Detail předmětu

Modulový specializovaný ateliér M3

FA-A3Z2Ak. rok: 2020/2021

Ateliérová tvorba je hlavním a nosným prostředkem výuky architektury. Je založena na metodě „learning by doing“ tj. získávání znalostí a dovedností praktickou aplikací. Je vedena dialogem pedagoga a studenta nad rozpracovaným projektem. Tematicky odpovídá modulu, do kterého se student zapsal na začátku studia v MSP „Architektura a urbanismus“.

Zajišťuje ústav

Ústav navrhování (UN)

Výsledky učení předmětu

Absolvováním předmětu, odevzdáním celého kompletu samostatně vypracovaného projektu nebo teoretické práce, prokáže student všestrannou orientaci v problematice zvoleného tématu svoji připravenost využít získané teoretické a praktické dovednosti dosavadního studia a umí je konceptuálně uplatnit při architektonickém i urbanistickém navrhování.

Prerekvizity

Předpokladem k úspěšnému zvládnutí předmětu je absolvování předmětů předešlého studia, které zvýrazňují logiku a hierarchii nezbytných informací a zkušeností pro práci tvůrčího architekta.

Doporučená nebo povinná literatura

Neufert, E.: Navrhování staveb (CS)
Soubor norem ČSN, předpisů a vyhlášek k zadanému tématu (CS)
Odborné architektonické časopisy (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Ateliér může být ukončený, jestliže student, průběžně pracuje na zadání projektu , konzultuje projekt se svým vedoucím práce,specializovanými odborníky z praxe a zástupci veřejné zprávy. Povinně předkládá a prezentuje svou práci na veřejných kritikách v předem stanovených termínech, zadanou práci odevzdá úplnou a v termínu.
Odevzdané práce klasifikuje kolektiv učitelů v systému hodnocení ECTS

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Semestr je rozdělen do časových úseků vymezených konání kritických diskusí nad rozpracovaným projektem, kterých se účastní kromě všech studentů a učitelů i pozvaní specialisté.

Obsah a rozsah elaborátu:
A část praktická
i. Průvodní text – rozsah 2 a4 - esence teoretické části
(zadání)
Vychodiska cíle
Textové a grafické vyjádření principů a konceptu
Ekonomie a udržitelnost řešení, vyhodnocení
Literatura a zdroje
Ii. Sídlo, lokalita a místo
Situace sídla/části - návrh / stav (m.: 1:10000 / 5000)
Situace lokality - návrh / stav (m.: 1:1000 / 2000)
Situace místa a objektu - návrh / stav (m.: 1:500 / 1000)
Axo místa / objektu / prostoru / struktury / uspořádání -blokové schéma (m.: 1:500 / 1000)
Fotodokumentace makety sídla / lokality
FotodokumentAce pracovních modelů

Iii. Stavební program
Dle předdiplomu a dle analýz, rozborů (struktury substance, kostry vp a symbol. Struktury)

Iv. Objekt/y
Půdorysy: (základy), np, pp, (střecha), (krov) , (m.: 1:100 / 200 / 400)
Řezy (m.: 1:100 / 200 / 400)
Pohledy (m.: 1:100 / 200 / 400)
Architektonický detail (m.: 1:10 / 20)
Konstrukční detaily (m.: 1:1 / 20)
Reprezentant řešení interiéru a exteriéru
Perspektivy vnější a vnitřní hlavní a pomocné
Schémata uspořádání a procesů (m.: 1:200 / 400)
Schémata struktury (konstrukce a potřebné podrobnosti, materialita) vč. TI (energetika, vody, osvětlení, mikroklima, bezpečnost) (m.: 1:200 / 400)
Schémata formální
Doprovodné potřebné výkresy, ilustrace
Fotodokumentce pracovních modelů

V. (analýzy, rozbory, syntéza, principy, zásady – dle úvahy a potřeb)


B část teoretická (dle směrnice děkana a následných dohod)

I. Abstrakt
II. Metoda
systém práce a postup, plán, swot ,
Téze, cíle
metoda (systémová analýza, syntéza, indukce, dedukce, modelování, diagraming, parametrika, ….)
III. Místo a objekt – kulturní a urbánní kontext
(socjoekonomické a socjokulturní vztahy)
Systém: střed, kostra, hranice; elementy a vztahy
Struktury - substanciální i symbolické, veř. prostoru, společnosti a komunity, kultury, kreativity);
vývoj, stav (změny, tendence), prognóza
Podmínky trvání a stabilizace, udržitelnost (kultura, ekologie, ekonomie), soudržnost,
podmínky adaptability
IV. Objekt - typologický druh:
Procesy - uspořádání / vystavění - struktura / forma – tvářnost
Principy,
vývoj, stav, prognoza
V. Architektura, teorie architektury
stavební umění a architektura jako kulturní kód
(semiotika, kód, znak, význam - prezentace a reprezentace; model reality a model pro realitu)
paradigma (klasické, abstraktní, organické), osobní poloha, postoj
individuální akcenty a osobní přínos
koncept
VI. Bibliografie


C propriety pro obhajobu
Panely (2 + x)
(dva panely prezentující objekt v kontextu a s grafickým vyjadřením konceptu, další dle potřeb)
Elaborát
1) tisk, formát a3 (příp. dle vlastní volby)
2) digitální na uložišti / cd
a) pdf (přílohy v měřitku)
b) text - doc, ilustrace – jpg (rozlíšení min 400dpi), výkresy v měřitku – jpg (400 dpi)
Maketa
(místo 1:500, objekt 1:50/100)
Prezentace ppt

Cíl

Získání nezbytných-základních informací o tvorbě architektonického prostoru-interiéru, které umožní základní orientaci v tvůrčích-uměleckých oborech, jejichž role v architektonické kompozici prostoru je nezastupitelná. Tyto informace jsou prezentovány architektonickou studií-projektem a modelovou studií /vizualizací, animací/, včetně rozpracovaných detailů /konstrukčních, designérských atd./.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Práce na ateliérovém projektu probíhá v délce 13 týdnů formou konzultací pedagoga a studenta. Konzultacím je vyhrazen čas a místo v rozvrhu. Zmeškanou omluvenou výuku je možné nahradit individuálně po dohodě s vedoucím práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB magisterský navazující

    obor ARCHURB , 2. ročník, zimní semestr, 15 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky