Detail oboru

Konstrukce a dopravní stavby

FASTZkratka: KDSAk. rok: 2018/2019

Program: Stavební inženýrství

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 25.7.2007Akreditace do: 31.12.2020

Profil

Doktorské studium oboru Konstrukce a dopravní stavby je zaměřeno na vědeckou přípravu, metodiku vědecké práce a na rozvoj poznání v oblasti teorie, konstrukce, spolehlivosti a mechanismu porušování stavebních konstrukcí, a to s výběrem zaměření na mechaniku nosných konstrukcí, konstrukce betonové a zděné, konstrukce kovové, dřevěné a kompozitní, geotechniku, železniční konstrukce a stavby, pozemní komunikace, resp. experimentální techniku a zkušebnictví. Vědecká příprava v tomto oboru je založena na zvládnutí výchozích teoretických disciplín přírodovědného základu a teoretických a vědních disciplín příslušného zaměření.
Absolvent doktorského studia je připravován pro uplatnění ve vývojové a výzkumné činnosti v oblasti příslušného zaměření oboru i pro řešení náročných a netradičních problémů progresivních konstrukcí a dopravních staveb. Průběžná aktivní vědecká činnost je rovněž předpokladem možného uplatnění absolventů jako akademických pracovníků vysokých škol.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

. kolo (podání přihlášek od do )

 1. Mezní stavy a skutečné působení ocelobetonových a dřevobetonových konstrukčních prvků a dílců

  Teoretická a experimentální analýza skutečného působení ocelobetonových a dřevobetonových konstrukčních prvků a dílců s důrazem na použití pokročilých materiálů, technologií a konstrukčního řešení bude zaměřena zejména na zvýšení jejich spolehlivosti a hospodárnosti.

  Školitel: Karmazínová Marcela, prof. Ing., CSc.

2. kolo (podání přihlášek od 18.10.2018 do 10.12.2018)

 1. Aktualizace návrhových prvků pro projektování pozemních komunikací

  Předmětem disertační práce je aktualizace vybraných návrhových prvků z norem ČSN 73 6102 a ČSN 73 6110 v návaznosti na revizi těchto norem.

  Školitel: Radimský Michal, Ing., Ph.D.

 2. Analýza dlouhodobého chování betonových konstrukcí

  Cílem práce je analýza dlouhodobého chování betonových konstrukcí (mostů, budovy, nádrží apod.). Upřesňování metod sledování, upřesňování výpočetních postupů, porovnávání naměřených a vypočtených hodnot.

  Školitel: Zich Miloš, doc. Ing., Ph.D.

 3. Analýza hospodárného a efektivního návrhu spřažených ocelobetonových konstrukcí s využitím materiálů vyšších pevností

  Téma je zaměřeno na teoretickou a experimentální analýzu a efektivní návrh v případě spřažených ocelobetonových prvků a konstrukcí s možností optimálního využití materiálů vyšších pevností - ocelí vyšších jakostí a betonů vyšších tříd, zejména s ohledem na geometrické a materiálové charakteristiky a různé způsoby namáhání.

  Školitel: Štrba Michal, Ing., Ph.D.

 4. Analýza chování předpjatých nádrží

  Cílem práce je vývoj a ověření dodatečně předpjatých nádrží na pohonné hmoty, které zohledňují moderní architektonické, ekologické a bezpečnostní požadavky v rámci možných ekonomických zdrojů.

  Školitel: Zich Miloš, doc. Ing., Ph.D.

 5. Analýza signálů získaných metodou akustické emise při testu na stavebních vzorcích

  Cílem studia bude sledování chování typu vzorků při destruktivní či nedestruktivní zkoušce stavebního vzorku. Jedna z nedestruktivní metodou testování, v tomto případě metoda akustické emise je vhodná pro sledování vzniku trhlin u vzorků při jeho zatížení. Ph.D. Student získá znalosti o zkušebních metodách matematické analýze.

  Školitel: Pazdera Luboš, prof. Ing., CSc.

 6. Analýza spojovacích prostředků sendvičových kompozitních panelů

  Disertační práce je zaměřena na sendvičové GRFP panely s hliníkovým jádrem. Předmětem práce je zejména analýza spojovacích prostředků (vložek), a to pomocí experimentů a numerického modelování.

  Školitel: Gratza Roman, Ing., Ph.D.

 7. Aspekty vztahu vnitřní struktury a lomově-mechanických parametrů vybraných kompozitů

  Téma zahrnuje komplexní analýzu vlivu vnitřní struktury vybraných kompozitů na jejich lomově-mechanické parametry. Při řešení se očekává spojení numerické analýzy chování částicových modelů s aplikací na vybrané jemnozrnné kompozity (například žáruvzdornou keramiku). Předpokládá se úzká spolupráce s Ústavem stavebního zkušebnictví i se soukromým sektorem. Počítá se s podporou školitelů specialistů: 1) doc. Ing. Petr Frantík, Ph.D. a 2) doc. Ing. Pavel Schmid, Ph.D.

  Školitel: Keršner Zbyněk, prof. Ing., CSc.

 8. Asymtotické chování diskrétních modelů

  Školitel: Eliáš Jan, doc. Ing., Ph.D.

 9. Diagnostika existujících objektů při stavebně statických průzkumech

  Problematika zpracování metodiky diagnostických prací stavebně statických průzkumů existujících objektů. Rešerše dostupné odborné literatury a platných norem pro hodnocení, navrhování a dimenzování konstrukcí v aspektu řešeného tématu. Zpracování metodiky diagnostických prací a hodnocení stávající konstrukce za účelem optimalizace statických výpočtů a návrhů zesílení. Posouzení efektivity metodických postupů experimentálních metod vyšetřování a hodnocení existujících konstrukcí.

  Školitel: Schmid Pavel, doc. Ing., Ph.D.

