Detail oboru

Elektronika a sdělovací technika

FEKTZkratka: PP-ESTAk. rok: 2018/2019

Program: Elektrotechnika a komunikační technologie

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 25.7.2007Akreditace do: 31.12.2020

Profil

Poskytnout doktorské vzdělání absolventům magisterského vysokoškolského studia v oblasti elektroniky a komunikačních technologií. Prohloubit teoretické znalosti studentů ve vybraných částech vyšší matematiky a fyziky a dát jím též potřebné vědomosti a praktické dovednosti z aplikované informatiky a výpočetní techniky. Naučit je metodám vědecké práce.

Klíčové výsledky učení

Absolvent umí řešit vědecké a složité technické úlohy v oblasti elektroniky a komunikací.
Díky kvalitnímu rozvinutému teoretickému vzdělání a specializaci ve vybraném oboru jsou absolventi doktorského studia vyhledáváni jako specialisté v oblasti elektroniky a komunikační techniky.
Absolventi doktorského studijního programu budou v oblasti elektroniky a sdělovací techniky schopni pracovat jako vědečtí a výzkumní pracovníci v základním či aplikovaném výzkumu, jako specializovaní odborníci vývoje, konstrukce a provozu v různých výzkumných a vývojových institucích, elektrotechnických a elektronických výrobních firmách a společnostech a u výrobců či uživatelů komunikačních systémů a zařízení, přičemž zde budou schopni tvůrčím způsobem využívat moderní výpočetní komunikační a měřicí techniku.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent umí řešit vědecké a složité technické úlohy v oblasti elektroniky a elektronických komunikací.
Díky kvalitnímu rozvinutému teoretickému vzdělání a specializaci ve vybraném oboru jsou absolventi doktorského studia vyhledáváni jako specialisté v oblasti elektroniky a komunikační techniky.
Absolventi doktorského studijního programu budou v oblasti elektroniky a sdělovací techniky schopni pracovat jako vědečtí a výzkumní pracovníci v základním či aplikovaném výzkumu, jako specializovaní odborníci vývoje, konstrukce a provozu v různých výzkumných a vývojových institucích, elektrotechnických a elektronických výrobních firmách a společnostech a u výrobců či uživatelů komunikačních systémů a zařízení, přičemž zde budou schopni tvůrčím způsobem využívat moderní výpočetní komunikační a měřicí techniku.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

2. kolo (podání přihlášek od 01.07.2018 do 31.07.2018)

 1. Aktivní prvky v perspektivních třídách pro telekomunikační aplikace

  Cílem projektu je řešení zesilovačů v perspektivních třídách E, F, G a dalších na mikrovlnných kmitočtech. Tyto třídy umožňují zlepšovat množství parametrů standardních obvodů, jako jsou účinnost, intermodulační odolnost a další, v závislosti na konkrétní aplikaci. Změny parametrů se dosahuje manipulací s harmonickými kmitočty budícího signálu. Práce se zaměří také na návrh vhodných výstupních obvodů, realizujících manipulaci harmonických kmitočtů. V průběhu práce bude potřeba obvody simulovat, provádět realizace vybraných konstrukcí i zavést vhodnou metodiku měření pro použití u těchto obvodů.

  Školitel: Urbanec Tomáš, Ing., Ph.D.

 2. Analýza a modelování přenosu digitální televize druhé generace využívající techniku prostorové diverzity

  Druhá generace standardu pro terestrické digitální televizní (DVB-T2) vysílání umožňuje využít k vysílání a příjmu i techniky prostorové diverzity multiple-input single-output (MISO). Téma doktorské práce je zaměřeno na analýzu zpracování přenosu signálů terestrické digitální televize druhé generace (standardy DVB-T2/T2-Lite) využívající prostorovou diverzitní techniku MISO a v budoucnu MIMO. Předpokladem úspěšné analýzy je vytvoření vhodného simulačního modelu přenosu, který uvažuje i vícecestné šíření signálu a selektivní úniky, a dále nastavitelné parametry jednotlivých bloků vysílacího a přijímacího systému. Předpokládá se i verifikace modelů pomocí experimentálního měření v laboratoři, případně i na reálných signálech. Cílem práce je stanovení vlivu systémových parametrů na dosaženou chybovost (BER) a kvalitu přenosu.

  Školitel: Kratochvíl Tomáš, prof. Ing., Ph.D.

 3. Analýza a modelování přenosu digitální televize ve standardu ATSC 3.0

  Třetí generace standardu Advanced Television Systems Committee (ATSC 3.0) představuje výrazné technické vylepšení (např. Layered Division Multiplexing, komunikační technologií MIMO) a velkou flexibilitu systémových parametrů (např. vyšší M-stavová modulace). Téma doktorské práce je zaměřeno na základní analýzu zpracování přenosu signálů terestrické digitální televize třetí generace ATSC 3.0. Předpokladem úspěšné analýzy je vytvoření vhodného simulačního modelu (např. v MATLABu), který uvažuje i vícecestné šíření signálu a selektivní úniky, a dále nastavitelné parametry jednotlivých bloků vysílacího a přijímacího systému. Předpokládá se i verifikace teoretických (simulačních) výsledků pomocí experimentálního měření v laboratoři (např. pomocí softwarového rádia SDR-USRP). Cílem práce je stanovení vlivu systémových parametrů na dosaženou chybovost (BER) a kvalitu přenosu.

