Detail oboru

Pozemní stavby

FASTZkratka: PSTAk. rok: 2017/2018

Program: Stavební inženýrství

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: 25.7.2007Akreditace do: 31.12.2020

Profil

Studijní obor Pozemní stavby je obsahovou náplní studované problematiky členěn na čtyři zaměření: Pozemní stavitelství, Architektura v pozemním stavitelství, Technologie a řízení stavebních procesů, Technická zařízení budov. Studium je zaměřeno na rozvoj poznání v rámci oboru a na výchovu k samostatné vědecké práci orientované do specifických odborných oblastí konkrétního zaměření. V rámci studia povinných předmětů matematiky a fyziky získá student prohloubení svých vědomostí i schopnost komplexního teoretického přístupu k řešení a zdůvodnění stavebně technických problémů. Studiem vybraných povinně volitelných předmětů je zajištěno zvládnutí teoretických a vědních disciplin zaměření studia a tématu disertační práce. Během celého studia pod vedením školitele řeší student samostatně zadané odborné téma po stránce teoretické i experimentální a svoje výsledky obhajuje v rámci zpracované doktorské disertační práce. Absolvent doktorského studijního programu oboru Pozemní stavby je připraven pro předpokládané uplatnění ve výzkumné a vývojové činnosti v rámci daného zaměření oboru. Získané poznatky je schopen samostatně uplatnit při řešení náročných architektonických i konstrukčních problémů budov, technologie i managementu realizace budov a řešení problematiky jejich technického vybavení. Kvalifikace absolventa doktorského studijního programu je předurčuje absolventa rovněž i pro pedagogické působení na vysokých školách.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

2. kolo (podání přihlášek od 30.10.2017 do 11.12.2017)

 1. Akumulace energie v budovách s téměř nulovou spotřebou

  Vzhledem ke zvyšující se spotřebě energie, nutnosti udržitelné výstavby a směrnici Evropské unie je třeba navrhovat stavební konstrukce v pasivních domech tak, aby byla snižována energetická náročnost se zkvalitněním vnitřního prostředí s využitím akumulace energie k větší souběstačnosti.

  Školitel: Kalousek Miloš, doc. Ing., Ph.D.

 2. Analýza a vývoj hybridních konstrukcí na bazi dřeva

  Hybridní konstrukce na bázi dřeva vykazují značný potenciál dalšího rozvoje dřevostaveb a jejich širší uplatnění při výstavbě lze hodnotit jako přínos k trvale udržitelnému rozvoji.

  Školitel: Lavický Miloš, doc. Ing., Ph.D.

 3. Analýza působení EMW záření na stavební látky

  Jedná se o experimentální sledování působení mikrovlnného záření na stavební látky. Sledování teplotních polí v závislosti na vlhkosti a druhu stavební látky a na intenzitě mikrovlnného záření. Numerické simulace těchto dějů.

  Školitel: Šuhajda Karel, doc. Ing., Ph.D.

 4. Diagnostika stropních desek HURDIS metodami nelineární ultrazvukové spektroskopie

  Zkoumána bude možnost využití nelineární ultrazvukové spektroskopie (Nonlinear Elastic Wave Spectroscopy – NEWS) pro posouzení statické spolehlivosti konstrukcí z desek Hurdis a pro výstupní kontrolu desek ve výrobně. Metody NEWS se pro vysokou citlivost a přesnější charakterizaci kvality materiálů jeví perspektivní pro oba účely.

  Školitel: Manychová Monika, Ing., Ph.D.

 5. Energetické potřeby a účinnosti soustav technického zařízení budov

  Požadavky na snižování spotřeby energie v budovách vyvolávají potřebu zvyšování účinnosti technických systémů. Studium bude orientováno na teoretické hodnocení účinnosti dle evropských norem a směrnic, na monitoring stávajících systémů a jejich částí a experimentální zjišťování jejich účinnost. Předpokládaným výsledkem bude také vytipování cest ke zvyšování účinnosti moderních systémů techniky prostředí.

  Školitel: Počinková Marcela, Ing., Ph.D.

 6. Konstrukční styky prefabrikovaných zděných panelů

  S ohledem na možné buducí využití zdících bloků v rámci prefabrikace ve formě zděných panelů (cihelné zdící bloky spojované cementovou maltou, VPC zdící bloky spojované cementovou maltou) je nutné se zabývat konstrukčními styky prefabrikovaných zděných panelů. V rámci řešení práce se předpokládá kombinace numerického modelování (FEA) doplněného o experimentální zkoušení.

  Školitel: Pěnčík Jan, doc. Ing., Ph.D.

 7. Metodika stanovení součinitele kapilární vodivosti stavebních materiálů

  Experimentální zjišťování součinitele kapilární vodivosti stavebních materiálů při gradientu vlhkosti a jeho modelování metodou sítí. Aplikace součinitele kapilární vodivosti stavebních materiálů v tepelně technických výpočtech.

  Školitel: Fuciman Ondřej, Ing., Ph.D.

 8. Modelování a simulace budov a inteligentních regionů

  Doktorská práce je zaměřena na modelování a simulace budov a inteligentních urbanistických celků. Efektivní využití a umístění prvků vzduchotechniky, vytápění a chlazení v budovách a jejich optimální řídící systém. Systémy, zařízení a strategie pro akumulaci energie.

  Školitel: Šikula Ondřej, doc. Ing., Ph.D.

 9. Možnosti eliminace tepelných mostů stavebních konstrukcí

  Za pomocí modelování tepelných a vlhkostních polí nalézat řešení eliminace tepelných mostů ve stavebních konstrukcích.

  Školitel: Kalousek Miloš, doc. Ing., Ph.D.

 10. Možnosti využití mikrovlnného záření při sanaci stavebních konstrukcí

  Experimentální ověřování možností sanace stavebních konstrukcí a jejich částí s využitím mikrovlnného záření zejména v oblastech odstraňování nadměrné vlhkosti a likvidace biologické koroze.

  Školitel: Novotný Miloslav, prof. Ing., CSc.

 11. Možnosti zvýšení retenčních schopností střech

  Tématem disertační práce bude komplexní analýza možností zvýšení retenčních schopností střech a úpravy odtokových faktorů. Součástí práce bude ověření pomocí full-scale experimentů.

  Školitel: Bečkovský David, Ing., Ph.D.

 12. Návrh moderních nízkoenergetických dřevostaveb

  Návrhy efektivních skladeb jednotlivých konstrukcí s ohledem na enviromentální stavebnictví, uživatelské vlstnosti a funkčnost dřevostaveb a řešení konstrukčních detailů.

  Školitel: Šuhajda Karel, doc. Ing., Ph.D.

 13. Návrhy provětrávaných fasádních systémů

  Experimentální analýza a navrhování vícevrstvých provětrávaných fasádních systémů. Monitoring vlivu větrané vzduchové mezery na vnitřní mikroklima objektu.

  Školitel: Šuhajda Karel, doc. Ing., Ph.D.

 14. Numerické modelování přenosu tepla ve stavebnictví

  Téma doktorské práce je zaměřeno na vývoj, validaci, verifikaci a teoreticko-experimentální aplikaci numerických modelů popisujících přenos tepla v prostoru a čase. Tyto časoprostorově deterministické numerické modely přenosu tepla založené na zákonech termodynamiky jsou ve stavebnictví uplatnitelné zejména při tvorbě vnitřního prostředí v budově, stejně jako při vývoji pokročilých systémů TZB.

  Školitel: Plášek Josef, Ing., Ph.D.

 15. Optimalizace mikrobiologického a aerosolového znečištění čistých prostorů ve zdravotnictví

  Práce se bude zabývat analýzou a následnou optimalizací vzduchotechnických systémů pro ředění koncentrací pevného aerosolu a mikrobiální struktury v čistých prostorách zdravotnických staveb. Metody řešení budou teoretické a experimentální, výsledkem budou metodické výstupy pro navrhování vzduchotechnických systémů v praxi.

  Školitel: Rubina Aleš, doc. Ing., Ph.D.

 16. Optimalizace návrhu betonových konstrukcí

  Definice optimalizačního modelu konstrukce pro: 1. návrh prvku, 2. zesilování stávajícího, 3. dtto pro konstrukce. Varianta výpočtu: stochastická, deterministická (dle aplikační třídy úloh), typ omezujících podmínek, třídy účelových funkcí.

  Školitel: Štěpánek Petr, prof. RNDr. Ing., CSc., dr. h. c.

 17. Optimalizace návrhu kontejnerových dřevostaveb

  Práce se bude zabývat konkrétními návrhy kontejnerových dřevostaveb. Bude pracováno jednak na nosné konstrukci kontejneru, ale také na opláštění a samotné spojování jednotlivých kontejnerů v jeden celek. Budou konstruovány dílčí konstrukční detaily.

  Školitel: Novotný Miloslav, prof. Ing., CSc.

 18. Optimalizace návrhu vhodných tmelů pro problematické podklady

  Obsahem práce je porovnání stávajících normových postupů pro zkoušení tmelů s alternativními postupy, které odpovídají skutečné aplikaci v reálných podmínkách při tmelení spár. Dílčím zaměřením je optimalizace procesu tmelení na vybraný problémový podklad, např. tmelení betonových konstrukcí. Téma navazuje na již značně rozvinutý výzkum tmelů zavedený na pracovišti s využitím zde vyvinutých zkušebních přípravků.

  Školitel: Šlanhof Jiří, Ing., Ph.D.

 19. Optimalizace tepelně aktivovaných stavebních konstrukcí

  Doktorská práce je zaměřena na optimalizaci tepelně aktivovaných stavebních konstrukcí (TAK) sloužících k vytápění a chlazení budov. Předpokládá se využití simulačních metod, laboratorního experimentu a měření insitu. Cílem je stanovit doporučení pro navrhování a řízení optimálních TAK. K simulacím je možné využít softwary CalA, TRNSYS, ANSYS Fluent.

  Školitel: Šikula Ondřej, doc. Ing., Ph.D.

 20. Optimalizace využívání malých decentrálních zdrojů tepelné energie pro systémy technických zařízení budov

  Optimalizace využívání lokálních decentrálních zdrojů tepelné energie, především z obnovitelných zdrojů v kombinaci s centrálními regionálními zdroji a dynamickým průběhem potřeby energie v budovách. Simulace a experimenty.

  Školitel: Hirš Jiří, prof. Ing., CSc.

 21. Požární odolnost prosklených fasád budov

  Šíření plamene po povrchu prosklených fasád budov se zaměřením na problematiku navrhování spojů velkoplošných prosklených fasádních prvků.

  Školitel: Beneš Petr, Ing., CSc.

 22. Rekonstrukce a sanace historických dřevěných konstrukcí a staveb

  Disertační práce bude zaměřena na průzkumy dřevěných prvků a konstrukcí, rozbory příčin poškození a z nich vyplývající způsoby sanace.

  Školitel: Lavický Miloš, doc. Ing., Ph.D.

 23. Rozvoj reologických modelů kompozitů z recyklovaných polymerů

  S možností využití kompozitů z recyklovaných polymerů a rozvojem jejich využití, např. ve formě tepelně izolačního bloku v patě zdiva, vzniká potřeba modifikovat a doplnit stávající reologické modely. Rozvoj modelů je podmíněn i způsobem namáhání. Zejména tlakové namáhání je pro uvedenou skupinu materiálů specifickým způsobem zatížením. Rozvoj modelů bude proveden na základě experimentálního monitoringu na prototypech zkušebních vzorků s následným ověřením FEM matematickým modelováním.

  Školitel: Pěnčík Jan, doc. Ing., Ph.D.

 24. Simulace proudění vzduchu a transportu znečišťujících látek v budovách

  Téma doktorské práce je zaměřeno na aplikaci a ověření teoretických metod výzkumu proudění vzduchu v budovách a vnější aerodynamiky budov se současným transportem znečišťujících látek. K simulacím je možné využít softwary Fluent, nebo OpenFOAM.

  Školitel: Šikula Ondřej, doc. Ing., Ph.D.

 25. Snížení rizika degradace múmií kapucínské hrobky v Brně

  Vhodná geologická skladba půdy v podloží kostela a neobyčejně důmyslný systém vzduchových průduchů umožnily v historii přirozenou mumifikaci. Během několika rekonstrukcí byly původní průduchy poškozeny či zasypány. V současné době je několik mumií poškozeno působením mikroorganismů. Náplní práce je návrh opatření vedoucí k nápravě vnitřního prostředí a znovuobnovení původního vhodného mikroklimatu. Při práci bude využito moderních diagnostických metod a numerických modelů.

  Školitel: Bečkovský David, Ing., Ph.D.

 26. Stavebně fyzikální aspekty tubusových světlovodů

  V současnosti jsou tubusové světlovody postupně vylepšovány kvůli neustále se zvyšujícím požadavkům na tepelnou pohodu staveb. To má za následek zhoršení jejich fyzikálních vlastností. Proto je nezbytné vytvořit ucelený přehled o stavebně fyzikálních aspektech tubusových světlovodů , který může bude založen na experimentálních měřeních a počítačových simulacích stavebně fyzikálních veličin. Získané závěry bude snahou zakomponovat do návrhu funkčního vzorku upraveného tubusového světlovodu.

  Školitel: Vajkay František, Ing., Ph.D.

 27. Stavebně-technologické procesy při zastřešování budov dle zásad trvale udržitelné výstavby

  Práce je zaměřena na optimalizaci stavebních procesů při realizaci projektů zastřešování budov, které byly navrženy s environmentálně šetrným přístupem a v souladu s trvale udržitelným rozvojem. Nejen použitím ekologických materiálů, ale i optimalizací technologických postupů lze docílit snížení celkového ekologického dopadu stavby na životní prostředí. Práce má za cíl najít optimální organizaci práce s ohledem na spotřebu energie, nasazení mechanizace a lidských zdrojů.

  Školitel: Mohapl Martin, Ing., Ph.D.

 28. Studium teplotně vlhkostních procesů v konstrukcích moderních dřevostaveb

  Doktorská práce je zaměřena na studium teplotně vlhkostních procesů v konstrukci stěny dřevostavby. Náplní práce bude teoretický a experimentální výzkum tepelné interakce budovy s povětrnostními podmínkami a sestavení metodiky návrhu skladeb stavební konstrukce. Cílem je popsání teplotně vlhkostních procesů na základě analýzy výsledků ze simulací numerických modelů v nestacionárním poli a skutečných konstrukcí ověřených na fullscale experimentech.

  Školitel: Novotný Miloslav, prof. Ing., CSc.

 29. Systémy využívání tepla země pro vytápění a chlazení budov

  Doktorská práce je zaměřena na výzkum využití energie země pro účely vytápění a chlazení. Náplní práce bude teoretický a experimentální výzkum tepelné interakce budovy s podzákladím a návrh optimálních zemních a základových výměníků. Cílem je zefektivnit získávání geotermální energie z prvků základových konstrukcí a vytvořit metodiku pro jejich navrhování v ČR. K simulacím je možné využít softwary CalA, TRNSYS, ANSYS Fluent.

  Školitel: Šikula Ondřej, doc. Ing., Ph.D.

 30. Technologická výkonnost vybraných mechanismů v procesech stavební výroby

  Analýza mechanizmů využívaných v procesech hrubé stavby, výběr, technické a ekonomické parametry, současné metody výpočtu výkonnosti strojů, ověřování výkonnosti v praxi, skutečná výkonnost, návrh stanovení praktické výkonnosti a odvození metodiky pro stanovení skutečného výkonu stroje při řešení časové a technologické struktury stavebních procesů.

  Školitel: Motyčka Vít, doc. Ing., CSc.

 31. Technologie lepení velkoformátových obkladových prvků

  Téma zahrnuje účast na vývoji technologie pro lepení velkoformátových obkladových prvků prostřednictvím tenkovrstvé lepící malty na bázi cementu. Náročnost aplikací je velice široká a extrémně stoupá v návaznosti na velikost formátů obkladových prvků, kdy alespoň jeden z rozměrů přesáhne hodnoty 1 m. Cílem je sestavení metodiky hodnocení technických vlastností cementové lepící malty s přihlédnutím k materiálu a velikosti lepeného obkladového prvku.

  Školitel: Šlanhof Jiří, Ing., Ph.D.

 32. Tepelně-vlhkostní a akumulační vlastnosti těžkých konstrukcí šikmých střech

  Tématem práce je tepelně-vlhkostní a akumulační posouzení vlastností konstrukcí šikmých střech, které jsou zhotoveny z materiálů o velkých objemových hmotnostech. Práce bude zaměřena na použití těchto střech v našich povětrnostních podmínkách, dopadů různých typů krytiny, variací zateplovacího materiálu a jejich vlivu na vnitřní prostředí. Teoretické výpočetní modely budou ověřovány v rámci výpočetních programů a experimentálního měření na reálné konstrukci.