 10. Diagnostika vyztužení železobetonových konstrukcí s využitím elektromagnetických indikátorů

  Lokalizace výztuže v železobetonových konstrukcích patří ke stěžejním úkolům diagnostiky. V poslední době došlo ve světě k zásadním inovacím v přístrojovém vybavení. Ke zvýšení efektivity metody je však zapotřebí provést výzkum s řadou porovnávacích měření jak na laboratorních modelech, tak i přímo na konstrukcích. Cílem výzkumu je optimalizace metodiky lokalizace výztuže pro zpřesnění statických výpočtů existujících železobetonových konstrukcí.

  Školitel: Cikrle Petr, doc. Ing., Ph.D.

 11. Dodatečně předpjaté zdivo

  Zesilování zděných staveb horizontálním a vertikálním předpínáním kabely v náhradních kanálcích. Vývoj vhodných postupů pro návrh a posouzení. Ověření na modelech a měřením. Stanovení přetvárných charakteristik zdiva pro namáhání rovnoběžně s ložnou spárou.

  Školitel: Klusáček Ladislav, doc. Ing., CSc.

 12. Dynamika stavebních konstrukcí se zaměřením na seizmické buzení

  Školitel: Salajka Vlastislav, doc. Ing., CSc.

 13. Experimentální a numerická analýza mechanismu přetváření materiálů s cementovým pojivem

  Téma je zaměřeno na experimentální metody stanovení přetvárných vlastností cementových materiálů v průběhu jejich zrání. Cílem je identifikace vnějších a vnitřních vlivů na výsledné hodnoty přetvoření. Experimentálně získaná data budu sloužit jako podklad pro numerickou analýzu prováděnou ve spolupráci s Ústavem stavební mechaniky. Předmětem dílčích hodnocení je posouzení významnosti zkoumaných vlivů při aplikaci materiálů do nosných konstrukcí.

  Školitel: Kucharczyková Barbara, doc. Ing., Ph.D.

 14. FRP výztuže navrhování, experimenty, vyztužování betonových a zděných konstrukcí

  vyztužování betonových a zděných kcí, vnitřní FRP výztuž, vybrané problémy návrhu vyztužení, varianta předepnutá i nepředepnutá,

  Školitel: Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.

 15. Fyzikálně-mechanické a trvanlivostní vlastnosti konstrukčních betonových prvků s variantní adicí vláken z odpadových surovin

  Organická i anorganická vlákna z odpadních surovin mohou najít smysluplné uplatnění v konstrukčních vláknobetonech s těženým kamenivem i betonovým recyklátem. Porovnání fyzikálně-mechanických a trvanlivostních charakteristik vláknobetonů bez i při zatížení přispěje k odhadu životnosti a duktilitního chování vláknobetonů různých formulací.

  Školitel: Stehlík Michal, doc. Ing., Ph.D.

 16. Globální citlivostní analýza mezních stavů ocelových konstrukcí

  Mezní stavy nosných ocelových konstrukcí budou studovány s použitím globální citlivostní analýzy. Budou zpracovány analýzy vlivu vstupních náhodných imperfekcí a jejich stochastických interakcí na spolehlivost ocelových konstrukcí. Výsledky citlivostní analýzy rozšíří znalosti o imperfekcích jako náhodných interaktivních veličinách ovlivňujících spolehlivost ocelových konstrukcí.

  Školitel: Kala Zdeněk, prof. Ing., Ph.D.

 17. Identifikace parametrů nelinárních materiálových modelů

  Doktorská disertační práce bude zaměřena na používání vhodných nelineárních materiálových modelů pro analýzu železobetonových případně zděných konstrukcí. Předmětem práce bude především identifikace parametrů různých typů materiálových modelů. Budou zkoumány parametry materiálové modely určených k analýzám rychlých dynamických dějů, např. při zkoumání nárazů vozidel do betonových svodidel

  Školitel: Hradil Petr, Ing., Ph.D.

 18. Iniciace porušování a lom v kompozitech na bázi alkalicky aktivované matrice

  Práce bude zaměřena na ucelený výzkum nelineárního lomového chování kompozitů na bázi alkalicky aktivované matrice. Budou podrobně studovány jejich lomově-mechanické vlastnosti včetně experimentů založených na cyklickém zatěžování. Získané experimentální výsledky budou použity jako vstupní parametry nelineárních lomových modelů simulujících kohezivní povahu šíření porušení kvazikřehkým materiálem použitých pro predikci reálné odezvy těles/konstrukcí.

  Školitel: Šimonová Hana, Ing., Ph.D.

 19. Inteligentní monitorování výhybek

  Hlavním výstupem bude návrh moderního diagnostického systému pro hodnocení efektivity údržbových prací a pro monitoring dynamických účinků ve výhybce v průběhu životního cyklu. Téma také zahrnuje vytvoření „chytrého“ systému sběru základních dat a sadu příslušných algoritmů, který umožní získávat informace o stavu výhybek a jejich komponent v reálném čase, přenášet a ukládat je k následujícímu použití pro potřeby výrobců, státní správy, projekci, výzkum apod.

  Školitel: Smutný Jaroslav, prof. Ing., Dr.

 20. Konstrukce městských kolejových drah

  Téma je zaměřeno na hledání vhodných konstrukcí tratí městských drah s ohledem na zvyšování intenzity provozu a snižování negativních vlivů městských drah na okolí dráhy a snižování nákladů na opravné a údržbové práce a s tím související omezování provozu.

  Školitel: Plášek Otto, doc. Ing., Ph.D.

 21. Mechanika železničních tratí

  Téma je zaměřeno na studium mechanických jevů v konstrukci koleje, zahrnuje statické a dynamické analýzy konstrukce koleje se zaměřením na zvyšování rychlosti, moderní prvky konstrukce koleje a interoperabilitu železniční infrastruktury. Konkrétní témata: - analytické a numerické metody pro analýzy konstrukce koleje v časové a frekvenční oblasti - inetrakce most - kolej - bezstyková kolej v obloucích malého poloměru - výhybky a výhybkové konstrukce nové generace

  Školitel: Plášek Otto, doc. Ing., Ph.D.

