Detail oboru

Soudní inženýrství

ÚSIZkratka: SOIAk. rok: 2018/2019Zaměření: Analýza silničních nehod

Program: Soudní inženýrství (prezenční forma)

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 24.4.2008Akreditace do: 31.3.2020

Profil

Cílem studia doktorského studijního programu P 3917 Soudní inženýrství je příprava studentů pro vědeckou a výzkumnou činnost zaměřenou na zkoumání příčin, průběhu a důsledků negativních technických jevů nejrůznějších technických oborů a dále příprava studentů na výzkumnou a vývojovou činnost zaměřenou na rozvoj metod, založených na vědeckém základě, které se uplatňují při objasňování těchto negativních technických jevů, při ekonomickém hodnocení důsledků těchto jevů i při ekonomickém hodnocení majetku. Tato činnost bude prováděna jak z hledisek potřeb státních orgánů (justice, policie, orgánů státní správy apod.) tak i z hledisek privátního sektoru (podniků příp. občanů).
Výše uvedený cíl vyplývá z požadavků praxe, kdy rozvoj vědy a techniky vyžaduje výchovu vědeckých pracovníků, kteří se budou podílet na rozvoji nových vědeckých metod použitelných pro znaleckou i expertizní činnost v různých technických oborech.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Analýza chování řidiče při průjezdu směrovým obloukem

  Při řešení střetů vozidel při jízdě v zatáčce je nutné se zabývat i analýzou obvyklé trajektorie pohybu vozidla ve vztahu k podmínkám v místě dopravní nehody a obvyklé technice jízdy řidičů. Práce se bude zabývat analýzou faktorů ovlivňujících taktiku jízdy a návazně trajektorii pohybu vozidla při jízdě zatáčkou za různých podmínek tak, aby bylo možné pro různé jízdní situace dovozovat obvyklé chování řidiče v závislosti na podstatných faktorech ovlivňujících trajektorii jízdy (poloměr oblouku, výhled do zatáčky, rychlost jízdy, adhezní podmínky a další).

  Školitel: Kledus Robert, doc. Ing., Ph.D.

 2. Analýza rizikových faktorů ovlivňujících tendenci k nehodovosti u mladých řidičům

  Práce se bude v systémovém pojetí zabývat analýzou faktorů ovlivňujících tendenci k nehodovosti u mladých řidičů, jejich tendence k nehodám, vliv věku na úkol řízení, kognitivní problematika řízení motorového vozidla ve vztahu k věku, vliv věku na rozhodování, možnosti kompenzace, užití HMI (Human-Machine Interface), problematičtí řidiči v této věkové skupině a vliv uvedených faktorů na nehodovost a posuzování příčin jejich vzniku.

  Školitel: Schmeidler Karel, doc. Ing.arch. PhDr., CSc.

 3. Bezpečnostní rizika používání asistentů řízení v dopravě

  Rozvoj aktivních prvků bezpečnosti, konkrétně asistentů řízení patří stále častěji do výbavy osobních automobilů. Tyto asistenční systémy mají za úkol upozornit řidiče na nebezpečnou situaci, která může zapříčinit dopravní nehodu a v některých případech mohou zasáhnout i do jízdního manévru, což má zvýšit bezpečnost jízdy. Využití těchto systémů ovšem může nést i svá rizika, kdy řidič může například ztrácet pozornost a spoléhat na zásah bezpečnostního prvku, může docházet k prodloužení doby mezi zásahem systému a dobou kdy řidič převezme kontrolu nad vozidlem nebo může dojít k poruše systému a jeho nefunkčnosti. To může vést ke vzniku dopravní nehody nebo zhoršení jejích následků. Je proto nezbytné, tato rizika identifikovat, posoudit jejich míru a v případě nutnosti najít vhodná opatření k jejímu snížení, která povedou ke zvýšení bezpečnosti provozu vozidel vybavených těmito asistenčnímu systémy.

  Školitel: Adamec Vladimír, prof. Ing., CSc.

 4. Bezpečnostní rizika smart technologií v dopravě

  Vývoji a aplikacím smart technologií v dopravě je v posledních letech věnována mimořádná pozornost. Smart doprava je složitou soustavou, tvořenou jednotlivými systémy, jejichž funkčnost zajišťuje bezpečné a efektivní řízení dopravy. Při této priorizaci však může docházet, s ohledem na dynamický rozvoj těchto technologií, i k nevědomému podcenění případných bezpečnostních rizik, které mohou často mít velmi závažné důsledky. Je proto nezbytné identifikovat, analyzovat a především posoudit míru těchto rizik a v případě nutnosti najít taková opatření, která povedou ke snížení možných rizik na co nejmenší míru.

  Školitel: Adamec Vladimír, prof. Ing., CSc.

 5. Ovlivnění schopností řidiče mikroklimatem v interiéru vozidla

  Kvalita vnitřního prostředí může velmi výrazně ovlivňovat schopnosti člověka. Zhoršená kvalita ovzduší v kabině automobilu v důsledku závady, uzavření přívodu čerstvého vzduchu (vnitřní cirkulace), vlivem nefunkčního či silně znečištěného systému klimatizace, resp. vytápění nebo při kouření, může negativně ovlivňovat chování řidiče. Důsledkem zhoršené kvality vnitřního ovzduší mohou být únava, zhoršené soustředění řidiče a prodloužení jeho reakční doby. Toto vše pak vede ke snížení aktivní bezpečnosti a ke zvýšení rizika vzniku dopravních nehod. Práce se na základní úrovni bude zabývat řešením dvou typů vzájemně provázaných problémů. V rámci řešení prvního problému budou hledány vhodné způsoby parametrizace kvality vnitřního prostředí vozidla. V rámci řešení druhého problému bude sledován vliv kvality vnitřního prostředí vozidla na chování řidiče, se zvláštním důrazem na ovlivnění jeho reakční doby a vznikem únavy. Vzhledem k předpokládanému ovlivnění reakční doby (tedy ovlivnění především její kognitivní fáze) by základní metodou pro získání dat měla být metoda eyetrackingu. Výstupem by měly být údaje o vlivu vnitřního prostředí na chování řidiče ve vztahu k objasňování příčinných souvislostí při vzniku dopravních nehod ev. i návrh na kontrolu, řízení a optimalizaci kvality vnitřního ovzduší vozidla s cílem zvýšit bezpečnost jízdy.

  Školitel: Adamec Vladimír, prof. Ing., CSc.

 6. Role a váha sociálních a psychologických faktorů při nehodovém ději na pozemních komunikacích u specifických skupin řidičů

  Analýza rizikových faktorů ovlivňujících tendenci k nehodovosti u specifických skupin řidičů. Práce se v systémovém pojetí bude zabývat analýzou faktorů ovlivňujících tendenci k nehodovosti u řidičů, jejich tendence k nehodám, vliv věku na úkol řízení, kognitivní problematika řízení motorového vozidla ve vztahu k věku, vliv věku na rozhodování, možnosti kompenzace, užití HMI (Human - Machine Interface), problematičtí řidiči v této věkové skupině a vliv uvedených faktorů na nehodovost a posuzování příčin jejich vzniku.

  Školitel: Schmeidler Karel, doc. Ing.arch. PhDr., CSc.

 7. Systém preemptivní bezpečnostní analýzy silničních uzlů a dopravního proudu

  Cílem práce vyvinout preemptivní kvantitativní systém pro evaluaci bezpečnosti dopravních uzlů, a to na základě analýzy časoprostorových informací o každém jednotlivém účastníku dopravního proudu, které budou s vysokou přesností automaticky extrahovány z video dat z ptačí perspektivy. Z těchto video dat budou získány trajektorie účastníků silničního proudu a tyto trajektorie analyzovány z hlediska bezpečnosti provozu, a to na základě detekce nestandardního chování, konfliktních situací, nekomfortních průjezdů atd. Navrhované téma zavádí komplexní a inovativní přístup v bezpečnostních auditech silniční infrastruktury na základě kvantitativního a statistického hodnocení reálných dat ze zkoumaného úseku, a tím umožňuje předcházet majetkovým škodám a ztrátě na lidských životech.

  Školitel: Adamec Vladimír, prof. Ing., CSc.

 8. Systémové pojetí chování neupevněných předmětů ve vozidle při intenzivní decelaraci

  Při vzniku dopravní nehody často dochází nejen ke zranění posádky v důsledku působení setrvačných sil na lidský organizmus a následného kontaktu těla s prvky vozidla, ale i v důsledku nárazu neupevněných předmětů ve vozidle do lidského těla. V takových případech je potřebné, ve vztahu k odpovědnosti řidičů, zkoumat i příčiny vzniku konkrétních závažných poranění posádky, což vyžaduje jak znalosti o chování různých typů neupevněných předmětů ve vozidle při jejich uvolnění a letu, tak i znalosti o jejich působení na lidský organizmus při dopadu. Práce se tak bude zabývat analýzou působení různých typů neupevněných předmětů o různých vlastnostech (tuhost a hmotnost) na vybrané kritické části lidského organismu (např. hlava, páteř…) ve vozidle při dopadu s cílem zjistit, za jakých podmínek dochází k limitní biomechanické zátěži dané části těla a také za jakých podmínek u těchto předmětů, při různých způsobech jejich uložení, dochází k jejich uvolnění a letu ve vozidle.

  Školitel: Vémola Aleš, doc. Ing., Ph.D.

 9. Vliv prvků okolí komunikace na pasivní bezpečnost silničního provozu

  Cílem práce je detailně analyzovat a následně interpretovat vliv komunikací a jejich okolí na bezpečnost provozu tak, aby výsledky rozborů mohly být použity v soudně inženýrské praxi. Pro komplexní posouzení budou využita speciální měřicí zařízení (např. plovoucí vozidlo, Eyetracking) a dále analytické metody vyhodnocující vzájemný vztah mezi dílčími parametry komunikací a bezpečností provozu. Jedním z cílů práce bude mj. zpracovat teze, jak analyzovat bezpečnost komunikací a jejich okolí při zpracovávání posudků v oboru technické ASN a jak na tyto nebezpečné prvky upozornit kompetentní správce komunikací.

  Školitel: Vémola Aleš, doc. Ing., Ph.D.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DSS01Doktorský seminář Ics0PovinnýkolC1 - 39ano
DSC01Soudní inženýrství - obecná metodikacs0PovinnýdrzkP - 52ano
DSB01Základy práva pro znaleckou činnostcs0PovinnýdrzkP - 52ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DSS02Doktorský seminář IIcs0PovinnýkolC1 - 91ano
DSA02Pravděpodobnost a matematická statistikacs0PovinnýdrzkP - 39ano
DSB02Právní aspekty vědecké prácecs0PovinnýkolC1 - 26ano
DSD11Psychologie a socilogie v soudním inženýrstvícs0Povinně volitelnýdrzkP - 39ano
DSD08Teorie měření, měřicí techniky a technické diagnostikycs0Povinně volitelnýdrzkP - 39ano
DSD12Využití metod analýzy rizika v soudním inženýrstvícs0Povinně volitelnýdrzkP - 39ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DSS03Doktorský seminář IIIcs0PovinnýkolC1 - 91ano
DSE01Speciální metodika soudního inženýrství - analýza silničních nehodcs0Povinně volitelnýdrzkP - 39ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DSS04Doktorský seminář IVcs0PovinnýkolC1 - 117ano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DSJ01Cizí jazyk pro doktorské studiumcs0PovinnýdrzkC1 - 39ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DSS05Doktorský seminář Vcs0PovinnýkolC1 - 195ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DSS06Doktorský seminář VIcs0PovinnýkolC1 - 195ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DSS07Doktorský seminář VIIcs0PovinnýkolC1 - 195ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
matematika 1