  Školitel: Kalousek Lubor, Ing., Ph.D.

 33. Vliv vnesené vlhkosti na projevy poruch podlahových krytin

  Ve stavební praxi se lze poměrně často setkat s případy poruch podlahových paro-nepropustných a paro-propustných podlahových krytin způsobených vnesenou vlhkostí. V rámci práce se předpokládá popis příčin vlhkostních projevů s analýzou jevů, které poruchy způsobují. Vlhkostní projevy budou řešeny pro různé typy a spojení podlahových krytin.

  Školitel: Pěnčík Jan, doc. Ing., Ph.D.

 34. Vliv vzduchové netěsnosti na vznik rizika kondenzace v obalových konstukcí staveb

  Školitel: Bečkovský David, Ing., Ph.D.

 35. Vnitřní prostředí a systémy vytápění a větrání v historických budovách

  Systémy technických zařízení tvořící kvalitu vnitřního prostředí v historických budovách byly spojeny s optimálním návrhem stavby a využívaly přírodní zákonitosti. Téma zahrnuje rešerši systémů vytápění a větrání v historických budovách, analýzu, vytvoření modelu, simulaci chování, experimentální měření a stanovení doporučení a zásad pro renovace a památkovou obnovu.

  Školitel: Hirš Jiří, prof. Ing., CSc.

 36. Vnitřní prostředí budov - environmentální a energetické souvislosti

  Experimentální výzkum vybraných typů budov z hlediska kvality vnitřního prostředí. Analýza vazeb na environmentální a energetické hodnocení a systémy vytápění a větrání.

  Školitel: Hirš Jiří, prof. Ing., CSc.

 37. Využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

  V budoucnu nelze navrhovat budovy bez využití obnovitelné energie a proto je třeba zkoumat možnosti jejího využití. Jsou to fotovoltaika, solární panely, tepelná čerpadla s energií okolí, kogenerace atp. Současně je třeba prověřit možnosti energetické soběstačnosti budov.

  Školitel: Kalousek Miloš, doc. Ing., Ph.D.

 38. Využití odpadního tepla v soustavách TZB

  Současné technologie umožňují využití odpadního tepla v soustavách TZB (stokový výměník, odpadní teplo z chlazení a další.)Pro progresivní využití tohoto druhu tepla je nutné sestavit a ověřit výpočtové algoritmy. Tyto algoritmy je posléze nutné ověřit a verifikovat na reálných soustavách.

  Školitel: Horák Petr, doc. Ing., Ph.D.

 39. Využití odpadních kontejnerů při výstavbě objektů pozemních staveb

  Téma se zabývá analýzou a rozvojem možného využití odpadních kontejnerů v rámci výstavby objektů pozemních staveb. V rámci řešení tématu se předpokládá vytvoření SWOT analýzy řešeného tématu, rozvoj skladeb konstrukcí, definování a rozvoj konstrukčních systémů a detailů styků nosných částí. Při práci bude snaha využít jak numerické modelování tak také experimentální testování v měřítku 1:1 popř. v jiném měřítku s využitím modelové podobnosti.

  Školitel: Pěnčík Jan, doc. Ing., Ph.D.

 40. Využití prostorové prefabrikace při návrhu a realizaci energeticky úsporných bytových domô na bázi dřeva

  Řešení vybraných dílčích částí při vývoji nového stavebního systému pro vícepodlažní objekty, využívajícího konstrukční panel slepený z tuhé izolace a opláštění OSB deskami. Práce bude zaměřena na možnosti začlenění prefabrikovaných prostorových buněk do návrhu energeticky úsporných bytových domů na bázi dřeva.

  Školitel: Kovářová Barbora, Ing., Ph.D.

 41. Výzkum a vývoj akumulace tepla při změnách skupenství

  Akumulace tepla je důležitá pro řešení problému časové neshody mezi dodávkou energie z obnovitelných zdrojů a poptávkou po ní. Disertační práce bude zaměřena na vývoj akumulace tepla při změnách skupenství pro použití ve stavebních konstrukcích a technických systémech budov. Práce rozšíří současné znalosti a vychází z výsledků projektu podporovaného Grantovou agenturou České republiky řešeného školitelem.

  Školitel: Ostrý Milan, prof. Ing., Ph.D.

 42. Výzkum a vývoj prefabrikovaných konstrukcí z kusových staviv

  Tématem disertační práce bude výzkum a vývoj novodobých prefabrikovaných konstrukcí z kusových staviv.

  Školitel: Lavický Miloš, doc. Ing., Ph.D.

 43. Výzkum chování systémů technických zařízení budov

  Výzkum inteligentních systémů řízení systémů technických zařízení budov. Zaměření na energetickou efektivnost, kvalitu vnitřního prostředí a tvorbu datových vstupů pro řídící systémy s využitím dynamického modelování chování budov a systémů TZB. Inteligentní distribuce energie.

  Školitel: Hirš Jiří, prof. Ing., CSc.

 44. Výzkum pilotních projektů budov s téměř nulovou spotřebou energie

  Teoretické modelování a experimentální měření budov zařazených jako pilotní projekty v projektu TAČR CK Smart Regions.

  Školitel: Hirš Jiří, prof. Ing., CSc.

 45. Výzkum prvků a systemů technických zařízení budov

  Výzkum prvků a systemů technických zařízení budov – vytápění, větrání, chlazení (HVAC) - směřující k dosažení tepelného komfortu v budovách při minimální provozní energetické náročnosti. Výzkum systémů HVAC bude zaměřen na optimalizaci jejich návrhu a provozování s využitím nízkopotenciálního tepla a chladu. Výzkum bude prováděn v teoretické rovině vývojem matematicko-fyzikálních modelů využívajících a v rovině experimentální pak laboratorními experimenty a měření in situ metodou PIV.