 22. Metodika řešení odezvy na seizmické zatížení stavebních konstrukcí, návrh a posouzení detailů odolávajících seizmickému zatížení.

  Školitel: Salajka Vlastislav, doc. Ing., CSc.

 23. Mezní stavy a skutečné působení ocelobetonových a dřevobetonových konstrukčních prvků a dílců

  Teoretická a experimentální analýza skutečného působení ocelobetonových a dřevobetonových konstrukčních prvků a dílců s důrazem na použití pokročilých materiálů, technologií a konstrukčního řešení bude zaměřena zejména na zvýšení jejich spolehlivosti a hospodárnosti.

  Školitel: Karmazínová Marcela, prof. Ing., CSc.

 24. Mezní stavy a skutečné působení ocelobetonových a dřevobetonových konstrukčních prvků a dílců

  Teoretická a experimentální analýza skutečného působení ocelobetonových a dřevobetonových konstrukčních prvků a dílců s důrazem na použití pokročilých materiálů, technologií a konstrukčního řešení bude zaměřena zejména na zvýšení jejich spolehlivosti a hospodárnosti.

  Školitel: Karmazínová Marcela, prof. Ing., CSc.

 25. Mezní stavy a skutečné působení prvků a dílců ocelových konstrukcí

  Téma doktorské disertace je orientováno na teoretickou a experimentální analýzu odolnosti nosných prvků a dílců ocelových konstrukcí se zřetelem na rozvoj metod navrhování prvků a dílců začleněných do reálného konstrukčního systému.

  Školitel: Pilgr Milan, Ing., Ph.D.

 26. Navrhování betonových konstrukcí zaměřené na environment

  Práce rozvíjí problematiku environmentálního navrhování v souladu s ISO 13315, která poskytuje obecný rámec, zásady a požadavky pro provádění environmentálního návrhu betonových konstrukcí na základě metody hodnocení životního cyklu (LCA) nebo jiných vhodných metod.

  Školitel: Vymazal Tomáš, doc. Ing., Ph.D.

 27. Navrhování moderních železničních stanic

  Téma je zaměřeno na navrhování železničních stanic respektujících aktuální potřeby provozu, včetně zapojení do integrovaných dopravních systémů a zvýšených nároků na bezpečnost, intenzitu provozu a interoperabilitu železničního systému.

  Školitel: Svoboda Richard, Ing., Ph.D.

 28. Navrhování staveb zaměřené na životnost

  Práce rozvíjí problematiku publikovanou v ČR např. v časopise Beton TKS, 6/2013 s názvem Navrhování zaměřené na životnost: implementace zásad a normy ČSN ISO 13823 Obecné zásady navrhování konstrukcí s ohledem na trvanlivost.

  Školitel: Vymazal Tomáš, doc. Ing., Ph.D.

 29. Nosné konstrukční prvky a dílce na bázi dřeva

  Disertační práce je zaměřena na problematiku skutečného chování a metod navrhování nosných konstrukčních prvků a dílců na bázi dřeva.

  Školitel: Šmak Milan, doc. Ing., Ph.D.

 30. Odolnost zatěžovaných struktur konstrukčních vláknobetonů vůči účinku prostředí a chemickým látkám

  Náplní práce je analyzovat permeabilitní a difuzní vlastnosti vláknobetonů s vybranými typy a dávkami vláken. Testovány budou vzorky nezatížené i předem zatížené, s trhlinami od účinku zatížení ohybem. Hlavním výstupem bude návrh formulací a odhad trvanlivosti různých typů vláknobetonů převážně zatěžovaných s cílem dosažení vyšší trvanlivosti betonových konstrukcí.

  Školitel: Stehlík Michal, doc. Ing., Ph.D.

 31. Optimalizace návrhu betonových konstrukcí

  Definice optimalizačního modelu konstrukce pro: 1. návrh prvku, 2. zesilování stávajícího, 3. dtto pro konstrukce. Varianta výpočtu: stochastická, deterministická (dle aplikační třídy úloh), typ omezujících podmínek, třídy účelových funkcí.

  Školitel: Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.

 32. Pokročilé numerické metody pro návrh a posouzení stavebních konstrukcí a infrastruktury

  Cílem práce je rozvoj současného stavu poznání v oblasti pokročilých numerických metod, včetně simulačních technik, které budou využity pro zvýšení efektivity při posouzení stavebních konstrukcí a infrastruktury. Výsledky práce mohou budou využity jako teoretický podklad při revizi současných analytických postupů.

  Školitel: Podroužek Jan, doc. Dr.techn. Ing.

 33. Porušování a lom konstrukcí z pokročilých stavebních materiálů

  Adekvátní návrh vyžaduje predikci reálné konstrukční odezvy robustními výpočetními nástroji integrujícími vhodné modely porušení. Pro vybrané pokročilé stavební materiály jde o modely opřené o teorie nelineární lomové mechaniky s odpovídajícími parametry.

  Školitel: Keršner Zbyněk, prof. Ing., CSc.

 34. Posouzení vlivu vícenásobného cyklického zatěžování na statický modul pružnosti ztvrdlého konstrukčního betonu

  Práce se zabývá studiem vlivu vícenásobného cyklického zatěžování na přetvárné charakteristiky ztvrdlého betonu. V rámci doktorské práce bude provedena řada laboratorních analýz za účelem popisu změny hodnoty statického modulu pružnosti ztvrdlého konstrukčního betonu v tlaku při vícenásobném cyklickém zatěžování v pružné i plastické oblasti deformačního diagramu.

  Školitel: Vymazal Tomáš, doc. Ing., Ph.D.

 35. Pravděpodobnostní modelování šíření únavových trhlin v ocelových prvcích

  Stochastické modely budou vytvářeny na základě studia mezních stavů ocelových prvků, lomové mechaniky a numerických simulačních metod. Budou vyvinuty stochastické přístupy umožňující analyzovat vlivy náhodných parametrů na modelové odezvy ocelových konstrukcí. Cílem je rozvíjet metodiku kvantifikace časově závislé analýzy pravděpodobnosti poruchy nosných prvků ocelových konstrukcí.

