Detail předmětu

Diplomový projekt I (M-MAI)

FSI-SD3PovinnýMagisterský navazující (druhý cyklus)Ak. rok: 2017/2018Zimní semestr2. ročník4  kredity

Předmět je zaměřen na vedení studentů při jejich rešeršní činnosti, studiu odborné litaratury a vytváření software na PC pro přípravu diplomové práce. Důraz je kladen na samostatnou práci na PC.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student během dvou let vytvoří diplomový projekt.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti získané během studia, které se vztahují k tématu diplomové práce.

Doporučená nebo povinná literatura

Konkrétní literatura, která se vztahuje k diplomové práci, je doporučena vedoucím práce
Konkrétní literatura, která se vztahuje k diplomové práci, je doporučena vedoucím práce

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Zpracování diplomové práce pod odborným vedením.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu:
Aktivní práce na diplomovém projektu potvrzená vedoucím diplomového
projektu.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Předmět zajišťuje minimum soustavné práce na diplomovém projektu tak,
aby student během následujícího semestru úspěšně dokončil diplomový projekt.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka bude kontrolována prostřednictvím vedoucího diplomové práce. Pokud tento nebude s výsledky spokojen, bude studentovi uložena práce na diplomovém projektu nad rámec předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Vedení dip. prací

65 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Individuální; určuje vedoucí diplomového projektu.