Detail oboru

Řízení a ekonomika podniku

FPZkratka: DSP-ŘEPAk. rok: 2018/2019

Program: Ekonomika a management

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: Akreditace do: 1.11.2019

Profil

Doktorské vzdělání poskytne absolventům magisterského vysokoškolského studia v oblasti řízení a ekonomiky podniku vyšší stupeň vzdělání, prohlubující teoretické znalosti.
Cílem doktorského studia je naučit absolventy metodám vědecké práce.

Klíčové výsledky učení

Absolvent doktorského studia je schopen samostatné vědecké, výzkumné a řídicí práce.
Je připraven řešit náročné koncepční, výzkumné a vývojové problémy v oblasti řízení a ekonomika podniku. V praxi je schopen samostatně vést výzkum, vývoj a výrobu .
Nachází uplatnění jako tvůrčí pracovník na špičkových vědeckovýzkumných pracovištích, jako vedoucí výzkumných a vývojových týmů a též ve vědecké a pedagogické práci na vysokých školách. Absolventi tohoto programu se mohou také uplatnit při obsazování vyšších funkčních pozic v některých větších institucích a firmách, kde je vyžadována schopnost samostatně tvořivě pracovat, analyzovat složité problémy a navrhovat a realizovat nová, originální řešení.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent studia najde uplatnění jako akademický pracovník ekonomicky zaměřených fakult, jako výzkumný pracovník ve výzkumných organizacích zaměřených na ekonomický a podnikatelský výzkum. V souladu s přijatým programem a oborem bude absolvent schopen zaměřit se na ekonomiku podniku ve všech jejich souvislostech, vrcholový management podniku, výkonný management, marketing, logistika.

Vstupní požadavky

Nutnou podmínkou přijetí ke studiu je:
" dosažení vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu,
" předložení vědecké eseje na předpokládané téma disertační práce,
" souhlas předpokládaného školitele,
" úspěšné složení přijímací zkoušky,
" znalost anglického nebo německého jazyka minimálně na úrovni B1.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

2. kolo (podání přihlášek od 08.06.2018 do 19.08.2018)

 1. Cirkulární ekonomika a její dopady na podnik

  Disertační práce se zaměřuje na analýzu současného stavu poznání o cirkulární ekonomice jako světového trendu v podnicích. Na základě analýzy definovat trendy cirkulární ekonomiky pro podniky vybraného odvětví a dále navrhnout faktory, které ovlivňují cirkularitu v cirkulární ekonomice.

  Školitel: Kocmanová Alena, prof. Ing., Ph.D.

 2. Controlling v průmyslu 4.0

  Výzkum se zaměří na vliv digitálního věku, resp. průmyslu 4.0 na controlling, jeho nezbytné změny a nové možnosti využití automatizace, robotizace v controllingu.

  Školitel: Žižlavský Ondřej, doc. Ing., Ph.D.

 3. Controllingové systémy v inovacích

  Podstatou výzkumu je zhodnocení využívání controllingových systémů při řízení inovačních aktivit podniků, navržení a ověření ukazatelů pro jednotlivé fáze controllingového rámce Innovation Scorecard.

  Školitel: Žižlavský Ondřej, doc. Ing., Ph.D.

 4. Dynamické biometrické metody v malých a středních podnicích

  Práce se zabývá možnostmi nasazení dynamických biometrických nástrojů pro identifikaci a autentizaci osob a jimi prováděných úkonů v malých a středních podnicích. Součástí práce je i posouzení ekonomické efektivnosti jejich nasazení.

  Školitel: Smejkal Vladimír, prof. Ing., CSc.

 5. Dynamika malých podniků ve vztahu k dynamice podnikatelského prostředí

  Výzkum bude charakterizovat organizační struktury, strategické postoje a podnikatelské praktiky malých firem ve stabilním a v dynamickém vnějším prostředí. Výsledky výzkumu ověří postulát, že dynamika podnikatelského prostředí ovlivňuje organizační strukturu uplatňovanou malými firmami a ovlivňuje vztah mezi organizační strukturou a strategickým postojem firmy.

  Školitel: Koráb Vojtěch, prof. Ing., Dr., MBA

 6. Globální elektronická tržiště a jejich využití v exportním podniku

  Práce se bude zabývat problematikou globálního obchodování propojováním dodavatelů a odběratelů výrobků a služeb prostřednictvím mezinárodních internetových obchodních portálů se zaměřením na jejich využití v prostředí exportně orientovaných podniků

  Školitel: Koch Miloš, doc. Ing., CSc.

