Detail oboru

Chemistry of Macromolecular Materials

FCHZkratka: DPAO_MCHAk. rok: 2018/2019

Program: Macromolecular Chemistry

Délka studia:

Akreditace od: 13.10.2010Akreditace do: 1.9.2019

Profil

Cílem je získání nových, unikátních poznatků o vztazích mezi způsobem syntézy polymerních materiálů, jejich strukturou a fyzikálně chemickými vlastnostmi a nalezení způsobů, jak metodami přípravy řídit strukturu a funkce homogenních a heterogenních polymerních materiálů na jednotlivých rozměrových úrovních struktury a tím dosáhnout žádoucích vlastností. Dalším cílem je i rozvoj nových metod simulace a modelování vztahů mezi strukturou a vlastnostmi homogenních a heterogenních polymerních materiálů metodami molekulární dynamiky na molekulární úrovni a metodami fyziky kontinua na mikro- a makroskopické úrovni jakož mezních stavů heterogenních a neizotropních polymerních systémů.

Klíčové výsledky učení

Absolvent zvládá teoretické základy oboru, kterými jsou rozšířené základy kinetiky a mechanismů polymerací a polymeranalogových reakcí včetně vzniku fyzikálních a chemických sítí, termodynamiky polymerů a jejich směsí a roztoků, chemie povrchů tuhých polymerů, fyziky a mechaniky tuhých polymerů a základy adheze v heterogenních polymerních soustavách a kompozitech. Absolvent dokáže v oblasti přípravy, resp. modifikace polymerů tvůrčím způsobem aplikovat znalosti organických syntéz a strukturní analýzy a je připraven řešit vývoj speciálních polymerů, směsí a polymerních matric pro kompozitní materiály syntézní cestou. Absolvent dokáže samostatně formulovat vědecký problém, navrhnout hypotézu k jeho řešení a provést experimentální či teoretické pokusy k jejímu potvrzení. Nedílnou součástí základních znalostí absolventa DSP je schopnost kritického posouzení publikovaných vědeckých informací a schopnost vyjadřovat se písemně v anglickém jazyce. Nadstavbové znalosti absolventů nad teoretické základy oboru se liší podle typu projektu, který v rámci DSP řeší.
Výraznou specifikou DSP MCH na FCH VUT v Brně je zaměření na heterogenní polymerní systémy, jako jsou polymerní směsi, kompozity a v poslední době i nano-strukturované heterogenní polymerní systémy.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent DSP MCH dokáže v oblasti přípravy, resp. modifikace polymerů tvůrčím způsobem aplikovat znalosti pokročilých organických syntéz a strukturní analýzy a je připraven řešit vývoj speciálních polymerů, směsí a polymerních matric pro kompozitní materiály syntézní cestou. Absolvent dokáže samostatně formulovat vědecký problém, navrhnout hypotézu k jeho řešení a provést experimentální či teoretické pokusy k jejímu potvrzení. Nedílnou součástí základních znalostí absolventa je schopnost kritického posouzení publikovaných vědeckých informací a schopnost vyjadřovat se písemně v anglickém jazyce. Nadstavbové znalosti absolventů nad teoretické základy oboru se liší podle typu projektu, který v rámci doktorského studia řeší.

Vstupní požadavky

Řádné ukončení magisterského studijního programu stejného nebo příbuzného oboru. Dalšími předpoklady hodnocenými v rámci přijímacího řízení jsou: - dobré studijní výsledky v rámci předchozího magisterského studia - motivace ke studiu a zájem o vybrané téma - znalost anglického jazyka - odborné znalosti a schopnost uchazeče řešit problematiku disertační práce - kvalita dosavadních publikačních a odborných aktivit.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Control release of bioactive substances using 3D hollow fiber scaffold and their application in bone and cartilage regeneration

  The main aim of the thesis, is to prepare hollow fibers with control the size of hollow size (100-900 nm) and encapsulate (drug or bioactive nanoparticles) use it for preparation 3D scaffold for different medical applications.

  Školitel: Abdellatif Abdelmohsan, Dr., Ph.D.

 2. Fabrication and characterization of nanofibers based on bionanocomposite and their medical application

  The work will focus on fabrication of nanofibers from nanoparticles (different particle size) composite, and study the chemical, mechanical and biological applications of the nanofibers.

  Školitel: Abdellatif Abdelmohsan, Dr., Ph.D.

 3. Chemical modification of biopolymers and their applications

  Chemical modifications of complex by oxidation of the surface of the complex and preparation of water soluble material. Characterization of the derivative complex using different techniques like NMR, FTIR, XRD and TGA.

  Školitel: Abdellatif Abdelmohsan, Dr., Ph.D.

 4. Mouldable hydrogels and their applications

  Hydrogels are a class of soft material that is exploited in many, often completely disparate, industrial applications, on account of their unique and tunable properties. The main goal of this thesis is to fabricate polymer/nanoparticles hydrogel and to investigate the rheological properties.

  Školitel: Abdellatif Abdelmohsan, Dr., Ph.D.

 5. Studies on preparation of self-healing hydrogel fabricated from biopolymer and their application

  The project aims to preparation and characterization of self-healing hydrogels from renewable source, investigate the physical-chemical and mechanical properties of the hydrogel.

  Školitel: Abdellatif Abdelmohsan, Dr., Ph.D.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Studijní plán oboru není zatím pro tento rok vygenerován.