Detail předmětu

Matematický software

FSI-0MSVolitelný (nepovinný)Bakalářský (první cyklus)Ak. rok: 2016/2017Letní semestr2. ročník2  kredity

Studenti se naučí pracovat s MATLABem. Postupně se probírá: orientace v prostředí, programování, grafika, interaktivní grafické rozhraní. Výuka probíhá formou ukázek a experimentování na počítači. Zvládnutí probírané látky si studenti ověří tak, že samostatně zpracují dva projekty.

Výsledky učení předmětu

Studenti se naučí používat vývojové a programovací prostředí MATLAB, mocný nástroj pro řešení vědecko-technických problémů. Získané znalosti si ověří a prohloubí zpracováním dvou samostatných projektů.

Způsob realizace výuky

90 % kontaktní výuka, 10 % distančně

Prerekvizity

Základy programování, základy lineární algebry.

Doporučená nebo povinná literatura

The MATLAB documentation on the WEB, http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/
L. Zaplatílek, B. Doňar: MATLAB pro začátečníky. BEN, Praha, 2003.
L. Zaplatílek, B. Doňar: MATLAB tvorba uživatelských aplikací. BEN, Praha, 2004.
D. Hanselman, B. Littlefield: Mastering MATLAB 7. Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 2005

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou pro udělení zápočtu je zpracování dvou semestrálních prací.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Prvním krokem ke zvládnutí práce v MATLABu je seznámení se s jeho vývojovým prostředím. Dále jde o efektivní využívání bohaté nabídky hotových nástrojů MATLABu, tj. o používání MATLABu jako chytré a mocné kalkulačky. Hlavním cílem kurzu je však naučit studenty v MATLABu programovat. V neposlední řadě jde také o to naučit se vytvářet uživatelsky přívětivé aplikace, zejména efektivně používat mocné nástroje MATLABovské grafiky. Základem výuky je postupné praktické osvojování MATLABu. Důležitou součástí předmětu je samostatná práce na zadaných projektech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Aktivní účast ve cvičeních.

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s poč. podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Filosofie MATLABu, pracovní prostředí, elementární použití
2. Scripty, pole a operace s nimi
3. Relace a logické operace, cykly, větvení
4. Práce s textem, M-funkce
5. Elementární grafika
6. Vstupní a výstupní operace, buňky a struktury
7. Ladění, symbolické operace, zadání prvního projektu
8. Systém handle graphic I: Figure, Uicontrol
9. Systém handle graphic II: Axis, Line, Surface, Patch, Text
10. Interaktivní tvorba grafického rozhraní pomocí nástroje GUIDE, zadání druhého projektu
11. Prohlubování získaných znalostí, práce na projektech
12. Prohlubování získaných znalostí, práce na projektech
13. Prohlubování získaných znalostí, práce na projektech

eLearning