Detail oboru

Pozemní stavby

FASTZkratka: PSTAk. rok: 2018/2019

Program: Stavební inženýrství

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 25.7.2007Akreditace do: 31.12.2020

Profil

Studijní obor Pozemní stavby je obsahovou náplní studované problematiky členěn na čtyři zaměření: Pozemní stavitelství, Architektura v pozemním stavitelství, Technologie a řízení stavebních procesů, Technická zařízení budov. Studium je zaměřeno na rozvoj poznání v rámci oboru a na výchovu k samostatné vědecké práci orientované do specifických odborných oblastí konkrétního zaměření. V rámci studia povinných předmětů matematiky a fyziky získá student prohloubení svých vědomostí i schopnost komplexního teoretického přístupu k řešení a zdůvodnění stavebně technických problémů. Studiem vybraných povinně volitelných předmětů je zajištěno zvládnutí teoretických a vědních disciplin zaměření studia a tématu disertační práce. Během celého studia pod vedením školitele řeší student samostatně zadané odborné téma po stránce teoretické i experimentální a svoje výsledky obhajuje v rámci zpracované doktorské disertační práce. Absolvent doktorského studijního programu oboru Pozemní stavby je připraven pro předpokládané uplatnění ve výzkumné a vývojové činnosti v rámci daného zaměření oboru. Získané poznatky je schopen samostatně uplatnit při řešení náročných architektonických i konstrukčních problémů budov, technologie i managementu realizace budov a řešení problematiky jejich technického vybavení. Kvalifikace absolventa doktorského studijního programu je předurčuje absolventa rovněž i pro pedagogické působení na vysokých školách.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

2. kolo (podání přihlášek od 18.10.2018 do 10.12.2018)

 1. Akumulace tepla při změnách skupenství

  Akumulace tepla je důležitá pro řešení problému časové neshody mezi dodávkou energie z obnovitelných zdrojů a poptávkou po ní. Disertační práce bude zaměřena na vývoj akumulace tepla při změnách skupenství pro použití ve stavebních konstrukcích a technických systémech budov. Student bude spolupracovat při řešení projektu podporovaného agenturou GAČR.

  Školitel: Ostrý Milan, prof. Ing., Ph.D.

 2. Analýza a vývoj hybridních konstrukcí na bazi dřeva

  Hybridní konstrukce na bázi dřeva vykazují značný potenciál dalšího rozvoje dřevostaveb a jejich širší uplatnění při výstavbě lze hodnotit jako přínos k trvale udržitelnému rozvoji.

  Školitel: Lavický Miloš, doc. Ing., Ph.D.

 3. Analýza návrhu větrání šikmých střech

  Tématem práce je analýza způsobů větrání šikmých střech v závislosti na specifických okrajových podmínkách. Posuzován bude zejména vliv celkové skladby a difúzních vlastností různých krytin na velikost větrané vzduchové vrstvy pro zjištění správné funkce střechy. Teoretické výpočetní modely budou ověřovány v rámci výpočetních programů a experimentálního měření na reálné konstrukci.

  Školitel: Kalousek Lubor, Ing., Ph.D.

 4. Analýza působení EMW záření na stavební látky

  Jedná se o experimentální sledování působení mikrovlnného záření na stavební látky. Sledování teplotních polí v závislosti na vlhkosti a druhu stavební látky a na intenzitě mikrovlnného záření. Numerické simulace těchto dějů.

  Školitel: Šuhajda Karel, doc. Ing., Ph.D.

 5. Bydlení pro seniory

  Formy bydlení pro seniory, typologie staveb v návaznosti na poskytované služby. Analýza vývoje, současné trendy, dostupné a důstojné bydlení v budoucnosti.

  Školitel: Košíčková Ivana, Ing. arch., Ph.D.

 6. Detaily energeticky pasivních staveb

  V rámci problematiky pasivních budov je neustále třeba řešit nové detaily. Především se jedná o detaily napojení různých vrstev konstrukcí ve místech styku nebo křížení a proto je třeba také řešit tepelné vazby. Tepelné mosty mohu u pasivních budov tvořit 10 až 35% a proto je třeba důkladně provést optimalizaci.

  Školitel: Kalousek Miloš, doc. Ing., Ph.D.

 7. Diagnostika stropních desek HURDIS metodami nelineární ultrazvukové spektroskopie

  Zkoumána bude možnost využití nelineární ultrazvukové spektroskopie (Nonlinear Elastic Wave Spectroscopy – NEWS) pro posouzení statické spolehlivosti konstrukcí z desek Hurdis a pro výstupní kontrolu desek ve výrobně. Metody NEWS se pro vysokou citlivost a přesnější charakterizaci kvality materiálů jeví perspektivní pro oba účely.

  Školitel: Manychová Monika, Ing., Ph.D.

 8. Dynamická analýza energetických zdrojů a spotřeby energie pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie

  Budovy s téměř nulovou spotřebou energie využívají především energii z obnovitelných zdrojů. Potenciál této energie je variabilní v čase stejně jako potřeba energie v budovách. Dynamická analýza zdrojů a spotřeby umožní optimalizaci volby zdrojů energie a efektivní využívání energie. Analýza bude sloužit k nastavení systému monitorování a řízení a návrhu vhodných technologií.

  Školitel: Hirš Jiří, prof. Ing., CSc.

 9. Eliminace povrchové kondenzace na stavebních konstrukcích

  Kondenzace vodní páry na vnitřním povrchu stavebních konstrukcí je nejčastěji projev nedostatečné tepelně izolační vrstvy v její skladbě. Úkolem je namodelovat a optimalizovat skladby konstrukcí tak, aby nedocházelo k těmto negativním jevům. Hodnocení bude prováděno na úrovni rizika růstu plísní a také na úrovni teploty rosného bodu.

  Školitel: Kalousek Miloš, doc. Ing., Ph.D.

 10. Energetická a evironmentální koncepce Smart City a Smart Regions

  Vytvoření metodického postupu pro strategii správy obcí a měst pro při plnění programu SMART City a Smart Regions v oblasti energetiky. Objektové modelování budov v regionu, spolupráce s Centrem kompetence Smart Regions na FAST VUT.

  Školitel: Hirš Jiří, prof. Ing., CSc.

 11. Floating building with a thermal long term energy storage

  Development of floating building with a thermal long term energy storage ad shock absorber for seismic effects. Analisys of energy storage for store the building energy overload in the summer period wit utilization of heat pumps.

  Školitel: Hirš Jiří, prof. Ing., CSc.

 12. Historie rodinného domu

  V historii bydlení měl rodinný dům vždy zásadní postavení. Odrážel společenské postavení majitele a reagoval na nezpochybnitelný význam rodiny jako základu společnosti. Často byl žhavým tématem v architektonické tvorbě významných architektů. Dynamický způsob současného života, rychle se měnící životní styl i úvahy o opodstatnění rodiny nabízí otázku aktuálnosti rodinného domu i v nejbližší budoucnosti.

  Školitel: Menšíková Naděžda, doc. Ing. arch., CSc.

 13. Kuchyň

  Historický vývoj kuchyně v souvislosti s rešením její dnešní sofistikované formy. Ergonomie a antropometrie v kuchyni. Tendence do budoucnosti. Normy pro navrhování - vyhodnocení,doporučení.

  Školitel: Košíčková Ivana, Ing. arch., Ph.D.

 14. Metodika postupu stavebních prací a jejich připravenost při výstavbě čistých prostorů

  Práce se zabývá výzkumem mikrobiílního a aerosolového mikroklima v rámci stavbeních činností při výstavbě čistých prostorů a jejich vlivu na výsledky validace a znečištění těchto prostorů. Součástí práce budou teoretické a experimentální metody řešení, které budou sloužit pro vytvoření postupu - metodiky při výstavbě čistých prostorů a jejich zázemí. Ukončení procesu výstavby je předpokládáno validací těchto prostorů.

  Školitel: Rubina Aleš, doc. Ing., Ph.D.

 15. Modelování a simulace budov a inteligentních regionů

  Doktorská práce je zaměřena na modelování a simulace budov a inteligentních urbanistických celků. Efektivní využití a umístění prvků vzduchotechniky, vytápění a chlazení v budovách a jejich optimální řídící systém. Systémy, zařízení a strategie pro akumulaci energie.

  Školitel: Šikula Ondřej, doc. Ing., Ph.D.

 16. Možnosti využití mikrovlnného záření při sanaci stavebních konstrukcí

  Experimentální ověřování možností sanace stavebních konstrukcí a jejich částí s využitím mikrovlnného záření zejména v oblastech odstraňování nadměrné vlhkosti a likvidace biologické koroze.

  Školitel: Novotný Miloslav, prof. Ing., CSc.

 17. Možnosti zvýšení retenčních schopností střech

  Tématem disertační práce bude komplexní analýza možností zvýšení retenčních schopností střech a úpravy odtokových faktorů. Součástí práce bude ověření pomocí full-scale experimentů.

  Školitel: Bečkovský David, Ing., Ph.D.

 18. Návrh moderních nízkoenergetických dřevostaveb

  Návrhy efektivních skladeb jednotlivých konstrukcí s ohledem na enviromentální stavebnictví, uživatelské vlstnosti a funkčnost dřevostaveb a řešení konstrukčních detailů.

  Školitel: Šuhajda Karel, doc. Ing., Ph.D.

 19. Návrh prefabrikovaného systému zelených fasád

  Tématem práce je návrh a optimalizace prefabrikovaného systému zelených fasád. Součástí práce je komplexní ověření jednotlivých částí systému zelené fasády full-scale experimenty.

  Školitel: Bečkovský David, Ing., Ph.D.

 20. Numerické modelování přenosu tepla ve stavebnictví

  Téma doktorské práce je zaměřeno na vývoj, validaci, verifikaci a teoreticko-experimentální aplikaci numerických modelů popisujících přenos tepla v prostoru a čase. Tyto časoprostorově deterministické numerické modely přenosu tepla založené na zákonech termodynamiky jsou ve stavebnictví uplatnitelné zejména při tvorbě vnitřního prostředí v budově, stejně jako při vývoji pokročilých systémů TZB.

  Školitel: Plášek Josef, Ing., Ph.D.

 21. Objasnění podmínek kondenzace vodní páry na povrchu a uvnitř stavební konstrukce

  V rámci prostupu vodní páry ve stavební konstrukci je třeba zjistit měřením a modelováním, za jakých skutečných podmínek dochází k její kondenzaci. V již vlhkých materiálech se vodní pára a voda šíří odlišně, než uvádí běžné metody modelování šíření vlhkosti a proto je třeba porovnat výpočty s měřením.

  Školitel: Kalousek Miloš, doc. Ing., Ph.D.

 22. Optimalizace návrhu betonových konstrukcí

  Definice optimalizačního modelu konstrukce pro: 1. návrh prvku, 2. zesilování stávajícího, 3. dtto pro konstrukce. Varianta výpočtu: stochastická, deterministická (dle aplikační třídy úloh), typ omezujících podmínek, třídy účelových funkcí.

  Školitel: Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.

 23. Optimalizace návrhu lehkých stěn na bazí dřeva v železobetonových skeletech

  Návrhy optimálních skladeb jednotlivých konstrukcí s ohledem na enviromentální stavebnictví, uživatelské vlstnosti a funkčnost dřevostaveb a řešení konstrukčních detailů, zejména v místě napojení na železobetonovu konstrukci.

  Školitel: Šuhajda Karel, doc. Ing., Ph.D.

 24. Optimalizace návrhu velikosti plochy pro zařízení staveniště

  Analýza jednotlivých parametrů ovlivňujících cenu zařízení staveniště, objekty provozní, výrobní, sociálně správní, odvození metodiky pro stanovení optimálních velikostí těchto objektů s cílem optimalizace plochy a ceny zařízení staveniště

  Školitel: Kovářová Barbora, Ing., Ph.D.

 25. Optimalizace provětrávaných fasádních systémů

  Experimentální analýza a navrhování vícevrstvých provětrávaných fasádních systémů. Monitoring vlivu větrané vzduchové mezery na vnitřní mikroklima objektu.

  Školitel: Novotný Miloslav, prof. Ing., CSc.

 26. Optimalizace tepelně aktivovaných stavebních konstrukcí

  Doktorská práce je zaměřena na optimalizaci tepelně aktivovaných stavebních konstrukcí (TAK) sloužících k vytápění a chlazení budov. Předpokládá se využití simulačních metod, laboratorního experimentu a měření insitu. Cílem je stanovit doporučení pro navrhování a řízení optimálních TAK. K simulacím je možné využít softwary CalA, TRNSYS, ANSYS Fluent.

  Školitel: Šikula Ondřej, doc. Ing., Ph.D.

 27. Osvětlení škol

  Hodnocení způsobů osvětlení školských staveb v souvislosti s požadavky na pohodu prostředí a energetickou efektivnost.

  Školitel: Mohelníková Jitka, prof. Ing., Ph.D.

 28. Pollution of internal and external surfaces in daylighting of buildings

  Analysis of surface pollution on daylighting in buildings. External surfaces and surfaces in interior influence daylight level indoors. Pollution of the surfaces and glazing could reduce daylighting. Monitoring and control of present lifestyle on the surface pollution and daylighting in buildings.

  Školitel: Hirš Jiří, prof. Ing., CSc.

 29. Popis dlouhodobého chování recyklovaného kompozitního tepelně izolačního materiálu při dlouhodobém zatížení

  S možností využití kompozitů z recyklovaných polymerů, např ve formě tepelně izolačního bloku v patě zdiva, vzniká potřeba popsat jejich chování při dlouhodobém zatížení. Popis chování je též podmíněn i způsobem namáhání. Zejména tlakové namáhání je pro uvedenou skupinu materiálů specifickým způsobem zatížením. Popis bude realizován pomocí reologických modelů , které budu odvozeny na základě experimentálního monitoringu na prototypech zkušebních vzorků budou ověřeny FEM matematickým modelováním.

  Školitel: Pěnčík Jan, doc. Ing., Ph.D.

 30. Prefabrikované zděné panely – analýza působení a rozvoj detailů konstrukčních styků

  S ohledem na možné využití zdících bloků v rámci prefabrikace je vhodné se zabývat i otázkou analýzy prefabrikovaných zděných panelů. Analýza bude primárně provedena na základě numerického modelování (FEA) doplněného o experimentální zkoušení.

  Školitel: Pěnčík Jan, doc. Ing., Ph.D.

 31. Simulace proudění vzduchu a transportu znečišťujících látek v budovách

  Téma doktorské práce je zaměřeno na aplikaci a ověření teoretických metod výzkumu proudění vzduchu v budovách a vnější aerodynamiky budov se současným transportem znečišťujících látek. K simulacím je možné využít softwary Fluent, CFX, nebo OpenFOAM.

  Školitel: Šikula Ondřej, doc. Ing., Ph.D.

 32. Stavby na stromech

  V současné době lze sledovat u některých investorů příklon k environmentálnímu návrhu objektů pro bydlení a pro rekreaci. Stavby na stromech lze zařadit tohoto konceptu, v rámci kterého je využíván živý organický materiál. V rámci navrženého tématu se předpokládá analýza možného využití staveb, návrh konstrukčního systému a detailů. Přiřešení tématu bude snaha využít synergii metod numerického modelování tak také experimentálního testování.

  Školitel: Pěnčík Jan, doc. Ing., Ph.D.

 33. Stavebně-technologické procesy při realizaci, provozování a údržbě environmentálně šetrného zastřešení budov

  Téma pro doktorské studium je zaměřeno na optimalizaci procesů spojených s výstavbou, provozováním a údržbou dle zásad trvale udržitelného rozvoje. Konkrétně se jedná o procesy spojené s konstrukčními celky zelených střech a fasád. Důležitým aspektem je budoucí užívání a údržba těchto unikátních konstrukčních celků. Pro efektivní výstavbu, provozování a údržbu má rozhodující vliv optimální organizace práce s ohledem na spotřebu energie, nasazení mechanizace a lidských zdrojů.

  Školitel: Mohapl Martin, Ing., Ph.D.

 34. Systémy využívání tepla země pro vytápění a chlazení budov

  Doktorská práce je zaměřena na výzkum využití energie země pro účely vytápění a chlazení. Náplní práce bude teoretický a experimentální výzkum tepelné interakce budovy s podzákladím a návrh optimálních zemních a základových výměníků. Cílem je zefektivnit získávání geotermální energie z prvků základových konstrukcí a vytvořit metodiku pro jejich navrhování v ČR. K simulacím je možné využít softwary CalA, TRNSYS, ANSYS Fluent.

  Školitel: Šikula Ondřej, doc. Ing., Ph.D.

 35. Technologická výkonnost vybraných mechanismů v procesech stavební výroby

  Analýza mechanizmů využívaných v procesech hrubé stavby, výběr, technické a ekonomické parametry, současné metody výpočtu výkonnosti strojů, ověřování výkonnosti v praxi, skutečná výkonnost, návrh stanovení praktické výkonnosti a odvození metodiky pro stanovení skutečného výkonu stroje při řešení časové a technologické struktury stavebních procesů.

  Školitel: Motyčka Vít, doc. Ing., CSc.

 36. Účinnosti soustav technického zařízení budov

  Požadavky na snižování spotřeby energie v budovách vyvolávají potřebu zvyšování účinnosti technických systémů. Studium bude orientováno na teoretické hodnocení účinnosti dle evropských norem a směrnic, na monitoring stávajících systémů a jejich částí a experimentální zjišťování jejich účinnost. Předpokládaným výsledkem bude také vytipování cest ke zvyšování účinnosti moderních systémů techniky prostředí.

  Školitel: Počinková Marcela, Ing., Ph.D.

 37. Vliv vnesené vlhkosti na projevy poruch podlahových krytin

  Ve stavební praxi se lze poměrně často setkat s případy poruch podlahových paro-nepropustných a paro-propustných podlahových krytin způsobených vnesenou vlhkostí. V rámci práce se předpokládá popis příčin vlhkostních projevů s analýzou jevů, které poruchy způsobují. Vlhkostní projevy budou řešeny pro různé typy a spojení podlahových krytin.

  Školitel: Pěnčík Jan, doc. Ing., Ph.D.

 38. Vnitřní prostředí a systémy vytápění a větrání v historických budovách

  Systémy technických zařízení tvořící kvalitu vnitřního prostředí v historických budovách byly spojeny s optimálním návrhem stavby a využívaly přírodní zákonitosti. Téma zahrnuje rešerši systémů vytápění a větrání v historických budovách, analýzu, vytvoření modelu, simulaci chování, experimentální měření a stanovení doporučení a zásad pro renovace a památkovou obnovu.

  Školitel: Hirš Jiří, prof. Ing., CSc.

 39. Využití odpadního tepla v soustavách TZB

  Současné technologie umožňují využití odpadního tepla v soustavách TZB (stokový výměník, odpadní teplo z chlazení a další.)Pro progresivní využití tohoto druhu tepla je nutné sestavit a ověřit výpočtové algoritmy. Tyto algoritmy je posléze nutné ověřit a verifikovat na reálných soustavách.

  Školitel: Horák Petr, doc. Ing., Ph.D.

 40. Vývoj konstrukčního systému pro energeticky úsporné bytové domy na bázi dřeva

  Řešení vybraných dílčích částí stavební konstrukce při vývoji stavebního systému pro nízkoenergetické vícepodlažní objekty, využívajícího konstrukční panel slepený z tuhé izolace a opláštění OSB deskami

  Školitel: Kovářová Barbora, Ing., Ph.D.

 41. Vývoj výměníku tepla s využitím 3D tisku

  Výměníky tepla pro systémy vzduchotechniky a vytápění se vyrábějí běžně z kovových materiálů. Při výrobě je výměník sestavován konvenčně z kovových desek. Vývoj technologie 3D tisku umožňuje konstrukci nové generace výměníků tepla.

  Školitel: Horák Petr, doc. Ing., Ph.D.

 42. Výzkum a vývoj prefabrikovaných konstrukcí z kusových staviv

  Tématem disertační práce bude výzkum a vývoj novodobých prefabrikovaných konstrukcí z kusových staviv.

  Školitel: Lavický Miloš, doc. Ing., Ph.D.

 43. Výzkum prvků a systemů technických zařízení budov

  Výzkum prvků a systemů technických zařízení budov – vytápění, větrání, chlazení (HVAC) - směřující k dosažení tepelného komfortu v budovách při minimální provozní energetické náročnosti. Výzkum systémů HVAC bude zaměřen na optimalizaci jejich návrhu a provozování s využitím nízkopotenciálního tepla a chladu. Výzkum bude prováděn v teoretické rovině vývojem matematicko-fyzikálních modelů využívajících a v rovině experimentální pak laboratorními experimenty a měření in situ metodou PIV.

  Školitel: Šikula Ondřej, doc. Ing., Ph.D.

 44. Výzkum tmelených spojů stavebních konstrukcí

  Obsahem práce je porovnání stávajících normových postupů pro zkoušení tmelů s alternativními postupy, které odpovídají skutečné aplikaci v reálných podmínkách při tmelení spár. Dílčím zaměřením je optimalizace procesu tmelení na vybraný problémový podklad, např. tmelení betonových konstrukcí. Téma navazuje na již značně rozvinutý výzkum tmelů zavedený na pracovišti s využitím zde vyvinutých zkušebních přípravků.

  Školitel: Šlanhof Jiří, Ing., Ph.D.

1. kolo (podání přihlášek od 15.06.2018 do 31.07.2018)

 1. Akumulace energie v budovách s téměř nulovou spotřebou

  Vzhledem ke zvyšující se spotřebě energie, nutnosti udržitelné výstavby a směrnici Evropské unie je třeba navrhovat stavební konstrukce v pasivních domech tak, aby byla snižována energetická náročnost se zkvalitněním vnitřního prostředí s využitím akumulace energie k větší souběstačnosti.

  Školitel: Kalousek Miloš, doc. Ing., Ph.D.

 2. Analýza návrhu větrání šikmých střech

  Tématem práce je analýza způsobů větrání šikmých střech v závislosti na specifických okrajových podmínkách. Posuzován bude zejména vliv celkové skladby a difúzních vlastností různých krytin na velikost větrané vzduchové vrstvy pro zjištění správné funkce střechy. Teoretické výpočetní modely budou ověřovány v rámci výpočetních programů a experimentálního měření na reálné konstrukci.

  Školitel: Kalousek Lubor, Ing., Ph.D.

 3. Analýza působení EMW záření na stavební látky

  Jedná se o experimentální sledování působení mikrovlnného záření na stavební látky. Sledování teplotních polí v závislosti na vlhkosti a druhu stavební látky a na intenzitě mikrovlnného záření. Numerické simulace těchto dějů.

  Školitel: Šuhajda Karel, doc. Ing., Ph.D.

 4. Aplikace recyklovaných materiálů v nízkoenergetických a pasivních domech - trvale udržitelný rozvoj

  Cílem tématu je návrh a posouzení stavebních konstrukcí s využitím progresivních materiálů z druhotných surovin v pasivních domech. Cíl je iniciován potřebou optimálního využití energie, druhotných surovin a trvale udržitelného rozvoje. Eliminace imperfekcí progresivních materiálů

  Školitel: Matějka Libor, doc. Ing., CSc. Ph.D., MBA

 5. Inovace chladicích zařízení pro zvýšení jejich účinnosti s chladivy s nízkým GWP.

  Cílem je inovace chladícího okruhu pracující s chladivem s nízkým GWP, zvýšení účinnosti, využití odpadního tepla. Nedílnou součástí výzkumu je stanovení bezpečnostních požadavků aplikace chladicích zařízeních pracujících s chladivem A2L do budov.

  Školitel: Formánek Marian, Ing., Ph.D.

 6. Komunitní bydlení

  Téma je aktuální reakcí na nové běžné formy bydlení charakteristické svou anonymitou či absencí identifikace obyvatel navzájem i s konkrétním obytným prostředím. Participace, spolupráce a vzájemná výpomoc mezi lidmi byla ještě v nedávné minulosti přirozenou součástí menších sídel. Blízké sousedské bydlení i dnes může přinášet konkrétní pozitiva. Urbanistické i architektonické řešení se cíleně podílí na utváření sousedského společenství však se zachováváním osobní nezávislosti a soukromí.

  Školitel: Menšíková Naděžda, doc. Ing. arch., CSc.

 7. Metody tepelně a světelně technického hodnocení v informačním modelu budovy

  Zhodnocení současných možností počítačového modelování nízkoenergetických a energeticky aktivních budov.

  Školitel: Mohelníková Jitka, prof. Ing., Ph.D.

 8. Možnosti eliminace tepelných mostů stavebních konstrukcí

  Za pomocí modelování tepelných a vlhkostních polí nalézat řešení eliminace tepelných mostů ve stavebních konstrukcích.

  Školitel: Kalousek Miloš, doc. Ing., Ph.D.

 9. Návrh moderních nízkoenergetických dřevostaveb

  Návrhy efektivních skladeb jednotlivých konstrukcí s ohledem na enviromentální stavebnictví, uživatelské vlstnosti a funkčnost dřevostaveb a řešení konstrukčních detailů.

  Školitel: Šuhajda Karel, doc. Ing., Ph.D.

 10. Nové typy výměníků tepla pro soustavy TZB

  Obor technických zařízení budov je v současnosti progresivně rozvíjen díky technologickému boomu. Nové technologie, např. 3D tisk nebo mikrovlákna umožňují vývoj nových výměníků tepla. Dané téma doktorského studia se bude zabývat vývojem nových typů výměníků tepla z netradičních materiálů.

  Školitel: Horák Petr, doc. Ing., Ph.D.

 11. Numerické modelování přenosu tepla ve stavebnictví

  Téma doktorské práce je zaměřeno na vývoj, validaci, verifikaci a teoreticko-experimentální aplikaci numerických modelů popisujících přenos tepla v prostoru a čase. Tyto časoprostorově deterministické numerické modely přenosu tepla založené na zákonech termodynamiky jsou ve stavebnictví uplatnitelné zejména při tvorbě vnitřního prostředí v budově, stejně jako při vývoji pokročilých systémů TZB.

  Školitel: Plášek Josef, Ing., Ph.D.

 12. Odpadní kontejnery konstrukční prvek pro návrh staveb

  Téma se zabývá rozvojem možného využití odpadních kontejnerů v rámci výstavby objektů konstrukcí pozemních staveb. V rámci řešení tématu se předpokládá analýza možnosti použití kontejnerů s ohledem na zdraví úživatelů. Při řešení budou rozvíjeny skladby konstrukcí, konstrukční systémy a detaily styků nosných částí. Při práci bude snaha využít synergii metod numerického modelování tak také experimentálního testování.

  Školitel: Pěnčík Jan, doc. Ing., Ph.D.

 13. Optimalizace návrhu kontejnerových dřevostaveb

  Práce se bude zabývat konkrétními návrhy kontejnerových dřevostaveb. Bude pracováno jednak na nosné konstrukci kontejneru, ale také na opláštění a samotné spojování jednotlivých kontejnerů v jeden celek. Budou konstruovány dílčí konstrukční detaily.

  Školitel: Novotný Miloslav, prof. Ing., CSc.

 14. Optimalizace návrhu velikosti plochy pro zařízení staveniště

  Analýza jednotlivých parametrů ovlivňujících cenu zařízení staveniště, objekty provozní, výrobní, sociálně správní, odvození metodiky pro stanovení optimálních velikostí těchto objektů s cílem optimalizace plochy a ceny zařízení staveniště

  Školitel: Kovářová Barbora, Ing., Ph.D.

 15. Optimalizace podlah v mokrých provozech

  Optimalizace podlah v mokrých provozech. Závislost sklonu nášlapné vrstvy a smykového tření podlahy. Návrh metodiky měření sklonu podlah z hlediska bezpečnosti užívání. Návrh závislosti drsnosti povrchu nášlapné vrstvy na odtékání povrchové vody.

  Školitel: Matějka Libor, doc. Ing., CSc. Ph.D., MBA

 16. Optimalizace postupů pro zkoušení tmelů s ohledem na dlouhodobou spolehlivost tmeleného spoje

  Obsahem práce je porovnání stávajících normových postupů pro zkoušení tmelů s alternativními postupy, které odpovídají skutečné aplikaci v reálných podmínkách při tmelení spár. Dílčím zaměřením je optimalizace procesu tmelení na vybraný problémový podklad, např. tmelení betonových konstrukcí. Téma navazuje na již značně rozvinutý výzkum tmelů zavedený na pracovišti s využitím zde vyvinutých zkušebních přípravků.

  Školitel: Šlanhof Jiří, Ing., Ph.D.