  Školitel: Šikula Ondřej, doc. Ing., Ph.D.

 46. Znečištění vnitřních a vnějších povrchů ve stavební světelné technice

  Při výpočtech pro určení činitele denní osvětlenosti se uvažuje s koeficienty znečištění interiéru a exteriéru osvětlovací soustavy. Hodnoty těchto koeficientů byly stanoveny již v roce 1994. Od té doby neprošly aktualizací a úpravou, kterou si vyžaduje jiný životní styl (na silnicích se jezdí více aut, topí se plynem a elektřinou, atd.). Cílem práce je zkoumat vliv aktuálního životního stylu na znečištění povrchů a skel, a na světelnou pohodu v krátkodobém i dlouhodobém časovém horizontu.

  Školitel: Vajkay František, Ing., Ph.D.

1. kolo (podání přihlášek od 01.06.2017 do 31.07.2017)

 1. Akumulace energie v budovách s téměř nulovou spotřebou

  Vzhledem ke zvyšující se spotřebě energie, nutnosti udržitelné výstavby a směrnici Evropské unie je třeba navrhovat stavební konstrukce v pasivních domech tak, aby byla snižována energetická náročnost se zkvalitněním vnitřního prostředí s využitím akumulace energie k větší souběstačnosti.

  Školitel: Kalousek Miloš, doc. Ing., Ph.D.

 2. Analýza a vývoj hybridních konstrukcí na bazi dřeva

  Hybridní konstrukce na bázi dřeva vykazují značný potenciál dalšího rozvoje dřevostaveb a jejich širší uplatnění při výstavbě lze hodnotit jako přínos k trvale udržitelnému rozvoji.

  Školitel: Lavický Miloš, doc. Ing., Ph.D.

 3. Analýza kvality vnitřního prostředí v prostředcích hromadné dopravy

  Experimentální a teoretické řešení zajišťování kvality vnitřního prostředí ve vybraných dopravních prostředcích. Zhodnocení využití energetických zdrojů a metod řízení provozu systémů větrání, vytápění a chlazení. Krátkodobé a dlouhodobé zatížení cestujících ve vnitřním prostředí dopravného prostředku. Vyhodnocení provozu z hlediska energetické efektivnosti a přípustné kvality vnitřního prostředí.

  Školitel: Hirš Jiří, prof. Ing., CSc.

 4. Analýza působení EMW záření na stavební látky

  Jedná se o experimentální sledování působení mikrovlnného záření na stavební látky. Sledování teplotních polí v závislosti na vlhkosti a druhu stavební látky a na intenzitě mikrovlnného záření. Numerické simulace těchto dějů.

  Školitel: Šuhajda Karel, doc. Ing., Ph.D.

 5. Aplikace tmelů na vybrané problematické podkladní stavební materiály

  Obsahem práce je porovnání stávajících normových postupů pro zkoušení tmelů s alternativními postupy, které odpovídají skutečné aplikaci v reálných podmínkách při tmelení spár. Dílčím zaměřením je optimalizace procesu tmelení na vybraný problémový podklad, např. tmelení betonových konstrukcí. Téma navazuje na již značně rozvinutý výzkum tmelů zavedený na pracovišti s využitím zde vyvinutých zkušebních přípravků.

  Školitel: Šlanhof Jiří, Ing., Ph.D.

 6. Certifikace LEED pro pozemní stavitelství v podmínkách České republiky

  V posledních letech se stále častěji objevuje požadavek zahraničních investorů na získání certifikace LEED v pozemním stavitelství. Jedná se o energetický a environmentální systém navrhování budov, jejich realizaci a provoz, který je v současné době také v Evropské unii často požadován. Téma je zaměřeno na implementaci požadavků tohoto energetického a environmentálního systému a jejich provedení zhotovitelem stavby v podmínkách výstavby České republiky.

  Školitel: Motyčka Vít, doc. Ing., CSc.

 7. Diagnostika stropních desek HURDIS metodami nelineární ultrazvukové spektroskopie

  Zkoumána bude možnost využití nelineární ultrazvukové spektroskopie (Nonlinear Elastic Wave Spectroscopy – NEWS) pro posouzení statické spolehlivosti konstrukcí z desek Hurdis a pro výstupní kontrolu desek ve výrobně. Metody NEWS se pro vysokou citlivost a přesnější charakterizaci kvality materiálů jeví perspektivní pro oba účely.

  Školitel: Manychová Monika, Ing., Ph.D.

 8. Inovace chladivového okruhu tepelných čerpadel pro zvýšení jejich účinnosti.

  Cílem je inovace chladivového okruhu tepelných čerpadel, zvýšení jejich účinnosti. Snížení množství chladiva v chladivovém okruhu, inovací jednotlivých komponent, zejména tepelných výměníků a použití vhodného chladiva. Chladivo bude uvažováno s co nejmenší hodnotou GWP tak, aby byly splněny nové legislativní podmínky v oblasti chladicí techniky a tepelných čerpadel.

  Školitel: Formánek Marian, Ing., Ph.D.

 9. KOMUNITNÍ BYDLENÍ

  Téma je aktuální reakcí na nové běžné formy bydlení charakteristické svou anonymitou či absencí identifikace obyvatel navzájem i s konkrétním obytným prostředím. Participace, spolupráce a vzájemná výpomoc mezi lidmi byla ještě v nedávné minulosti přirozenou součástí menších sídel. Blízké sousedské bydlení i dnes může přinášet konkrétní pozitiva. Urbanistické i architektonické řešení se cíleně podílí na utváření sousedského společenství však se zachováváním osobní nezávislosti a soukromí.