  Školitel: Polák Ladislav, doc. Ing., Ph.D.

 4. Analýza a modelováníl sdíleného přenosového kanálu pro budoucí bezdrátové komunikační systémy

  Téma doktorské práce je zaměřeno na analýzu vlastností moderních a budoucích bezdrátových komunikačních systémů a jejich koexistenci ve sdíleném přenosovém kanálu. Při analýze se může jednat o systémy digitálních televizních služeb (např. DVB-T/T2, NGH), standardy mobilních komunikací (např. GSM/UMTS/LTE), bezdrátové komunikační služby (např. ZigBee, BT, WLAN, WPAN) a další. Předpokládá se definice statistického modelu reálného přenosového kanálu s proměnnými parametry a dále jeho verifikace při simulované koexistenci různých bezdrátových služeb. Cílem práce je nejen samotný model přenosového kanálu, ale i inovativní algoritmy pro separaci bezdrátových služeb, optimalizované pro vytvořený a ověřený model sdíleného kanálu.

  Školitel: Kratochvíl Tomáš, prof. Ing., Ph.D.

 5. Analýza nelineárních elektronických soustav pomocí teorie Volterrových řad

  Cílem projektu je rozpracovat způsoby popisu nelineárních elektronických soustav pomocí teorie Volterrových řad a nalézt efektivní metody jejich řešení. V teoretické části budou kriticky hodnoceny stávající a hledány výpočetně efektivnější postupy, včetně aplikace vícerozměrné Laplaceovy transformace a souvisejících numerických metod. Pozornost bude zaměřena na využitelnost metod pro analýzu soustav s rozprostřenými parametry s nelinearitami. V experimentální části se předpokládá využití závislostí mezi jádry Volterrovy řady a X-parametry měřenými nelineárním vektorovým obvodovým analyzátorem. U uchazeče se předpokládá zájem o aplikovanou matematiku a programování v prostředí Matlab.

  Školitel: Brančík Lubomír, prof. Ing., CSc.

 6. Analýza signálové integrity pulsních anténních polí

  Disertační práce se zaměřuje na vývoj metodiky v časové oblasti pro charakterizaci pulsních (širokopásmových) anténních polí. Důraz je kladen na zkreslení vyzařovaných EM signatur a jeho popis pomocí vhodně definovaných činitelů věrnosti (fidelity factors) anténních systémů s uvážením schopnosti tvarování a směrování svazku takových systémů. Práce bude zahrnovat (1) analytické a numerické analýzy generických anténních elementů; (2) obecný popis pulsních EM vyzařovacích charakteristik anténního pole v závislosti na parametrech konfigurace (např. umístění anténních elementů) a buzení (např. tvar pulsu budících elektrických proudů); (3) analytickou studii vzájemné EM vazby anténních elementů v časové oblasti; (4) ilustrativní parametrické studie vybraných anténních polí, které validují navržené koncepty.

  Školitel: Štumpf Martin, doc. Ing., Ph.D.

 7. Analýza stochastických změn parametrů propojovacích struktur

  Cílem projektu je rozpracovat metodiku analýzy stochastických změn parametrů propojovacích struktur elektronických soustav na bázi teorie stochastických diferenciálních rovnic (SDR). Předmětem práce bude jednak aplikace obyčejných SDR, vhodných pro popis modelů se soustředěnými parametry, jednak studium využitelnosti parciálních SDR, vhodných pro spojité modely založené na telegrafních rovnicích. Očekává se zobecnění některých navržených postupů pro analýzu hybridních elektronických soustav na základě stochastických algebro-diferenciálních rovnic (SADR). Efektivnost navržených metod bude vyhodnocena srovnáním se standardními statistickými přístupy jako je metoda Monte Carlo. U uchazeče se předpokládá zájem o aplikovanou matematiku a programování v prostředí Matlab.

  Školitel: Brančík Lubomír, prof. Ing., CSc.

 8. Aplikace elektronicky řiditelných bilineárních dvojbranů pro aproximaci funkčních bloků neceločíselného řádu

  Práce se zabývá syntézou/aproximací obvodových bloků (integrátor, derivátor, atd.) neceločíselného řádu obvodu za pomoci řetězců dílčích fázovacích a bilineárních přenosových sekcí celočíselného řádu, kde je možno elektronicky a nezávisle na sobě nastavovat polohu nuly a pólu přenosové funkce. Tato aproximace (platná v určitém kmitočtovém rozsahu) umožňuje do jisté míry docílit neceločíselného exponentu Laplaceova operátoru s a tím dovoluje konstrukci např. tzv. polovičního integrátoru (1/s^0.5). Práce je zaměřena více do teorie obvodů, ale dílčí výsledky budou ověřovány experimentálně a hledány vhodné praktické aplikace a aplikace v inteligentních komponentách fyzické vrstvy komunikačních systémů.

  Školitel: Šotner Roman, doc. Ing., Ph.D.

