Detail oboru

Company Management and Economics

FPZkratka: DSP-ŘEP-KSEAk. rok: 2017/2018

Program: Economics and Management

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: Akreditace do: 1.11.2019

Profil

Doktorské vzdělání poskytne absolventům magisterského vysokoškolského studia v oblasti řízení a ekonomiky podniku vyšší stupeň vzdělání, prohlubující teoretické znalosti.
Cílem doktorského studia je naučit absolventy metodám vědecké práce.

Klíčové výsledky učení

Absolvent doktorského studia je schopen samostatné vědecké, výzkumné a řídicí práce.
Je připraven řešit náročné koncepční, výzkumné a vývojové problémy v oblasti řízení a ekonomika podniku. V praxi je schopen samostatně vést výzkum, vývoj a výrobu .
Nachází uplatnění jako tvůrčí pracovník na špičkových vědeckovýzkumných pracovištích, jako vedoucí výzkumných a vývojových týmů a též ve vědecké a pedagogické práci na vysokých školách. Absolventi tohoto programu se mohou také uplatnit při obsazování vyšších funkčních pozic v některých větších institucích a firmách, kde je vyžadována schopnost samostatně tvořivě pracovat, analyzovat složité problémy a navrhovat a realizovat nová, originální řešení.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent studia najde uplatnění jako akademický pracovník ekonomicky zaměřených fakult, jako výzkumný pracovník ve výzkumných organizacích zaměřených na ekonomický a podnikatelský výzkum. V souladu s přijatým programem a oborem bude absolvent schopen zaměřit se na ekonomiku podniku ve všech jejich souvislostech, vrcholový management podniku, výkonný management, marketing, logistika.

Vstupní požadavky

Nutnou podmínkou přijetí ke studiu je:
" dosažení vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu,
" předložení vědecké eseje na předpokládané téma disertační práce,
" souhlas předpokládaného školitele,
" úspěšné složení přijímací zkoušky,
" znalost anglického nebo německého jazyka minimálně na úrovni B1.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. dLeadership: Nový přístup k vedení v digitální éře.

  Digital leaders are willing to explore how information technology can be used to help an organization become more responsive to customer needs and changing business requirements.

  Školitel: Konečná Zdeňka, doc. Ing., Ph.D.

 2. Makroekonomické a institucionální determinanty interkonexe trhů rizikového a rozvojového kapitálu v zemích Visegrádu

  Výzkum je zaměřen na zkoumání interkonexí mezi vyspělými trhy rizikového a rozvojového kapitálu a rozvíjejícími se trhy v podmínkách zemí Visegrádu. Identifikace vztahů je klíčová při formulování hospodářské politiky a institucionálního rámce.

  Školitel: Zinecker Marek, doc. Ing., Ph.D.

 3. Marketingové řízení podniků vycházející z koncepce udržitelnosti

  Udržitelný rozvoj je oblast, jenž v současnosti více a více ovlivňuje chování podniků na cílových trzích. Práce by měla zmapovat nejnovější teoretické poznatky ve využívání této koncepce v marketingovém řízení obchodního podnikání s cílem rozpracovat možné přístupy do oblasti tzv. zeleného marketingu.

  Školitel: Šimberová Iveta, doc. PhDr., Ph.D.

 4. Nástroje a metody cenové tvorby přirozených monopolů

  Téma je zaměřeno na kritickou analýzu nástrojů a cenových strategií zejména monopolních, resp. oligopolních firem působících v odvětvích, ve kterých jsou přirozené či vysoké bariéry vstupu.

  Školitel: Škapa Stanislav, doc. Ing. et Ing., Ph.D.

 5. Ohodnocování inovativních společností

  Přístupy ke stanovení hodnoty podniku vycházející z očekávaného budoucího cash flow jsou velice citlivé na odhad parametrů růstu podniku. Cílem práce bude prozkoumat stávající přístupy a navrhnout modifikace, které budou rozvíjet postupy odhadů budoucího vývoje inovativních podniků

  Školitel: Režňáková Mária, prof. Ing., CSc.

 6. Politická stabilita jako významný faktor při rozsáhlých investicích

  Politická stabilita je proměnná, kterou je velmi obtížné kvantifikovat a měřit. Ale široké spektrum aspektů politické stability je velmi důležitých z hlediska investora. Metody umělé inteligence budou použity na kvantifikaci důležitých dopadů politické stability na investice velkého měřítka

  Školitel: Dohnal Mirko, prof. Ing., DrSc.

 7. Strategický rozvoj značky

  Koncepty rozvoje značky byly vytvářeny pro podmínky tradičně vnímaného konkurenčního prostředí. Současné trendy vyžadují nové přístupy respektující rostoucí vliv on-line podnikatelských aktivit podniku.

  Školitel: Zich Robert, doc. Ing., Ph.D.

 8. Udržitelné inovace obchodních modelů

  Mnoho autorů vymezuje inovace obchodních modelů z pohledu udržitelnosti, nicméně klíčovým aspektem v pohledu všech autorů je chápání tyto entity šířejí a to s přesahem mimo podnik, jeho zákazníků, vlastníků a zahrnující vytváření hodnoty pro klíčové stakeholdery. Cílem práce je návrh metodiky pro udržitelné inovace obchodního modelu podniku na vybraných trzích.

  Školitel: Šimberová Iveta, doc. PhDr., Ph.D.

 9. Uplatnění nástrojů strategického marketingového řízení při vytváření udržitelné výhody společností

  Nástroje marketingového strategického řízení tvoří nezbytnou součást firemního managementu - a jejich dokonalé zvládnutí je také jedním z předpokladů pro dosahování udržitelné výhody společností. Cílem studia této problematiky bude analýza dostupných nástrojů strategického marketingu a navržení postupů, vedoucích k jejich účinnému využití při řízení společností.

  Školitel: Chalupský Vladimír, doc. Ing., CSc., MBA

 10. Využití umělé inteligence jako podpory pro rozhodování.

  Využití umělé inteligence a její aplikace jako podpory pro rozhodování při řízení podniku zvyšující kvalitu a rychlost rozhodování.

  Školitel: Dostál Petr, prof. Ing., CSc.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
mvpDEMethodology of Scientific Worken0zimníPovinnýdrzkano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
merDEModern methods in economic decision-makingen0letníPovinnýdrzkano
1. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
tevDETheory of Economic Sciencesen0celoročníPovinnýdrzkano
tevDETheory of Economic Sciencesen0celoročníPovinnýdrzkano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
RtmDETheory of Managementen0celoročníPovinnýdrzkano
RtmDETheory of Managementen0celoročníPovinnýdrzkano
RplsDEProduction and Logistic Systemsen0celoročníPovinně volitelnýdrzkPV1ano
RplsDEProduction and Logistic Systemsen0celoročníPovinně volitelnýdrzkPV2ano
RtmarDETheory of Marketingen0celoročníPovinně volitelnýdrzkPV2ano
RtmarDETheory of Marketingen0celoročníPovinně volitelnýdrzkPV1ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
PV1 1 RplsDE, RtmarDE
PV2 1 RplsDE, RtmarDE