Detail oboru

Vodní hospodářství a vodní stavby

FASTZkratka: VAk. rok: 2018/2019

Program: Stavební inženýrství

Délka studia: 1.5 roků

Akreditace od: 25.7.2007Akreditace do: 31.8.2023

Profil

Třísemestrální navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství v oboru Vodní hospodářství a vodní stavby navazuje na čtyřleté bakalářské studium obdobného technického zaměření.
V průběhu studia si student osvojuje nejnovější vědecké i technické poznatky v komplexu jejich vzájemných souvislostí.
Předměty tohoto programu jsou orientovány na problematiku navrhování, řízení a organizaci výstavby vodohospodářských staveb a objektů, provozování vodohospodářských staveb a systémů. Zahrnují i požadavky na ochranu a tvorbu životního prostředí včetně znalosti národní a Evropské legislativy v tomto oboru.
Získané znalosti v jednotlivých předmětech jsou aplikovány v problematice daného zaměření studia. Důraz během studia je kladen na samostatnou tvůrčí inženýrskou práci. Absolvent získá potřebné vědomosti, které je schopen v závěru studia samostatně uplatnit při zpracování své diplomové práce, potvrzující jeho připravenost komplexně vyřešit technický problém v praxi.
Po absolutoriu je schopen samostatně řešit i náročné odborné problémy a je tak připraven na svoje inženýrské působení v praxi.

Klíčové výsledky učení

Absolvent studijního oboru Vodní hospodářství a vodní stavby má vysoce specializované (teoretické I odborné) znalosti ve studovaném oboru a zaměření. Získané znalosti je schopen aplikovat při řešení problematiky daného studijního oboru.
Je schopen v rámci získaných dovedností samostatně řešit i náročné odborné problémy (samostatné řešení složitých stavebně-technických a manažerských problémů ve stavebnictví) z oblasti vodního hospodářství a vodních staveb a je tedy připraven na svoje inženýrské působení v praxi. Je schopen realizovat komplexní řešení inženýrského problému.
Jako vysoce kvalifikovaný odborník je schopen zastávat a úspěšně se uplatnit ve vysokých inženýrských i manažerských funkcích, je vybaven předpoklady k řešení i složitých technických problémů, a to nejen při komplexním vodohospodářských staveb a objektů, ale i při jejich přípravě a realizaci.
V rámci kompetencí (po splnění předepsané praxe) může absolvent studijního oboru Vodní hospodářství a vodní stavby získat autorizaci udělovanou Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Je schopen řídit složité technické nebo odborné činnosti či projekty a nést odpovědnost za jejich kvalitu. Je také schopen nést odpovědnost za odborné řízení jednotlivců a skupin.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
CP001Balneotechnikacs5zimníPovinnýzá,zkano
CR001Hydraulika podzemních vodcs5zimníPovinnýzá,zkano
CA004Matematika 5 (V)cs4zimníPovinnýzá,zkano
CP003Operační a systémová analýzacs6zimníPovinnýzá,zkano
CR003Vybrané statě z hydrotechnikycs5zimníPovinnýzá,zkano
CS001Vybrané statě z vodního hospodářství krajinycs5zimníPovinnýzá,zkano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
BY002Angličtina pro středně pokročilé (zkouška)cs2letníPovinnýzkano
CS002Geografické informační systémycs3letníPovinnýano
CC001Hydrobiologie a ekotoxikologiecs3letníPovinnýklano
CS003Úpravy odtokových poměrů povodícs4letníPovinnýklano
CS004Vodohospodářská legislativacs3letníPovinnýzá,zkano
CP002Vodohospodářský managementcs3letníPovinnýzá,zkano
CS051Řízení vodohospodářských soustavcs5letníPovinně volitelnýzá,zk5449ano
CR052Splaveniny ve vodních tocíchcs5letníPovinně volitelnýzá,zk5449ano
CP053Vybrané statě z vodárenstvícs5letníPovinně volitelnýzá,zk5449ano
CB054Aplikovaná fyzika (V)cs5letníPovinně volitelnýzá,zk5450ano
CR051Modelování ve vodním hospodářstvícs5letníPovinně volitelnýzá,zk5450ano
CC052Složení a vlastnosti přírodních vod cs5letníPovinně volitelnýzá,zk5450ano
CA058Základy variačního počtucs5letníPovinně volitelnýzá,zk5450ano
CZ054Inženýrská pedagogikacs2letníPovinně volitelný5451ano
CZ057Prezentační dovednostics2letníPovinně volitelný5451ano
CZ056Psychologie ve firemní praxics2letníPovinně volitelný5451ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
CR004Hydroinformatika 2cs3zimníPovinnýklano
CR005Matematické modelování ve vodním hospodářstvícs6zimníPovinnýzá,zkano
CP004Odborná exkurzecs3zimníPovinnýano
CR002Provádění vodních stavebcs6zimníPovinnýzá,zkano
CR053Bezpečnostní objekty hydrotechnických stavebcs5zimníPovinně volitelnýzá,zk5455ano
CC053Procesy čištění odpadních vod cs5zimníPovinně volitelnýzá,zk5455ano
CS053Revitalizace a stabilita krajinycs5zimníPovinně volitelnýzá,zk5455ano
CP056Vybrané statě ze stokování a ČOVcs5zimníPovinně volitelnýzá,zk5455ano
CP054Čištění odpadních vod z průmyslucs5zimníPovinně volitelnýzá,zk5456ano
CR056Protipovodňová ochranacs5zimníPovinně volitelnýzá,zk5456ano
CS052Přírodní způsoby čištění vodcs5zimníPovinně volitelnýzá,zk5456ano
CS054Diplomový seminář (V-VHK)cs2zimníPovinně volitelný5457ano
CP055Diplomový seminář (V-VHO)cs2zimníPovinně volitelný5457ano
CR058Diplomový seminář (V-VST)cs2zimníPovinně volitelný5457ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. Předměty
5449 0 CS051, CR052, CP053
5450 0 CB054, CR051, CC052, CA058
5451 0 CZ054, CZ057, CZ056
5455 0 CR053, CC053, CS053, CP056
5456 0 CP054, CR056, CS052
5457 0 CS054, CP055, CR058