 9. Bezdrátový sniffing na bázi softwarově definovaného rádia

  Toto téma studia se týká analýzy možností realizace univerzálního rekonfigurovatelného zařízení, umožňujícího sledovat provoz ve vybraných částech rádiového spektra. Cílem práce je navrhnout hardwarovou a softwarovou architekturu zařízení na bázi softwarově definovaného rádia, která umožní vícekanálovou analýzu signálů různých stávajících bezdrátových komunikačních standardů (LTE, WiFi, Zigbee…) a snadnou adaptabilitu na nové komunikační standardy. Vytvořená platforma bude dále použita i k ověřování metod, využívajících analýzu přijímaného signálu k autentizaci rádiových zařízení.

  Školitel: Maršálek Roman, prof. Ing., Ph.D.

 10. Detekce a identifikace nevybuchlé munice založená na aproximacích transientních radarových odezev

  Očekávaný výzkum se zaměří na možnosti zobrazování (ve smyslu inverzního zdrojového problému) monostatických pulsních radarových odezev z nevybuchlé munice, která je skryta v zemi. Úspěšné dokončení disertační práce povede k (a) efektivním analytickým nebo/a numerickým metodám pro výpočet transientních odezev rozptýleného EM pole; (b) věrohodné interpretaci signatur cílů a (c) k navržení k protoptypu monostatického radaru se zaměřením na jeho pulsní generátor and vysílací/přijímací anténní systém.

  Školitel: Štumpf Martin, doc. Ing., Ph.D.

 11. Detekce alkoholu z hlasu

  Projekt je zaměřen na detekci alkoholu u mluvčích na základě analýzy telefonního řečového signálu. Cílem je vytvoření speciálních algoritmů na určování okamžité konzumace alkoholu v míře, která ještě není v hlasu slyšitelná, ale již ovlivňuje jednání mluvčích. Vývoj algoritmů bude zaměřen na robustní metody DSP použitelné jak v reálném čase, tak pro analýzu řečových záznamů. Součástí projektu bude tvorba vhodných databází řečového signálu v reálných situacích.

  Školitel: Sigmund Milan, prof. Ing., CSc.

 12. Distribuovaný přijímací systém pro družicovou komunikaci

  Projekt je zaměřen na studium synchronizovaných distribuovaných SDR přijímačů a jejich aplikaci pro družicovou komunikaci. Systém by měl umožnit příjem více signálů najednou a následné zpracování dat. Cílem je zvýšit úspěšnost nezarušeného příjmu, využít zisk přijímacího systému a redundanci přijímacích stanic. Systém je určen pro příjem dat z experimentálních družic v UHF pásmu.

  Školitel: Urbanec Tomáš, Ing., Ph.D.

 13. Elektronicky řiditelné oscilátory vyšších a neceločíselných řádů

  Výzkum je zaměřen na modelování, simulace a experimentální ověřování obvodových realizací harmonických oscilátorů vyšších řádů a generátorů neharmonického průběhu pro struktury fyzické vrstvy komunikačních systémů základního a mezifrekvenční pásma. Úkolem je zjistit, jaké vlastnosti a aplikační možnosti nabízí obvody vyšších řádů než 3 či obvody popsané diferenciálními rovnicemi neceločíselných řádů. Pozornost bude soustředěna zejména na kmitočtovou laditelnost, fázové a modulové relace mezi generovanými amplitudami a vhodnou stabilizaci amplitudy. Součástí práce je detailní popis generace signálů pomocí lineárních a nelineárních matematických operací, které jsou umožněny použitím analogových obvodových prvků s konstantním fázovým posuvem mezi budicí veličinou a odezvou.

  Školitel: Šotner Roman, doc. Ing., Ph.D.

 14. Geo-statistické metody pro predikci parametrů kanálů komunikujících vozidel

  Časo-prostorové chování radiových kanálů lze popisovat a odhadovat pomocí různých geo-statistických metod. Data, reprezentující změřený kanál, jsou obvykle dostupná pouze v omezeném počtu bodů v prostoru, například v místech umístění základnových stanic. Geo-statistické metody mohou být použity pro interpolaci mezi známými daty a k odhadu parametrů kanálu v požadovaných bodech prostoru - například v bodech umístění mobilních uživatelů. Cílem této disertační práce je navrhnout vhodné metody pro predikci parametrů kanálu (např. RSSI, nebo jiných indikátorů kvality kanálu) v případě pohybujících se terminálů. Středem zájmu je obzvláště situace, kdy také někteří mobilní uživatelé poskytují informace o kvalitě kanálu. Navržené metody by měly být schopny využít opakovaná měření v jednotlivých souřadnicích pevně umístěných základnových stanic i mobilních uživatelů a umožnit tak spolehlivě predikovat budoucí stav komunikačního kanálu v nových souřadnicích.

  Školitel: Maršálek Roman, prof. Ing., Ph.D.