 7. Hodnocení systémů kvality výrobních a nevýrobních podniků

  Analýza stávajících systémů hodnocení kvality firmy. Vytvoření modelu hodnocení kvality výrobního a nevýrobního podniku s případným využitím nástrojů umělé inteligence.

  Školitel: Rais Karel, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.

 8. Identifikace, autentizace a autorizace osob, věcí a aktivit ve zdravotnických zařízeních

  Předmětem práce jsou nástroje, procesy a postupy použitelné pro autentizaci a autorizaci osob, věcí a aktivit ve zdravotnických zařízeních. Součástí práce je zkoumání chování všech osob (správců i uživatelů IT ve zdravotnických zařízeních) z hlediska zachování bezpečnosti IS a posouzení ekonomické efektivnosti jejich nasazení.

  Školitel: Smejkal Vladimír, prof. Ing., CSc.

 9. KPIs – nástroj měření a řízení výkonnosti

  Výzkum se zaměří na aktuální způsoby zpracování dat a definici klíčových ukazatelů výkonnosti (KPIs) v podnicích. Cílem bude navržení způsobu sestavení KPIs, designu dat a vizualizace tak, aby vypovídaly o plnění strategických cílů podniku.

  Školitel: Žižlavský Ondřej, doc. Ing., Ph.D.

 10. Kvalitativni komplexni rozhodovani bez rovnic

  Komplexní modely jsou subjektivní, ad hoc a multidimenzionální. Tyto modely trpí nedostatkem informaci. Umělá inteligence vyvinula nástroj na řešení takových problémů. Kvalitativní modelování je jedním z nich. Tři hodnoty jsou použity na kvantifikaci – roste, konstantní, klesá.

  Školitel: Dohnal Mirko, prof. Ing., DrSc.

 11. Marketingové řízení podniků vycházející z koncepce udržitelnosti

  Udržitelný rozvoj je oblast, jenž v současnosti více a více ovlivňuje chování podniků na cílových trzích. Práce by měla zmapovat nejnovější teoretické poznatky ve využívání této koncepce v marketingovém řízení obchodního podnikání s cílem rozpracovat možné přístupy do oblasti tzv. zeleného marketingu.

  Školitel: Šimberová Iveta, doc. PhDr., Ph.D.

 12. Moderní metody matematického modelování jako efektivní nástroj v ekonomice podniku

  S využitím principů dynamických systémů uplatňovaných při řízení podniku budou zpřesněny a doplněny matematické modely vybraných ekonomických procesů o prostředky umožňují studovat v daných modelech i důsledky zpoždění některých z modelovaných veličin...

  Školitel: Půža Bedřich, doc. RNDr., CSc.

 13. Možnosti rozvoje tradičního nezávislého obchodu v ČR

  Aktuální čísla vývoje českého obchodu za poslední roky potvrzují setrvale nepříznivý trend zanikání nejmenších, především venkovských prodejen. V zahraniční a i tuzemské literatuře se objevují výzkumy v oblasti alternativních možností tradičního nezávislého obchodu.

  Školitel: Šimberová Iveta, doc. PhDr., Ph.D.

 14. Možnosti využití technologie blockchainů pro bezpečné uchovávání citlivých informací

  Technologie blockchainů se jeví perspektivním řešením pro bezpečné a nezmanipulovatelné ukládání historie a dohodnuté části budoucnosti informací. Toto má velký význam zejména pro zpracování citlivých informací v podnicích včetně finančních a zdravotnických institucích.

  Školitel: Smejkal Vladimír, prof. Ing., CSc.

 15. Nástroje řízení nákladů a jejich vliv na výkonnost podniku

  Disertační práce se zaměřuje na nástroje řízení nákladů poskytující informace o udržitelnosti pro rozhodování a jejich vliv na výkonnost podniku.

  Školitel: Kocmanová Alena, prof. Ing., Ph.D.

 16. Oceňování podniku

  Téma doktorské disertační práce je možno po dohodě zaměřit na libovolné aspekty dotýkající se valuační problematiky – oceňování podniků, nemovitostí, cenných papírů, nehmotných aktiv, oceňování v insolvenci, standardizace oceňování aktiv. Téma je možno pojmout jak ryze teoretickým způsobem na úrovni valuační metodologie, tak i jako empirickou studii.

