Detail oboru

Konstrukční a procesní inženýrství

FSIZkratka: D-KPIAk. rok: 2017/2018Zaměření: Procesní inženýrství

Program: Stroje a zařízení

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: Akreditace do: 31.12.2020

Profil

Tento obor připravuje studenty na samostanou tvůrčí práci v konstrukční praxi a klade důraz na komplexní znalosti, integrování poznatků vědy, techniky a také umění v procesu projektování. Studenti , kteří se soustředí na problémy oblasti procesního inženýrství, jsou vedeni k samostatnosti při řešení vývoje, optimálního vedení, efektivního navrhování a projekce procesů v různých průmyslových oblastech.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

  1. Aplikace moderních výpočtových nástrojů při řešení odpadového hospodářství

    Cílem disertační práce je vytvoření metodiky pro zpracování strategických dokumentů v odpadovém hospodářství. Výstup bude možné aplikovat na různé úrovně územního členění (úroveň státu, kraje, města). Pro tvorbu analýz v předmětné oblasti budou využity moderní výpočtové nástroje založené na matematickém programování. Vytvořená metodika bude představena na případové studii pro konkrétní region v České republice. V disertační práci budou řešeny následující body: • Seznámení se s dostupnou datovou základnou v odpadovém hospodářství, sběr a příprava vstupních dat. • Seznámení se s existujícími výpočtovými nástroji na ÚPI a jinde • Návrh implementace nových funkčních prvků do existujících výpočtových nástrojů; v případě potřeby rovněž aktivní zapojení do návrhu nových nástrojů • Vytvoření metodiky pro tvorbu plánu odpadového hospodářství. • Aplikace výsledků práce na konkrétním regionu v ČR. Výstupy disertační práce budou sloužit pro koncepční návrhy efektivního způsobu nakládání s odpady pro konkrétní region. Podstatnou okrajovou podmínkou bude technická a ekonomická udržitelnost celého systému s důrazem na priority hierarchie nakládání s odpady.

    Školitel: Stehlík Petr, prof. Ing., CSc., dr. h. c.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Studijní plán oboru není zatím pro tento rok vygenerován.