 15. Inteligentní napájecí sítě

  Projekt je zaměřen na pasivní i aktivní obvody, které umožňují jakoukoliv změnu přenosu, v rámci napájecí sítě, jako např. fázovací články, laditelné filtrační obvody apod. Navržená struktura je nejprve modelována a následně ověřena realizací cílenou na perspektivní pásma centimetrových a milimetrových vln. Aplikace obvodů je mířena do inteligentních anténních systémů, které umožní rekonfigurovatelnost více parametrů během činnosti. Zaměření projektu je tedy zejména na komplexní rekonfigurovatelnost ve více rozměrech.

  Školitel: Urbanec Tomáš, Ing., Ph.D.

 16. Kódování video sekvencí pomocí HEVC

  Doktorské téma je zaměřeno do oblasti zpracování/komprese obrazových dat pro vysoké rozlišení nebo multi-view. Náplní práce bude mj. analýza kódovacího řetězce moderního kompresního formátu (např. HEVC, High Efficiency Video Coding), vytvoření modelu tohoto kodéru s cílem odhalit míru komprese obrazových dat, chyby, které do originální sekvence kodér vnáší (snižování kvality) a podíl jednotlivých bloků na celkové energetické náročnosti reálného kodéru. Jedním ze zkoumaných směrů může být např. snaha o optimalizaci dílčího prvku v kódovém schématu, nebo metody pro lepší implementaci bloků na CPU a HW akcelerátory.

  Školitel: Frýza Tomáš, doc. Ing., Ph.D.

 17. Koexistence bezdrátových komunikačních systémů ve sdílených ISM frekvenčních pásmech

  Bezdrátové mobilní sítě páté generace (5G) jsou dalším krokem ve vývoji pokročilých technologií bezdrátových komunikačních systémů, ve kterých mohou bezdrátová zařízení zpracovávat radiofrekvenční signály i několika bezdrátových služeb ve sdílených frekvenčních pásmech. Téma doktorské práce je zaměřeno na definici a analýzu možných koexistenčních scénářů budoucích mobilních sítí 5G (např. LTE/LTE-A) a bezdrátovými službami (např. IEEE 802.11g/n/ac) ve sdílených ISM frekvenčních pásmech. Tyto scénáře mohou být kritické (dochází k úplnému výpadku rušeného i rušícího signálu) a nekritické (přijatelná kvalita obou poskytovaných koexistujících služeb). Cílem práce je ověření definovaných koexistenčních scénářů a jejich analýza pomocí vhodných simulačních modelů. Předpokládá se i verifikace teoretických (simulovaných) výsledků pomocí měření na reálných signálech bezdrátových služeb nebo v laboratorních podmínkách. Na základě výsledků budou definováni doporučení pro tzv. „coexistence-free“ provoz bezdrátových systémů ve sdílených frekvenčních pásmech.

  Školitel: Polák Ladislav, doc. Ing., Ph.D.

 18. Koexistence bezdrátových sítí a digitálních vysílacích sítí ve sdílených frekvenčních pásmech

  Téma doktorské práce je zaměřeno na definici a analýzu možných koexistenčních scénářů mezi bezdrátovými službami sítí 4G/5G (např. LTE/LTE-A, IEEE 802.22, IEEE 802.11af/ah) a službami terestrické digitální televize (DVB-T/T2/T2-Lite) ve sdíleném radiofrekvenčním pásmu. Tyto scénáře mohou být kritické (dochází k úplnému výpadku rušeného i rušícího signálu) a nekritické (přijatelná kvalita obou poskytovaných koexistujících služeb). Cílem práce je ověření definovaných koexistenčních scénářů a jejich analýza pomocí vhodných simulačních modelů (např. v MATLABu). Předpokládá se i verifikace teoretických (simulovaných) výsledků pomocí měření na reálných RF signálech bezdrátových služeb nebo v laboratorních podmínkách (např. pomocí softwarového rádia SDR-USRP). Na základě výsledků budou definováni doporučení pro tzv. „coexistence-free“ provoz bezdrátových systémů ve sdílených frekvenčních pásmech.

  Školitel: Polák Ladislav, doc. Ing., Ph.D.

 19. Metody efektivního potlačení interferencí ve sdílených pásmech s využitím anténních polí

  Téma práce je zaměřeno na výzkum metod a technického řešení potlačení interferenčních signálů ve sdílených radiofrekvenčních pásmech s využitím technik beamformingu pomocí rozsáhlých anténních polí včetně možnosti řešení v mutlisenzorové distribuované síti. Cílem výzkumu je hledání účinných algoritmů využívajících SIMO nebo MIMO přístupu k lokalizaci interferujícího radiofrekvenčního zdroje (nebo odhadu směrů příchodů) především v komplexním rádiovém prostředí (městská zástavba, uvnitř budouv apod.). Metodicky lze automaticky modifikovat směrové charakteristiky anténního systému s definicí minima ve směru interferujícího zdroje a maxima ve směru užitečného signálu nebo rušivý signál separovat, charakterizovat a využít pro jeho eliminaci v užitečném signálu. Výzvou je využití rozsáhlých anténních polí, distrubuovaných systémů a řešení v digitální doméně pro časově proměnná přenosová prostředí. Aplikačním využitím výzkumu jsou systémy nových generací komunikačních systémů i modifikace stávajících systémů pro dosažení vyšší komunikační spolehlivosti v silně zarušených prostředích.

  Školitel: Šebesta Jiří, doc. Ing., Ph.D.

 20. Metody mnohonásobného přístupu a tvarování svazku pro budoucí mobilní sítě

  Stále rostoucí nároky na vysokorychlostní přenosy v mobilních sítích vedou k využívání stále vyšších kmitočtových pásem. V oblasti milimetrových vln je k dispozici dostatečná šířka pásma, avšak extrémně zde narůstají ztráty šířením. Krátká vlnová délka, však umožňuje realizovat velmi malé antény a sdružovat je do řad, které nabízejí velký zisk a mohou ztráty šířením výrazně eliminovat. Cílem projektu je výzkum a vývoj algoritmů pro adaptivní tvarování svazků v kombinaci s masívním MIMO systémem, které by byly schopny optimálně kombinovat oba přístupy v závislosti na stavu přenosového kanálu a požadavků uživatelů. Součástí projektu je i studie možné hardwarové implementace navržených algoritmů a metody řízení anténních řad.

  Školitel: Prokeš Aleš, prof. Ing., Ph.D.

 21. Metody pro symbolickou analýzu

  Projekt je zaměřen na výzkum a aplikaci nových metod pro symbolickou a semi-symbolickou analýzu lineárních nebo linearizovaných elektronických obvodů. Cílem je návrh metod pro tzv. přibližnou symbolickou analýzu rozsáhlých soustav založenou na topologickém přístupu, který respektuje fyzikální poměry uvnitř obvodu a který má potenciál poskytovat snadno interpretovatelné výsledky. Předpokládá se využití vyvinutých metod v procesu návrhu a testování integrovaných obvodů. Součástí projektu bude i implementace navržených algoritmů a jejich zahrnutí do programu SNAP.

  Školitel: Kolka Zdeněk, prof. Dr. Ing.

 22. Metody rozšiřování ladících rozsahů elektronicky řiditelných obvodů

  Se stále se snižujícím napájecím napětím se zhoršuje schopnost ovládat např. ladící rozsah filtru a docílit stejného pásma přeladění jako ve stávajících systémech s běžným napájecím napětím. Hlavním úkolem práce bude hledání řešení (obvodových struktur) a metod elektronického řízení aplikací (např. filtry a oscilátory) pracujících jako komponenty moderních komunikačních systémů, které umožní vhodně kombinovat řídící schopnosti řiditelných aktivních součástek nebo docílit změnu charakteru závislosti ladící charakteristiky na řídícím parametru (parametrech) aplikace či aktivního prvku tak, aby se při stále stejném rozsahu řídící veličiny podstatně vylepšil rozsah přeladění aplikace. Verifikace zamýšlených metod bude probíhat simulacemi v PSpice a Cadence IC6 (CMOS technologie AMIS 0.35 um nebo TSMC 0.18 um) i experimentálně.

  Školitel: Šotner Roman, doc. Ing., Ph.D.

 23. Modelování interakce pulsních vlnových polí s vysoce kontrastními tenkými vrstvami

  Analýza šíření vlnových polí v časové oblasti je klíčové v elektromagnetismu (s aplikacemi na hustě vrstevnaté struktury integrovaných obvodů a jejich signálovou a EMC/EMI analýzu) i v elastodynamice (s aplikacemi v oblasti průzkumu zemního plynu a ropy). Výzkum v rámci disertační práce se proto zaměří na vývoj efektivních výpočetních modelů pro analýzu odezev pulsního vlnového pole s tenkými a vysoce kontrastními konfiguracemi se zahrnutím jejich relaxačních vlastností (např. plazmonové/meta-materiálové tenké vrstvy).

  Školitel: Štumpf Martin, doc. Ing., Ph.D.

 24. Modelování pulsních plazmonových anténních struktur

  Disertační práce se zaměřuje na časoprostorovou elektromagnetickou analýzu anténních systémů vykazující plazmonové vlastnosti. Výzkum se soustředí zejména na analytický popis pulsních vyzařovacích charakteristik vybraných anténních struktur s důrazem na analýzu zkreslení pulsů a možnosti jejich tvarování.

  Školitel: Štumpf Martin, doc. Ing., Ph.D.

 25. Modely kanálů pro budoucí generace mobilních sítí

  Neustále se zvyšující počet komunikačních zařízení na danou plochu a zvyšování kvality služeb vyžaduje přidělování stále širšího kmitočtového spektra. Kmitočtový rozsah milimetrových vln (MMW) mezi 30 a 300 GHz přitahuje stále větší pozornost jako možný kandidát pro příští generace širokopásmových mobilních sítí. Specifická omezení šíření MMW signálu, mimořádně velká šířka pásma a časově proměnné prostředí způsobené mobilními uživateli připojenými k páteřní síti pohybujícími se v členitých městských prostředích vytvářejí zcela nové požadavky pro vývoj širokopásmových komunikačních systémů využívajících pokročilé technologie pro eliminaci nežádoucích časově proměnných vlastností kanálu. Cílem projektu je měření a modelování širokopásmových nestacionárních MMW kanálů v časové a prostorové doméně (tj. modelování přenosového prostředí mezi mobilními uživateli a páteřní sítí) s cílem posoudit možnost využití pokročilých technik, jako je tvarování svazku nebo prostorové multiplexování pro tzv. „massive MIMO“ systémy.

