Detail předmětu

Základy programování

FSI-SZPPovinnýBakalářský (první cyklus)Ak. rok: 2016/2017Zimní semestr1. ročník4  kredity

Předmět seznamuje studenty se základy algoritmizace a programování, a to prostřednictvím jazyku PASCAL. Probíranými tématy jsou struktura a vlastnosti algoritmů, příkazy Pascalu, jednoduché a strukturované datové typy, vstupy a výstupy, práce se soubory, ukazatele a některé techniky řazení a vyhledávání.

Výsledky učení předmětu

Studenti se naučí základům programování a algoritmizace. Zvládnou formulovat jednoduchý algoritmus a realizovat ho v programovacím jazyce PASCAL. Získané znalosti dále umožní studentům se lépe orientovat v oblasti objektově orientovaného programování v prostředí jazyka Delphi, na němž jsou založeny některé navazující předměty.

Způsob realizace výuky

90 % kontaktní výuka, 10 % distančně

Prerekvizity

Základní dovednosti práce s PC, orientace v systému Windows.

Doporučená nebo povinná literatura

V. Kadlec: Učíme se programovat v DELPHI a v jazyce OBJECT PASCAL, Computer Press, Praha, 2001.
P. Satrapa: Pascal pro zelenáče, Neokortex, Praha, 2000.
T. Hála: Pascal (učebnice pro střední školy), Computer Press, 2002.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Základem klasifikace je bodové hodnocení semestrálního projektu a písemného testu. CELKOVÉ BODOVÉ HODNOCENÍ: 100--90: A (výborně); 89--80: B (velmi dobře); 79--70: C (dobře); 69--60: D (uspokojivě); 59--50: E (dostatečně); 49--0: F (nevyhovující).

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s programovacím jazykem Pascal a základy algoritmizace. Studenti pak budou schopni algoritmizovat praktický problém, a získaný algoritmus realizovat v programovacím jazyce PASCAL. Výuka je vedena tak, aby se studenti naučili samostatně pracovat v příslušném vývojovém prostředí, sami dokázali své znalosti podle potřeby prohlubovat, a aby dokázali prezentovat dosažené výsledky samostatné práce na zadaných projektech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je žádoucí, účast ve cvičeních je povinná. Výuka probíhá podle týdenních rozvrhů. Způsob náhrady zameškané výuky je plně v kompetenci cvičícího.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do programování. Struktura a vlastnosti algoritmů.
2. Základní strukturované příkazy Pascalu.
3. Jednoduché datové typy Integer, Real, Boolean. Proměnné, konstanty, výrazy.
4. Jednoduché datové typy Char, interval, výčtový typ.
5. Strukturované datové typy array, string.
6. Vstupy a výstupy.
7. Typy záznam a množina.
8. Procedury a funkce. Rekurzivní algoritmy.
9. Práce se soubory v Pascalu.
10. Ukazatele.
11. Dynamické datové struktury.
12. Základní metody řazení a vyhledávání.
13. Rezerva přednášejícího.

Cvičení s poč. podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Cvičení rozvíjejí témata uvedená v osnově přednášek. Maximální důraz je kladen na schopnost samostatné práce v jazyce Pascal, tj. vytvoření jednoduchého algoritmu a jeho odladění. V každém cvičení je vytvářen alespoň jeden nový program v Pascalu. Získané znalosti studenti doloží vypracováním semestrálního projektu, jehož výsledky budou v závěru semestru prezentovat.

eLearning