Detail předmětu

Bakalářský projekt A1

FA-BP1Ak. rok: 2020/2021

Ateliérová tvorba je hlavním a nosným prostředkem výuky architektury. Je založena na metodě "learning by doing" tj. získávání znalostí a dovedností praktickou aplikací. Bakalářský projekt má prokázat jejich nabytí na srovnatelném zadání. V případě BP1 se navíc jedná o zpracování architektonické studie dle zadání s respektováním principů ochrany kulturního dědictví.

Zajišťuje ústav

Ústav památkové péče (UPP)

Výsledky učení předmětu

- student si osvojí schopnost navrhovat architektonické a provozní řešení různých typů staveb v celé škále nároků a požadavků na provoz s odpovídajícím počtem funkčních okruhů - vše v kontextu památkové péče
- student se tak odborně připraví na specifickou činnost projektanta - architekta v oblasti památkové péče a ochrany kulturního dědictví.
- student si dle konkrétního typu zadání rovněž osvojí principy řešení území s odpovídajícími provozními, konstrukčními a urbanistickými vazbami
- student bude znát základní normové požadavky pro navrhování staveb a bude schopen je aplikovat v návrhu
- student si osvojí schopnosti pro vypracování dokumentace architektonické, případně urbanistické studie
- student bude schopen adekvátně volit konstrukční systém, vhodný pro danou navrhovanou stavbu či soubor staveb
- student bude - s ohledem na specifičnost památkové péče a ochrany historického stavebního fondu - schopen pochopit kontext místa a reagovat na něj ve svém návrhu
Obhajobou práce připravené v předmětu student prokáže schopnost navrhovat stavby jakékoli typologické povahy jako zaměstnanec projekční kanceláře.

Prerekvizity

Zadání bakalářské práce je možné obdržet až po absolvování všech ostatních povinných a povinně volitelných předmětů v BSP „Architektura a urbanismus“. Pro úspěšné zvládnutí bakalářského projektu se přepokládají osvojené znalosti v obecné typologii, navrhování obytných staveb, staveb přechodného ubytování, veřejných staveb, staveb výrobních, dále v problematice památkové péče a v oblasti interiérové tvorby architektonického prostoru a schopnost praktické aplikace.

Doporučená nebo povinná literatura

související normy, předpisy, vyhlášky (CS)
doporučené zdroje související s tématem zadání (CS)
V. Girsa a kol.: Předprojektová příprava a projetková dokumentace v procesu péče o stavební památky, NPÚ 2004 (CS)
Neufert, E.: Navrhování staveb (CS)
Norbert-Schulz, Ch.: Genius loci (CS)
Pavlík: Regenerace historických budov, sídel a krajiny (CS)
Pavlík: Regenerace historických budov, sídel a krajiny (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Základní výukovou metodou je ateliér, ve kterém je akcentována dlouhodobá samostatná práce studentů. Významnou součástí je prezentace výsledků vlastní práce na kritikách a prezentacích a konzultace a kritické diskuze s vedoucím práce a dalšími odborníky. Doplňkovou výukovou metodou v závislosti na zadaném tématu mohou být exkurze či workshopy.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro absolvování předmětu je nutné včasné odevzdání úplné práce podle zadání a podle Pravidel pro studium na FA.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Rozpracování konceptu – širší vztahy
2. Rozpracování konceptu – širší vztahy
3. Rozpracování konceptu – provozní schéma
4. Rozpracování konceptu – provozní schéma
5. Rozpracování konceptu – provozní schéma - 1. kritika
6. Rozpracování konceptu – architekt. řešení
7. Rozpracování konceptu – architekt. řešení
8. Rozpracování konceptu –výsledná prezentace památky,
9. Rozpracování konceptu – technické řešení – 2. kritika
10. Rozpracování konceptu – technické řešení
11. Grafika, adjustace projektu
12. Závěr, odevzdání BP

Cíl

Bakalářský projekt má prokázat schopnost studenta prakticky aplikovat znalosti a dovednosti získané v rámci studia speciálně zaměřených typologických disciplin.
Zároveň BP zpracovaný a obhájený adekvátně svému významu prezentuje připravenost studenta případně postoupit do dalšího stupně své odborné přípravy, do NSP.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast na jedné konzultaci týdně dle specifikace vedoucího práce. Povinná účast na dvou průběžných kritikách. Odevzdání projektu dle zadání a dodržení předem stanoveného termínu odevzdání projektu podle Pravidel pro studium na FA.
Konkrétní termíny výše uvedené povinné výuky, případně další povinnou účast nad její rámec, může podrobněji specifikovat vedoucí práce v zadání. Zadání musí být zveřejněno na Intranetu FA současně se zveřejněním anotací témat (před registrací studentů).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 4. ročník, letní semestr, 30 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Ateliér

288 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor