detail oboru

Řízení a ekonomika podniku - dob.

FPZkratka: DSP-ŘEP-DAk. rok: 2017/2018Zaměření: -

Program: Ekonomika a management

Délka studia: 3 roky

Akreditace od: Akreditace do: 31.12.2015

Profil oboru

Doktorské vzdělání poskytne absolventům magisterského vysokoškolského studia v oblasti řízení a ekonomiky podniku vyšší stupeň vzdělání, prohlubující teoretické znalosti.
Cílem doktorského studia je naučit absolventy metodám vědecké práce.

Klíčové výsledky učení

Absolvent doktorského studia je schopen samostatné vědecké, výzkumné a řídicí práce.
Je připraven řešit náročné koncepční, výzkumné a vývojové problémy v oblasti řízení a ekonomika podniku. V praxi je schopen samostatně vést výzkum, vývoj a výrobu .
Nachází uplatnění jako tvůrčí pracovník na špičkových vědeckovýzkumných pracovištích, jako vedoucí výzkumných a vývojových týmů a též ve vědecké a pedagogické práci na vysokých školách. Absolventi tohoto programu se mohou také uplatnit při obsazování vyšších funkčních pozic v některých větších institucích a firmách, kde je vyžadována schopnost samostatně tvořivě pracovat, analyzovat složité problémy a navrhovat a realizovat nová, originální řešení.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent studia najde uplatnění jako akademický pracovník ekonomicky zaměřených fakult, jako výzkumný pracovník ve výzkumných organizacích zaměřených na ekonomický a podnikatelský výzkum. V souladu s přijatým programem a oborem bude absolvent schopen zaměřit se na ekonomiku podniku ve všech jejich souvislostech, vrcholový management podniku, výkonný management, marketing, logistika.

Vstupní požadavky

Nutnou podmínkou přijetí ke studiu je:
" dosažení vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu,
" předložení vědecké eseje na předpokládané téma disertační práce,
" souhlas předpokládaného školitele,
" úspěšné složení přijímací zkoušky,
" znalost anglického nebo německého jazyka minimálně na úrovni B1.

Garant programu


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
mvpDMetodologie vědecké prácecs0zimníPovinnýdrzkano
1. ročník, letní semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
merDModerní metody v ekonomickém rozhodovánícs0letníPovinnýdrzkano
1. ročník, celoroční semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
tevDTeorie ekonomických vědcs0celoročníPovinnýdrzkano
tevDTeorie ekonomických vědcs0celoročníPovinnýdrzkano
2. ročník, celoroční semestr
KódNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
RtmDTeorie managementucs0celoročníPovinnýdrzkano
RtmDTeorie managementucs0celoročníPovinnýdrzkano
RplsDProdukční a logistické systémycs0celoročníPovinně volitelnýdrzk1ano
RplsDProdukční a logistické systémycs0celoročníPovinně volitelnýdrzk1ano
RtmarDTeorie marketingucs0celoročníPovinně volitelnýdrzk1ano
RtmarDTeorie marketingucs0celoročníPovinně volitelnýdrzk1ano