  Školitel: Krabec Tomáš, doc. Ing., Ph.D., MBA

 17. Pokročilé metody rozhodování podniků

  Analýza stávajících metod rozhodování. Návrh modelu strategického rozhodování výrobního i nevýrobního podniku s využitím UI nástrojů (např. expertních systémů, neuronových sítí,atp.).

  Školitel: Rais Karel, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.

 18. Soudobý vývoj burzovních trhů a jejich význam při ekonomickém řízení obchodních společností

  Dizertační práce se bude zabývat soudobým vývojem burzovních trhů se zaměřením na dopady, které novodobé vývojové trendy v burzovním obchodování přinášejí jednotlivým obchodním společnostem

  Školitel: Rejnuš Oldřich, prof. Ing., CSc.

 19. Stanovení klíčových faktorů úspěšnosti CI a jejich vyhodnocování aplikací Tovek Tools

  Cílem disertační práce bude stanovení klíčových faktorů Competitive Intelligence jako moderního nástroje strategického rozhodování podniku. Výzkum bude prováděn především v českých podnicích. Získané výsledky budou podrobeny kritické analýze s možností aplikace v dalších podnicích v ČR.

  Školitel: Bartes František, doc. Ing., CSc.

 20. Strategický rozvoj konkurenceschopnosti založený na principu multioborové spolupráce a síťového přístupu

  Trendy multioborové spolupráce a rozvoje sítí podnikatelského charakteru přináší potenciál pro identifikaci nových principů rozvoje systémů tvorby zákaznické hodnoty. Rozvoj strategické konkurenceschopnosti na této hodnotě založený vyžaduje revizi teoretického základu i rozvoj aplikačních postupů.

  Školitel: Zich Robert, doc. Ing., Ph.D.

 21. Studie digitálního propojení podniků procesně orientovaných v okolí podnikání

  Zaměření zkoumání v disertační práci bude orientováno na vytváření tvorby hodnoty pro zákazníky ve vazbě na logistickou síť – dodavatelských i distribučních stupňů. Bude zkoumat podporu ICT v rámci tvorby propojení „produkt – proces – zařízení“ a dat shodně chápaných jak v PLM, tak i v procesním řízení uplatněném v podniku.

  Školitel: Jurová Marie, prof. Ing., CSc.

 22. Transferové ceny

  Cílem disertační práce je identifikovat slabiny a rizika související s existujícími metodami určení transferové ceny a následně navrhnout metodiku stanovení transferové ceny pro vybranou kategorii subjektů, event. vybranou kategorii příjmu. Součástí analýzy je i zhodnocení souvisejících daňových dopadů.

  Školitel: Brychta Karel, doc. Ing. Mgr., Ph.D.

 23. Vliv soudobé monetární expanze na korporátní akcie a dluhopisy

  Disertace se bude zabývat zkoumáním dopadů soudobé monetární expanze na korporátní akcie a dluhopisy s ohledem na důsledky, které to v budoucnu způsobí ve financování podnikové sféry.

  Školitel: Rejnuš Oldřich, prof. Ing., CSc.

 24. Využití umělé inteligence jako podpory pro rozhodování

  Využití umělé inteligence a její aplikace jako podpory pro rozhodování při řízení podniku zvyšující kvalitu a rychlost rozhodování.

  Školitel: Dostál Petr, prof. Ing., CSc.

 25. Využití zpravodajské analýzy ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku

  Správné využití zpravodajské analýzy zvyšuje přidanou hodnotu zpracovávané informace. Tato skutečnost vytváří kvalitnější podklady pro tvorbu podnikové strategie

  Školitel: Bartes František, doc. Ing., CSc.

 26. Výzkum a vývoj z pohledu daňových stimulů

  Cílem disertační práce je zhodnotit dopad daňových stimulů R&D na veřejné rozpočty a podniky čerpající tuto formu podpory; dílčím cílem je navrhnout metodiku hodnocení projektů výzkumu a vývoje, která bude využitelná jak pro podniky, tak i jako kontrolní rámec pro finanční správu.

  Školitel: Brychta Karel, doc. Ing. Mgr., Ph.D.

 27. Zpravodajsky řízená strategie firmy

  Cílem je návrh modelu zpravodajsky řízené strategie podniku, který by zabezpečoval vyšší úroveň konkurenceschopnosti podniku.

  Školitel: Bartes František, doc. Ing., CSc.

 28. Zvyšování výkonnosti podniků v období průmyslu 4.0

  Většina systémů měření výkonnosti podniků je zaměřena na zlepšování existujících provozních procesů. V současné době zaváděné řízené robotické systémy pomáhají ke zkracování času výroby při zachování kvality a se zaměřením na náklady. Cílem disertační práce bude identifikace systémů hodnotících nejen nové indikátory, ale i vzájemné návaznosti při řízení podniku v období průmyslu 4.0.

  Školitel: Bartoš Vojtěch, doc. Ing., Ph.D.

1. kolo (podání přihlášek od 27.12.2017 do 27.04.2018)

 1. Cirkulární ekonomika a její dopady na podnik

  Disertační práce se zaměřuje na analýzu současného stavu poznání o cirkulární ekonomice jako světového trendu v podnicích. Na základě analýzy definovat trendy cirkulární ekonomiky pro podniky vybraného odvětví a dále navrhnout faktory, které ovlivňují cirkularitu v cirkulární ekonomice.

  Školitel: Kocmanová Alena, prof. Ing., Ph.D.

 2. Controlling v průmyslu 4.0

  Výzkum se zaměří na vliv digitálního věku, resp. průmyslu 4.0 na controlling, jeho nezbytné změny a nové možnosti využití automatizace, robotizace v controllingu.

  Školitel: Žižlavský Ondřej, doc. Ing., Ph.D.

 3. Controllingové systémy v inovacích

  Podstatou výzkumu je zhodnocení využívání controllingových systémů při řízení inovačních aktivit podniků, navržení a ověření ukazatelů pro jednotlivé fáze controllingového rámce Innovation Scorecard.

  Školitel: Žižlavský Ondřej, doc. Ing., Ph.D.

 4. Determinanty vstupu podniku na kapitálový trh v regionu CEE

  Výzkum se zabývá studiem vztahu mezi globálními a lokálními makroekonomickými podmínkami stejně jako faktory kapitálového trhu a intermími faktory na straně jedné a vstupem podniku na kapitálový trh v podmínkách rozvíjejících se trhů střední a východní Evropy na straně druhé.

  Školitel: Meluzín Tomáš, doc. Ing., Ph.D.

 5. Dynamické biometrické metody v malých a středních podnicích

  Práce se zabývá možnostmi nasazení dynamických biometrických nástrojů pro identifikaci a autentizaci osob a jimi prováděných úkonů v malých a středních podnicích. Součástí práce je i posouzení ekonomické efektivnosti jejich nasazení.

  Školitel: Smejkal Vladimír, prof. Ing., CSc.

 6. Dynamika malých podniků ve vztahu k dynamice podnikatelského prostředí

  Výzkum bude charakterizovat organizační struktury, strategické postoje a podnikatelské praktiky malých firem ve stabilním a v dynamickém vnějším prostředí. Výsledky výzkumu ověří postulát, že dynamika podnikatelského prostředí ovlivňuje organizační strukturu uplatňovanou malými firmami a ovlivňuje vztah mezi organizační strukturou a strategickým postojem firmy.

  Školitel: Koráb Vojtěch, prof. Ing., Dr., MBA

 7. Globální elektronická tržiště a jejich využití v exportním podniku

  Práce se bude zabývat problematikou globálního obchodování propojováním dodavatelů a odběratelů výrobků a služeb prostřednictvím mezinárodních internetových obchodních portálů se zaměřením na jejich využití v prostředí exportně orientovaných podniků

  Školitel: Koch Miloš, doc. Ing., CSc.

 8. Hodnocení obchodních modelů z pohledu vstupu podniků na zahraniční trhy

  Odborné zdroje uvádí, že v centru výzkumu je hledání nových způsobů organizování obchodu, zejména v souvislosti se změnami transakcí při vytváření obchodních modelů z pohledu internacionalizace podniků.

  Školitel: Šimberová Iveta, doc. PhDr., Ph.D.

 9. Hodnocení systémů kvality výrobních a nevýrobních podniků

  Analýza stávajících systémů hodnocení kvality firmy. Vytvoření modelu hodnocení kvality výrobního a nevýrobního podniku s případným využitím nástrojů umělé inteligence.

  Školitel: Rais Karel, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.

 10. Identifikace, autentizace a autorizace osob, věcí a aktivit ve zdravotnických zařízeních

  Předmětem práce jsou nástroje, procesy a postupy použitelné pro autentizaci a autorizaci osob, věcí a aktivit ve zdravotnických zařízeních. Součástí práce je zkoumání chování všech osob (správců i uživatelů IT ve zdravotnických zařízeních) z hlediska zachování bezpečnosti IS a posouzení ekonomické efektivnosti jejich nasazení.

  Školitel: Smejkal Vladimír, prof. Ing., CSc.

 11. IPO v regionu CEE a interkonexe s vyspělými kapitálovými trhy EU

  Hlavním cílem výzkumného projektu je identifikovat, jaké externí faktory ovlivňují aktivitu v oblasti IPO v regionu střední a východní Evropy po roce 2000, a jaká je míra propojení těchto kapitálových trhů s vyspělými trhy EU.

  Školitel: Meluzín Tomáš, doc. Ing., Ph.D.

 12. Kapitálová struktura podniku v eře Průmyslu 4.0

  Aktuální trendy probíhající v průmyslu se mohou projevit ve změně nákladů a majetkové struktury podniků, a následně vyvolat změny ve způsobech financování podniků. Cílem disertační práce bude analyzovat teoretické přístupy k určování struktury kapitálu, ověřit jejich platnost a predikovat změny, které nastanou v důsledku nastupujících trendů.

  Školitel: Režňáková Mária, prof. Ing., CSc.

 13. KPIs – nástroj měření a řízení výkonnosti

  Výzkum se zaměří na aktuální způsoby zpracování dat a definici klíčových ukazatelů výkonnosti (KPIs) v podnicích. Cílem bude navržení způsobu sestavení KPIs, designu dat a vizualizace tak, aby vypovídaly o plnění strategických cílů podniku.

  Školitel: Žižlavský Ondřej, doc. Ing., Ph.D.

 14. Kvalitativni komplexni rozhodovani bez rovnic

  Komplexní modely jsou subjektivní, ad hoc a multidimenzionální. Tyto modely trpí nedostatkem informaci. Umělá inteligence vyvinula nástroj na řešení takových problémů. Kvalitativní modelování je jedním z nich. Tři hodnoty jsou použity na kvantifikaci – roste, konstantní, klesá.

  Školitel: Dohnal Mirko, prof. Ing., DrSc.

 15. Manažerské informační systémy a jejich aplikace pro podporu rozhodovacích procesů

  Téma je zaměřeno na analýzu požadavků pro podporu rozhodovacích procesů a jejich aplikaci v rámci manažerských informačních systémů.

  Školitel: Sodomka Petr, doc. Ing., Ph.D., MBA

 16. Marketingové řízení podniků vycházející z koncepce udržitelnosti

  Udržitelný rozvoj je oblast, jenž v současnosti více a více ovlivňuje chování podniků na cílových trzích. Práce by měla zmapovat nejnovější teoretické poznatky ve využívání této koncepce v marketingovém řízení obchodního podnikání s cílem rozpracovat možné přístupy do oblasti tzv. zeleného marketingu.

  Školitel: Šimberová Iveta, doc. PhDr., Ph.D.

 17. Metodika nalezení slabých míst užití informačních systémů v procesech firmy

  Cílem práce je vytvořit metodiku pro nalezení slabých míst v nasazení IS v podnikových procesech, směřující k zlepšení současného stavu

  Školitel: Koch Miloš, doc. Ing., CSc.

 18. Metody posouzení účinnosti informačních systémů v procesech firmy

  Cílem práce je nalézt vhodné nástroje pro hodnocení účinnosti IS v podnikových procesech a vytvořit metodu, která by umožnila nalézt slabá místa v užití IS.

  Školitel: Koch Miloš, doc. Ing., CSc.

 19. Moderní metody matematického modelování jako efektivní nástroj v ekonomice podniku

  S využitím principů dynamických systémů uplatňovaných při řízení podniku budou zpřesněny a doplněny matematické modely vybraných ekonomických procesů o prostředky umožňují studovat v daných modelech i důsledky zpoždění některých z modelovaných veličin...

  Školitel: Půža Bedřich, doc. RNDr., CSc.

 20. Možnosti rozvoje tradičního nezávislého obchodu v ČR

  Aktuální čísla vývoje českého obchodu za poslední roky potvrzují setrvale nepříznivý trend zanikání nejmenších, především venkovských prodejen. V zahraniční a i tuzemské literatuře se objevují výzkumy v oblasti alternativních možností tradičního nezávislého obchodu.

  Školitel: Šimberová Iveta, doc. PhDr., Ph.D.

 21. Možnosti využití technologie blockchainů pro bezpečné uchovávání citlivých informací

  Technologie blockchainů se jeví perspektivním řešením pro bezpečné a nezmanipulovatelné ukládání historie a dohodnuté části budoucnosti informací. Toto má velký význam zejména pro zpracování citlivých informací v podnicích včetně finančních a zdravotnických institucích.

  Školitel: Smejkal Vladimír, prof. Ing., CSc.

 22. Nástroje řízení nákladů a jejich vliv na výkonnost podniku

  Disertační práce se zaměřuje na nástroje řízení nákladů poskytující informace o udržitelnosti pro rozhodování a jejich vliv na výkonnost podniku.

  Školitel: Kocmanová Alena, prof. Ing., Ph.D.

 23. Oborová a procesní řešení v ERP systémech

  Téma je zaměřeno na analýzu požadavků pro tvorbu a realizaci oborových a procesních řešení v rámci ERP systémů a jejich praktickou aplikaci v průmyslových podnicích.

  Školitel: Sodomka Petr, doc. Ing., Ph.D., MBA

 24. Oceňování podniku

  Téma doktorské disertační práce je možno po dohodě zaměřit na libovolné aspekty dotýkající se valuační problematiky – oceňování podniků, nemovitostí, cenných papírů, nehmotných aktiv, oceňování v insolvenci, standardizace oceňování aktiv. Téma je možno pojmout jak ryze teoretickým způsobem na úrovni valuační metodologie, tak i jako empirickou studii.

  Školitel: Krabec Tomáš, doc. Ing., Ph.D., MBA

 25. Podnikové informační systémy a efektivní řízení jejich životního cyklu

  Téma je zaměřeno na analýzu podmínek efektivního řízení jednotlivých fází životního cyklu podnikového informačního systému.

  Školitel: Sodomka Petr, doc. Ing., Ph.D., MBA

 26. Podnikové informační systémy a jejich aplikace pro plánování a řízení výrobních procesů

  Téma je zaměřeno na analýzu požadavků pro plánování a řízení výrobních procesů a jejich aplikaci v rámci podnikových informačních systémů.

  Školitel: Sodomka Petr, doc. Ing., Ph.D., MBA

 27. Podnikové informační systémy a jejich aplikace pro řízení logistických procesů a dodavatelského řetězce

  Téma je zaměřeno na analýzu požadavků pro řízení logistických procesů a dodavatelského řetězce a jejich aplikaci v rámci podnikových informačních systémů.

  Školitel: Sodomka Petr, doc. Ing., Ph.D., MBA

 28. Pokročilé metody rozhodování podniků

  Analýza stávajících metod rozhodování. Návrh modelu strategického rozhodování výrobního i nevýrobního podniku s využitím UI nástrojů (např. expertních systémů, neuronových sítí,atp.).

  Školitel: Rais Karel, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.

 29. Řízení následnictví v rodinných podnicích

  Na základě empirického šetření řízení následnictví rodinných podniků, navrhnout model předání moci v rodinných podnicích.

  Školitel: Koráb Vojtěch, prof. Ing., Dr., MBA

 30. Soudobá rizika českého hypotečního trhu a jejich zohlednění v podnikatelské sféře

  Dizertační práce se zaměří na problematiku soudobého vývoje českého hypotečního trhu s cílem specifikace aktuálních podnikatelských rizik a navržení způsobů jejich odstranění či zajištění.

  Školitel: Rejnuš Oldřich, prof. Ing., CSc.

 31. Soudobý vývoj burzovních trhů a jejich význam při ekonomickém řízení obchodních společností

  Dizertační práce se bude zabývat soudobým vývojem burzovních trhů se zaměřením na dopady, které novodobé vývojové trendy v burzovním obchodování přinášejí jednotlivým obchodním společnostem

  Školitel: Rejnuš Oldřich, prof. Ing., CSc.