  Školitel: Kala Zdeněk, prof. Ing., Ph.D.

 36. Prefabrikované betonové konstrukce bytových domů

  Cílem práce je vývoj a ověření prefabrikovaných betonovaných konstrukcí bytových domů, které zohledňují architektonické, ekologické a kulturní požadavky v rámci možných ekonomických zdrojů. Bude prováděna statická analýza spojů panelů, návrh vhodného supořádání panelů apod.

  Školitel: Zich Miloš, doc. Ing., Ph.D.

 37. Rozvoj konstrukcí, konstrukčních dílců a styčníků ocelových a kombinovaných konstrukcí

  Téma je zaměřeno na rozvoj teorie a poznání skutečného působení vybraných částí ocelových konstrukcí či konstrukcí s kombinovaných materiálů. Cílem tématu je analýza a následný popis nalezených problémů v dané oblasti.

  Školitel: Barnat Jan, Ing., Ph.D.

 38. Rozvoj metod nedestruktivního zkušebnictví pro diagnostiku dřevěných konstrukcí

  Současné stavebnictví se stále častěji v kontextu požadavků doby vrací ke klasickým konstrukčním materiálům, jako je dřevo, ať již v tradiční podobě, či moderní v podobě lepených sendvičových prvků. Tempu vývoje neodpovídá úroveň a možnosti současných NDT metod pro diagnostiku dřevěných konstrukcí. V rámci tématu se předpokládá experimentální stanovení optimální kombinace stávajících a vývoj nových metod nedestruktivního zkoušení prvků dřevěných konstrukcí.

  Školitel: Heřmánková Věra, Ing., Ph.D.

 39. Simulace pohybu osob v prostředí kritické dopravní infrastruktury

  Aplikaci moderních simulačních nástrojů pro modelování pohybu osob a jejich evakuace v prostředí kritické dopravní infrastruktury za účelem optimalizace jejich návrhu a ochrany měkkých cílů. Vývoj nástrojů a metod pro identifikaci a hodnocení měkkých cílů v dopravě s využitím numerických modelů.

  Školitel: Apeltauer Tomáš, doc. Mgr., Ph.D.

 40. Spolehlivostní analýza ocelových prvků

  Spolehlivost nosných ocelových prvků bude studována s použitím stochastických výpočtových modelů zaměřených na citlivostní, statistickou a pravděpodobnostní analýzu. Stochastické modely budou vytvářeny na základě studia numerických simulačních metod, mezních stavů konstrukcí, a numerických modelů MKP. Nové znalosti stavební mechaniky, teorie pružnosti a plasticity, programování a dalších oborů souvisejících s modelováním konstrukcí na počítači budou získány a aplikovány.

  Školitel: Kala Zdeněk, prof. Ing., Ph.D.

 41. Studium dynamického chování železničních tratí

  Téma je zaměřeno na studium dynamického chování železničních tratí. Téma zahrnuje orientaci na železniční svršek a železniční spodek. Téma zahrnuje experiment i simulační postupy. Součástí tématu je také aplikace moderního matematického aparátu k hodnocení parametrů železničních tratí včetně aplikace metod umělé inteligence.

  Školitel: Smutný Jaroslav, prof. Ing., Dr.

 42. Studium historického cihelného zdiva

  Sledování změn historického cihelného zdiva při použití tradičních a netradičních metod může přispět k porozumění historického vývoje zdiva. Měření a analýza mechanických vlastností cihel různého stáří bude základním cílem studia.

  Školitel: Pazdera Luboš, prof. Ing., CSc.

 43. Technologie stavebních a opravných prací na železničních stavbách

  Téma je zaměřeno na hledání technologií opravných a údržbových prací, které povedou k minimalizaci omezení drážního provozu, spotřeby energií, vlivu na životní prostředí a nákladů životního cyklu.

  Školitel: Svoboda Richard, Ing., Ph.D.

 44. Teorie a skutečné působení prvků a dílců ocelových a kombinovaných konstrukcí

  Budou řešeny problémy spolehlivosti, modelování, optimalizace a verifikace působení konstrukčních prvků, dílců a nosných systémů kombinovaných z betonu a oceli s důrazem na uvážení reálných geometrických, materiálových a konstrukčních charakteristik.

  Školitel: Bajer Miroslav, prof. Ing., CSc.

 45. Teorie a skutečné působení prvků a systémů nosných ocelových konstrukcí

  Téma disertace bude zaměřeno na problémy teorie, analýzy a verifikace metod navrhování prvků a systémů nosných ocelových konstrukcí se zřetelem na jejich spolehlivost a použitelnost, s přihlédnutím k vlivu vzájemných vazeb nosných a nesených konstrukčních částí a uvážení reálných geometrických, materiálových a konstrukčních imperfekcí.

  Školitel: Melcher Jindřich, prof. Ing., DrSc.

 46. Únava a lom pokročilých materiálů pro stavební konstrukce

  Zlepšit poznatky o chování konstrukcí ze stavebních materiálů, díky efektivní aplikaci metod komplexního určování fyzikálně-mechanických a užitných vlastností k popisu únavových a lomově mechanických charakteristik/vlastností pokročilých materiálů.

  Školitel: Seitl Stanislav, doc. Ing., Ph.D.

 47. Vliv vlastností kameniv na životnost betonových konstrukcí dopravních staveb

  Práce rozvíjí problematiku publikovanou v ČR např. v časopise Beton TKS, 6/2013 s názvem Navrhování zaměřené na životnost: implementace zásad a normy ČSN ISO 13823 Obecné zásady navrhování konstrukcí s ohledem na trvanlivost.

  Školitel: Vymazal Tomáš, doc. Ing., Ph.D.

