Detail oboru

Soudní inženýrství

ÚSIZkratka: SOIAk. rok: 2017/2018Zaměření: Oceňování majetku

Program: Soudní inženýrství

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 24.4.2008Akreditace do: 31.3.2020

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Analýza a kvantifikace nemateriálních faktorů ovlivňujících cenu obytné (občanské) stavby

  Práce se bude zabývat posuzováním vlivu kvalitativních faktorů na cenu stavby. Stěžejním přístupem bude vyjádření urbanistických a sociálně environmentálních determinant lokality a kvantifikace uměleckých a architektonických kvalit pro adekvátnější stanovení hodnoty stavby. Výběr determinant specifických pro ocenění stavebního díla a jejich zohlednění při stanovení tržní hodnoty je doposud pomíjenou stránkou expertní činnosti.

  Školitel: Schmeidler Karel, doc. Ing.arch. PhDr., CSc.

 2. Aplikace metod forenzní environmentalistiky v soudní praxi

  Současný rychlý rozvoj forenzních věd v celé řadě vědních i pomocných disciplín si klade za cíl především sjednocení jejich metodologických přístupů nejen v rámci EU. To podtrhuje i usnesení Parlamentu EU, která nabádá členské státy ke sjednocení forenzních věd do roku 2020. Problémová situace nastává např. při oceňování průmyslových oblastí před jejich modernizací či koupí nebo při využití již nefunkční průmyslové zóny tzv. brownfields. Ve velké míře jsou tyto plochy zdevastovány, s výraznou starou ekologickou zátěží, způsobenou zejména kontaminací celé řady rizikových látek a to jak v půdě, horninovém prostředí tak i spodních a povrchových vodách. Problémem se pak stává stanovení rozsahu kontaminace, návrh sanačních opatření k odstranění této kontaminace a především stanovení odpovědnosti (viníka) za způsobené škody, které bývá velmi často předmětem soudních sporů. Cílem bude, na základě analýzy a systémového přístupu, vytvořit komplexní soubor metod a postupů, vč. jejich aplikace pro potřeby forensní environmentalistiky, který nalezne uplatnění v soudních sporech a v technickém znalectví, zejména pro urychlení, sjednocení a zpřehlednění problematiky v procesu ocenění a stanovení odpovědnosti za způsobené škody.

  Školitel: Adamec Vladimír, doc. Ing., CSc.

 3. Metodické postupy hodnocení vlivu extrémů počasí na škody na majetku

  Popis (anotace) česky: Změny podnebí na území ČR se projevují nárůstem extrémních stavů počasí. Mimořádné stavy počasí jsou mimo jiné příčinou významných škod na majetku. Příkladem jsou výskyty vichřic, krupobití, intenzivních dešťů, povodní, sucha, mimořádně nízkých, ale také vysokých teplot vzduchu apod. Některé z uvedených extrémů počasí představují bezpečnostní rizika pro celé území ČR. Pro účinnou ochranu majetku je nutné znát projevy našeho podnebí, trendy jednotlivých meteorologických prvků, četnosti extrémních projevů apod. Přesto, že jsou známy výsledky analýz vývoje počasí a výstupy z klimatologických modelů, není jim z hlediska škod na majetku věnována větší pozornost. Obsahem studia (doktorské práce) budou analýzy škod, které byly způsobeny extrémy počasí. Na základy statistických analýz našeho podnebí z dlouhodobého hlediska a dynamiky výskytu extrémů počasí bude vyhodnocen potenciál možných škod na majetku i z hlediska odhadu do budoucna. Výstupem bude sestavení metod pro hodnocení škod na majetku a také vymezení oblasti se zvýšeným potenciálem výskytu škod v závislosti na extrémech počasí.

  Školitel: Adamec Vladimír, doc. Ing., CSc.

 4. Návrh kritérií pro komplexní oceňování památkově chráněných nemovitostí

  Práce se bude zabývat rozvojem metod pro oceňování památkově chráněných objektů. Hledány budou metody pro oceňování památkově chráněných objektů v návaznosti na typ nemovitosti, její velikost, kulturní význam, kulturní význam obce příp. dalších vhodných kritérií. Na základě vhodně zvolených kritérií budou v rámci území ČR vymezeny oblasti s obdobným kulturním významem umožňující kategorizaci při oceňování památkově chráněných objektů. Návazně pak budou hledány vhodné přístupy umožňující zohlednit kulturní (památkovou) hodnotu staveb v porovnání s hodnotou obdobných staveb bez kulturního významu.

  Školitel: Schmeidler Karel, doc. Ing.arch. PhDr., CSc.

 5. Standardizace oceňování nemovitého majetku pro potřeby státu s využitím analýzy znaleckých posudků a jejich vad

  V současné době jednotlivé organizační složky státu mají zavedeny způsoby oceňování nemovitého majetku státu, se kterým jsou příslušné hospodařit. V práci budou tyto způsoby analyzovány a vyhodnoceny. Na základě výsledků bude proveden návrh nové standardizace respektující kladně vyhodnocené prvky dosavadních postupů s cílem odstranit existující nedostatky. Práce bude vycházet z rozsáhlé analýzy chyb ve znaleckých posudcích pro tento účel již vypracovaných a tyto zohlední v návrhu inovovaných přístupů a metod.

  Školitel: Cupal Martin, Ing. et Ing., Ph.D. et Ph.D.

 6. Statistické a numerické metody a diagnostické nástroje pro algoritmizaci odhadu tržní hodnoty nemovitosti

  Téma vychází z potřeby časově spojitě a objektivně odhadnout tržní hodnotu nemovitosti. Cílem práce bude navrhnout a otestovat statistické a numerické metody pro zapojení do procesu algoritmizace odhadu tržní hodnoty. Výsledkem bude nově navržený algoritmus, který umožní s pomocí navržených metod objektivnější a úplnější odhad tržní hodnoty.

  Školitel: Cupal Martin, Ing. et Ing., Ph.D. et Ph.D.

 7. Systémový přístup k oceňování osobních motorových vozidel

  Cílem práce je v systémovém pojetí rozpracovat metodiku pro oceňování osobních motorových vozidel s důrazem na posuzování vlastností struktury, stavu struktury a stavu okolí z hlediska vlivu na hodnotu těchto vozidel. V oblasti vlastností struktury bude kladen důraz na rozvoj metod pro hodnocení technické úrovně. V oblasti posuzování stavu struktury se práce zaměří na rozvoj metod pro zjišťování posuzování a následné hodnocení technického stavu vč. hodnocení vlivu celkových a generálních oprav. Posuzování vlivu okolí se zaměří především na analýzy stavu trhu a podstatných faktorů, které ovlivňují rozdíly hodnoty užitné a směnné. Práce zahrne i problematiku posuzování výše majetkové újmy.

  Školitel: Kledus Robert, doc. Ing., Ph.D.

 8. Systémový přístup k oceňování užitkových motorových vozidel

  Cílem práce je v systémovém pojetí rozpracovat metodiku pro oceňování užitkových motorových vozidel s důrazem na posuzování vlastností struktury, stavu struktury a stavu okolí z hlediska vlivu na hodnotu těchto vozidel. V oblasti vlastností struktury bude kladen důraz na rozvoj metod pro hodnocení technické úrovně. V oblasti posuzování stavu struktury se práce zaměří na rozvoj metod pro zjišťování posuzování a následné hodnocení technického stav vč. hodnocení vlivu celkových a generálních oprav. Posuzování vlivu okolí se zaměří především na analýzy stavu trhu a podstatných faktorů, které ovlivňující rozdíly hodnoty užitné a směnné. Práce zahrne i problematiku posuzování výše majetkové újmy.

  Školitel: Kledus Robert, doc. Ing., Ph.D.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DSS01Doktorský seminář Ics0zimníPovinnýkolano
DSC01Soudní inženýrství - obecná metodikacs0zimníPovinnýdrzkano
DSB01Základy práva pro znaleckou činnostcs0zimníPovinnýdrzkano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DSS02Doktorský seminář IIcs0letníPovinnýkolano
DSA02Pravděpodobnost a matematická statistikacs0letníPovinnýdrzkano
DSD13Architektura a urbanismus při oceňování stavebcs0letníPovinně volitelnýdrzk1ano
DSD06Bezpečnost strojů a zařízení - systémový přístupcs0letníPovinně volitelnýdrzk1ano
DSD07Elektrické komponenty pohonných soustav výrobních strojůcs0letníPovinně volitelnýdrzk1ano
DSD03Obecné zásady oceňování majetkucs0letníPovinně volitelnýdrzk1ano
DSD11Psychologie a sociologie v soudním inženýrstvícs0letníPovinně volitelnýdrzk1ano
DSD02Radiační a diagnostické metody ve zkušebnictvícs0letníPovinně volitelnýdrzk1ano
DSD01Technologie sanace betonůcs0letníPovinně volitelnýdrzk1ano
DSD05Teorie a stavba obráběcích strojůcs0letníPovinně volitelnýdrzk1ano
DSD04Teorie a stavba tvářecích strojůcs0letníPovinně volitelnýdrzk1ano
DSD12Využití metod analýzy rizika v soudním inženýrstvícs0letníPovinně volitelnýdrzk1ano
1. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DSB02Právní aspekty vědecké prácecs0celoročníPovinnýkolano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DSS03Doktorský seminář IIIcs0zimníPovinnýkolano
DSE06Speciální metodika SoI - oceňování obchodních závodůcs0zimníPovinně volitelnýdrzk1ano
DSE07Speciální metodika soudního inženýrství - oceňování movitého majetkucs0zimníPovinně volitelnýdrzk1ano
DSE05Speciální metodika soudního inženýrství - oceňování nemovitého majetkucs0zimníPovinně volitelnýdrzk1ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DSS04Doktorský seminář IVcs0letníPovinnýkolano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DSJ01Cizí jazyk pro doktorské studiumcs0celoročníPovinnýdrzkano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DSS05Doktorský seminář Vcs0zimníPovinnýkolano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DSS06Doktorský seminář VIcs0letníPovinnýkolano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DSS07Doktorský seminář VIIcs0zimníPovinnýkolano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
matematika 1