Detail předmětu

Diplomový projekt II (M-MAI)

FSI-SD4PovinnýMagisterský navazující (druhý cyklus)Ak. rok: 2017/2018Letní semestr2. ročník6  kreditů

Předmět je zaměřen na vedení studentů při jejich rešeršní činnosti, studiu odborné literatury a vytváření software na PC pro přípravu diplomové práce. Důraz je kladen na samostatnou práci na PC.

Vítána jsou zadání témat projektu z průmyslové praxe.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student prokáže schopnost práce na diplomovém projektu.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti získané během studia, které se vztahují k tématu diplomové práce.

Doporučená nebo povinná literatura

Konkrétní literatura, která se vztahuje k diplomové práci, je doporučena vedoucím práce
Konkrétní literatura, která se vztahuje k diplomové práci, je doporučena vedoucím práce

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Zpracování diplomové práce pod odborným vedením.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu:
Aktivní práce na diplomovém projektu, kterou potvrdí vedoucí diplomového
projektu.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Předmět zajišťuje minimum soustavné práce na diplomovém projektu tak,
aby během semestru student úspěšně dokončil diplomový projekt.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka bude kontrolována prostřednictvím vedoucího diplomové práce. Pokud tento nebude s výsledky studenta spokojen, bude mu uožena práce na diplomovém projektu nad rámec tohoto předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Vedení dip. prací

91 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Individuální; určuje vedoucí diplomového projektu.