 48. Vývoj a aplikace nových metod pro experimentální statickou a dynamickou analýzu stavebních konstrukcí

  Téma zahrnuje vývoj a aplikaci nových postupů v problematice experimentální analýzy stavebních konstrukcí (drážních konstrukcí). Předpokládá se orientace na moderní matematické postupy z oblasti časové a frekvenční analýzy ve spojení s metodami umělé inteligence.

  Školitel: Smutný Jaroslav, prof. Ing., Dr.

 49. Vyztužování asfaltových vrstev vozovek

  Školitel: Kudrna Jan, prof. Ing., CSc.

 50. zesilování betonových/zděných konstrukcí

  moderní metody zesilování, předpětí, dodatečná výztuž

  Školitel: Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.

 51. Zesilování inženýrských a průmyslových konstrukcí předpínáním.

  Zesilování inženýrských a průmyslových konstrukcí zejména dodatečným předpínáním. Vystižení vlivu původního vyztužení. Vývoj vhodných postupů pro návrh a posouzení.

  Školitel: Klusáček Ladislav, doc. Ing., CSc.

 52. Zvýšení trvanlivosti asfaltových vrstev

  Školitel: Kudrna Jan, prof. Ing., CSc.

1. kolo (podání přihlášek od 15.06.2018 do 31.07.2018)

 1. Aktualizace návrhových prvků pro projektování pozemních komunikací

  Předmětem disertační práce je aktualizace vybraných návrhových prvků z norem ČSN 73 6102 a ČSN 73 6110 v návaznosti na revizi těchto norem.

  Školitel: Radimský Michal, Ing., Ph.D.

 2. Analýza a predikce mechanické odezvy kompozitů s krátkou (rozptýlenou) a strukturovanou výztuží

  Numerické a experimentální zkoumání kompozitů při mechanickém zatěžování.

  Školitel: Vořechovský Miroslav, prof. Ing., Ph.D.

 3. Analýza a vyhodnocení signálů akustické emise

  Cílem studia bude vytvoření sytému pro hodnocení signálů akustické emise. Jedna z nedestruktivní metodou testování, v tomto případě metoda akustické emise je vhodná pro sledování vzniku trhlin u vzorků při jeho zatížení. Ph.D. Student získá znalosti o zkušebních metodách.

  Školitel: Pazdera Luboš, prof. Ing., CSc.

 4. Analýza chování koleje v interakci s železničním vozidlem

  Analýza statického a dynamického chování konstrukce trati při působení železničního vozidla s využitím moderních výpočtových programů.

  Školitel: Salajka Vlastislav, doc. Ing., CSc.

 5. Analýza chování předpjatých nádrží

  Cílem práce je vývoj a ověření dodatečně předpjatých nádrží na pohonné hmoty, které zohledňují moderní architektonické, ekologické a bezpečnostní požadavky v rámci možných ekonomických zdrojů.

  Školitel: Zich Miloš, doc. Ing., Ph.D.

 6. Analýza vícevrstvé konstrukce pro posouzení netuhé vozovky

  Výpočet účinků zatížení na konstrukci vozovek se podle TP170 "provádí vhodným programem" a "výpočtovým modelem netuhé vozovky je vrstevnatý, lineárně pružný poloprostor". Existující programy jsou prověřeny empiricky a výsledky jsou použity v katalogu vozovek. Je však potřebné vytvořit nový výpočetní program se známým a otevřeným kódem pro deklarovaný použitý postup. Dále je žádoucí analyzovat jiné možné metody reflektující viskoelastické vlastnosti a reologické chování používaného pojiva.

  Školitel: Holcner Petr, doc. Ing., Ph.D.

 7. Citlivostní analýza spolehlivosti ocelových konstrukcí

  Spolehlivost a mezní stavy nosných ocelových konstrukcí bude studována s použitím stochastických výpočtových modelů zaměřených na citlivostní, statistickou a pravděpodobnostní analýzu. Stochastické modely budou vytvářeny se znalostmi numerických simulačních metod a nelineárních modelů MKP, včetně znalostí stavební mechaniky, teorie pružnosti a plasticity a dalších souvisejících oborů nezbytných pro stochastické modelování na počítači.

  Školitel: Kala Zdeněk, prof. Ing., Ph.D.

 8. Diagnostika vyztužení železobetonových konstrukcí s využitím elektromagnetických indikátorů

  Lokalizace výztuže v železobetonových konstrukcích patří ke stěžejním úkolům diagnostiky. V poslední době došlo ve světě k zásadním inovacím v přístrojovém vybavení. Ke zvýšení efektivity metody je však zapotřebí provést výzkum s řadou porovnávacích měření jak na laboratorních modelech, tak i přímo na konstrukcích. Cílem výzkumu je optimalizace metodiky lokalizace výztuže pro zpřesnění statických výpočtů existujících železobetonových konstrukcí.

  Školitel: Cikrle Petr, doc. Ing., Ph.D.

 9. Diagnostika vyztužení železobetonových konstrukcí s využitím radaru

  Lokalizace výztuže v železobetonových konstrukcích patří ke stěžejním úkolům diagnostiky. V poslední době došlo ve světě k zásadním inovacím v oblasti technologie GPR. Cílem výzkumu je optimalizace metodiky lokalizace výztuže pro zpřesnění statických výpočtů existujících železobetonových konstrukcí.

  Školitel: Anton Ondřej, Ing., Ph.D.

 10. Diskrétní modelování fyzikálních procesů v heterogenních materiálech

  Téma předpokládá práci na rozvoji simulačních metod pro reprezentaci fyzikálních procesů v heterogenních materiálech. Modely budou zaměřeny především na materiály s neuspořádanou vnitřní strukturou, které mají značný význam pro praxi (beton a příbuzné kompozity). Fyzikální procesy mají být především lom, transportní jevy a odpověď na únavové zatěžování.

  Školitel: Vořechovský Miroslav, prof. Ing., Ph.D.

 11. Dynamika stavebních konstrukcí se zaměřením na řešení přímou integrací

  Hledání nových postupů řešení odezvy konstrukcí na dynamické zatížení. Aplikace algoritmů při sestavování nových řešičů rovnic.

