Detail předmětu

Aktuální architektura vnitřního prostoru

FA-AAP2Povinně volitelnýMagisterský navazující (druhý cyklus)Ak. rok: 2017/2018Letní semestr1. ročník2  kredity

Obsah předmětu je profilován logickým řazením dílčích tématických okruhů souvisejících s problematikou tvorby architektonického prostoru a designu.Postupným rozvíjením systému dílčích informací a poznatků architektury-designu vnitřního prostoru, je studentům nabídnut pohled na jeden ze segmentů práce tvůrčího architekta, jemuž dominuje umělecké vnímání a vidění reality. Systém výuky v maximální míře využívá možností odborně komentovaných praktických ukázek/exkurzí/,doplněných souborem teoretických,tematicky zaměřených informací.Praktické ukázky jsou orientovány na stavby tzv.účelové ,z celého spektra arch. tvorby /divadla,knihovny,galerie,obřadní síně,rekonstrukce,sakrální prostor,zdravotní a sport.zařízení,atd./

Výsledky učení předmětu

Výstupy studia jsou orientovány na systém jak teoretických informací, tak praktických příkladů aplikovaných na stavebním, či architektonickém díle.Dílčím výstupem je soubor analytických studií prezentovaných a komentovaných témat, event. skicové podklady k architektonickým a designérským aktuálním tématům.Převážně půjde o objekty tzv. účelové, z celého spektra arch. tvorby /divadla, knihovny, galerie, obřadní síně, sport, zařízení, zdrav, zařízení atd., rekonstrukce a účelové přestavby objektů apod./, tedy o stavby jejichž vnitřní architektura je výrazně svébytná.

Způsob realizace výuky

90 % kontaktní výuka, 10 % distančně

Prerekvizity

Předpokladem k úspěšnému zvládnutí předmětu je absolvování předmětů předešlého studia, které zvýrazňují logiku a hierarchii nezbytných informací a zkušeností pro práci tvůrčího architekta.

Doporučená nebo povinná literatura

Designtrend, ERA, Architectural Rewiew, Detail, Domus, El Crocuis, atd. - aktuální periodika a literatura (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Vypracování písemného a grafického dokumentu k jednotlivým tématům,doplněným fotodokumentací,skicami,CD,/ dle konzultace/.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky


1- teoretický úvod do problematiky tvorby architektonického prostoru-designu
2- charakteristika jednotlivých typů objektů,základní principy tvorby architektury a designu
vnitřního prostoru .
3-5 stavby obytného charakteru
6-8 stavby-prostory tzv.staveb veřejných
9-11 umělecká tvorba /díla dvojrozměrná a prostorová/ ,jako nedílná součást architektonické /designerské/ tvorby
12-13 scénografie "nejen ve výstavnictví"
14- aktualizace témat, doplněné indiv.konzultacemi

Cíl

Cílem předmětu je studentům nabídnout aktuální informace z oblasti architektonické tvorby, které dominuje umělecky a funkčně /dispozičně- provozně/ exponovaný vnitřní prostor,jehož charakter má,ale nemusí mít vliv na výraz architektonického-stavebního díla,vyjadřujicího "napětí", nebo "rezonanci"mezi jeho obsahem a formou.Architektura /design/vnitřního prostoru má svá specifika,jejichž pochopením a rozvíjením je možné zvýraznit účel,funkci a poslání architektonického-stavitelského díla.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Konzultacemi a samostudiem

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor