doc. Ing., Ph.D.

 2. Modelování technicko-ekonomických informací v průběhu životního cyklu stavby

  V rámci zpracování disertační práce budou analyzovány a modelovány struktura a toky technicko-ekonomických informací v kontextu životního cyklu stavby. Cílem práce bude navržení systému který by umožnil dostupnost a průběžnou aktualizaci dat týkajících se životního cyklu staveb.

  Školitel: Hanák Tomáš, doc. Ing., Ph.D.

 3. Optimalizace procesu hodnocení efektivnosti a rizik projektů velkého rozsahu

  Téma disertační práce je zaměřeno na ekonomické hodnocení a hodnocení rizik projektů velkého rozsahu. Na základě podrobné analýzy současného stavu bude provedeno zhodnocení způsobů promítání dílčích dopadů těchto projektů do jejich ekonomického hodnocení a bude zpracován návrh případných změn či doplnění. Výsledky budou ověřeny na případové studii.

  Školitel: Hromádka Vít, doc. Ing., Ph.D.

 4. Vliv developerských projektů na rozvoj území

  Výzkumné práce budou směřovány na zkoumání jednotlivých typů developerských projektů (průmyslové objekty, komerční objekty, objekty služeb, objekty pro bydlení,multifunkční objekty, logistická centra) v řešeném území s cílem určení metodiky pro stanovení jejich přínosu pro regionální rozvoj. Výstup práce by měl odpovědět na výzkumnou otázku, jak kvantifikovat dopady, které jednotlivé typy developerských projektů do území přinášejí.

  Školitel: Korytárová Jana, doc. Ing., Ph.D.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DV01Doktorský seminář I (MGS)cs4PovinnýC1 - 39ano
DY02Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandycs1PovinnýC1 - 26ano
DV81Metody a právní aspekty vědecké práce a výzkumucs2PovinnýzkP - 26ano
DA58Diskrétní metody ve stavebnictví Ics4VolitelnýP - 394250ano
DA61Numerické metody Ics4VolitelnýP - 394250ano
DA62Pravděpodobnost a matematická statistikacs4VolitelnýP - 394250ano
DV73Prostorová ekonomikacs8VolitelnýzkP - 394252ano
DV72Současné ekonomické teorie a hospodářská politikacs8VolitelnýzkP - 394252ano
DV79Finanční managementcs8VolitelnýzkP - 394253ano
DV74Inovační managementcs8VolitelnýzkP - 394253ano
DV76Krizový managementcs8VolitelnýzkP - 394253ano
DV75Podnikový managementcs8VolitelnýzkP - 394253ano
DV80Teorie managementucs8VolitelnýzkP - 394253ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DV02Doktorský seminář II (MGS)cs8PovinnýC1 - 78ano
DA65Analýza časových řadcs10VolitelnýzkP - 394251ano
DA67Aplikace matematických metod v ekonomiics10VolitelnýzkP - 394251ano
DA59Diskrétní metody ve stavebnictví IIcs10VolitelnýzkP - 394251ano
DA63Numerické metody IIcs10VolitelnýzkP - 394251ano
DA66Numerické řešení variačních úlohcs10VolitelnýzkP - 394251ano
DA64Regresní modelycs10VolitelnýzkP - 394251ano
DV77Management investičních projektůcs8VolitelnýzkP - 394254ano
DV78Projektový managementcs8VolitelnýzkP - 394254ano
ZQ61Soudní inženýrství - obecná metodikacs8VolitelnýzkP - 394254ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DY01Cizí jazyk pro doktorské studiumcs8Povinnýzkano
DV03Doktorský seminář III (MGS)cs8PovinnýC1 - 78ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DV04Doktorský seminář IV (MGS)cs8PovinnýC1 - 78ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DV05Doktorský seminář V (MGS)cs14PovinnýC1 - 78ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DV06Doktorský seminář VI (MGS)cs14PovinnýC1 - 78ano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DV07Doktorský seminář VII (MGS)cs20PovinnýC1 - 78ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. Předměty
4250 0 DA58, DA61, DA62
4251 0 DA65, DA67, DA59, DA63, DA66, DA64
4252 0 DV73, DV72
4253 0 DV79, DV74, DV76, DV75, DV80
4254 0 DV77, DV78, ZQ61
4849 0