Detail předmětu

Architektura 17. století

FA-A17-TAk. rok: 2020/2021

Cyklus přednášek, týkající se evropské architektury 17. století seznámí posluchače s raně a vrcholně barokní a klasicistní architekturou v Itálii, Španělsku, Francii, Anglii, Německu, Rakousku a v českých zemích. Kromě širšího kulturně historického kontextu získají posluchači základní informace o nejvýznamnějších architektech, architektonické praxi, nejvýznamnějších stavbách a teoretických spisech. Součástí přednášky jsou také tři exkurze (barokní zámky a urbanismus).
Ve studijních programech „Architektura a urbanismus“ je předmět zařazen do skupiny Teoretické předměty.

Výsledky učení předmětu

– Student se seznámí s kulturně-historickým kontextem 17. století.
– Student získá povědomí o počátcích italské barokní architektury a jejím šíření do celé Evropy.
– Student bude schopen stylově zařadit většinu barokních staveb a analyzovat širší kontext barokní architektury.
– Student získá informace o nejvýznamnějších architektech a stavbách evropského baroka.
– Student se naučí orientovat v nejdůležitějších architektonických traktátech a dokáže popsat jejich vliv na pozdější architekturu.

Doporučená nebo povinná literatura

TOMAN, Rolf. Baroko. Architektura, plastika, malířství. Praha: Slovart, 2007. ISBN 978-80-7209-771-5 (CS)
PREISS, Pavel. Panoráma manýrismu. Kapitoly o umění a kultuře 16. století. Praha: Odeon, 1974. (CS)
PREISS, Pavel. Italští umělci v Praze. Praha: Panorama, 1986. (CS)
VLČEK, Pavel. Dějiny architektury renesance a baroka. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2006. ISBN 80-01-03407-0. (CS)
MACEK, Petr, BIEGL, Richard, BACHTÍK, Jakub (eds). Barokní architektura v Čechách. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-2736-6 (CS)
KROUPA, Jiří. V zrcadle stínů. Morava v době baroka 1670-1790. Brno: Moravská galerie 2002. ISBN 80-7027-121-3. (CS)
PREISS, Pavel. Italští umělci v Praze. Praha: Panorama, 1986. (CS)
KRSEK, Ivo, KUDĚLKA, Zdeněk, STEHLÍK, Miloš, VÁLKA, Josef. Umění baroka na Moravě a ve Slezsku. Praha: Academia, 1996. ISBN 80-200-0540-4. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Cyklus architektura 17. století – baroko bude koncipován jako přednáška doprovázená prezentacemi v power pointu. Spolu s přednáškou bude součástí výuky diskuze nad texty a jednotlivými díly, která by měla studenty aktivně zapojit do problematiky představovaného tématu. Součástí výuky by měly být tři exkurze kombinované s referáty studentů a praktickým využitím získaných informací – rozbor architektury, terminologie, datace jednotlivých staveb

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení bude vycházet z účasti na přednáškách, zapojení do diskuzí během přednášek a zejména z prezentování referátů během exkurzí, kde bude sledována aktivní účast při uměleckohistorické interpretaci historických architektur.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Cyklus přednášek, týkající se evropské architektury 17. století seznámí posluchače s raně a vrcholně barokní a klasicistní architekturou v Itálii, Španělsku, Francii, Anglii, Německu, Rakousku a v českých zemích. Kromě širšího kulturně historického kontextu získají posluchači základní informace o nejvýznamnějších architektech, architektonické praxi, nejvýznamnějších stavbách a teoretických spisech. Součástí přednášky jsou také tři exkurze (barokní zámky a urbanismus).
Ve studijních programech „Architektura a urbanismus“ je předmět zařazen do skupiny Teoretické předměty.

Osnova výuky:
1. Úvod do kulturních dějin evropské barokní civilizace.
2. Římská architektura seicenta (pokračovatelé Michelangela – Vignola, della Porta, Fontana).
3. Římská architektura vrcholného baroka a Accademia di San Luca (Bernini, Borromini, Cortona).
4. Italská architektura seicenta (Savojsko, Benátsko, Lucca, Neapol a Sicilie).
5. Barokní architektura ve Španělsku, Belgii, Portugalsku a jižní Americe (Carbonel, Churriguera).
6. Klasicistní architektura a urbanismus ve Francii (de Brosse, Mansart, Le Vau, Mansart).
7. Klasicistní architektura v Anglii (Jones, Wren, Vanbrugh, Hawksmoor).
8. Barokní architektura v habsburské monarchii (Pomis, Tencalla, Fischer von Erlach, Hildebrandt).
9. Raně barokní architektura v Čechách (italští stavební mistři Filippi, Carrati, Lurago, Mathey).
10. Raně barokní architektura na Moravě (Pieroni, Carlone, Tencalla, Erna).
11. Exkurze – raně barokní památky města Brna.
12. Exkurze – zámek Valtice.
13. Exkurze – městská památková rezervace, zámek a Květná zahrada v Kroměříži.

Cíl

Přednášky seznamující posluchače s teoretickými východisky a podobou barokní a klasicistní architektury, které měly zásadní vliv na pozdější vývoj architektury až do začátku 19. století (doznívající formy neostylů 19. století). Posluchači by se po absolvování cyklu přednášek měly orientovat v základních pojmech, termínech, jménech a nejvýznamnějších stavbách evropského baroka a klasicismu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Student se bude pravidelně zúčastňovat většiny přednášek a měl by se aktivně zapojovat do diskuzí, povinná je jeho účast na exkurzích, kde bude interpretovat vypracovaný referát na předem dané téma. Zameškanou účast na přednáškách a zejména exkurzích lze omluvit pouze ze závažných důvodů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor