Detail oboru

Řízení a ekonomika podniku

FPZkratka: DSP-ŘEP-KSAk. rok: 2017/2018

Program: Ekonomika a management

Délka studia: 4 roky

Akreditace od: Akreditace do: 1.11.2019

Profil

Doktorské vzdělání poskytne absolventům magisterského vysokoškolského studia v oblasti řízení a ekonomiky podniku vyšší stupeň vzdělání, prohlubující teoretické znalosti.
Cílem doktorského studia je naučit absolventy metodám vědecké práce.

Klíčové výsledky učení

Absolvent doktorského studia je schopen samostatné vědecké, výzkumné a řídicí práce.
Je připraven řešit náročné koncepční, výzkumné a vývojové problémy v oblasti řízení a ekonomika podniku. V praxi je schopen samostatně vést výzkum, vývoj a výrobu .
Nachází uplatnění jako tvůrčí pracovník na špičkových vědeckovýzkumných pracovištích, jako vedoucí výzkumných a vývojových týmů a též ve vědecké a pedagogické práci na vysokých školách. Absolventi tohoto programu se mohou také uplatnit při obsazování vyšších funkčních pozic v některých větších institucích a firmách, kde je vyžadována schopnost samostatně tvořivě pracovat, analyzovat složité problémy a navrhovat a realizovat nová, originální řešení.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent studia najde uplatnění jako akademický pracovník ekonomicky zaměřených fakult, jako výzkumný pracovník ve výzkumných organizacích zaměřených na ekonomický a podnikatelský výzkum. V souladu s přijatým programem a oborem bude absolvent schopen zaměřit se na ekonomiku podniku ve všech jejich souvislostech, vrcholový management podniku, výkonný management, marketing, logistika.

Vstupní požadavky

Nutnou podmínkou přijetí ke studiu je:
" dosažení vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu,
" předložení vědecké eseje na předpokládané téma disertační práce,
" souhlas předpokládaného školitele,
" úspěšné složení přijímací zkoušky,
" znalost anglického nebo německého jazyka minimálně na úrovni B1.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Filosofie Průmyslu 4.0 v logistických procesech založenou na automatizaci, robotizaci a inteligentním podniku

  Optimalizace logistických sítí je součástí konkurenčního boje a stává se výhodou v rámci zdravého podnikatelského soutěžení aplikací automatizace, robotizace a tím i inteligentního podniku. Dlouhodobé zkušenosti v oblasti logistiky z celého světa ukazují, že kvalitní přepravní síť a sofistikované nastavení logistických procesů pomáhají k úspoře a zvyšují efektivitu průmyslu. Logistika je dnes jedním z pilířů ekonomiky jako samostatného odvětví, bez kterého by výrobní proces nemohl existovat.

  Školitel: Jurová Marie, prof. Ing., CSc.

 2. Měření vlivu procesního řízení produkčních systémů na výkon v průmyslových podnicích.

  Změna řízení podniků na procesně řízené organizace a jejich vliv při budování vzrůstající úrovně konkurenční pozice. Konkurenční prostředí vyžaduje nutnost změny v blízké budoucnosti. U malých a středních podniků se zaměřit na měření výkonu v produkčních systémech při uplatnění procesního řízení. Rozdělit zaměření produkčních systémů na různé typy a tím sestavit vazbu k činnostem procesů a jejich tvorby výkonů v hodnotovém řetězci.

  Školitel: Jurová Marie, prof. Ing., CSc.

 3. Modely mimořádně komplexních investičních rozhodnutí

  Studie jakékoliv velké investiční akce je založená na heterogenní množině dat a znalostních prvků. Navíc existuje výrazný nedostatek důležitých podkladů. To je důvod, proč výsledný rozhodovací proces je založen na vágních, nekonzistentních a řídkých strukturách informačních prvků. Integrace takových struktur do přijatelné formy rozhodovacích stromů je cíl práce.

  Školitel: Dohnal Mirko, prof. Ing., DrSc.

 4. Obchodní a marketingové strategie podniků v podmínkách globalizace

  Práce by měla být zaměřená na zmapování nejnovějších poznatků v oblasti obchodních a marketingových strategií, jenž respektují odlišnosti trhů z pohledu rámcových, specifických podmínek, používaných metod, nástrojů a možnosti jejích uplatnění v globalizovaném prostředí.

  Školitel: Šimberová Iveta, doc. PhDr., Ph.D.

 5. Oborová a procesní řešení v ERP systémech

  Téma je zaměřeno na analýzu požadavků pro tvorbu a realizaci oborových a procesních řešení v rámci ERP systémů a jejich praktickou aplikaci v průmyslových podnicích.

  Školitel: Sodomka Petr, doc. Ing., Ph.D., MBA

 6. Podnikové informační systémy a efektivní řízení jejich životního cyklu

  Téma je zaměřeno na analýzu podmínek efektivního řízení jednotlivých fází životního cyklu podnikového informačního systému.

  Školitel: Sodomka Petr, doc. Ing., Ph.D., MBA

 7. Podnikové informační systémy a jejich praktická aplikace pro řízení logistických procesů a dodavatelského řetězce

  Téma je zaměřeno na analýzu požadavků pro řízení logistických procesů a dodavatelského řetězce a jejich praktickou aplikaci v rámci podnikových informačních systémů.

  Školitel: Sodomka Petr, doc. Ing., Ph.D., MBA

 8. Řízení socio-ekonomického systému pro Industry 4.0.

  Změny, které vyžaduje implementace Industry 4.0. by měly být popsany, strukturovány a navržen model.

  Školitel: Putnová Anna, doc. RNDr., Ph.D., MBA

 9. Řízení výkonnosti inovativních podniků

  Inovace jsou považovány za rozhodující faktor zvyšování výkonnosti podniků. Práce bude zaměřena na identifikaci faktorů podporujících inovace a výkonnosti podniků a jejich řízení.

  Školitel: Režňáková Mária, prof. Ing., CSc.

 10. Soudobý vývoj finančních derivátů a možnosti jejich využití při financování obchodních korporací

  Předmětem dizertační práce je analýza soudobého vývoje finančních derivátů a způsobů jejich využívání v podnikové sféře a navržení způsobů jejich možného praktického použití při financování obchodních korporací.

  Školitel: Rejnuš Oldřich, prof. Ing., CSc.

 11. Stanovení klíčových faktorů úspěšnosti CI a jejich vyhodnocování aplikací Tovek Tools

  Cílem disertační práce bude stanovení klíčových faktorů Competitive Intelligence jako moderního nástroje strategického rozhodování podniku. Výzkum bude prováděn především v českých podnicích. Získané výsledky budou podrobeny kritické analýze s možností aplikace v dalších podnicích v ČR.

  Školitel: Bartes František, doc. Ing., CSc.

 12. Strategický rozvoj konkurenceschopnosti na základě tvorby hodnoty pro zákazníka v prostředí označovaném „Industry 4.0“

  Přestože je tvorba hodnoty pro zákazníka přirozenou součástí rozvoje konkurenční výhody, pojetí současného prostředí označované jako „Industry 4.0“ nabízí nové pohledy na možné přístupy firem jak na teoretické, tak na praktické úrovni. Samotné pojetí hodnotového řetězce a hodnotového systému je tak třeba podrobit zkoumání zohledňující novou úlohu zákazníka i postavení firmy.

  Školitel: Zich Robert, doc. Ing., Ph.D.

 13. Tvorba metodiky transférových cen pro vybranou kategorii podnikatelských subjektů

  Cílem disertační práce je navrhnout vhodnou metodiku stanovení transférové ceny pro vybranou kategorii podnikatelských subjektů.

  Školitel: Brychta Karel, doc. Ing. Mgr., Ph.D.

 14. Tvorba modelu pro měření výkonnosti v kreativních průmyslech

  Kreativní průmysl je oblast patřící mezi priority Národního výzkumu, spojením uměleckých oborů a moderních technologií vznikají nová kreativní odvětví. Cílem práce bude na základě stávajících přístupů navrhnout model pro měření výkonnosti v kreativních průmyslech, který může na základě synergie možných přístupů dosáhnout nových vlastností pro lepší měření výkonnosti v těchto odvětvích.

  Školitel: Kocmanová Alena, prof. Ing., Ph.D.

 15. Uplatnění koncepce „řízení zákaznických zkušeností“ ve strategickém marketingu.

  Koncepce řízení zákaznických zkušeností (CX) patří k nejnovějším marketingovým přístupům. Vychází z poznatků o nákupním chování zákazníků. Cílem studia této problematiky je kritická analýza současných postupů v oblasti využití CX a návrh postupů, které by přispěly k rozvoji strategického marketingu firem.

  Školitel: Chalupský Vladimír, doc. Ing., CSc., MBA

 16. Uplatnění koncepce "tržní orientace" ve strategickém řízení firem

  Tržní orientace je koncepcí, která v posledních letech nabývá na popularitě. Záměrem je provést kritickou analýzu teoretických přístupů a praktických zkušeností k tržní orientaci a navrhnout nové postupy k uplatnění tohoto přístupu ve strategickém řízení firem.

  Školitel: Chalupský Vladimír, doc. Ing., CSc., MBA

 17. Vliv externích a interních faktorů na rozvoj IPO trhů v podmínkách zemí střední a východní Evropy

  Výzkum se zabývá studiem vztahu mezi globálními a lokálními makroekonomickými podmínkami stejně jako faktory kapitálového trhu a intermími faktory na straně jedné a prvotními veřejnými nabídkami akcií v podmínkách rozvíjejících se trhů střední a východní Evropy na straně druhé.

  Školitel: Meluzín Tomáš, doc. Ing., Ph.D.

 18. Vliv veřejných investic na výkonnost podniků

  Cílem práce je prozkoumání možných vlivů veřejných investic na výkonnost podniků vybraného odvětví v ČR. Východiskem je úvaha, že veřejné investice deformují tržní prostředí, a tedy následně ovlivňují i podniky. Budou využita veřejně přístupná sekundární data, předpokládá se i využití primárních dat ze šetření v podnicích vybraného odvětví.

  Školitel: Lajtkepová Eva, doc. Ing., Ph.D.

 19. Využití zpravodajské analýzy ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku

  Správné využití zpravodajské analýzy zvyšuje přidanou hodnotu zpracovávané informace. Tato skutečnost vytváří kvalitnější podklady pro tvorbu podnikové strategie

  Školitel: Bartes František, doc. Ing., CSc.

 20. Zpravodajsky řízená strategie firmy

  Cílem je návrh modelu zpravodajsky řízené strategie podniku, který by zabezpečoval vyšší úroveň konkurenceschopnosti podniku.

  Školitel: Bartes František, doc. Ing., CSc.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
mvpDMetodologie vědecké prácecs0zimníPovinnýdrzkano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
merDModerní metody v ekonomickém rozhodovánícs0letníPovinnýdrzkano
1. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
tevDTeorie ekonomických vědcs0celoročníPovinnýdrzkano
tevDTeorie ekonomických vědcs0celoročníPovinnýdrzkano
2. ročník, celoroční semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
RtmDTeorie managementucs0celoročníPovinnýdrzkano
RtmDTeorie managementucs0celoročníPovinnýdrzkano
RfmDFinanční managementcs0celoročníPovinně volitelnýdrzkPV1ano
RfmDFinanční managementcs0celoročníPovinně volitelnýdrzkPV2ano
RiktDInformační a komunikační technologiecs0celoročníPovinně volitelnýdrzkPV2ano
RiktDInformační a komunikační technologiecs0celoročníPovinně volitelnýdrzkPV1ano
RplsDProdukční a logistické systémycs0celoročníPovinně volitelnýdrzkPV1ano
RplsDProdukční a logistické systémycs0celoročníPovinně volitelnýdrzkPV2ano
RftDTeorie finančních trhůcs0celoročníPovinně volitelnýdrzkPV2ano
RftDTeorie finančních trhůcs0celoročníPovinně volitelnýdrzkPV1ano
RtmarDTeorie marketingucs0celoročníPovinně volitelnýdrzkPV2ano
RtmarDTeorie marketingucs0celoročníPovinně volitelnýdrzkPV1ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
PV1 1 RfmD, RiktD, RplsD, RftD, RtmarD
PV2 1 RfmD, RiktD, RplsD, RftD, RtmarD