  Školitel: Menšíková Naděžda, doc. Ing. arch., CSc.

 10. KOMUNITNÍ BYDLENÍ

  Téma je aktuální reakcí na nové běžné formy bydlení charakteristické svou anonymitou či absencí identifikace obyvatel navzájem i s konkrétním obytným prostředím. Participace, spolupráce a vzájemná výpomoc mezi lidmi byla ještě v nedávné minulosti přirozenou součástí menších sídel. Blízké sousedské bydlení i dnes může přinášet konkrétní pozitiva. Urbanistické i architektonické řešení se cíleně podílí na utváření sousedského společenství však se zachováváním osobní nezávislosti a soukromí.

  Školitel: Menšíková Naděžda, doc. Ing. arch., CSc.

 11. Metodika stanovení součinitele kapilární vodivosti stavebních materiálů

  Experimentální zjišťování součinitele kapilární vodivosti stavebních materiálů při gradientu vlhkosti a jeho modelování metodou sítí. Aplikace součinitele kapilární vodivosti stavebních materiálů v tepelně technických výpočtech.

  Školitel: Fuciman Ondřej, Ing., Ph.D.

 12. Modelování a simulace budov a inteligentních regionů

  Doktorská práce je zaměřena na modelování a simulace budov a inteligentních urbanistických celků. Efektivní využití a umístění prvků vzduchotechniky, vytápění a chlazení v budovách a jejich optimální řídící systém. Systémy, zařízení a strategie pro akumulaci energie.

  Školitel: Šikula Ondřej, doc. Ing., Ph.D.

 13. Modelování fyzikálních jevů ve stavebních konstrukcích

  Tepelné a další fyzikální jevy ve stavebních konstrukcích budou modelovány za pomocí moderních matematických metod a na základě výsledků nevrženy úpravy pro dosažení optimálního prostředí v budovách.

  Školitel: Kalousek Miloš, doc. Ing., Ph.D.

 14. Možnosti eliminace tepelných mostů

  Za pomocí modelování tepelných a vlhkostních polí nalézat řešení eliminace tepelných mostů ve stavebních konstrukcích.

  Školitel: Kalousek Miloš, doc. Ing., Ph.D.

 15. Možnosti využití mikrovlnného záření při sanaci stavebních konstrukcí

  Experimentální ověřování možností sanace stavebních konstrukcí a jejich částí s využitím mikrovlnného záření zejména v oblastech odstraňování nadměrné vlhkosti a likvidace biologické koroze.

  Školitel: Novotný Miloslav, prof. Ing., CSc.

 16. Numerické modelování přenosu tepla ve stavebnictví

  Téma doktorské práce je zaměřeno na vývoj, validaci, verifikaci a teoreticko-experimentální aplikaci numerických modelů popisujících přenos tepla v prostoru a čase. Tyto časoprostorově deterministické numerické modely přenosu tepla založené na zákonech termodynamiky jsou ve stavebnictví uplatnitelné zejména při tvorbě vnitřního prostředí v budově, stejně jako při vývoji pokročilých systémů TZB.

  Školitel: Plášek Josef, Ing., Ph.D.

 17. Optimalizace návrhu kontejnerových dřevostaveb

  Práce se bude zabývat konkrétními návrhy kontejnerových dřevostaveb. Bude pracováno jednak na nosné konstrukci kontejneru, ale také na opláštění a samotné spojování jednotlivých kontejnerů v jeden celek. Budou konstruovány dílčí konstrukční detaily.

  Školitel: Novotný Miloslav, prof. Ing., CSc.

 18. Optimalizace návrhu lehkých stěn na bazí dřeva v železobetonových skeletech

  Návrhy optimálních skladeb jednotlivých konstrukcí s ohledem na enviromentální stavebnictví, uživatelské vlstnosti a funkčnost dřevostaveb a řešení konstrukčních detailů, zejména v místě napojení na železobetonovu konstrukci.

  Školitel: Šuhajda Karel, doc. Ing., Ph.D.

 19. Optimalizace tepelně aktivovaných stavebních konstrukcí

  Doktorská práce je zaměřena na optimalizaci tepelně aktivovaných stavebních konstrukcí (TAK) sloužících k vytápění a chlazení budov. Předpokládá se využití simulačních metod, laboratorního experimentu a měření insitu. Cílem je stanovit doporučení pro navrhování a řízení optimálních TAK. K simulacím je možné využít softwary CalA, TRNSYS, ANSYS Fluent.

  Školitel: Šikula Ondřej, doc. Ing., Ph.D.

 20. Popis dlouhodobého chování recyklovaného kompozitního tepelně izolačního materiálu při dlouhodobém zatížení

  S možností využití kompozitů z recyklovaných polymerů, např ve formě tepelně izolačního bloku v patě zdiva, vzniká potřeba popsat jejich chování při dlouhodobém zatížení. Popis chování je též podmíněn i způsobem namáhání. Zejména tlakové namáhání je pro uvedenou skupinu materiálů specifickým způsobem zatížením. Popis bude realizován pomocí reologických modelů , které budu odvozeny na základě experimentálního monitoringu na prototypech zkušebních vzorků budou ověřeny FEM matematickým modelováním.

  Školitel: Pěnčík Jan, doc. Ing., Ph.D.

 21. Prefabrikované zděné panely – analýza působení a rozvoj detailů konstrukčních styků

  S ohledem na možné využití zdících bloků v rámci prefabrikace je vhodné se zabývat i otázkou analýzy prefabrikovaných zděných panelů. Analýza bude primárně provedena na základě numerického modelování (FEA) doplněného o experimentální zkoušení.

  Školitel: Pěnčík Jan, doc. Ing., Ph.D.

 22. Průmyslová architektura v postindustriální společnosti

  Hospodářství tradičních průmyslově rozvinutých zemí se mění. Výroby vzešlé z průmyslové revoluce se přesunují na Východ a jsou nahrazovány inteligentními technologiemi. Jaký mají tyto změny vliv na soudobou průmyslovou architekturu a urbanismus?

  Školitel: Nový Alois, prof. Ing. arch., CSc.

 23. Rekonstrukce a sanace historických dřevěných konstrukcí a staveb

  Disertační práce bude zaměřena na průzkumy dřevěných prvků a konstrukcí, rozbory příčin poškození a z nich vyplývající způsoby sanace.

  Školitel: Lavický Miloš, doc. Ing., Ph.D.

 24. Rodinná vila, bydlení nejvyšší kvality

  V historii bydlení měla rodinná vila vždy výsadní postavení. Odrážela společenské postavení majitele a reagovala na nezpochybnitelný význam rodiny jako základu společnosti. Často byla žhavým tématem v architektonické tvorbě nejslavnějších architektů. Dynamický způsob současného života, rychle se měnící životní styl i úvahy o opodstatnění rodiny nabízí otázku aktuálnosti vily v nejbližší budoucnosti.

  Školitel: Menšíková Naděžda, doc. Ing. arch., CSc.

 25. Rodinná vila, bydlení nejvyšší kvality

  V historii bydlení měla rodinná vila vždy výsadní postavení. Odrážela společenské postavení majitele a reagovala na nezpochybnitelný význam rodiny jako základu společnosti. Často byla žhavým tématem v architektonické tvorbě nejslavnějších architektů. Dynamický způsob současného života, rychle se měnící životní styl i úvahy o opodstatnění rodiny nabízí otázku aktuálnosti vily v nejbližší budoucnosti.

  Školitel: Menšíková Naděžda, doc. Ing. arch., CSc.

 26. Řízení provozu systémů TZB v budovách

  Výzkum inteligentních systémů řízení systémů technických zařízení budov. Zaměření na energetickou efektivnost, kvalitu vnitřního prostředí a tvorbu datových vstupů pro řídící systémy s využitím dynamického modelování chování budov a systémů TZB. Inteligentní distribuce energie mezi budovami.

  Školitel: Hirš Jiří, prof. Ing., CSc.

 27. Simulace proudění vzduchu a transportu znečišťujících látek v budovách

  Téma doktorské práce je zaměřeno na aplikaci a ověření teoretických metod výzkumu proudění vzduchu v budovách a vnější aerodynamiky budov se současným transportem znečišťujících látek. K simulacím je možné využít softwary Fluent, CFX, nebo OpenFOAM.

  Školitel: Šikula Ondřej, doc. Ing., Ph.D.

 28. Stavebně-technologické procesy při zastřešování budov dle zásad trvale udržitelné výstavby

  Práce je zaměřena na optimalizaci stavebních procesů při realizaci projektů zastřešování budov, které byly navrženy s environmentálně šetrným přístupem a v souladu s trvale udržitelným rozvojem. Nejen použitím ekologických materiálů, ale i optimalizací technologických postupů lze docílit snížení celkového ekologického dopadu stavby na životní prostředí. Práce má za cíl najít optimální organizaci práce s ohledem na spotřebu energie, nasazení mechanizace a lidských zdrojů.

  Školitel: Mohapl Martin, Ing., Ph.D.

 29. Studium tepelně-izolační vlastnosti tenkých vzduchových vrstev s reflexními povrchy

  Studie vlastností tepelně izolačních termoreflexních fóliových izolací a jejich použití ve stavebnictví, pasivních a energeticky úsporných domů, výrobních hal, sportovišť aj. Předmětem je studium transportních jevů šíření tepla strukturou termoreflexních izolantů, jejich fyzikální vlastnosti i porovnání s klasickými izolanty. Téma obsahuje ověření konstrukčních způsobů zabudování tepelných izolací do staveb.

  Školitel: Šťastník Stanislav, prof. RNDr. Ing., CSc. Ph.D.

 30. Systémy využívání tepla země pro vytápění a chlazení budov

  Doktorská práce je zaměřena na výzkum využití energie země pro účely vytápění a chlazení. Náplní práce bude teoretický a experimentální výzkum tepelné interakce budovy s podzákladím a návrh optimálních zemních a základových výměníků. Cílem je zefektivnit získávání geotermální energie z prvků základových konstrukcí a vytvořit metodiku pro jejich navrhování v ČR. K simulacím je možné využít softwary CalA, TRNSYS, ANSYS Fluent.

  Školitel: Šikula Ondřej, doc. Ing., Ph.D.

 31. Technologická výkonnost vybraných mechanismů v procesech stavební výroby

  Analýza mechanizmů využívaných v procesech hrubé stavby, výběr, technické a ekonomické parametry, současné metody výpočtu výkonnosti strojů, ověřování výkonnosti v praxi, skutečná výkonnost, návrh stanovení praktické výkonnosti a odvození metodiky pro stanovení skutečného výkonu stroje při řešení časové a technologické struktury stavebních procesů.

  Školitel: Motyčka Vít, doc. Ing., CSc.

 32. Využití odpadních kontejnerů v rámci výstavby

  Téma se zabývá rozvojem možného využití odpadních kontejnerů v rámci výstavby objektů konstrukcí pozemních staveb. V rámci řešení tématu se předpokládá rozvoj skladeb konstrukcí, definování a rozvoj konstrukčních systémů a detailů styků nosných částí. Při práci bude snaha využít jak numerické modelování tak také experimentální testování v měřítku 1:1 popř. v jiném měřítku s využitím modelové podeobnosti.

  Školitel: Pěnčík Jan, doc. Ing., Ph.D.

 33. Vývoj konstrukčního systému pro energeticky úsporné bytové domy na bázi dřeva

  Řešení vybraných dílčích částí při vývoji nového stavebního systému pro nízkoenergetické vícepodlažní objekty, využívajícího konstrukční panel slepený z tuhé izolace a opláštění OSB deskami.

  Školitel: Kovářová Barbora, Ing., Ph.D.

 34. Výzkum a vývoj akumulace tepla při změnách skupenství

  Akumulace tepla je důležitá pro řešení problému časové neshody mezi dodávkou energie z obnovitelných zdrojů a poptávkou po ní. Disertační práce bude zaměřena na vývoj akumulace tepla při změnách skupenství pro použití ve stavebních konstrukcích a technických systémech budov. Práce rozšíří současné znalosti a vychází z výsledků projektu podporovaného Grantovou agenturou České republiky řešeného školitelem.

  Školitel: Ostrý Milan, prof. Ing., Ph.D.

 35. Výzkum a vývoj prefabrikovaných konstrukcí z kusových staviv

  Tématem disertační práce bude výzkum a vývoj novodobých prefabrikovaných konstrukcí z kusových staviv.

  Školitel: Lavický Miloš, doc. Ing., Ph.D.

 36. Výzkum pilotních projektů budov s téměř nulovou spotřebou energie a budov s přebytkem energie

  Teoretické modelování a experimentální měření budov zařazených jako pilotní projekty v projektu TAČR CK Smart Regions.

  Školitel: Hirš Jiří, prof. Ing., CSc.

 37. Výzkum prvků a systemů technických zařízení budov

  Výzkum prvků a systemů technických zařízení budov – vytápění, větrání, chlazení (HVAC) - směřující k dosažení tepelného komfortu v budovách při minimální provozní energetické náročnosti. Výzkum systémů HVAC bude zaměřen na optimalizaci jejich návrhu a provozování s využitím nízkopotenciálního tepla a chladu. Výzkum bude prováděn v teoretické rovině vývojem matematicko-fyzikálních modelů využívajících a v rovině experimentální pak laboratorními experimenty a měření in situ metodou PIV.

  Školitel: Šikula Ondřej, doc. Ing., Ph.D.

 38. Výzkum vlastností materiálů pro použití ve vysokoteplotním solárním tepelně-akumulačním zásobníku

  Účinnost a užitné vlastnosti solárního tepelně-akumulačního zásobníku jsou vázány na použité tepelně-akumulační materiály a způsob využívání vnitřní energie. Teplota pracovního média podmiňuje míru ztrát. Předmětem studia jsou vhodné materiály pro konstrukci solárního tepelně-akumulačního zásobníku (sensible heat, phase change materials), jejich fyzikální vlastnosti. Cílem je jak modelový, tak i experimentální důkaz funkční schopnosti.

  Školitel: Šťastník Stanislav, prof. RNDr. Ing., CSc. Ph.D.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DH01Doktorský seminář I (PST)cs4PovinnýC1 - 39ano
DY02Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandycs1PovinnýC1 - 26ano
DA58Diskrétní metody ve stavebnictví Ics4VolitelnýP - 394066ano
DA61Numerické metody Ics4VolitelnýP - 394066ano
DA62Pravděpodobnost a matematická statistikacs4VolitelnýP - 394066ano
DJ61Vybrané stati ze stavebně-materiálového inženýrstvícs8VolitelnýzkP - 394068ano
DT61Vybrané stati z technických zařízení budovcs8VolitelnýzkP - 394068ano
DW61Vybrané stati z technologie stavebcs8VolitelnýzkP - 394068ano
DH81Vybrané stati z teorie konstrukcí pozemních stavebcs8VolitelnýzkP - 394068ano
DB61Vybrané stati ze stavební fyzikycs8VolitelnýzkP - 394262ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DH02Doktorský seminář II (PST)cs8PovinnýC1 - 78ano
DA65Analýza časových řadcs10VolitelnýzkP - 394067ano
DA67Aplikace matematických metod v ekonomiics10VolitelnýzkP - 394067ano
DA59Diskrétní metody ve stavebnictví IIcs10VolitelnýzkP - 394067ano
DA63Numerické metody IIcs10VolitelnýzkP - 394067ano
DA66Numerické řešení variačních úlohcs10VolitelnýzkP - 394067ano
DA64Regresní modelycs10VolitelnýzkP - 394067ano
DW62Informační systémy v technologii stavebcs8VolitelnýzkP - 394069ano
DH82Provozní a funkční analýza konstrukce budovcs8VolitelnýzkP - 394069ano
DL61Teorie betonových a zděných konstrukcícs8VolitelnýzkP - 394069ano
DT62Teorie energie a prostředí budovcs8VolitelnýzkP - 394069ano
DO61Teorie kovových a dřevěných konstrukcícs8VolitelnýzkP - 394069ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DY01Cizí jazyk pro doktorské studiumcs8Povinnýzkano
DH03Doktorský seminář III (PST)cs8PovinnýC1 - 78ano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DH04Doktorský seminář IV (PST)cs8PovinnýC1 - 78ano
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DH05Doktorský seminář V (PST)cs14PovinnýC1 - 78ano
4. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DH06Doktorský seminář VI (PST)cs14PovinnýC1 - 78ano
4. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DH07Doktorský seminář VII (PST)cs20PovinnýC1 - 78ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. Předměty
4066 0 DA58, DA61, DA62
4067 0 DA65, DA67, DA59, DA63, DA66, DA64
4068 0 DJ61, DT61, DW61, DH81
4069 0 DW62, DH82, DL61, DT62, DO61
4262 0 DB61