Detail oboru

Management stavebnictví

FASTZkratka: MGSAk. rok: 2018/2019

Program: Stavební inženýrství

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 25.10.2007Akreditace do: 31.8.2019

Profil

Doktorské studium v oboru Management stavebnictví je zaměřeno na vědeckou přípravu, metodiku vědecké práce a na rozvoj poznání v oblasti stavebních investic, projektového managementu, podnikového managementu, prostorové ekonomiky, hodnotové analýzy, managementu jakosti, marketing managementu a managementu rizika. Vědecká příprava v tomto oboru je založena na zvládnutí výchozích teoretických disciplín přírodovědného základu a teoretických a vědních disciplín příslušného zaměření. Absolvent doktorského studia v oboru Management stavebnictví je připravován pro uplatnění ve vývojové a výzkumné činnosti v oblasti příslušného zaměření oboru i pro řešení náročných a netradičních problémů spojených s řízením nákladů, času a hodnoty investičních stavebních projektů a komplexně na problematiku řízení stavebního podniku. Průběžná aktivní vědecká činnost je rovněž předpokladem možného uplatnění absolventů jako akademických pracovníků vysokých škol.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

2. kolo (podání přihlášek od 18.10.2018 do 10.12.2018)

 1. Ex-post hodnocení stavebních zakázek jako nástroj pro zlepšování výkonnosti

  Navyšování plánovaných nákladů, prodlužování doby výstavby či problémy s kvalitou bývají spojeny s řadou stavebních zakázek. Cílem práce je navrhnout vhodný systém ex-post hodnocení stavebních zakázek, následně na případových studiích prokázat aplikovatelnost systému a vyhodnotit jeho efekt na zlepšování výkonnosti.

  Školitel: Hanák Tomáš, doc. Ing., Ph.D.

 2. Facility management šetrných budov

  Cílem disertační práce je vyhodnotit komplexně význam speciálních technologií a opatření používaných pro šetrné budovy. Přitom využít dostupná data z budov a areálů provozovaných po dobu více let(data zahrnující spotřebu energií,vody a údajů o vnitřním prostředí i vodní bilance zelených střech ap.).Záměrem této práce je představit a vyhodnotit opatření uplatňovaná pro zmírňování klimatických změn v rámci facility managementu šetrných budov.

  Školitel: Tichá Alena, doc. Ing., Ph.D.

 3. Implementace IFRS a její dopady do prostředí stavebních firem

  Téma je založeno na zkoumání standardů IFRS (International Financial Reporting Standards) a jeho implementaci do českého prostředí stavebních firem. V rámci tématu budou nastaveny specifika účtování a konání účetní závěrky stavebních firem dle českých účetních předpisů a nastavení obecného schématu převodu specifických účetních operací včetně výkaznictví do standardů IFRS. Téma bude také zaměřeno na identifikaci dopadů implementace IFRS do českého prostředí ve stavebnictví.

  Školitel: Vítková Eva, Ing., Ph.D.

 4. Oceňování goodwill ve stavebním podniku

  V rámci zpracování disertační práce budou popsány metody oceňování Goodwill, který je považován za nedílnou součást hodnoty firmy a jejího majetku. Cílem práce bude navržení systému oceňování goodwill ve stavebním podniku s akcentem na jeho marketingovou podstatu. Účelem navrhovaného tématu je sjednocení postupů využívaných pro oceňování goodwill.

  Školitel: Hanák Tomáš, doc. Ing., Ph.D.

 5. Optimalizace procesu hodnocení efektivnosti a rizik projektů revitalizace brownfieldů

  Téma disertační práce je zaměřeno na ekonomické hodnocení a hodnocení rizik projektů revitalizace brownfieldů. Na základě podrobné analýzy současného stavu v dané oblasti bude provedeno zhodnocení způsobů promítání dílčích dopadů těchto projektů do jejich ekonomického hodnocení a rizikové analýzy a bude zpracován optimalizovaný návrh procesu hodnocení efektivnosti a rizik tohoto typu projektů. Výsledky budou ověřeny na případové studii.

  Školitel: Hromádka Vít, doc. Ing., Ph.D.

 6. Systém měření výkonnosti podniku ve stavebnictví

  V rámci zpracování disertační práce budou popsány moderní metody měření výkonnosti podniku. Cílem práce bude navržení systému měření výkonnosti stavebního podniku s použitím Key Performance Indicators. Účelem využití navrženého systému je zajištění průběžného zvyšování výkonnosti firmy.