  Školitel: Prokeš Aleš, prof. Ing., Ph.D.

 26. Moderní mikrovlnné systémy pro kosmickou komunikaci

  V současné době jsou k disposici nové zajímavé MIO na bázi GaN, diskrétní prvky a nové materiály, které umožňují řešení mikrovlnných částí pozemního i kosmického segmentu satelitních systémů na nových principech. Jedná se zejména o anténní ozařovače s integrovanými nízkošumovými zesilovači, výkonové zesilovače, kvadraturní frekvenční konvertory, lokální oscilátory s malým fázovým šumem, frekvenční filtry, frekvenční syntezátory, modulátory a demodulátory. Součástí projektu bude studie možností využití, rozbor parametrů a konkrétní návrhy jednotlivých částí satelitního komunikačního řetězce.

  Školitel: Kasal Miroslav, prof. Ing., CSc.

 27. Nové aktivní prvky kombinující více způsobů elektronického řízení a jejich aplikace

  Téma je zaměřeno na studium nových principů elektronického řízení v rámci interní architektury aktivního obvodového prvku. Jedná se zejména o rozšíření možností stávajících prvků, jako jsou proudové konvejory, transkonduktory, proudové a napěťové zesilovače, apod. Tyto prvky většinou disponují pouze jedním externě nastavitelným parametrem. Cílem studenta by bylo najít dosud nepublikované možnosti řízení vhodných parametrů v rámci jednoho či jednodušší kombinace několika základních prvků. Tento prvek bude nejprve modelován na nejjednodušší úrovni ideálních řízených zdrojů, poté vznikne jeho behaviorální reprezentace (emulátor) na bázi komerčně dostupných součástek a nakonec bude vytvořena realizace ve vhodné CMOS technologii. Dále budou zkoumány možnosti využití navržených prvků ve vhodných aplikacích a inteligentních obvodových strukturách.

  Školitel: Šotner Roman, doc. Ing., Ph.D.

 28. Pasivní lokalizace experimentálních satelitů na nízkých drahách

  Projekt je zaměřen na studium aktuální situace v oblasti experimentálních satelitů, jejich signálů, modulací a dalších vlastností důležitých pro pasivní lokalizaci. Součástí práce bude analýza zdrojů chyb v měřícím systému, zejména vliv atmosféry a parametrů použitých SDR přijímačů. Následné měření pomocí více SDR přijímačů umožní získat experimentální data pro implementaci metody lokalizace a hledání optimálních řešení pro získání vysoké přesnosti, rozlišení a dalších parametrů systému.

  Školitel: Urbanec Tomáš, Ing., Ph.D.

 29. Pokročilé modely EMC filtrů

  Cílem projektu je prozkoumat vlastnosti jedno-fázových odrušovacích filtrů EMC s neurčitým impedančním zakončením, analyzovat nejhorší možné případy (nejmenší vložný útlum) při použití těchto druhů filtrů a analyzovat různé měřicí systémy (asymetrický, symetrický apod.) a jejich vliv na hodnoty vložného útlumu. Dosažené výsledky by měly být podpořeny řadou širokopásmových měření vlastností zkoumaných filtrů. Součástí projektu by mělo být i vytvoření vhodných matematických modelů, které budou respektovat parazitní vlastnosti odrušovacích filtrů.

  Školitel: Dřínovský Jiří, Ing., Ph.D.

 30. Pravděpodobnostní modely pro komunikaci autonomních vozidel

  Autonomní dopravní prostředky se, zejména při začlenění do běžného provozu, budou muset vyrovnat s nepředvídatelným chováním neautonomních objektů (chodců, neautonomních vozidel). Pro zajištění bezpečnosti provozu je v rámci sítí 5G plánováno využití tzv. URLLC komunikace (Ultra Reliable Low Latency Communications). Náplní studia bude výzkum pravděpodobnostních modelů (gausovské procesy, markovovy řetězce, časoprostorové bodové procesy, apod.) a analýza jejich vhodnosti pro modelování komunikace mezi autonomními dopravními prostředky.

  Školitel: Maršálek Roman, prof. Ing., Ph.D.

 31. Programovatelné mikrovlnné komponenty

  Projekt je zaměřen na výzkum mikrovlnných komponentů, které jsou programovatelné pro dosažení požadované funkce v závislosti na konkrétních potřebách. Pozornost by měla být soustředěna zejména na rozvoj programovatelných přenosových struktur založených jak na konvenčních, tak na uměle vytvořených materiálech. Navržené komponenty by měly nalézt uplatnění v oblasti budoucích bezdrátových komunikačních systémů.

  Školitel: Láčík Jaroslav, doc. Ing., Ph.D.

