Detail oboru

Městské inženýrství

FASTZkratka: XAk. rok: 2018/2019

Program: Městské inženýrství

Délka studia: 1.5 roků

Akreditace od: Akreditace do: 31.7.2020

Profil

Studijní program Městské inženýrství je zaměřen na problematiku urbanismu a územního plánování, veřejné infrastruktury, městských staveb pro bydlení, občanské vybavenosti, průmyslového stavitelství, stavební ekonomiky, moderního řízení atd. Studijní program zahrnuje předměty teoretické (např. fyzika, ekonomie, informatika atd.), ve kterých student získává potřebnou úroveň vědomostí pro zvládnutí následného studia předmětů odborných (např. územní plánování, veřejné stavební investice atd.).
V závěru svého studia pod odborným a metodickým vedením akademického pracovníka student samostatně zpracovává diplomovou práci, ve které řeší náročnější, individuálně zadaný odborný problém. Tuto práci následně obhajuje před komisí pro státní bakalářské zkoušky. Odbornou rozpravou z předmětů tohoto studijního programu je současně posouzena úroveň jeho vědomostí i schopností jejich aplikace při řešení technických problémů v praxi.

Klíčové výsledky učení

Absolvent magisterského studijního programu Městské inženýrství umí řešit technické, technicko–ekonomické a technicko–ekologické problémy spojených se zajištěním provozu měst a obcí a je schopen tvorby a koordinace řešení veřejné infrastruktury, tj. dopravní infrastruktury, technické infrastruktury, veřejného prostranství atd.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent magisterského studijního programu Městské inženýrství na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně získá znalosti v teoretických a odborných disciplínách. Absolvent je po ukončení studia bakalářem se stavebně–technickým, ekonomicky–technickým a ekologicky–technickým vzděláním. Je oprávněn užívat titul „inženýr“ (ve zkratce „Ing.“) před jménem.
Absolvent získá znalosti a dovednosti, které uplatní při administraci a při provádění řízení v přípravných fázích investičního procesu a inženýrské činnosti, pořizování územně plánovacích podkladů, v oblastech plánování, výstavby, rekonstrukcí, údržby a zajištění provozu měst a obcí. Může nalézt uplatnění ve funkcích vyžadujících schopnost plnění odborných úkolů v aparátu veřejné správy. Vzhledem k širokému spektru skladby předmětů obsažených v studijních plánech najdou absolventi uplatnění i ve sféře dodavatelské (ve firmách zabývající se investorskou, inženýrskou a projektovou činností).
Následně si absolvent může své odborné vzdělání prohlubovat v rámci nabídky celoživotního vzdělávání.
Po splnění předepsané praxe může získat autorizaci jako technik udělovanou Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Cílem studia je nejen zvládnutí teoretických a odborných předmětů umožňujících samostatné řešení a rozhodování o všech složitějších problémů spojených se zajištěním provozu měst a obcí, ale i poskytnout trhu práce absolventa, který je pro státní správu zajímavý z důvodu přípravy ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti, která je pro budoucí zaměstnání absolventa nezbytná a je jí garantována dostatečná úroveň znalostí v oblastech práva, pozemního stavitelství a územního plánování.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
HV051Ekonomika měst a obcí cs2zimníPovinnýano
AG008Obnova památekcs4zimníPovinnýzá,zkano
BH011Požární bezpečnost stavebcs, en5zimníPovinnýzá,zkano
CS053Revitalizace a stabilita krajinycs5zimníPovinnýzá,zkano
CH016Sanace a adaptace budovcs, en5zimníPovinnýzá,zkano
XM001Technologie výstavby městských komunikacícs4zimníPovinnýzá,zkano
CV080Veřejné financecs3zimníPovinnýklano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BY002Angličtina pro středně pokročilé (zkouška)cs2letníPovinnýzkano
TG051Architektura inženýrských stavebcs4letníPovinnýzá,zkano
XT001Energetické zdrojecs5letníPovinnýzá,zkano
XM002Navrhování komunikací s ohledem na bezpečnost a environmentcs4letníPovinnýzá,zkano
CV075Regionální politikacs4letníPovinnýzá,zkano
CH009Trvale udržitelná výstavbacs, en4letníPovinnýzá,zkano
XU052Databázové systémycs5letníPovinně volitelnýzá,zk5605ano
XU051Projektový management IPMAcs5letníPovinně volitelnýzá,zk5605ano
CZ052Etika v podnikání cs2letníPovinně volitelný5606ano
CZ054Inženýrská pedagogikacs2letníPovinně volitelný5606ano
XZ057Prezentační dovednostics2letníPovinně volitelný5606ano
CZ056Psychologie ve firemní praxics2letníPovinně volitelný5606ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
XI001Diplomový seminářcs5zimníPovinnýzá,zkano
CM053Doprava ve městechcs5zimníPovinnýzá,zkano
CV082Správa stavebních objektůcs5zimníPovinnýzá,zkano
XI052Praktický projekt MEcs15zimníPovinně volitelný5608ano
XI051Projekt MEcs15zimníPovinně volitelný5608ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. Předměty
5605 0 XU052, XU051
5606 0 CZ052, CZ054, XZ057, CZ056
5608 0 XI052, XI051