 32. Specifika řízení lidských zdrojů v podmínkách Průmyslu 4.0.

  Se zesilujícími se procesy označovanými jako Průmysl 4.0 jsou očekávány také změny pracovního prostředí. Hlavním cílem disertační práce bude návrh modelu řízení lidských zdrojů s takovými proměnnými, které budou přispívat k účinnému řízení lidských zdrojů v nastupujícím prostředí Průmyslu 4.0.

  Školitel: Konečná Zdeňka, doc. Ing., Ph.D.

 33. Stanovení klíčových faktorů úspěšnosti CI a jejich vyhodnocování aplikací Tovek Tools

  Cílem disertační práce bude stanovení klíčových faktorů Competitive Intelligence jako moderního nástroje strategického rozhodování podniku. Výzkum bude prováděn především v českých podnicích. Získané výsledky budou podrobeny kritické analýze s možností aplikace v dalších podnicích v ČR.

  Školitel: Bartes František, doc. Ing., CSc.

 34. Strategický rozvoj konkurenceschopnosti založený na principu multioborové spolupráce a síťového přístupu

  Trendy multioborové spolupráce a rozvoje sítí podnikatelského charakteru přináší potenciál pro identifikaci nových principů rozvoje systémů tvorby zákaznické hodnoty. Rozvoj strategické konkurenceschopnosti na této hodnotě založený vyžaduje revizi teoretického základu i rozvoj aplikačních postupů.

  Školitel: Zich Robert, doc. Ing., Ph.D.

 35. Studie digitálního propojení podniků procesně orientovaných v okolí podnikání

  Zaměření zkoumání v disertační práci bude orientováno na vytváření tvorby hodnoty pro zákazníky ve vazbě na logistickou síť – dodavatelských i distribučních stupňů. Bude zkoumat podporu ICT v rámci tvorby propojení „produkt – proces – zařízení“ a dat shodně chápaných jak v PLM, tak i v procesním řízení uplatněném v podniku.

  Školitel: Jurová Marie, prof. Ing., CSc.

 36. Studie tvorby přidané hodnoty pro zákazníky TCS formou služeb v rámci životního cyklu produktu

  Zaměření zkoumání bude orientováno do vícedimenzionálních kroků získání potenciální hodnoty zdrojů při uplatnění digitálních technologii. Kde cílovým záměrem by bylo uchopení principů řízení funkcí podniku, zacílených na udržitelný rozvoj a získání konkurenční výhody v rovině strategického řízení v produkčních funkcích.

  Školitel: Jurová Marie, prof. Ing., CSc.

 37. Transferové ceny

  Cílem disertační práce je identifikovat slabiny a rizika související s existujícími metodami určení transferové ceny a následně navrhnout metodiku stanovení transferové ceny pro vybranou kategorii subjektů, event. vybranou kategorii příjmu. Součástí analýzy je i zhodnocení souvisejících daňových dopadů.

  Školitel: Brychta Karel, doc. Ing. Mgr., Ph.D.

 38. Tvorba modelu pro měření výkonnosti v kreativních průmyslech

  Cílem disertační práce bude na základě stávajících přístupů navrhnout model pro měření výkonnosti v kreativních průmyslech, který může na základě synergie možných přístupů dosáhnout nových vlastností pro lepší měření výkonnosti v těchto odvětvích.

  Školitel: Kocmanová Alena, prof. Ing., Ph.D.

 39. Vícefaktorové metody stanovení hodnoty podniku

  Přístupy ke stanovení hodnoty podniku vycházející z očekávaného budoucího cash flow jsou velice citlivé na odhad parametrů růstu podniku. Cílem práce bude prozkoumat stávající přístupy a navrhnout modifikace, které budou rozvíjet postupy odhadů budoucího vývoje ohodnocovaného podniku.

  Školitel: Režňáková Mária, prof. Ing., CSc.

 40. Vliv externích a interních faktorů na rozvoj trhů rizikového a rozvojového kapitálu v podmínkách ČR

  Cílem disertační práce je studium vztahů mezi externími a interními faktory na straně jedné a trhem rizikového a rozvojového kapitálu na straně druhé, a to v podmínkách ČR.

  Školitel: Zinecker Marek, doc. Ing., Ph.D.

 41. Vliv soudobé monetární expanze na korporátní akcie a dluhopisy

  Disertace se bude zabývat zkoumáním dopadů soudobé monetární expanze na korporátní akcie a dluhopisy s ohledem na důsledky, které to v budoucnu způsobí ve financování podnikové sféry.

  Školitel: Rejnuš Oldřich, prof. Ing., CSc.

 42. Využití benchmarkingu při zvyšování výkonnosti podniku

  Neoddělitelnou součástí dnešních moderních přístupů k měření výkonnosti je i benchmarking. Práce by měla identifikovat bariéry benchmarkingu v jeho jednotlivých fázích a navrhnout možnosti jejich eliminace. Dále rozpracovat efektivní využití benchmarkingu tak, aby přispíval ke zvyšování výkonnost podniku.

  Školitel: Bartoš Vojtěch, doc. Ing., Ph.D.

 43. Využití umělé inteligence jako podpory pro rozhodování

  Využití umělé inteligence a její aplikace jako podpory pro rozhodování při řízení podniku zvyšující kvalitu a rychlost rozhodování.

  Školitel: Dostál Petr, prof. Ing., CSc.

 44. Využití zpravodajské analýzy ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku

  Správné využití zpravodajské analýzy zvyšuje přidanou hodnotu zpracovávané informace. Tato skutečnost vytváří kvalitnější podklady pro tvorbu podnikové strategie

  Školitel: Bartes František, doc. Ing., CSc.

 45. Výzkum a vývoj z pohledu daňových stimulů

  Cílem disertační práce je zhodnotit dopad daňových stimulů R&D na veřejné rozpočty a podniky čerpající tuto formu podpory; dílčím cílem je navrhnout metodiku hodnocení projektů výzkumu a vývoje, která bude využitelná jak pro podniky, tak i jako kontrolní rámec pro finanční správu.

  Školitel: Brychta Karel, doc. Ing. Mgr., Ph.D.

 46. Zpravodajsky řízená strategie firmy

  Cílem je návrh modelu zpravodajsky řízené strategie podniku, který by zabezpečoval vyšší úroveň konkurenceschopnosti podniku.

  Školitel: Bartes František, doc. Ing., CSc.

 47. Zvyšování výkonnosti podniků v období průmyslu 4.0

  Většina systémů měření výkonnosti podniků je zaměřena na zlepšování existujících provozních procesů. V současné době zaváděné řízené robotické systémy pomáhají ke zkracování času výroby při zachování kvality a se zaměřením na náklady. Cílem disertační práce bude identifikace systémů hodnotících nejen nové indikátory, ale i vzájemné návaznosti při řízení podniku v období průmyslu 4.0.

  Školitel: Bartoš Vojtěch, doc. Ing., Ph.D.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
mvpDMetodologie vědecké prácecs0PovinnýdrzkS - 20ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
merDModerní metody v ekonomickém rozhodovánícs0PovinnýdrzkS - 20ano
1. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
tevDTeorie ekonomických vědcs0PovinnýdrzkS - 20 / S - 20ano
tevDTeorie ekonomických vědcs0PovinnýdrzkS - 20 / S - 20ano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
RtmDTeorie managementucs0PovinnýdrzkS - 20 / S - 20ano
RtmDTeorie managementucs0PovinnýdrzkS - 20 / S - 20ano
RfmDFinanční managementcs0Povinně volitelnýdrzkS - 20 / S - 20PV2ano
RfmDFinanční managementcs0Povinně volitelnýdrzkS - 20 / S - 20PV1ano
RiktDInformační a komunikační technologiecs0Povinně volitelnýdrzkS - 20 / S - 20PV1ano
RiktDInformační a komunikační technologiecs0Povinně volitelnýdrzkS - 20 / S - 20PV2ano
RplsDProdukční a logistické systémycs0Povinně volitelnýdrzkS - 20 / S - 20PV1ano
RplsDProdukční a logistické systémycs0Povinně volitelnýdrzkS - 20 / S - 20PV2ano
RftDTeorie finančních trhůcs0Povinně volitelnýdrzkS - 20 / S - 20PV2ano
RftDTeorie finančních trhůcs0Povinně volitelnýdrzkS - 20 / S - 20PV1ano
RtmarDTeorie marketingucs0Povinně volitelnýdrzkS - 20 / S - 20PV1ano
RtmarDTeorie marketingucs0Povinně volitelnýdrzkS - 20 / S - 20PV2ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
PV1 1 RfmD, RiktD, RplsD, RftD, RtmarD