Detail předmětu

Mikroekonomie

FIT-IMIEAk. rok: 2017/2018Letní semestr5  kreditů

Předmět pojednává o mikroekonomických vztazích a souvislostech, pojmech a nezbytných teoretických základech nutných pro mikroekonomický rozbor problémů, umožňující vytvoření uceleného obrazu vedoucího k racionálnímu chování mikroekonomického subjektu v tržním prostředí. Obsahová náplň předmětu je zaměřena zejména na problematiku chování spotřebitele a firmy v prostředí dokonalé i nedokonalé konkurence. Předmět dále pojednává o problematice výrobních faktorů a produkčních funkcí. V náplni předmětu je také zastoupena oblast státních zásahů z mikroekonomického hlediska.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student bude znát teoretické principy z mikroekonomické oblasti, pochopí roli a funkci trhu ve vztahu k mikroekonomických subjektům a bude schopen kritické analýzy reálných jevů z mikroekonomického prostředí a při návrhu řešení uplatní získané teoretické poznatky.

Prerekvizity

Předpokládají se všeobecné ekonomické znalosti ze střední školy.

Doporučená nebo povinná literatura

 • ŠKAPA, S. Mikroekonomie I. VUT v Brně, CERM 2008, 133 s., ISBN 978-80-214-3736-4.
 • ŠKAPA, S., KRUNTORÁDOVÁ, M., STUDENÍKOVÁ, J. Mikroekonomie I -sbírka příkladů. VUT v Brně, CERM 2008, 122 s., ISBN 978-80-214-3740-1.
 • HOLMAN, R. Ekonomie. C.H.Beck 1999, 726 s., ISBN 80-00-686028-1.
 • FRANK, H. R., BERNANKE, B. S. Ekonomie. Grada, 2004, 802 s., ISBN 80-247-0471-4.

 • ŠKAPA, S. Mikroekonomie I. VUT v Brně, CERM 2008, 133 s., ISBN 978-80-214-3736-4.
 • ŠKAPA, S., KRUNTORÁDOVÁ, M., STUDENÍKOVÁ, J. Mikroekonomie I -sbírka příkladů. VUT v Brně, CERM 2008, 122 s., ISBN 978-80-214-3740-1

Způsob a kritéria hodnocení

Student získá zápočet, pokud obdrží minimálně 21 bod ze 35 bodů udělovaných na cvičeních a splní podmínku 80% účasti na cvičeních. Body budou udělovány za písemné vypracování semestrální práce a její prezentaci a za zápočtový test.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

  Osnova přednášek:
  1. Podstata ekonomické vědy a vývoj mikroekonomie.
  2. Tržní systém a racionální chování člověka.
  3. Formování poptávky (teorie mezního užitku a teorie indiference).
  4. Firma a náklady firmy.
  5. Formování nabídky.
  6. Dokonalá konkurence a tržní rovnováha.
  7. Nedokonalá konkurence a monopol.
  8. Oligopol a monopolistická konkurence.
  9. Trhy výrobních faktorů, trh práce.
  10. Trh kapitálu a trh půdy.
  11. Mikroekonomická politika.
  12. Zásahy státu do cen.
  13. Externality a veřejné statky.

  Osnova numerických cvičení:
  Opakování vybraných témat z přednášek.

Cíl

Cílem tohoto předmětu je mikroekonomický rozbor problémů, umožňující vytvoření uceleného obrazu vedoucího k racionálnímu chování mikroekonomického subjektu v tržním prostředí a schopnost hodnocení závěrů vyplývajících z vybraných mikroekonomicky orientovaných ekonomických teorií. Hlavním cílem je analýza reálných jevů z mikroekonomického prostředí a při návrhu řešení uplatnit získané teoretické poznatky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Za písemné vypracování semestrální práce a její prezentaci, a za zápočtový test lze získat až 35 bodů.
Forma zkoušky je písemná a ústní:
Písemná a ústní části zkoušky: max. 65 bodů (cca 12 - 15 příkladů, nebo teoretických otázek), student musí získat minimálně 35 bodů z písemné části zkoušky.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odb. zák.

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor