Detail oboru

Strojírenská technologie

FSIZkratka: D-STGAk. rok: 2018/2019

Program: Strojírenská technologie

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 1.1.1999Akreditace do: 31.12.2020

Profil

Ve studiu strojírenské technologie je možné se specializovat na oblast technologie obrábění a její optimalizaci, technologiei tváření a svařování, a slévárenství , řízení výroby, aplikace modelování na strojích a počítačové simulace.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Analýza mechanismů opotřebení strojních závitníků a metod zvyšování jejich řezivosti.

  Strojní závitníky jsou dlouhodobě nepostradatelným řezným nástrojem se stabilní pozicí ve výrobních technologiích. V současnosti probíhá jejich modernizace zejména změnou geometrie, aplikací práškové metalurgie pro jádro nástroje a aplikací tvrdých a otěruvzdorných povlaků. Cílem práce je návrh moderního řezného nástroje pro výrobu závitů v konstrukčních ocelí, zejména v zušlechtěném stavu.

  Školitel: Píška Miroslav, prof. Ing., CSc.

 2. Analýza mechanismů opotřebení šroubovitých vrtáků a metod zvyšování jejich řezivosti.

  Šroubovité vrtáky jsou dlouhodobě nepostradatelným řezným nástrojem se stabilní pozicí ve výrobních technologiích. V současnosti probíhá jejich modernizace zejména změnou geometrie, aplikací práškové metalurgie pro jádro nástroje a aplikací tvrdých a otěruvzdorných povlaků. Cílem práce je návrh moderního vrtacího nástroje pro vrtání konstrukčních ocelí, zejména v zušlechtěném stavu.

  Školitel: Píška Miroslav, prof. Ing., CSc.

 3. Analýza povrchové a podpovrchové vrstvy po elektroerozivním drátovém řezání

  Dizertační práce je zaměřena především na analýzu procesu elektroerozivního drátového řezání, primárně za účelem zmapování závislostí mezi parametry nastavení stroje a výslednou jakostí povrchové a podpovrchové vrstvy.

  Školitel: Mouralová Kateřina, Ing., Ph.D.

 4. Aplikace jednobodového tváření na CNC strojích.

  Jednobodové tváření je technologie, která používá diagramů mezní tvařitelnosti materiálů, jednoduchých tvářecích nástrojů a CNC strojů k výrobě dílů nebo jejich prototypů metodou tváření bod po bodu. Tímto postupem se dají získat plně funkční prototypy plechových dílů. Cílem práce je analýza tvařitelnosti vybraného materiálu, sestavení CNC technologického postupu a experimentální verifikace výrobní technologie.

  Školitel: Píška Miroslav, prof. Ing., CSc.

 5. Mezní deformace uhlíkových ocelí při objemovém tváření za studena

  Na vybraných nízkouhlíkových ocelích, které jsou používány pro objemové tváření spojovacích dílců a strojních součástí, posoudit jejich plastictu a strukturní změny při vysokých a mezních deformacích s vlivem rychlostí deformace. Vytvořit konstitutivní rovnice pro křivky napětí-deformace s omezením podmínkami limitních deformací.

  Školitel: Forejt Milan, prof. Ing., CSc.

 6. Progresivní technologie pětiosého obrábění na obráběcích centrech

  Moderní technologie pětiosého souvislého obrábění jsou velmi častými a žádanými operacem na moderních CNC strojích. Tato operace patří k nejsložitějším z hlediska struktury programu, výběru nástojů i měření kvality opracování. 5-osé obrábění se používá v leteckém průmyslu řadu let, ale v posledních letech nabývá jeho význam pro výrobu forem a nástrojů. Hlavní výhodou 5-osého obrábění je schopnost šetřit výrobní čas obráběním komplexních tvarů s na jedno ustavení obrobku i automnatický chod stroje. Další výhodou je použití krátkých nástrojů, které umožňují výkonné obrábění a vysokou kvalitu obrobeného povrchu.

  Školitel: Píška Miroslav, prof. Ing., CSc.

 7. Reakce tavenin duplexních ocelí s žárovzdorninami

  Při tavení vysokolegovaných ocelí je tavenina obsahující prvky s vysokou afinitou ke kyslíku ve styku s žárovzdorninami nístějí, kelímků a pánví. Z pohledu fyzikální chemie se jedná o heterogenní systémy obsahující dvě fáze (kapalnou a tuhou) oddělené fázovým rozhraním. Lze předpokládat, že ve většině případů je systém ve výchozím stavu mimo rovnováhu, přitom dosažení rovnováhy je přirozenou tendencí realizovanou řadou samovolně probíhajících pochodů. Na fázovém rozhraní tavenina - žárovzdornina v důsledku toho probíhá výměna atomů složek mezi sousedícími fázemi, nezřídka doprovázená chemickými reakcemi a rozrušováním žárovzdorniny. Pochody probíhající na fázovém rozhraní tavenina - žárovzdornina přitom významně ovlivňují jakost tavené oceli. Cílevědomé řízení jakosti výroby speciálních ocelí s vysokými užitnými vlastnostmi proto vyžaduje poznání zákonitostí dějů probíhajících na uvedeném rozhraní.

  Školitel: Zemčík Ladislav, prof. Ing., CSc.

 8. Studium vlivu rychlostních a teplotních parametrů na tvařitelnost hlinikových slitin

  Na vybraných slitinách Al používaných při výrobě dílců pro letecký a automobilní průmysl posoudit nerovnoměrnost rozložení deformací a strukturních změn a posoudit vliv zvýšených teplot a rychlostí deformace na jejich tvařitelnost. Vytvořit konstitutivní rovnice pro křivky napětí-deformace jako materiálové modely vhodné do výpočtových modelů současných programů.

  Školitel: Forejt Milan, prof. Ing., CSc.

 9. Využití aditivní technologie pro návrh výroby řezného nástroje

  Výzkum a vývoj návrhu technologie výroby řezného nástroje, který by mohl být využitelný při běžném obrábění v praxi. Cílem výzkumu je návrh technologie výroby prototypu řezného nástroje s podporou reverzního inženýrství, Rapid Prototyping a CAD/CAM, potenciálně aplikovaný ve výrobní praxi po nezbytných testech řezivosti spojených se silovým rozborem. Význačným přínosem tohoto výzkumu může být dosažení nižšího ekonomického hlediska spojeného s neomezenými možnostmi nastavení tiskových parametrů, analýzou materiálových struktur a aplikací speciálních povlaků na řeznou část nástroje.

  Školitel: Sedlák Josef, doc. Ing., Ph.D.

 10. Využití moderních technologií pro výrobu tvarově složitých ploch

  Výzkum a vývoj návrhu technologie výroby speciálních skořepinových komponent, které by mohly být využitelné jako kostní náhrady. Cílem výzkumu je návrh technologie výroby prototypů s podporou reverzního inženýrství, Rapid Prototyping a CAD/CAM, potenciálně aplikovaná v ortopedii a chirurgii pro speciální operace a zranění. Význačným přínosem tohoto výzkumu může být dosažení nižšího zásahu do těla pacienta, redukce řezu kostí, výrazné zachování vlastní kostní hmoty pacienta, zkrácení operace i finančních nákladů.

  Školitel: Sedlák Josef, doc. Ing., Ph.D.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Studijní plán oboru není zatím pro tento rok vygenerován.