  Školitel: Salajka Vlastislav, doc. Ing., CSc.

 12. Dynamika stavebních konstrukcí se zaměřením na seizmické buzení

  Metodika posuzování stavebních konstrukcí, návrh a posouzení detailů odolávajících seizmickému zatížení.

  Školitel: Salajka Vlastislav, doc. Ing., CSc.

 13. Funkční zkoušení přetvárných charakteristik konstrukčních vrstev vozovek

  Studium je zaměřené na sledování napěťových a deformačních charakteristik konstrukce vozovky ve full-scale modelu vozovky. Dlouhodobé měření přetvárných charakteristik pod dynamickým impulzním zatížením simulujícím dopravní zatížení bude predikovat únavové charakteristiky jednotlivých vrstev vozovky. Cílem práce je zpřesnění návrhových parametrů, sledování spojení vrstev vozovky a ověření využití recyklovaných stavebních materiálů do vrstev vozovek.

  Školitel: Stehlík Dušan, doc. Ing., Ph.D.

 14. Fyzikálně-mechanické a trvanlivostní vlastnosti konstrukčních betonových prvků s variantní adicí skelného recyklátu z fotovoltaických panelů

  Čelní skleněná plocha fotovoltaických panelů má životnost přibližně dvacet let. Rozdrcením této plochy vznikne skelný recyklát různé frakce. Jednou z možností aplikace je náhrada hrubé frakce kameniva betonu skelným recyklátem. Výsledky řady fyzikálně-mechanických a trvanlivostních testů bez i po aplikaci zatížení rozhodnou o možnosti užití betonů se skelným recyklátem a pomohou i se zhodnocením efektivity výroby.

  Školitel: Stehlík Michal, doc. Ing., Ph.D.

 15. Inteligentní monitorování výhybek

  Hlavním výstupem bude návrh moderního diagnostického systému pro hodnocení efektivity údržbových prací a pro monitoring dynamických účinků ve výhybce v průběhu životního cyklu. Téma také zahrnuje vytvoření „chytrého“ systému sběru základních dat a sadu příslušných algoritmů, který umožní získávat informace o stavu výhybek a jejich komponent v reálném čase, přenášet a ukládat je k následujícímu použití pro potřeby výrobců, státní správy, projekci, výzkum apod.

  Školitel: Smutný Jaroslav, prof. Ing., Dr.

 16. Koheze asfaltových pojiv a asfaltových směsí

  Předmětem disertační práce je studium koheze asfaltových pojiv a jejich vliv na vlastnosti asfaltových směsí s cílem potenciálně vytvořit pomocný klasifikační systém pro přesnější hodnocení výkonnosti asfaltových pojiv v rámci specifikační (typové) třídy.

  Školitel: Varaus Michal, doc. Dr. Ing.

 17. Konstrukce městských kolejových drah

  Téma je zaměřeno na hledání vhodných konstrukcí tratí městských drah s ohledem na zvyšování intenzity provozu a snižování negativních vlivů městských drah na okolí dráhy a snižování nákladů na opravné a údržbové práce a s tím související omezování provozu.

  Školitel: Plášek Otto, doc. Ing., Ph.D.

 18. Lokalizace trhlin metodou akustické emise při testu ohybem

  Cílem studia bude sledování chování typu vzorků při zkošce tříbodovým nebo čtyřbodovým ohybem. Jedna z nedestruktivní metodou testování, v tomto případě metoda akustické emise je vhodná pro sledování vzniku trhlin u vzorků při jeho zatížení. Ph.D. Student získá znalosti o zkušebních metodách.

  Školitel: Pazdera Luboš, prof. Ing., CSc.

 19. Mechanika železničních tratí

  Téma je zaměřeno na studium mechanických jevů v konstrukci koleje, zahrnuje statické a dynamické analýzy konstrukce koleje se zaměřením na zvyšování rychlosti, moderní prvky konstrukce koleje a interoperabilitu železniční infrastruktury. Konkrétní témata: - analytické a numerické metody pro analýzy konstrukce koleje v časové a frekvenční oblasti - inetrakce most - kolej - bezstyková kolej v obloucích malého poloměru - výhybky a výhybkové konstrukce nové generace

  Školitel: Plášek Otto, doc. Ing., Ph.D.

 20. Metoda stochastických konečných prvků

  Uvažování náhodné proměnlivosti a prostorové variability materiálových a geometrických vlastností konstrukcí ve výpočtových modelech pomocí náhodných veličin a náhodných polí.

  Školitel: Vořechovský Miroslav, prof. Ing., Ph.D.

 21. Mikrovyztužování zemin

  Předmětem doktorské práce je laboratorní testování zemin, u nichž je zlepšení vlastností docíleno rozptýlenou geosyntetickou výztuží. Cílem je získat informace o smykové pevnosti, tuhosti a rovněž erozní odolnosti tohoto kompozitu. Pro naplnění tohoto cíle bude hlavní metodou zkoumání laboratorní testování.

  Školitel: Miča Lumír, doc. Ing., Ph.D.

 22. Návrh prvků polygonu pro testování autonomních vozidel v České republice

  Práce popisuje již stávající polygony v Evropské unii i ve světě, popis jejich trasování, skladby vozovek, povrchových vlastností, vodorovného i svislého dopravního značení, technického vybavení a dalších potřebných staveb. Praktická práce popisuje návrh polygonu podle potřeb dnešního a budoucího testování. Jedná se zejména o jednotlivé testovací prvky polygonu, jejich trasování, sklony, podélné i svislé značení. Návrh skladby vozovek podle ČSN za využití místních materiálů, aby vozovky mohly sloužit pro certifikaci jednotlivých prvků ve vozidlech. Dále návrh nutného a dále doporučeného technického vybavení polygonu pro umožnění testování autonomních vozidel. Dále bude návrh obsahovat doporučení technických staveb pro obsluhu polygonu od řídících středisek, testovacích laboratoří, dílen až po budovy tvořící zázemí pro zaměstnance.

