Detail oboru

Urbanismus

FAZkratka: URBANAk. rok: 2017/2018

Program: Architektura a urbanismus

Délka studia: 4 roky

Profil

Schopnost doktoranda samostatně vědecky pracovat na zvoleném problému,
zvládnutí metodiky vědecké práce, zejména analýzu problému a syntézu získaných poznatků a jejich tvůrčí aplikaci do navrhovaného řešení.

Klíčové výsledky učení

Absolvent je připraven k samostatné badatelské a vědecké práci v oblasti teorie architektury a urbanismu, je schopen samostatně a na vědecké úrovni řešit praktické problémy v oboru architektury a urbanismu, publikuje výsledky své praktické i teoretické činnosti, a to i v některém ze světových jazyků, je schopen pedagogického působení na vysoké škole.

Profesní profil absolventů s příklady

Vědecko-výzkumná pracoviště zaměřená na problematiku architektury a urbanismu.
Vysoké školy, na nichž se vyučuje obor architektura a urbanismus.
Orgány státní správy (odbory výstavby všech stupňů, odbory územního plánu apod.), specializovaných organizací a úřadů (např.památkové péče) apod.

Vstupní požadavky

Řádné ukončení magisterského studia v oboru architektura a příbuzných oborů na
vysokých školách v ČR a na školách architektury v zahraničí.
Úspěšné absolvování přijímacího řízení, ve kterém uchazeč prokazuje zájem i odborné předpoklady pro vědeckou práci.

Garant

Vypsaná témata doktorského studijního programu

 1. Obnova a transformace postindustriálních měst ve střední Evropě

  Hlavním motivem je systémový přístup k aktuálním problémům rozvoje města v postindustriální fázi vývoje. Cílem je porovnání přístupů a řešení problematiky transformace území po průmyslu a průmyslových ale současně také významných univerzitních středoevropských městech. Téma je zaměřeno na sledování nových trendů v urbánních strategiích.

  Školitel: Havliš Karel, doc. Ing. arch.

 2. Proměny pěších zón v Evropě

  Prostorová a funkční struktura pěších zón se v minulosti proměňovala. Cílem je nalézt a stanovit předpoklady pro fungující formu pěších zón, která by vyhovovala potřebám současného města a zároveň by předjímala budoucí požadavky na dopravu ve městě.

  Školitel: Dokoupilová Pazderková Kateřina, Ing. arch., Ph.D.

 3. Revitalizace církevních staveb a areálů pro sekularizovanou společnost

  Hledání nových aktuálních konceptů pro obnovu a revitalizaci církevních objektů a areálů v novém společenském a urbánním kontextu. Téma je zaměřeno na zhodnocení potenciálu stávajících nevyužívaných nebo málo využívaných církevních staveb a areálů novými funkcemi při zachování jejich kulturní, architektonické urbánní hodnoty.

  Školitel: Havliš Karel, doc. Ing. arch.

 4. Stavby v krajině pro agroturistiku

  Výstupem disertační práce je stanovení urbanistických a architektonických zásad navrhování staveb v krajině pro agroturistiku s ohledem na požadavky udržitelného rozvoje venkova. Zásady návrhu budou experimentálně ověřeny v ateliérové výuce.

  Školitel: Urbášková Hana, prof. Ing. arch., Ph.D.

 5. Strategie developmentu pro konverzi industriálního architektonického dědictví v ČR

  Téma by mělo řešit situaci chybějícího dialogu mezi architektonickou praxí, investičním segmentem a městskou samosprávou a to vytvořením strategie rozvoje pomocí konverzí industriálního dědictví.

  Školitel: Urbášková Hana, prof. Ing. arch., Ph.D.

 6. Typologie soudobého města a vesnice

  Pluralismus postmoderního období, globalizace a cíle udržitelného rozvoje kladou na uspořádání našich měst, venkovského osídlení a krajiny nové požadavky. Vyhoví naše sídla a jejich základní tradiční skladebné prvky i potřebám blízké budoucnosti? Bude to kompaktní nebo zahradní město?

  Školitel: Kopáčik Gabriel, doc. Ing. arch., Dr.

 7. Venkovské sídlo, krajina a generační paměť na moravsko-rakouské hranici

  Disertační práce bude zaměřena na kritické zhodnocení bohatého odkazu kulturního dědictví venkovských sídel a krajiny na moravsko-rakouské hranici, jejichž krajinné a generační proměny se vepsaly do kulturní krajiny jihomoravsko-dolnorakouského pohraničí.

  Školitel: Ponešová Barbora, Ing. arch., Ph.D.


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
D01Základy vědecké práce Ics0zimníPovinnýzkano
DA2Ochrana a obnova památekcs0zimníPovinně volitelnýdrzk1Rocnik_ZSano
DU6Problémy městských centercs0zimníPovinně volitelnýzk1Rocnik_ZSano
DU3Tvorba a ochrana krajinycs0zimníPovinně volitelnýdrzk1Rocnik_ZSano
DU7Udržitelný rozvoj městcs0zimníPovinně volitelnýdrzk1Rocnik_ZSano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
D03Teorie architekturycs0letníPovinnýdrzkano
D02Teorie a vývoj urbanismucs0letníPovinnýdrzkano
D011Základy vědecké práce IIcs0letníPovinnýdrzkano
DA3Architektonický prostorcs0letníPovinně volitelnýdrzk1rocnik_LSano
DA6Digitální zobrazovánícs0letníPovinně volitelnýdrzk1rocnik_LSano
DU8Geografické informační systémycs0letníPovinně volitelnýdrzk1rocnik_LSano
DA1Jazyk architekturycs0letníPovinně volitelnýdrzk1rocnik_LSano
DA10Pokročilé metody digitálního modelovánícs0letníPovinně volitelnýdrzk1rocnik_LSano
DU1Rozvoj měst a regionůcs0letníPovinně volitelnýdrzk1rocnik_LSano
DU2Strategie rozvoje územního plánovánícs0letníPovinně volitelnýdrzk1rocnik_LSano
DA4Technika a konstrukce v architektuřecs0letníPovinně volitelnýdrzk1rocnik_LSano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
D04Odborná a akademická angličtinacs0zimníPovinnýdrzkano
DU8Geografické informační systémycs0zimníPovinně volitelnýdrzkano
DA11Krajinářská architekturacs0zimníPovinně volitelnýdrzkano
DA2Ochrana a obnova památekcs0zimníPovinně volitelnýdrzkano
DU6Problémy městských centercs0zimníPovinně volitelnýzkano
DU3Tvorba a ochrana krajinycs0zimníPovinně volitelnýdrzkano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
DU2Strategie rozvoje územního plánovánícs0letníPovinně volitelnýdrzkano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Sem.Pov.Uk.Sk.Ot.
D05Státní doktorská zkouškacs0zimníPovinnýSZZano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Min. předmětů Předměty
1rocnik_LS 3