Detail předmětu

Účetnictví

FP-ucePPovinnýBakalářský (první cyklus)Ak. rok: 2017/2018Letní semestr1, 2. ročník4  kredity

Předmět je zaměřen do oblasti podstaty a základních principů účetnictví, a to ve smyslu konstrukce rozvahy, změn v rozvaze, vzniku nákladů a výnosů, utváření výsledku hospodaření a průběhu peněžních toků v obchodní korporaci.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají teoretické znalosti základních principů účetnictví a provázanosti účetních operací a účetních výkazů.
Studenti získají dovednosti v oblasti identifikace účetních operací, jejich vlivu na položky účetních výkazů a sestavení účetních výkazů.

Prerekvizity

Základní všeobecné znalosti ekonomiky podniku.

Doporučená nebo povinná literatura

Zákon č. 563/1191 Sb., o účetnictví, v platném znění. (CS)
Vyhláška č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, v platném znění. (CS)
BŘEZINOVÁ, H. Rozumíme účetní závěrce podnikatelů. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7552-603-8. (CS)
KOVANICOVÁ, D. Abeceda účetních znalostí pro každého. Praha: Polygon, 2012. ISBN 978-80-7273-169-5. (CS)
Kovanicová, D. Finanční účetnictví – světový koncept. 5.vyd., BOVA POLYGON, 2005. ISBN 80-7273-129-7. (CS)
RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka. 17. akt. vyd. Olomouc: ANAG, spol. s r.o., 2017. ISBN 978-80-7554-061-4. (CS)
České účetní standardy pro účetní jednotky č. 001 až 024, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek v rozsahu 2 hodiny týdně, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů.
Cvičení v rozsahu 2 hodiny týdně jsou zaměřena zejména na praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet:
Zápočtová písemná práce.
Požadovaná minimální úspěšnost je 50 %.
Zkouška:
Písemný test s uzavřenými odpověďmi.
Požadovaná minimální úspěšnost je 50 %.
Bodové hodnocení zápočtu vstupuje do celkového hodnocení předmětu v poměru 40 % zápočet ku 60 % zkouška.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět je zaměřen na podstatu a základní principy účetnictví - konstrukci rozvahy, změn v rozvaze, vznik nákladů a výnosů, tvorbu výkazu zisku a ztráty.
1. Charakteristika podvojného účetnictví, účetní legislativa v České republice, finanční výkazy jako výstupy z účetnictví.
2. Rozvaha, základní rozvahové změny.
3. Výkaz zisku a ztráty, vznik výsledku hospodaření.
4. Zásady vedení a metodické nástroje podvojného účetnictví.
5. Finanční účty (charakteristika, základy účtování).
6. Zásoby (charakteristika, oceňování, účtování).
7. Zúčtovací vztahy - pohledávky z obchodních vztahů.
8. Zúčtovací vztahy - dluhy z obchodních vztahů, k zaměstnancům a společníkům.
9. Dlouhodobý majetek (pořízení, odpisování, vyřazení)
10. Vlastní kapitál a dlouhodobé cizí zdroje.
11. Struktura nákladů a výnosů.
12. Uzávěrkové práce a účetní závěrka.
13. Audit účetní závěrky, povinnost zveřejnit závěrku.

Cíl

Cílem předmětu je naučit studenty základním principům účetnictví a primárním návaznostem v účetních výkazech, které jsou klíčové pro pochopení jakéhokoli systému účetnictví.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je kontrolovaná.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor