Detail předmětu

Akustika prostoru koncertních a sakrálních staveb

FA-APSPovinně volitelnýMagisterský navazující (druhý cyklus)Ak. rok: 2010/2011Letní semestr1. ročník4  kredity

Volitelný předmět "Akustika prostoru koncertních a sakrálních staveb" syntetizuje znalosti rozsáhlý materiál řady technických oborů. V přednáškách a v seminářích seznamuje studenta s užívanými technologiemi stavění sakrálních staveb ve vztahu k jejich architektuře a hmotovému pojednání v návaznosti na práci architekta.
Cílem je získat znalosti technického řešení tvarového pojednání interiérového prostoru , které budoucí architekt musí znát pro svou úspěšnou spolupráci se specialisty (akustik). Součástí je přednášková činnost externistů - odborníků z praxe z oblastí navrhování sakrálních a koncertních staveb .

Výsledky učení předmětu

Současné konstrukční řešení prvků a používané technologie, navazuje na znalosti z předmětu Stavitelství a Stavební fyzika, spolupracuje s ateliérem

Prerekvizity

Znalosti z oborech stavební fyzika,stavitelství, stavební konstrukce získané v BSP

Doporučená nebo povinná literatura

Průběžný monitoring domácího a zahraničního odborného periodického tisku, internetu, odborných publikací, DVD aj. s tématikou soudobé architektury a stavění. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet, formu stanovuje Studijní a zkušební řád VUT a Směrnice děkana FA VUT.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Přednášky, semináře: Zásady navrhování tvaru a materiálového pojednání vnitřních ploch sakrálních a koncertních staveb.Komentáři k navštíveným objektům upřesnění, případné analyzování možných nedostatků a jejich případné odstranění.
Individuální práce se studenty a rozvoj poznatků a informací bude prováděna seminární formou.

Cíl

Volitelný předmět "Akustika prostoru koncertních a sakrálních staveb" syntetizuje znalosti rozsáhlý materiál řady technických oborů. V přednáškách a v seminářích seznamuje studenta s užívanými technologiemi stavění sakrálních staveb ve vztahu k jejich architektuře a hmotovému pojednání v návaznosti na práci architekta.
Cílem je získat znalosti technického řešení tvarového pojednání interiérového prostoru , které budoucí architekt musí znát pro svou úspěšnou spolupráci se specialisty (akustik). Součástí je přednášková činnost externistů - odborníků z praxe z oblastí navrhování sakrálních a koncertních staveb sstaveb.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka probíhá v semestrovém cyklu ve formě přednášek a seminářů. Rozhodující je aktivní podíl studentů v přípravě souvisejících podkladů pro témata diskusí ke tvarovému řešení sakrálních a koncertních prostorů.Obhajoba seminární práce.
Formu nahrazování stanovuje Studijní a zkušební řád VUT a Směrnice děkana FA VUT.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor