Detail oboru

Physical Chemistry

FCHZkratka: DPAO_FCHAk. rok: 2018/2019

Program: Physical Chemistry

Délka studia:

Akreditace od: 16.10.2009Akreditace do: 31.5.2024

Profil

Hlavním cílem studia je výchova vysoce vzdělaných odborníků v oboru fyzikální chemie, určených pro samostatnou tvůrčí, vědeckou a výzkumnou, činnost. Student je učen samostatně formulovat vědecký problém, navrhnout hypotézu k jeho řešení a provést experimentální či teoretické pokusy k jejímu potvrzení. Nedílnou součástí je výcvik schopnosti kritického posouzení publikovaných vědeckých informací a schopnosti vyjadřovat se písemně i slovně v anglickém odborném jazyce.

Klíčové výsledky učení

Hlavním cílem studia je výchova vysoce vzdělaných odborníků v oboru fyzikální chemie, určených pro samostatnou tvůrčí, vědeckou a výzkumnou, činnost. Student je učen samostatně formulovat vědecký problém, navrhnout hypotézy a postupy k jeho řešení a provést experimentální či teoretické pokusy k jejímu potvrzení. Nedílnou součástí je výcvik schopnosti kritického posouzení publikovaných vědeckých informací a schopnosti vyjadřovat se písemně i slovně v anglickém odborném jazyce.

Profesní profil absolventů s příklady

V rámci tohoto oboru jsou připravováni odborníci, kteří se budou schopni podílet na vysoce kvalifikované vědecko-výzkumné činnosti založené na fyzikálně-chemických postupech, a to zejména na vysokoškolských pracovištích, pracovištích Akademie věd, ve výzkumných ústavech ale i v průmyslovém výzkumu. Absolvent je schopen samostatné tvůrčí práce v oboru fyzikální chemie. Absolventi se mohou vzhledem k širokému spektru využití fyzikální chemie výborně uplatnit nejen v přímo oblastech fyzikálně-chemického výzkumu, ale prakticky ve všech chemických oborech nebo oborech příbuzných.

Vstupní požadavky

Podmínkou přijetí ke studiu je řádné ukončení magisterského studijního programu chemického nebo příbuzného oboru. Základními předpoklady k přijetí jsou: zájem a schopnosti k vědecké práci, motivace (vyjádřená v motivačním dopise), znalost anglického jazyka a velmi dobré studijní výsledky dosažené v magisterském studijním programu (průměr známek ze všech složených zkoušek zpravidla nepřevýší 2,0). Kladně je hodnocena předchozí vědecká aktivita (publikační a jiné výstupy odborné práce, účast na studentské konferenci apod.). Student se přihlásí na téma navržené školitelem oboru před přijímacím řízením. Pokud se na jedno téma přihlásí více uchazečů, může školitel modifikovat dílčí témata nebo nabídnout uchazeči jiné téma (jiného školitele). Vstupní požadavky a podmínky pro přijetí včetně počtu přijímaných studentů jsou podrobně specifikovány v relevantní směrnici děkana, která je každoročně aktualizována. Směrnice je dostupná na webových stránkách fakulty v sekci Vnitřní předpisy.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Hydrogely s řízenou vnitřní mikro- a nanostrukturou

  Příprava hydrogelů obsahujících vhodné prvky formující jejich vnitřní strukturu na mikroskopické úrovni. Studium mechanických a transportních (difúze, uvolňování molekul z hydrogelu) vlastností těchto materiálů. Posouzení jejich využití jako modelů biologického prostředí a v medicínských aplikacích.

  Školitel: Pekař Miloslav, prof. Ing., CSc.

 2. Charakterizace přírodní organické hmoty termoanalytickými metodami

  DSC, TG a mikrokalorimetrie - typologie termoanalytických křivek, stabilita a hydratační schopnosti přírodní organické hmoty.

  Školitel: Pekař Miloslav, prof. Ing., CSc.

 3. Mikro- a nanoreologie hydrokoloidů

  Rozvoj speciálních reologických technik pro studium malých objemů hydrokoloidů, zejména hydrogelů. Aplikace na studium vnitřní struktury hydrogelů.

  Školitel: Pekař Miloslav, prof. Ing., CSc.

 4. Nerovnovážná termodynamika a chemická kinetika

  Studium omezení kladené nerovnovážnou termodynamikou na kinetiku chemických reakcí a reakcí spojených s difúzí v definovaných materiálových modelech.

  Školitel: Pekař Miloslav, prof. Ing., CSc.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DCO_EPMElektronové procesy v molekulárních materiálechcs0celoročníPovinně volitelnýdrzk1ano
DCO_NADFotochemiecs0celoročníPovinně volitelnýdrzk1ano
DCO_MEFFyzika a chemie molekulárních materiálůcs0celoročníPovinně volitelnýdrzk1ano
DCO_FNDFyzika a chemie plazmatucs0celoročníPovinně volitelnýdrzk1ano
DCO_SMPokročilé spektroskopické metodycs0celoročníPovinně volitelnýdrzk1ano
DCO_REGReologiecs0celoročníPovinně volitelnýdrzk1ano
DCO_TPDTransportní procesycs0celoročníPovinně volitelnýdrzk1ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
1 1 DCO_EPM, DCO_NAD, DCO_MEF, DCO_FND, DCO_SM, DCO_REG, DCO_TPD