Detail předmětu

Marketing

FP-MARAk. rok: 2020/2021

Marketingový přístup k podnikání je nezbytným předpokladem pro zajištění dlouhodobé prosperity firem v tržní ekonomice. Znalost a uplatnění marketingu tak představuje jeden z pilířů úspěšně se rozvíjející firmy. Obsahem předmětu Základy marketingu je objasnění řady důležitých pojmů a postupů z této oblasti, spojených s analýzou postavení firmy na trhu, s analýzou zákazníků, jejich segmentací, s problematikou tvorby a uplatnění prvků marketingového mixu apod.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Tento předmět bude rozvíjet znalosti, potřebné pro pochopení místa a významu marketingu pro řízení firem jako celku, jakož i pro řízení dílčích oblastí (výrobní, technické, oblast V+V apod.). Půjde zde zejména o pochopení důležitosti zákazníka (poznání jeho potřeb a přání, způsobu rozhodování, faktorů, ovlivňujících jeho nákupní chování...) pro zajištění dlouhodobého firemního rozvoje.

Prerekvizity

Předpokládá se znalost základních ekonomických kategorií.

Doporučená nebo povinná literatura

ROGGEVEEN, Anne, et al. The Role of In-Store and Online Retailing Factors. In: Creating Marketing Magic and Innovative Future Marketing Trends. Springer, Cham, 2017. p. 553-557. (EN)
KAŇOVSKÁ, L.; SCHÜLLER D. Základy marketingu. Studijní text pro bakalářské obory. 2. vyd. Brno: CERM, 2015. 131 s. ISBN 978-80-214-5107-0. (CS)
KOTLER, P.; KOTLER, M. 8 strategií růstu: jak ovládnout trh. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2013, 208 s. ISBN 978-80-265-0076-6. (CS)
FORET, M. Marketingový průzkum: poznáváme svoje zákazníky. 2. vyd. Brno: BizBooks, 2012, 116 s. ISBN 978-80-265-0038-4. (CS)
KARLÍČEK, M. a kol. Základy marketingu. 1. vyd. Grada Publishing, 2013. 245 s. ISBN 978-80-247-4208-3. (CS)
JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. 2. vyd. Grada, 2013. 368 s. ISBN 978-80-247-4670-8. (CS)
PORRAL, Cristina Calvo; STANTON, John L. Principles of marketing. ESIC Editorial, 2017 (EN)
PŘIKRYLOVÁ J.; JAHODOVÁ, H. Moderní marketingová komunikace. 1. vyd. Grada, 2013. 320 s. ISBN 978-80-247-3622-8. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Zakončení předmětu
Hodnocení studentů bude probíhat jednak formou průběžného ověřování znalostí (aktivity na cvičení, test v průběhu semestru, řešení případových studií a týmový projekt), jednak formou zkoušky. Výsledné hodnocení studentů bude závislé jak na úrovni systematické, průběžné práce studentů v průběhu celého semestru tak na výsledcích zkoušky.

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem
Hodnocení studentů bude probíhat jednak formou průběžného ověřování znalostí (individuální projekty a řešení případových studií), jednak formou zkoušky. Výsledné hodnocení studentů bude závislé jak na úrovni systematické, průběžné práce studentů v průběhu celého semestru tak na výsledcích zkoušky.

Zakončení předmětu v distanční formě
Hodnocení studentů bude probíhat jednak formou průběžného ověřování znalostí (aktivity na online cvičení, individuální projekt, řešení případových studií a týmový projekt), jednak formou zkoušky. Výsledné hodnocení studentů bude závislé jak na úrovni systematické, průběžné práce studentů v průběhu celého semestru tak na výsledcích zkoušky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Východiska uplatnění marketingu v soudobých podmínkách, předpoklady pro uplatnění marketingu
2. Marketingový mix - pojetí marketingového mixu, klasický vs. rozšířený marketingový mix
3. Výrobek - marketingové pojetí výrobku, řízení výrobkového portfolia
4. Výrobek - značka, značková politika
5. Cena - postavení ceny v marketingovém mixu podniku, faktory, ovlivňující tvorbu cen
6. Cena - principy cenové tvorby na relační a transakční úrovni, analýza cenové citlivosti zákazníků
7. Distribuce - postavení distribuce v marketingovém mixu, volba distribučních cest
8. Komunikace - prvky komunikačního mixu - reklama, podpora prodeje
9. Komunikace - osobní prodej, Public relations, direkt marketing
10. Komunikace - soudobé trendy v komunikaci, využití sociálních sítí v komunikaci
11. Marketingový výzkum - primární a sekundární, volba vhodných metod, postup přípravy a realizace výzkumu
12. Soudobé trendy v marketingu
13. Soudobé trendy v marketingu

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní znalosti z oblasti marketingu a vést je k pochopení nutnosti využití marketingových principů při řízení odborných činností/ útvarů ve firmě.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výuky bude probíhat formou průběžného hodnocení formou testů, řešení případových studií a týmového projektu. Následuje závěrečná zkouška.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-MIn-D bakalářský

    obor BAK-MIn , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning