Detail oboru

Konstrukční a procesní inženýrství

FSIZkratka: D-KPIAk. rok: 2018/2019Zaměření: Energetické inženýrství

Program: Stroje a zařízení

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 1.1.1999Akreditace do: 31.12.2020

Profil

Tento obor připravuje studenty na samostanou tvůrčí práci v konstrukční praxi a klade důraz na komplexní znalosti, integrování poznatků vědy, techniky a také umění v procesu projektování. Studenti , kteří se soustředí na problémy oblasti procesního inženýrství, jsou vedeni k samostatnosti při řešení vývoje, optimálního vedení, efektivního navrhování a projekce procesů v různých průmyslových oblastech.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. CFD modelování vzduchem chlazeného parního kondenzátoru

  Téma je zaměřeno na zvládnutí a optimalizaci procesu kondenzace vodní páry ve vzduchem chlazené trubce. Cílem bude popsat a optimalizovat tvorbu kapalného filmu kondenzující páry uvnitř vzduchem ochlazované trubky (trubek), které mohou být pod různým sklonem. Téma reaguje na aktuální problematiku optimalizace vzduchem chlazených parních kondenzátorů.

  Školitel: Baláš Marek, doc. Ing., Ph.D.

 2. CFD modelování vzduchem chlazeného parního kondenzátoru

  Téma je zaměřeno na zvládnutí a optimalizaci procesu kondenzace vodní páry ve vzduchem chlazené trubce. Cílem bude popsat a optimalizovat tvorbu kapalného filmu kondenzující páry uvnitř vzduchem ochlazované trubky (trubek), které mohou být pod různým sklonem. Téma reaguje na aktuální problematiku optimalizace vzduchem chlazených parních kondenzátorů.

  Školitel: Pospíšil Jiří, doc. Ing., Ph.D.

 3. Matematické modelování termofluidních dějů v labyrintových ucpávkách

  Téma je zaměřeno na matematické řešení rychlostních, tlakových a teplotních polí v labyrintových ucpávkách energetických strojů. Pro řešení bude primárně využita metoda CFD, která bude porovnána s dalšími možnými přístupy. Dosažené výsledky budou porovnávány s výsledky experimentů, které jsou na pracovišti EÚ-OEI dlouhodobě realizovány.

  Školitel: Pospíšil Jiří, doc. Ing., Ph.D.

 4. Pyrolýzně-zplyňovací proces

  Kombinace zplyňovacího a pyrolýzního procesu transformace tuhých paliv je stále častější metoda zvažovaná zejména s energetickým využíváním biomasy a odpadů. Cílem dizertační práce bude optimalizace procesu na pyrolýzně-zplyňovací jednotce umístěné v laboratořích Energetického ústavu. Náplní práce bude popis procesů odehrávajících se v jednotce a návrh vstupních a provozních parametrů tak, aby proces pracoval s co nejvyšší účinností s ohledem na co nejlepší vlastnosti generovaných paliv.

  Školitel: Baláš Marek, doc. Ing., Ph.D.

 5. Spalování biomasy s využitím kyslíku

  Téma je zaměřeno na zvládnutí a optimalizaci procesu spalování paliv z biomasy s využitím vzduchu obohaceného kyslíkem. Cílem bude popsat a optimalizovat spalovací proces s důrazem na minimalizaci tvorby plynných emisí a vytvoření matematického modelu spalovacího procesu. Téma reaguje na aktuální problematiku optimalizace spalování a snižování emisní zátěže.

  Školitel: Baláš Marek, doc. Ing., Ph.D.

 6. Spalování nízkovýhřevného plynu

  Téma je zaměřeno na zvládnutí a optimalizaci procesu spalování nízkovýhřevného plynu ze zplyňování biomasy, optimalizaci spalovacího procesu z hlediska stability hoření a popis dynamiky a kinetiky spalování. Součástí práce bude návrh nízkoemisního hořáku pro spalování plynu ze zplyňování biomasy a optimalizace předúpravy plynu. Téma reaguje na aktuální požadavky na energetické využívání nízkovýhřevných procesních plynů.

  Školitel: Baláš Marek, doc. Ing., Ph.D.

 7. Tepelný rozklad tuhých materiálů a související generování jemných částic

  Téma práce je zaměřeno na detailní studium tepelného rozkladu tuhých materiálů, související produkci plynných složek a jemných částic. Při řešení bude využita současná termogravimetrická laboratoř pracoviště OEI a dostupná aparatura určená pro identifikaci spalovacích částic. Výsledkem řešení budou experimentální data umožňující objasnění a tvorbu matematických modelů generování jemných částic v proudu spalin.

  Školitel: Pospíšil Jiří, doc. Ing., Ph.D.

 8. Termické zpracování alternativních paliv

  Téma je zaměřeno na zvládnutí a optimalizaci procesu termického zpracování alternativních paliv z biomasy a biologicky rozložitelných odpadů formou spalování a zplyňování. Cílem bude popsat a optimalizovat termické procesy s důrazem na minimalizaci tvorby nežádoucích látek, maximalizaci účinnosti a vytvoření matematického popisu daného procesu. Téma reaguje na aktuální požadavky na energetické zpracování biologicky rozložitelných odpadů.

  Školitel: Baláš Marek, doc. Ing., Ph.D.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Studijní plán oboru není zatím pro tento rok vygenerován.