detail oboru

Soudní inženýrství

ÚSIZkratka: SOIAk. rok: 2017/2018Zaměření: Posuzování vad a poruch v technice

Program: Soudní inženýrství

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 24.4.2008Akreditace do: 31.3.2020

Profil oboru

Cílem studia doktorského studijního programu P 3917 Soudní inženýrství je příprava studentů pro vědeckou a výzkumnou činnost zaměřenou na zkoumání příčin, průběhu a důsledků negativních technických jevů nejrůznějších technických oborů a dále příprava studentů na výzkumnou a vývojovou činnost zaměřenou na rozvoj metod, založených na vědeckém základě, které se uplatňují při objasňování těchto negativních technických jevů, při ekonomickém hodnocení důsledků těchto jevů i při ekonomickém hodnocení majetku. Tato činnost bude prováděna jak z hledisek potřeb státních orgánů (justice, policie, orgánů státní správy apod.) tak i z hledisek privátního sektoru (podniků příp. občanů).
Výše uvedený cíl vyplývá z požadavků praxe, kdy rozvoj vědy a techniky vyžaduje výchovu vědeckých pracovníků, kteří se budou podílet na rozvoji nových vědeckých metod použitelných pro znaleckou i expertizní činnost v různých technických oborech.

Garant programu

Vypsaná témata doktorského studijního programu

  1. Posouzení vad a poruch struktury betonu s ohledem na životnost konstrukce

    Životnost stavebních objektů a jejich jednotlivých částí závisí na technologickém provedení podle předepsaných postupů a kvalitě jakéhokoli materiálu, který se v objektu nachází. Každý materiál postupem času degraduje, což představuje vážné riziko pro další časové trvání stavby. Pórová struktura betonu je důležitým parametrem, který ovlivňuje nejen trvanlivost, ale i fyzikální a mechanické vlastnosti cementových kompozitů, a tedy i betonových konstrukcí obecně. Dizertační práce se bude zabývat analýzou skladby pórové struktury betonu, hodnocením vad a poruch včetně jejich predikce s využitím kvalitativních a kvantitativních přístupů. Identifikace a vyhodnocení rizika vzniku trhlin bude provedena s ohledem na životnost konstrukce.

    Školitel: Vymazal Tomáš, doc. Ing., Ph.D.

  2. Posouzení vlivu poškození zděných konstrukcí na hodnotu stavby

    Poškození zděných konstrukcí a jeho vliv na hodnotu objektu je velmi častý jev, se kterým je možné se setkat jak při oceňování nemovitostí značného stáří, tak i u později vybudovaných objektů. Značně složitý problém dále představuje zohlednění tohoto poškození při ocenění nemovitosti a při stanovení zbytkové životnosti objektu. Práce se bude zabývat možným poškozením zděných objektů a vlivu tohoto poškození na hodnotu stavby. Následně pak budou hledána vhodná řešení odstranění těchto poruch, kdy hlavním kritériem je efektivnost sanací. Účinnost sanace je nutné posoudit po stránce technologické proveditelnosti, účinnosti a efektivnosti vynaložených nákladů.

    Školitel: Vymazal Tomáš, doc. Ing., Ph.D.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DSS01Doktorský seminář Ics0zimníPovinnýkolano
DSC01Soudní inženýrství - obecná metodikacs0zimníPovinnýdrzkano
DSB01Základy práva pro znaleckou činnostcs0zimníPovinnýdrzkano
1. ročník, letní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DSS02Doktorský seminář IIcs0letníPovinnýkolano
DSA02Pravděpodobnost a matematická statistikacs0letníPovinnýdrzkano
DSD06Bezpečnost strojů a zařízení - systémový přístupcs0letníPovinně volitelnýdrzkano
DSD07Elektrické komponenty pohonných soustav výrobních strojůcs0letníPovinně volitelnýdrzkano
DSD11Psychologie a sociologie v soudním inženýrstvícs0letníPovinně volitelnýdrzkano
DSD02Radiační a diagnostické metody ve zkušebnictvícs0letníPovinně volitelnýdrzkano
DSD01Technologie sanace betonůcs0letníPovinně volitelnýdrzkano
DSD05Teorie a stavba obráběcích strojůcs0letníPovinně volitelnýdrzkano
DSD04Teorie a stavba tvářecích strojůcs0letníPovinně volitelnýdrzkano
DSD12Využití metod analýzy rizika v soudním inženýrstvícs0letníPovinně volitelnýdrzkano
1. ročník, celoroční semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DSB02Právní aspekty vědecké prácecs0celoročníPovinnýkolano
2. ročník, zimní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DSS03Doktorský seminář IIIcs0zimníPovinnýkolano
DSE04Speciální metodika soudního inženýrství - soudní inženýrství ve stavebnictvícs0zimníPovinně volitelnýdrzkano
2. ročník, letní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DSS04Doktorský seminář IVcs0letníPovinnýkolano
2. ročník, celoroční semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DSJ01Cizí jazyk pro doktorské studiumcs0celoročníPovinnýdrzkano
3. ročník, zimní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DSS05Doktorský seminář Vcs0zimníPovinnýkolano
3. ročník, letní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DSS06Doktorský seminář VIcs0letníPovinnýkolano
4. ročník, zimní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DSS07Doktorský seminář VIIcs0zimníPovinnýkolano