Detail oboru

Structures and Traffic Construction

FASTZkratka: KDSAk. rok: 2018/2019

Program: Civil Engineering

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 25.7.2007Akreditace do: 31.12.2020

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

2. kolo (podání přihlášek od 18.10.2018 do 10.12.2018)

 1. Aspekty vztahu vnitřní struktury a lomově-mechanických parametrů vybraných kompozitů

  Téma zahrnuje komplexní analýzu vlivu vnitřní struktury vybraných kompozitů na jejich lomově-mechanické parametry. Při řešení se očekává spojení numerické analýzy chování částicových modelů s aplikací na vybrané jemnozrnné kompozity (například žáruvzdornou keramiku). Předpokládá se úzká spolupráce s Ústavem stavebního zkušebnictví i se soukromým sektorem. Počítá se s podporou školitelů specialistů: 1) doc. Ing. Petr Frantík, Ph.D. a 2) doc. Ing. Pavel Schmid, Ph.D.

  Školitel: Keršner Zbyněk, prof. Ing., CSc.

 2. Fyzikálně-mechanické a trvanlivostní vlastnosti konstrukčních betonových prvků s variantní adicí vláken z odpadových surovin

  Organická i anorganická vlákna z odpadních surovin mohou najít smysluplné uplatnění v konstrukčních vláknobetonech s těženým kamenivem i betonovým recyklátem. Porovnání fyzikálně-mechanických a trvanlivostních charakteristik vláknobetonů bez i při zatížení přispěje k odhadu životnosti a duktilitního chování vláknobetonů různých formulací.

  Školitel: Stehlík Michal, doc. Ing., Ph.D.

 3. Odolnost zatěžovaných struktur konstrukčních vláknobetonů vůči účinku prostředí a chemickým látkám

  Náplní práce je analyzovat permeabilitní a difuzní vlastnosti vláknobetonů s vybranými typy a dávkami vláken. Testovány budou vzorky nezatížené i předem zatížené, s trhlinami od účinku zatížení ohybem. Hlavním výstupem bude návrh formulací a odhad trvanlivosti různých typů vláknobetonů převážně zatěžovaných s cílem dosažení vyšší trvanlivosti betonových konstrukcí.

  Školitel: Stehlík Michal, doc. Ing., Ph.D.

 4. Optimalizace návrhu betonových konstrukcí

  Definice optimalizačního modelu konstrukce pro: 1. návrh prvku, 2. zesilování stávajícího, 3. dtto pro konstrukce. Varianta výpočtu: stochastická, deterministická (dle aplikační třídy úloh), typ omezujících podmínek, třídy účelových funkcí.

  Školitel: Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.

 5. Pokročilé numerické metody pro návrh a posouzení stavebních konstrukcí a infrastruktury

  Cílem práce je rozvoj současného stavu poznání v oblasti pokročilých numerických metod, včetně simulačních technik, které budou využity pro zvýšení efektivity při posouzení stavebních konstrukcí a infrastruktury. Výsledky práce mohou budou využity jako teoretický podklad při revizi současných analytických postupů.

  Školitel: Podroužek Jan, doc. Dr.techn. Ing.

 6. Únava a lom pokročilých materiálů pro stavební konstrukce

  Zlepšit poznatky o chování konstrukcí ze stavebních materiálů, díky efektivní aplikaci metod komplexního určování fyzikálně-mechanických a užitných vlastností k popisu únavových a lomově mechanických charakteristik/vlastností pokročilých materiálů.

  Školitel: Seitl Stanislav, doc. Ing., Ph.D.

1. kolo (podání přihlášek od 15.06.2018 do 31.07.2018)

 1. Citlivostní analýza spolehlivosti ocelových konstrukcí

  Spolehlivost a mezní stavy nosných ocelových konstrukcí bude studována s použitím stochastických výpočtových modelů zaměřených na citlivostní, statistickou a pravděpodobnostní analýzu. Stochastické modely budou vytvářeny se znalostmi numerických simulačních metod a nelineárních modelů MKP, včetně znalostí stavební mechaniky, teorie pružnosti a plasticity a dalších souvisejících oborů nezbytných pro stochastické modelování na počítači.

  Školitel: Kala Zdeněk, prof. Ing., Ph.D.

 2. Fyzikálně-mechanické a trvanlivostní vlastnosti konstrukčních betonových prvků s variantní adicí skelného recyklátu z fotovoltaických panelů

  Čelní skleněná plocha fotovoltaických panelů má životnost přibližně dvacet let. Rozdrcením této plochy vznikne skelný recyklát různé frakce. Jednou z možností aplikace je náhrada hrubé frakce kameniva betonu skelným recyklátem. Výsledky řady fyzikálně-mechanických a trvanlivostních testů bez i po aplikaci zatížení rozhodnou o možnosti užití betonů se skelným recyklátem a pomohou i se zhodnocením efektivity výroby.

  Školitel: Stehlík Michal, doc. Ing., Ph.D.

 3. Pravděpodobnostní modelování šíření únavových trhlin na základě inspekce

  Cílem je rozvíjet metodiku kvantifikace časově závislé analýzy pravděpodobnosti selhání prvků nosných ocelových konstrukcí. Budou vyvinuty teoreticky podložené numerické nástroje pro simulaci chování prvků konstrukcí, které jsou náchylné ke vzniku únavové poruchy. Budou studovány efektivní stochastické přístupy umožňující analyzovat vlivy náhodných parametrů na modelové odezvy ocelových konstrukcí v čase.

  Školitel: Kala Zdeněk, prof. Ing., Ph.D.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DO01Doktorský seminář I (KDS)cs4PovinnýC1 - 39ano
DY02Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandycs1PovinnýC1 - 26ano
DI61Diagnostické metody zkoušení ve stavebnictvícs8Povinně volitelnýzkP - 394763ano
DF61Interakce konstrukce a zeminycs8Povinně volitelnýzkP - 394763ano
DM61Spolehlivost konstrukcí vozovek a jejich navrhovánícs8Povinně volitelnýzkP - 394763ano
DL61Teorie betonových a zděných konstrukcícs8Povinně volitelnýzkP - 394763ano
DN61Teorie drážního svrškucs8Povinně volitelnýzkP - 394763ano
DO61Teorie kovových a dřevěných konstrukcícs8Povinně volitelnýzkP - 394763ano
DD62Teorie spolehlivosti, pružnosti, plasticity a porušovánícs8Povinně volitelnýzkP - 394763ano
DD61Stavební mechanikacs8Povinně volitelnýzkP - 394778ano
DM62Teorie dopravních stavebcs8Povinně volitelnýzkP - 394778ano
DA58Diskrétní metody ve stavebnictví Ics4Povinně volitelnýP - 394804ano
DA61Numerické metody Ics4Povinně volitelnýP - 394804ano
DA62Pravděpodobnost a matematická statistikacs4Povinně volitelnýP - 394804ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DO02Doktorský seminář II (KDS)cs8PovinnýC1 - 78ano
DA65Analýza časových řadcs10Povinně volitelnýzkP - 394777ano
DA67Aplikace matematických metod v ekonomiics10Povinně volitelnýzkP - 394777ano
DA59Diskrétní metody ve stavebnictví IIcs10Povinně volitelnýzkP - 394777ano
DA63Numerické metody IIcs10Povinně volitelnýzkP - 394777ano
DA66Numerické řešení variačních úlohcs10Povinně volitelnýzkP - 394777ano
DA64Regresní modelycs10Povinně volitelnýzkP - 394777ano
DL62Modelování konstrukcícs8Povinně volitelnýzkP - 394779ano
ZF52Podzemní stavitelstvícs8Povinně volitelnýzkP - 394779ano
DI62Radiační metody ve stavebnictvícs8Povinně volitelnýzkP - 394779ano
DD63Stavební dynamikacs8Povinně volitelnýzkP - 394779ano
DN62Teorie drážního spodkucs8Povinně volitelnýzkP - 394779ano
DO62Teorie spřažených ocelobetonových konstrukcícs8Povinně volitelnýzkP - 394779ano
DM63Životní prostředí a projektování pozemních komunikacícs8Povinně volitelnýzkP - 394779ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DY01Cizí jazyk pro doktorské studiumcs8Povinnýzkano
DO03Doktorský seminář III (KDS)cs8PovinnýC1 - 78ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DO04Doktorský seminář IV (KDS)cs8PovinnýC1 - 78ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DO05Doktorský seminář V (KDS)cs14PovinnýC1 - 78ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DO06Doktorský seminář VI (KDS)cs14PovinnýC1 - 78ano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DO07Doktorský seminář VII (KDS)cs20PovinnýC1 - 78ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. Předměty
4763 0 DI61, DF61, DM61, DL61, DN61, DO61, DD62
4777 0 DA65, DA67, DA59, DA63, DA66, DA64
4778 0 DD61, DM62
4779 0 DL62, ZF52, DI62, DD63, DN62, DO62, DM63
4804 0 DA58, DA61, DA62