Detail předmětu

Ateliér – malý dům

FA-AT1-AAk. rok: 2020/2021

Ateliérová výuka je hlavní způsob výuky architektury, který komplexně pracuje s ostatními metodami výukového procesu. Je založena na metodě „learning by doing“ tj. získávání znalostí a dovedností praktickou aplikací. Je vedena dialogem pedagoga a studenta nad rozpracovaným projektem, nedílnou součástí výuky jsou tzv. kritiky.
Ateliér „Malý dům“ zahrnuje návrh jednoduché stavby v užším kontextu místa. Návrh obsahuje také řešení interiéru stavby, a to včetně detailu.

Zajišťuje ústav

Ústav prostorové tvorby (UPT)

Výsledky učení předmětu

– Student si osvojí schopnost navrhnout architektonické a provozní řešení jednoduché stavby (stavba s jedním až dvěma jednoduchými funkčními okruhy).
– Student si osvojí schopnost navrhnout řešení interiéru jednoduché stavby.
– Student bude znát základní normové požadavky pro navrhování jednoduchých staveb a bude schopen je aplikovat v návrhu.
– Student si osvojí schopnosti pro vypracovávání dokumentace architektonické studie jednoduché stavby.
– Student bude schopen zvolit vhodný konstrukční systém pro konkrétní podobu navrhovaného jednoduché stavby.
– Student bude umět pochopit kontext místa a reagovat na něj v návrhu jednoduché stavby.
– Student si osvojí schopnosti pro vypracovávání dokumentace interiéru jednoduché stavby.

Doporučená nebo povinná literatura

NEUFERT, Ernst a Peter NEUFERT. Navrhování staveb: zásady, normy, předpisy o zařízeních, stavbě, vybavení, nárocích na prostor, prostorových vztazích, rozměrech budov, prostorech, vybavení, přístrojích z hlediska člověka jako měřítka a cíle. 2. české vyd., (35. něm. vyd.). Praha: Consultinvest, 2000, 618 s. : il., plány. ISBN 80-901486-6-2. (CS)
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby (CS)
Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (CS)
Norma ČSN 73 4301 Obytné budovy (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Základní výukovou metodou je ateliér, ve kterém je akcentována dlouhodobá samostatná práce studentů – student samostatně nebo ve skupině systematicky připravuje ateliérovou práci podle zadání. Významnou součástí je prezentace výsledků vlastní práce na kritikách a prezentacích a konzultace a kritické diskuse s vedoucím práce a dalšími odborníky. Doplňkovou výukovou metodou v závislosti na zadaném tématu mohou být exkurze (workshopy). Práce probíhá 13 týdnů a je rozdělena do tří bloků, zakončených kritikou nebo závěrečnou prezentací před porotou. Harmonogram vč. termínů může upřesnit vedoucí práce v „Zadání práce“. Toto zadání musí být zveřejněno na Intranetu FA současně se zveřejněním anotací témat (před registrací studentů).

Způsob a kritéria hodnocení

Práce zadává a hodnotí vedoucí práce. Práce je vedoucím specifikována v „Nabídce ateliérových témat“ a volitelně v „Zadání práce“. Tyto informace jsou zveřejněny na Intranetu FA před registrací studentů.

Povinné je odevzdání projektu na úrovni architektonické studie a obsahuje (pokud vedoucí práce neurčí jinak):
– průvodní text (vč. východisek, analýz, cílů, principů a konceptu návrhu, konstrukčního a provozního schématu)
– doložení pracovních skic a fotodokumentace pracovních modelů
– situaci širších vztahů
– situaci
– půdorysy jednotlivých podlaží
– řezy
– pohledy
– řešení interiéru
– řešení detailu interiéru v měřítku 1:20 a podrobnějším
– prostorové zobrazení navrženého objektu vč. zasazení do kontextu místa
– prostorové zobrazení interiéru
– model (vč. jeho fotodokumentace)
Práce se odevzdává jak v listinné, tak v elektronické formě v souladu s vnitřní normou FA „Pravidla pro studium“.
Povinné přílohy může podrobněji specifikovat vedoucí práce v „Zadání práce“.

Hodnoceny jsou tyto složky návrhu:
– Místo, interpretace, analýza, syntéza, idea;
– Procesy, provoz;
– Materialita, struktura, konstrukce;
– Forma, uspořádání;
– Prezentace, adjustace, obhajoba;
– Přístup studenta ke zpracování projektu.
Váhu jednotlivých složek určuje vedoucí.

Klasifikační stupnice je uvedena ve čl. 14 Studijního a zkušebního řádu VUT. Doporučená klasifikace je následující:
– A: excelentní návrh s osobním přínosem, všechny aspekty a složky návrhu výborné až excelentní
– B: velmi dobrý návrh či výborný návrh s dílčími nedostatky
– C: dobrý návrh, řemeslně korektní
– D: řemeslně korektní návrh s dílčími nedostatky
– E: dostatečný návrh, splnění všech zadaných úkolů, navržený objekt je stabilní, nevykazuje nebezpečí ohrožení stability, života a zdraví, splňuje legislativní požadavky (normy)
Práce, které nevyhovují minimálním požadavkům (specifikovaným v klasifikací E) se hodnotí jako nevyhovující.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Ateliérová výuka je hlavní způsob výuky architektury, který komplexně pracuje s ostatními metodami výukového procesu. Je založena na metodě „learning by doing“ tj. získávání znalostí a dovedností praktickou aplikací. Je vedena dialogem pedagoga a studenta nad rozpracovaným projektem, nedílnou součástí výuky jsou tzv. kritiky.
Ateliér „Malý dům“ zahrnuje návrh jednoduché stavby v užším kontextu místa. Návrh obsahuje také řešení interiéru stavby, a to včetně detailu.
Obsah bloků výuky:
I. analýza místa a zadání, exkurze, práce na konceptu
II. práce na architektonickém, provozním a konstrukčním řešení, koncept řešení interiéru
III. práce na řešení interiéru, finalizace projektu, práce na prezentaci projektu

Cíl

Výuka tohoto předmětu si klade za cíl připravit studenty k řešení architektonického návrhu jednoduché stavby řešené v užším kontextu místa. Nedílným cílem je připravit studenty na komplexní řešení návrhu jednoduché stavby včetně návrhu interiéru.
Jednoduchou stavbou se rozumí stavba s jednoduchými požadavky na provoz (jeden až dva jednoduché funkční okruhy) a na konstrukci objektu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast na jedné konzultaci týdně dle specifikace vedoucího práce, povinná účast na dvou průběžných kritikách a závěrečné veřejné prezentaci. Odevzdání projektu splňujícího podmínky (blíže specifikované v sekci Hodnocení předmětu) a dodržení termínu odevzdání (předem stanoveného ve vnitřní normě „Pravidla pro studium“).
Konkrétní termíny výše uvedené povinné výuky, případně další povinnou účast nad její rámec, může podrobněji specifikovat vedoucí práce v „Zadání práce“. Toto zadání musí být zveřejněno na Intranetu FA současně se zveřejněním anotací témat (před registrací studentů).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 12 kreditů, povinný