 17. Optimalizace provětrávaných fasádních systémů

  Experimentální analýza a navrhování vícevrstvých provětrávaných fasádních systémů. Monitoring vlivu větrané vzduchové mezery na vnitřní mikroklima objektu.

  Školitel: Novotný Miloslav, prof. Ing., CSc.

 18. Požární odolnost prosklených fasád budov

  Šíření plamene po povrchu prosklených fasád budov se zaměřením na problematiku navrhování spojů velkoplošných prosklených fasádních prvků.

  Školitel: Beneš Petr, Ing., CSc.

 19. Požární odolnost střešních konstrukcí

  Analýza chování střešních plášťů při působení pořáru v podstřešním prostoru budovy.

  Školitel: Beneš Petr, Ing., CSc.

 20. Problematika osvětlení a insolace obytných budov ve stísněných podmínkách městské zástavby

  Problematika osvětlení a insolace obytných budov ve stísněných podmínkách městské zástavby řeší zajištění požadavku na osvětlení denním světlem a proslunění bytů v souladu se zněním NV, vyhlášek a platných ČSN.

  Školitel: Čupr Karel, Ing., CSc.

 21. Stavby na stromech

  V současné době lze sledovat u některých investorů příklon k environmentálnímu návrhu objektů pro bydlení a pro rekreaci. Stavby na stromech lze zařadit tohoto konceptu, v rámci kterého je využíván živý organický materiál. V rámci navrženého tématu se předpokládá analýza možného využití staveb, návrh konstrukčního systému a detailů. Přiřešení tématu bude snaha využít synergii metod numerického modelování tak také experimentálního testování.

  Školitel: Pěnčík Jan, doc. Ing., Ph.D.

 22. Stavebně fyzikální aspekty tubusových světlovodů

  V současnosti jsou tubusové světlovody postupně vylepšovány kvůli neustále se zvyšujícím požadavkům na tepelnou pohodu staveb. To má za následek zhoršení jejich fyzikálních vlastností. Proto je nezbytné vytvořit ucelený přehled o stavebně fyzikálních aspektech tubusových světlovodů , který může bude založen na experimentálních měřeních a počítačových simulacích stavebně fyzikálních veličin. Získané závěry bude snahou zakomponovat do návrhu funkčního vzorku upraveného tubusového světlovodu.

  Školitel: Vajkay František, Ing., Ph.D.

 23. Stavebně-technologické procesy při realizaci, provozování a údržbě environmentálně šetrného zastřešení budov

  Téma pro doktorské studium je zaměřeno na optimalizaci procesů spojených s výstavbou, provozováním a údržbou dle zásad trvale udržitelného rozvoje. Konkrétně se jedná o procesy spojené s konstrukčními celky zelených střech a fasád. Důležitým aspektem je budoucí užívání a údržba těchto unikátních konstrukčních celků. Pro efektivní výstavbu, provozování a údržbu má rozhodující vliv optimální organizace práce s ohledem na spotřebu energie, nasazení mechanizace a lidských zdrojů.

  Školitel: Mohapl Martin, Ing., Ph.D.

 24. Systemizace vad a poruch konstrukcí

  Téma je iniciováno absencí jednotné kategorizace vad a poruch stavebních objektů. Cílem je vytvořit souhrn imperfekcí stavebních objektů, s možností aktualizace. Kategorizace bude základem pro algoritmy vyšetřování vad a poruch. Bude zpracována digitálně s aplikací vhodného software

  Školitel: Matějka Libor, doc. Ing., CSc. Ph.D., MBA

 25. Šíření tepla a vlhkosti ve stavebních konstrukcích ze slaměných balíků

  Cílem disertační práce je ověřování spolehlivosti obvodových konstrukcí ze slaměných balíků. Na základě řešení problematiky prostupu tepla a vodní páry těmito konstrukcemi bude provedeno komplexní hodnocení z hlediska ekonomiky, energetické náročnosti a trvanlivosti.

  Školitel: Čuprová Danuše, Ing., CSc.

 26. Účinnosti soustav technického zařízení budov

  Požadavky na snižování spotřeby energie v budovách vyvolávají potřebu zvyšování účinnosti technických systémů. Studium bude orientováno na teoretické hodnocení účinnosti dle evropských norem a směrnic, na monitoring stávajících systémů a jejich částí a experimentální zjišťování jejich účinnost. Předpokládaným výsledkem bude také vytipování cest ke zvyšování účinnosti moderních systémů techniky prostředí.

  Školitel: Počinková Marcela, Ing., Ph.D.

 27. Vegetační střechy s využitím hydrofilního minerálního vlákna

  Využití hydrofilních minerálních vláken do systémů vegetačních střech. Řešení detailů, statiky a stability extenzivních i intenz. systémů. Kombinace s tradičními materiály pro akumulaci, drenáž a růst rostlin. Environmentální posouzení v rámci LCA.

  Školitel: Matějka Libor, doc. Ing., CSc. Ph.D., MBA

 28. Vliv solárních zisků na vnitřní prostředí halových objektů

  Zhodnocení vlivu solárních zisků na vnitřní prostředí halových objektů s ohledem na jejich provozní využití. Stanovení návrhových požadavků pro vhodné světelné i tepelné podmínky i energetickou úspornost v halových objektech.

  Školitel: Mohelníková Jitka, prof. Ing., Ph.D.

 29. Využití akumulace tepla při změnách skupenství v budovách

  Akumulace tepla je důležitá pro řešení problému časové neshody mezi dodávkou energie z obnovitelných zdrojů a poptávkou po ní. Disertační práce bude zaměřena na vývoj akumulace tepla při změnách skupenství pro použití ve stavebních konstrukcích a technických systémech budov. Student bude spolupracovat při řešení projektu podporovaného agenturou GAČR.

  Školitel: Ostrý Milan, prof. Ing., Ph.D.

 30. Znečištění vnitřních a vnějších povrchů ve stavební světelné technice

  Při výpočtech pro určení činitele denní osvětlenosti se uvažuje s koeficienty znečištění interiéru a exteriéru osvětlovací soustavy. Hodnoty těchto koeficientů byly stanoveny již v roce 1994. Od té doby neprošly aktualizací a úpravou, kterou si vyžaduje jiný životní styl (na silnicích se jezdí více aut, topí se plynem a elektřinou, atd.). Cílem práce je zkoumat vliv aktuálního životního stylu na znečištění povrchů a skel, a na světelnou pohodu v krátkodobém i dlouhodobém časovém horizontu.

  Školitel: Vajkay František, Ing., Ph.D.

 31. Zpřesněná analýza konstrukčních detailů pasivních a nízkoenergetických domů

  Teoretická analýza nestandardních konstrukčních detailů pro návrh opláštění pasivních domů. Zpřesněná analýza bude zpracována s využitím modelování v programu Fluent a Ansys. Dílčím cílem práce bude optimalizace a metodika zdůvodněného návrhu konstrukčních detailů s využitím v praxi

  Školitel: Matějka Libor, doc. Ing., CSc. Ph.D., MBA


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DH01Doktorský seminář I (PST)cs4PovinnýC1 - 39ano
DY02Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandycs1PovinnýC1 - 26ano
DA58Diskrétní metody ve stavebnictví Ics4Povinně volitelnýP - 394192ano
DA61Numerické metody Ics4Povinně volitelnýP - 394192ano
DA62Pravděpodobnost a matematická statistikacs4Povinně volitelnýP - 394192ano
DJ61Vybrané stati ze stavebně-materiálového inženýrstvícs8Povinně volitelnýzkP - 394194ano
DT61Vybrané stati z technických zařízení budovcs8Povinně volitelnýzkP - 394194ano
DW61Vybrané stati z technologie stavebcs8Povinně volitelnýzkP - 394194ano
DH81Vybrané stati z teorie konstrukcí pozemních stavebcs8Povinně volitelnýzkP - 394194ano
DB61Vybrané stati ze stavební fyzikycs8Povinně volitelnýzkP - 394551ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DH02Doktorský seminář II (PST)cs8PovinnýC1 - 78ano
DA65Analýza časových řadcs10Povinně volitelnýzkP - 394193ano
DA67Aplikace matematických metod v ekonomiics10Povinně volitelnýzkP - 394193ano
DA59Diskrétní metody ve stavebnictví IIcs10Povinně volitelnýzkP - 394193ano
DA63Numerické metody IIcs10Povinně volitelnýzkP - 394193ano
DA66Numerické řešení variačních úlohcs10Povinně volitelnýzkP - 394193ano
DA64Regresní modelycs10Povinně volitelnýzkP - 394193ano
DW62Informační systémy v technologii stavebcs8Povinně volitelnýzkP - 394195ano
DH82Provozní a funkční analýza konstrukce budovcs8Povinně volitelnýzkP - 394195ano
DL61Teorie betonových a zděných konstrukcícs8Povinně volitelnýzkP - 394195ano
DT62Teorie energie a prostředí budovcs8Povinně volitelnýzkP - 394195ano
DO61Teorie kovových a dřevěných konstrukcícs8Povinně volitelnýzkP - 394195ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DY01Cizí jazyk pro doktorské studiumcs8Povinnýzkano
DH03Doktorský seminář III (PST)cs8PovinnýC1 - 78ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DH04Doktorský seminář IV (PST)cs8PovinnýC1 - 78ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DH05Doktorský seminář V (PST)cs14PovinnýC1 - 78ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DH06Doktorský seminář VI (PST)cs14PovinnýC1 - 78ano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DH07Doktorský seminář VII (PST)cs20PovinnýC1 - 78ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. Předměty
4192 0 DA58, DA61, DA62
4193 0 DA65, DA67, DA59, DA63, DA66, DA64
4194 0 DJ61, DT61, DW61, DH81
4195 0 DW62, DH82, DL61, DT62, DO61
4551 0 DB61
4853 0