  Školitel: Hýzl Petr, doc. Ing., Ph.D.

 23. Navrhování moderních železničních stanic

  Téma je zaměřeno na navrhování železničních stanic respektujících aktuální potřeby provozu, včetně zapojení do integrovaných dopravních systémů a zvýšených nároků na bezpečnost, intenzitu provozu a interoperabilitu železničního systému.

  Školitel: Svoboda Richard, Ing., Ph.D.

 24. Navrhování staveb zaměřené na životnost

  Práce rozvíjí problematiku publikovanou v ČR např. v časopise Beton TKS, 3/2018 s názvem Navrhování zaměřené na životnost: implementace zásad a normy ČSN ISO 13823 Obecné zásady navrhování konstrukcí s ohledem na trvanlivost.

  Školitel: Vymazal Tomáš, doc. Ing., Ph.D.

 25. Nespojité modely poškození

  Modelování vzniku a šíření trhlin s použitím rozšířené metody konečných prvků (XFEM).

  Školitel: Němec Ivan, doc. Ing., CSc.

 26. Numerické metody v analýzách neurčitosti a spolehlivosti

  Téma předpokládá práci na rozvoji simulačních a aproximačních metod pro analýzy problémů s náhodnými veličinami. Základem je rozvoj vylepšených metod typu Monte Carlo.

  Školitel: Vořechovský Miroslav, prof. Ing., Ph.D.

 27. Odolnost zatěžovaných struktur konstrukčních vláknobetonů vůči účinku prostředí a chemickým látkám

  Náplní práce je analyzovat permeabilitní a difuzní vlastnosti vláknobetonů s vybranými typy a dávkami vláken. Testovány budou vzorky nezatížené i předem zatížené, s trhlinami od účinku zatížení ohybem. Hlavním výstupem bude návrh formulací a odhad trvanlivosti různých typů vláknobetonů převážně zatěžovaných s cílem dosažení vyšší trvanlivosti betonových konstrukcí.

  Školitel: Stehlík Michal, doc. Ing., Ph.D.

 28. Optimalizace křivky zrnitosti simulačními metodami

  Problém skládání různě velikých zrn s maximální hustotou není analyticky řešitelný. Pro optimalizaci je žádoucí ověřit stochastickou simulaci.

  Školitel: Holcner Petr, doc. Ing., Ph.D.

 29. Optimalizace trajektorie autonomního vozidla

  Určení trajektorie vozidla v závislosti na geometrických parametrech křižovatek, okružních křižovatek, retardérů a jiných objektů. Algoritmizace průjezdu za hraničních podmínek a určení obalové křivky.

  Školitel: Holcner Petr, doc. Ing., Ph.D.

 30. Porušování a lom konstrukcí z pokročilých stavebních materiálů

  Adekvátní návrh vyžaduje predikci reálné konstrukční odezvy robustními výpočetními nástroji integrujícími vhodné modely porušení. Pro pokročilé stavební materiály jde o modely opřené o teorie nelineární lomové mechaniky s odpovídajícími parametry.

  Školitel: Keršner Zbyněk, prof. Ing., CSc.

 31. Pravděpodobnostní modelování šíření únavových trhlin na základě inspekce

  Cílem je rozvíjet metodiku kvantifikace časově závislé analýzy pravděpodobnosti selhání prvků nosných ocelových konstrukcí. Budou vyvinuty teoreticky podložené numerické nástroje pro simulaci chování prvků konstrukcí, které jsou náchylné ke vzniku únavové poruchy. Budou studovány efektivní stochastické přístupy umožňující analyzovat vlivy náhodných parametrů na modelové odezvy ocelových konstrukcí v čase.

  Školitel: Kala Zdeněk, prof. Ing., Ph.D.

 32. Prefabrikované betonové konstrukce bytových domů

  Cílem práce je vývoj a ověření prefabrikovaných betonovaných konstrukcí bytových domů, které zohledňují architektonické, ekologické a kulturní požadavky v rámci možných ekonomických zdrojů. Bude prováděna statická analýza spojů panelů, návrh vhodného supořádání panelů apod.

  Školitel: Zich Miloš, doc. Ing., Ph.D.

 33. Rozvoj metod nedestruktivního zkušebnictví pro diagnostiku dřevěných konstrukcí

  Současné stavebnictví se stále častěji v kontextu požadavků doby vrací ke klasickým konstrukčním materiálům, jako je dřevo, ať již v tradiční podobě, či moderní v podobě lepených sendvičových prvků. Tempu vývoje neodpovídá úroveň a možnosti současných NDT metod pro diagnostiku dřevěných konstrukcí. V rámci tématu se předpokládá experimentální stanovení optimální kombinace stávajících a vývoj nových metod nedestruktivního zkoušení prvků dřevěných konstrukcí.

  Školitel: Heřmánková Věra, Ing., Ph.D.

 34. Simulace pohybu osob v prostředí kritické dopravní infrastruktury

  Aplikaci moderních simulačních nástrojů pro modelování pohybu osob a jejich evakuace v prostředí kritické dopravní infrastruktury za účelem optimalizace jejich návrhu a ochrany měkkých cílů. Vývoj nástrojů a metod pro identifikaci a hodnocení měkkých cílů v dopravě s využitím numerických modelů.

  Školitel: Apeltauer Tomáš, doc. Mgr., Ph.D.

 35. Spolehlivé a hospodárné ocelobetonové a dřevobetonové konstrukční prvky a dílce z pokročilých materiálů

  Teoretická a experimentální analýza odolnosti ocelobetonových a dřevobetonových konstrukčních prvků a dílců z pokročilých materiálů s kvalitativně lepšími vlastnostmi (únosnost, tuhost, požární odolnost) a s využitím pokročilých technologií bude směřovat zejména ke zvýšení jejich spolehlivosti a hospodárnosti. Teoretická řešení budou vycházet z analytických metod a numerického modelování, které budou verifikovány pomocí experimentální analýzy.

  Školitel: Karmazínová Marcela, prof. Ing., CSc.

 36. Stochastická lomová mechanika

  Velmi obecné téma zahrnující jak analytickou tak výpočtovou mechaniku materiálů a konstrukcí, ve kterých se rozvíjí poškození ve smyslu lomové mechaniky a které jsou výrazně ovlivněny nebo řízeny náhodnou (prostorovou) fluktuací materiálových parametrů.

  Školitel: Vořechovský Miroslav, prof. Ing., Ph.D.

 37. Studium dynamického chování železničních tratí

  Téma je zaměřeno na studium dynamického chování železničních tratí. Téma zahrnuje orientaci na železniční svršek a železniční spodek. Téma zahrnuje experiment i simulační postupy. Součástí tématu je také aplikace moderního matematického aparátu k hodnocení parametrů železničních tratí včetně aplikace metod umělé inteligence.

  Školitel: Smutný Jaroslav, prof. Ing., Dr.

 38. Technologie stavebních a opravných prací na železničních stavbách

  Téma je zaměřeno na hledání technologií opravných a údržbových prací, které povedou k minimalizaci omezení drážního provozu, spotřeby energií, vlivu na životní prostředí a nákladů životního cyklu.

  Školitel: Svoboda Richard, Ing., Ph.D.

 39. Teorie a skutečné působení prvků a dílců ocelových a kombinovaných konstrukcí

  Budou řešeny problémy spolehlivosti, modelování, optimalizace a verifikace působení konstrukčních prvků, dílců a nosných systémů kombinovaných z betonu a oceli s důrazem na uvážení reálných geometrických, materiálových a konstrukčních charakteristik.

  Školitel: Bajer Miroslav, prof. Ing., CSc.

 40. Únava betonu a železobetonu

  Numerické a analytické modelování únavy betonu a železobetonu.

  Školitel: Vořechovský Miroslav, prof. Ing., Ph.D.

 41. Vývoj a aplikace nových metod pro experimentální statickou a dynamickou analýzu stavebních konstrukcí

  Téma zahrnuje vývoj a aplikaci nových postupů v problematice experimentální analýzy stavebních konstrukcí (drážních konstrukcí). Předpokládá se orientace na moderní matematické postupy z oblasti časové a frekvenční analýzy ve spojení s metodami umělé inteligence.

  Školitel: Smutný Jaroslav, prof. Ing., Dr.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DO01Doktorský seminář I (KDS)cs4PovinnýC1 - 39ano
DY02Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandycs1PovinnýC1 - 26ano
DI61Diagnostické metody zkoušení ve stavebnictvícs8Povinně volitelnýzkP - 394198ano
DF61Interakce konstrukce a zeminycs8Povinně volitelnýzkP - 394198ano
DM61Spolehlivost konstrukcí vozovek a jejich navrhovánícs8Povinně volitelnýzkP - 394198ano
DL61Teorie betonových a zděných konstrukcícs8Povinně volitelnýzkP - 394198ano
DN61Teorie drážního svrškucs8Povinně volitelnýzkP - 394198ano
DO61Teorie kovových a dřevěných konstrukcícs8Povinně volitelnýzkP - 394198ano
DD62Teorie spolehlivosti, pružnosti, plasticity a porušovánícs8Povinně volitelnýzkP - 394198ano
DD61Stavební mechanikacs8Povinně volitelnýzkP - 394200ano
DM62Teorie dopravních stavebcs8Povinně volitelnýzkP - 394200ano
DA58Diskrétní metody ve stavebnictví Ics4Povinně volitelnýP - 394202ano
DA61Numerické metody Ics4Povinně volitelnýP - 394202ano
DA62Pravděpodobnost a matematická statistikacs4Povinně volitelnýP - 394202ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DO02Doktorský seminář II (KDS)cs8PovinnýC1 - 78ano
DA65Analýza časových řadcs10Povinně volitelnýzkP - 394199ano
DA67Aplikace matematických metod v ekonomiics10Povinně volitelnýzkP - 394199ano
DA59Diskrétní metody ve stavebnictví IIcs10Povinně volitelnýzkP - 394199ano
DA63Numerické metody IIcs10Povinně volitelnýzkP - 394199ano
DA66Numerické řešení variačních úlohcs10Povinně volitelnýzkP - 394199ano
DA64Regresní modelycs10Povinně volitelnýzkP - 394199ano
DL62Modelování konstrukcícs8Povinně volitelnýzkP - 394201ano
ZF52Podzemní stavitelstvícs8Povinně volitelnýzkP - 394201ano
DI62Radiační metody ve stavebnictvícs8Povinně volitelnýzkP - 394201ano
DD63Stavební dynamikacs8Povinně volitelnýzkP - 394201ano
DN62Teorie drážního spodkucs8Povinně volitelnýzkP - 394201ano
DO62Teorie spřažených ocelobetonových konstrukcícs8Povinně volitelnýzkP - 394201ano
DM63Životní prostředí a projektování pozemních komunikacícs8Povinně volitelnýzkP - 394201ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DY01Cizí jazyk pro doktorské studiumcs8Povinnýzkano
DO03Doktorský seminář III (KDS)cs8PovinnýC1 - 78ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DO04Doktorský seminář IV (KDS)cs8PovinnýC1 - 78ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DO05Doktorský seminář V (KDS)cs14PovinnýC1 - 78ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DO06Doktorský seminář VI (KDS)cs14PovinnýC1 - 78ano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DO07Doktorský seminář VII (KDS)cs20PovinnýC1 - 78ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. Předměty
4198 0 DI61, DF61, DM61, DL61, DN61, DO61, DD62
4199 0 DA65, DA67, DA59, DA63, DA66, DA64
4200 0 DD61, DM62
4201 0 DL62, ZF52, DI62, DD63, DN62, DO62, DM63
4202 0 DA58, DA61, DA62
4851 0