  Školitel: Hanák Tomáš, doc. Ing., Ph.D.

 7. Vliv developerských projektů na rozvoj území

  Cílem disertační práce je určení socio-ekonomického přínosu developerských projektů pro regionální rozvoj. V rámci disertační práce bude provedeno třídění developerských projektů dle relevantních kritérií, jejich analýza a následně vytvoření metodického postupu pro vyhodnocení zkoumaného přínosu. Výstup práce by měl odpovědět na výzkumnou otázku, s jakou intenzitou jednotlivé typy developerských projektů na rozvoj území působí.

  Školitel: Korytárová Jana, doc. Ing., Ph.D.

1. kolo (podání přihlášek od 15.06.2018 do 31.07.2018)

 1. Inovace v oblasti rozpočtování stavebních objektů

  Téma je zaměřeno na současný vývoj ve způsobech určování pořizovacích cen stavebních objektů a jeho inovaci. To souvisí se zvyšujícími se požadavky na rychlejší a efektivnější způsoby tvorby pořizovacích cen stavebních objektů zejména v předinvestiční a investiční fázi životního cyklu stavebního objektu. Cílem práce je navrhnout způsob satnovení nabídkové ceny stavebního objektu s orientací na parametrické rozpočtování.

  Školitel: Tichá Alena, doc. Ing., Ph.D.

 2. Systém měření výkonnosti podniku ve stavebnictví

  V rámci zpracování disertační práce budou popsány moderní metody měření výkonnosti podniku. Cílem práce bude navržení systému měření výkonnosti stavebního podniku s použitím Key Performance Indicators. Účelem využití navrženého systému je zajištění průběžného zvyšování výkonnosti firmy.

  Školitel: Hanák Tomáš, doc. Ing., Ph.D.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DV01Doktorský seminář I (MGS)cs4PovinnýC1 - 39ano
DY02Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandycs1PovinnýC1 - 26ano
DV81Metody a právní aspekty vědecké práce a výzkumucs2PovinnýzkP - 26ano
DA58Diskrétní metody ve stavebnictví Ics4Povinně volitelnýP - 394250ano
DA61Numerické metody Ics4Povinně volitelnýP - 394250ano
DA62Pravděpodobnost a matematická statistikacs4Povinně volitelnýP - 394250ano
DV73Prostorová ekonomikacs8Povinně volitelnýzkP - 394252ano
DV72Současné ekonomické teorie a hospodářská politikacs8Povinně volitelnýzkP - 394252ano
DV79Finanční managementcs8Povinně volitelnýzkP - 394253ano
DV74Inovační managementcs8Povinně volitelnýzkP - 394253ano
DV76Krizový managementcs8Povinně volitelnýzkP - 394253ano
DV75Podnikový managementcs8Povinně volitelnýzkP - 394253ano
DV80Teorie managementucs8Povinně volitelnýzkP - 394253ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DV02Doktorský seminář II (MGS)cs8PovinnýC1 - 78ano
DA65Analýza časových řadcs10Povinně volitelnýzkP - 394251ano
DA67Aplikace matematických metod v ekonomiics10Povinně volitelnýzkP - 394251ano
DA59Diskrétní metody ve stavebnictví IIcs10Povinně volitelnýzkP - 394251ano
DA63Numerické metody IIcs10Povinně volitelnýzkP - 394251ano
DA66Numerické řešení variačních úlohcs10Povinně volitelnýzkP - 394251ano
DA64Regresní modelycs10Povinně volitelnýzkP - 394251ano
DV77Management investičních projektůcs8Povinně volitelnýzkP - 394254ano
DV78Projektový managementcs8Povinně volitelnýzkP - 394254ano
ZQ61Soudní inženýrství - obecná metodikacs8Povinně volitelnýzkP - 394254ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DY01Cizí jazyk pro doktorské studiumcs8Povinnýzkano
DV03Doktorský seminář III (MGS)cs8PovinnýC1 - 78ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DV04Doktorský seminář IV (MGS)cs8PovinnýC1 - 78ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DV05Doktorský seminář V (MGS)cs14PovinnýC1 - 78ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DV06Doktorský seminář VI (MGS)cs14PovinnýC1 - 78ano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DV07Doktorský seminář VII (MGS)cs20PovinnýC1 - 78ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. Předměty
4250 0 DA58, DA61, DA62
4251 0 DA65, DA67, DA59, DA63, DA66, DA64
4252 0 DV73, DV72
4253 0 DV79, DV74, DV76, DV75, DV80
4254 0 DV77, DV78, ZQ61
4849 0