 32. Příjem vemi slabých radiofrekvenčních signálů

  Příjem mikrovlných signálů přicházejících z kosmického prostoru je charakteristický velmi nízkým poměrem Eb/N0. Jedná se většinou o signály s fázovým nebo frekvenčním klíčováním nosné nebo subnosné. Pro eliminaci AWGN se s rostoucí vzdáleností redukuje přenosová rychlost, a tím i šířka pásma kanálu. To klade vysoké požadavky na frekvenční stabilitu celého systému, která musí být řešena zavěšením na atomový normál a také přesná kompenzace Dopplerova posuvu. Základním požadavkem je dosažení nízké ekvivalentní šumové teploty systému, související s optimálním ozářením parabolického zrcadla. Součástí projektu je i metodologie měření citlivosti pomocí extraterestrických zdrojů šumu.

  Školitel: Kasal Miroslav, prof. Ing., CSc.

 33. Speciální pokročilé aktivní prvky v aplikacích digitálních modulací

  Práce spočívá ve studiu využití speciálních aktivních prvků a bloků pro návrh digitálních modulátorů a demodulátorů realizujících například kmitočtové skákání, klíčování fáze, pulsně šířkovou modulaci, atd. pro struktury fyzické vrstvy komunikačních systémů v základním a mezifrekvenčním pásmu. Pro návrh finálních aplikací bude zapotřebí realizovat vlastní obvodová řešení elektronicky řiditelných oscilátorů a generátorů signálů specifických výstupních průběhů. Jedním z cílů bude stanovit předpokládané parametry aktivních prvků při využití v těchto aplikacích. Teoretické předpoklady budou ověřovány simulacemi a experimenty s komerčně dostupnými součástkami (behaviorální emulátor), případně bude možnost simulace či realizace systémů ve vhodné CMOS technologii (AMIS 0.35 um, TSMC 0.18 um).

  Školitel: Šotner Roman, doc. Ing., Ph.D.

 34. Stanovení limitů pro kvalitativní přenosové parametry optických bezkabelových komunikací

  Práce je zaměřená na studium atmosférické turbulence, která je významným faktorem ovlivňujícím vlastnosti optického záření v celém jeho spektru. Práce sestává s detailní analýzy turbulentního prostředí, studia horizontálních a vertikálních modelů atmosféry a návrhu vlastní metodiky kvantifikace míry turbulence s ohledem na potřeby optické bezkabelové komunikace. Hlavním cílem práce je stanovení maximální dosažitelné přenosové rychlosti v optickém bezkabelovém spoji. Zkoumat se bude závislost přenosové rychlosti na míře atmosférické turbulence a vlnové délce optické nosné pro různé typy optických svazků s ohledem na použité modulační a kódovací techniky. Součástí práce je analýza chybovosti optického spoje při provozu v turbulentním prostředí. Projekt má z velké části experimentální charakter.

  Školitel: Hudcová Lucie, doc. Ing., Ph.D.

 35. Šíření pulsního EM pole podél těla

  V přímém protikladu se současným trendem výzkumu v příslušné literatuře, správné fyzikální pochopení mechanismu šíření podél těla vyžaduje analytický popis v časové oblasti, který respektuje princip kauzality. Výzkum v rámci disertační práce se proto zaměří an analýzu šíření pulsního EM pole v blízkém okolí zjednodušeného modelu) lidského těla. Správnost navrženého modelu šíření bude prokázána pomocí numerických i skutečných experimentů.

  Školitel: Štumpf Martin, doc. Ing., Ph.D.

 36. Učení hlubokých architektur

  Hluboké architektury sestávají z násobných vrstev nelineárních operací (např. umělé neuronové sítě se skrytými vrstvami). Prohledávání prostoru parametrů hlubokých architektur je komplikovanou úlohou, nicméně v nedávné době byly publikovány algoritmy učení, které tuto úlohu řeší. Projekt je zaměřen na detailní studium hlubokých architektur a jejich učení, na softwarovou implementaci využívající paralelního programování a na jejich využití v oblasti výpočetního elektromagnetismu.

  Školitel: Raida Zbyněk, prof. Dr. Ing.

1. kolo (podání přihlášek od 01.04.2018 do 15.05.2018)

 1. Efektivní metody fúze dat pro přesnou osobní navigaci

  Téma práce je zaměřeno na výzkum metod pro přesnou navigaci pro osoby s využitím fůze navigačních dat z několika nezávislých zdrojů: GNSS přijímače, inerciální systém (elektronický kompas, akcelometr, gyroskop atd.). Cílem výzkumu je hledání účinných fůzních algoritmů (rozšířený Kalmanův filtr, neuronové sítě atd.) s využitím charakteristik senzorů pro získání velmi přesné polohy člověka v prostoru i v případě výpadku dat (např. výpadek GNSS signálu uvnitř budov). Aplikačním využitím výzkumu jsou systémy přesné osobní navigace pro záchranáře, pracovníky v kritických provozech, navigace v budouvách atd.

  Školitel: Šebesta Jiří, doc. Ing., Ph.D.

 2. Nové metody a technologie pro optické bezkabelové spoje

  Předmětem vědeckého projektu je výzkum nových metod a technologií pro optické bezkabelové spoje (OBS) založených na implementaci prvků vláknové optiky do systému komunikačního terminálu. Cílem projektu je analýza atmosférických jevů a zvýšení spolehlivosti spojů pracujících v atmosférickém přenosovém prostředí. Bude zkoumána možnost využití OBS pro poskytování nových nestandardních služeb v rámci stávající optické sítě.

  Školitel: Wilfert Otakar, prof. Ing., CSc.

 3. Senzorové sítě pro dopravní prostředky

  Jedním ze způsobů snižování ceny a spotřeby automobilů, letadel a dalších dopravních prostředků je náhrada drahé a poměrně těžké kabeláže propojující desítky až stovky senzorů a akčních členů s řídící jednotkou vozidla bezdrátovou sítí. Mnohacestné šíření signálů v silně zarušeném prostředí a koordinace vzájemné komunikace vyžaduje použití speciálních technik a algoritmů zpracování signálů. Cílem projektu je návrh a optimalizace senzorové „multi-hop“ sítě. Budou zkoumány vhodné modulace, metody ekvalizace, korekce chyb, apod. na fyzické vrstvě a vhodné přístupové techniky, metody alokace systémových prostředků a koordinace přenosu dat na vyšších vrstvách.

  Školitel: Prokeš Aleš, prof. Ing., Ph.D.

 4. Snímání elektromagnetických projevů mozku

  Cílem projektu je prozkoumat možnosti měření elektromagnetických polí na povrchu zvířecí lebky a navrhnout řešič inverzní úlohy, která povede na určení ekvivalentních proudů uvnitř lebky. Aby bylo možné ověřit správnost řešení inverzí úlohy, musí být navržen fantom zvíření hlavy, který umožní definovaně měnit proudy uvnitř mozku a měřit jeho projevy na povrchu lebky. Popisovaný výzkum je součástí připravovaného grantového projektu, který bude řešen ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví v Praze a Nenckého institutem experimentální biologie ve Varšavě.

  Školitel: Raida Zbyněk, prof. Dr. Ing.

 5. 3D tištěné antény

  Projekt je zaměřen na výzkum konceptů 3D antén a obvodů, které mohou být vyrobeny technologií 3D tisku. Nejdříve by měla být pozornost zaměřena na charakterizaci materiálů pro 3D tisk a pak na rozvoj antén a jejich napájecích obvodů, které mohou být vytisknuty. Další pozornost by měla být soustředěna na výrobu navržených konceptů a zkoumání nedostatků 3D tisku na jejich vlastnosti.

  Školitel: Láčík Jaroslav, doc. Ing., Ph.D.

 6. 3D tištěné antény

  Projekt je zaměřen na výzkum konceptů 3D antén a obvodů, které mohou být vyrobeny technologií 3D tisku. Nejdříve by měla být pozornost zaměřena na charakterizaci materiálů pro 3D tisk a pak na rozvoj antén a jejich napájecích obvodů, které mohou být vytisknuty. Další pozornost by měla být soustředěna na výrobu navržených konceptů a zkoumání nedostatků 3D tisku na jejich vlastnosti.

  Školitel: Láčík Jaroslav, doc. Ing., Ph.D.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DET1Elektrotechnické materiály, materiálové soustavy a výrobní procesycs4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DEE1Matematické modelování v elektroenergeticecs4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DME1Mikroelektronické systémycs4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DRE1Návrh moderních elektronických obvodůcs4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DTK1Optimalizační metody a teorie hromadné obsluhycs4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DFY1Rozhraní a nanostrukturycs4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DTE1Speciální měřicí metodycs4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DMA1Statistika. stochastické procesy, operační výzkumcs4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DAM1Vybrané kapitoly řídicí technikycs4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DVE1Vybrané statě z výkonové elektroniky a elektrických pohonůcs4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DBM1Vyšší metody zpracování a analýzy obrazůcs4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DJA6Angličtina pro doktorandycs4Volitelný všeobecnýdrzkCj - 26ano
DRIZŘešení inovačních zadánícs2Volitelný všeobecnýdrzkS - 39ano
DEIZVědecké publikování od A do Zcs2Volitelný všeobecnýdrzkS - 8ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DTK2Aplikovaná kryptografiecs4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DMA2Diskrétní procesy v elektrotechnicecs4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DME2Mikroelektronické technologiecs4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DRE2Moderní digitální bezdrátová komunikacecs4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DTE2Numerické úlohy s parciálními diferenciálními rovnicemics4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DFY2Spektroskopické metody pro nedestruktivní diagnostikucs4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DET2Vybrané diagnostické metody, spolehlivost, jakostcs4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DAM2Vybrané kapitoly měřicí technikycs4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DBM2Vybrané problémy biomedicínského inženýrstvícs4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DEE2Vybrané problémy z výroby elektrické energiecs4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DVE2Vybrané statě z elektrických strojů a přístrojůcs4Volitelný oborovýdrzkS - 39ano
DJA6Angličtina pro doktorandycs4Volitelný všeobecnýdrzkCj - 26ano
DCVPCitování ve vědecké praxics2Volitelný všeobecnýdrzkP - 26ano
DRIZŘešení inovačních zadánícs2Volitelný všeobecnýdrzkano
1. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DQJAZkouška z angličtiny před státní doktorskou zkouškucs4Povinnýdrzkano