Detail předmětu

Modulový specializovaný ateliér M9

FA-A9Z2Povinně volitelnýMagisterský navazující (druhý cyklus)Ak. rok: 2017/2018Zimní semestr2. ročník18  kreditů

Architektonická studie dle zadání s respektováním principů ochrany kulturního dědictví

Výsledky učení předmětu

Architektonická studie dle zvoleného zadání

Způsob realizace výuky

90 % kontaktní výuka, 10 % distančně

Prerekvizity

Základní orientace v obnově památek (ORP) a jejich metodách

Doporučená nebo povinná literatura

Neufert, E.: Navrhování staveb
Soubor norem ČSN, předpisů a vyhlášek k zadanému tématu
Odborné architektonické časopisy

Způsob a kritéria hodnocení

Splnění podmínek zadání a odevzdání ateliérové práce

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

týden obsah
1. Detailní seznámení se zadáním
2. Exkurze, poznání objektu - autopsie
3. Poznání objektu – analýza shromážděných podkladů
4. Analýza inspiračních příkladů
5. Koncept návrhu s ohledem na principy péče o památky – 1. kritika
6. Rozpracování konceptu – širší vztahy
7. Rozpracování konceptu – provozní schéma
8. Rozpracování konceptu – dispoziční řešení
9. Rozpracování konceptu – princip výsledné prezentace památky, konzultace v NPÚ
10. Rozpracování konceptu – technické řešení – 2. kritika
11. Rozpracování konceptu – technické řešení
12. Detail
13. Prezentace výsledků, závěrečné hodnocení

Cíl

uplatnění vědomostí na konkrétním objektu nebo souboru budov, konfrontace teoretických znalostí s poznatky z praxe

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povin.účast na kritikách, povinné odevzdání ateliérové práce a prezentačního plakátu

Typ (způsob) výuky