Detail předmětu

Architektura 16. století

FA-A16-TAk. rok: 2020/2021

Cyklus přednášek, týkající se evropské architektury 16. století seznámí posluchače s renesanční architekturou v Itálii, Španělsku, Francii, Anglii, Německu, Rakousku a v českých zemích. Kromě širšího kulturně historického kontextu získají posluchači základní informace o nejvýznamnějších architektech, architektonické praxi, nejvýznamnějších stavbách a teoretických spisech. Součástí přednášky jsou také tři exkurze (renesanční zámky a urbanismus).
Ve studijních programech „Architektura a urbanismus“ je předmět zařazen do skupiny Teoretické předměty.

Výsledky učení předmětu

– Student se seznámí s kulturněhistorickým kontextem 16. století.
– Student získá povědomí o počátcích renesanční architektury a jejím šíření do celé Evropy.
– Student bude schopen stylově zařadit většinu renesančních staveb a analyzovat širší kontext renesanční architektury.
– Student získá informace o nejvýznamnějších architektech a stavbách evropské renesance.
– Student se naučí orientovat v nejdůležitějších architektonických traktátech a dokáže popsat jejich vliv na pozdější architekturu.

Doporučená nebo povinná literatura

BURCKHARDT, Jacob. Kultura renesance v Itálii. Praha: Rybka, 2013. ISBN 978-80-87067-08-6. (CS)
BURKE, Peter. Italská renesance. Kultura a společnost v Itálii. Praha: Mladá fronta, 1996. ISBN 80-204-0589-5. (CS)
TOMAN, Rolf (ed.). Umění italské renesance. Praha: Slovart, 1996. ISBN 80-85871-94-7. (CS)
VLČEK, Pavel. Dějiny architektury renesance a baroka. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2006. ISBN 80-01-03407-0. (CS)
ŠAMÁNKOVÁ, Eva. Architektura české renesance. Praha: SNKLHU, 1961. (CS)
PREISS, Pavel. Panoráma manýrismu. Kapitoly o umění a kultuře 16. století. Praha: Odeon, 1974. (CS)
PREISS, Pavel. Italští umělci v Praze. Praha: Panorama, 1986. (CS)
KONEČNÝ, Michal (ed.). Na věčnou paměť, pro slávu a vážnost. Renesanční aristokratická sídla v Čechách a na Moravě ve správě Národního památkového ústavu. Kroměříž : Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži, Masarykova univerzita, 2017. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Cyklus architektura 16. století - renesance bude koncipován jako přednáška doprovázená prezentacemi v power pointu. Spolu s přednáškou bude součástí výuky diskuze nad texty a jednotlivými díly, která by měla studenty aktivně zapojit do problematiky představovaného tématu. Součástí výuky by měly být tři exkurze kombinované s referáty studentů a praktickým využitím získaných informací - rozbor architektury, terminologie, datace jednotlivých staveb

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení bude vycházet z účasti na přednáškách, zapojení do diskuzí během přednášek a zejména z prezentování referátů během exkurzí, kde bude sledována aktivní účast při uměleckohistorické interpretaci historických architektur.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Cyklus přednášek, týkající se evropské architektury 16. století seznámí posluchače s renesanční architekturou v Itálii, Španělsku, Francii, Anglii, Německu, Rakousku a v českých zemích. Kromě širšího kulturně historického kontextu získají posluchači základní informace o nejvýznamnějších architektech, architektonické praxi, nejvýznamnějších stavbách a teoretických spisech. Součástí přednášky jsou také tři exkurze (renesanční zámky a urbanismus).
Ve studijních programech „Architektura a urbanismus“ je předmět zařazen do skupiny Teoretické předměty.

Osnova výuky:
1. Úvod do kulturních dějin evropské renesance
2. Architektura italského quattrocenta
3. Architektura italského cinquecenta a španělské renesance
4. Architektura italského manýrismu
5. Sansovino, Palladio, Serlio a italské renesanční teoretické spisy
6. Renesanční architektura ve Francii
7. Renesanční architektura v Anglii a severním Německu
8. Renesanční architektura v jižním Německu a Rakousku
9. Renesanční architektura a urbanismus v Čechách
10. Renesanční architektura a urbanismus na Moravě
11. Exkurze - renesanční památky města Brna
12. Exkurze - zámek Bučovice
13. Exkurze - městská památková rezervace a zámek Telč

Cíl

Přednášky seznamující posluchače s teoretickými východisky a podobou renesanční architektury, které měly zásadní vliv na pozdější vývoj architektury až do začátku 19. století (doznívající formy „neostylů“ 19. století). Posluchači by se po absolvování cyklu přednášek měly orientovat v základních pojmech, termínech, jménech a nejvýznamnějších stavbách evropské renesance a manýrismu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Student se bude pravidelně zúčastňovat většiny přednášek a měl by se aktivně zapojovat do diskuzí, povinná je jeho účast na exkurzích, kde bude interpretovat vypracovaný referát na předem dané téma. Zameškanou účast na přednáškách a zejména exkurzích lze omluvit pouze ze závažných důvodů.
V případě omluvy lze se souhlasem garanta předmětu nahradit osobní účast v prezenční výuce online účastí ve výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Exkurze

4 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor