Detail předmětu

Moderní metody programování

FSI-SR3PovinnýBakalářský (první cyklus)Ak. rok: 2016/2017Letní semestr2. ročník4  kredity

Architektura platformy .NET Framework, řízené prostředí CLR, Jazyk C#, Common Type System (CTS), .NET komponenty (assemblies), knihovna tříd Framework Class Library(FCL).

Výsledky učení předmětu

Nejdůležitější témata: Architektura .NET Framework, řízené prostředí CLR, Jazyk C#, Common Type System (CTS), .NET komponenty (assemblies), Framework Class Library. Také práce s XML, tvorba grafického uživatelského rozhraní s knihovnou Windows Forms.

Způsob realizace výuky

90 % kontaktní výuka, 10 % distančně

Prerekvizity

Je požadována jistá praktická znalost programování a principů objekově orientovaného programování. Formální základy informatiky nejsou nutné.

Doporučená nebo povinná literatura

Anders Hejlsberg: The C# Programming Language, Addison-Wesley 2010 ISBN 0-321-74176-5, 704 stran (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet se uděluje na základě následujících podmínek: 30% týdenní úlohy na programování, 70% samostatný projekt. Za aktivní přínos ve výuce lze získat zvláštní ohodnocení.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem kursu je naučit studenty principům vývoje aplikací pro Microsoft .NET Framework.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

V posledních týdnech semestru nebudou zadávány úlohy na programování. Místo toho budou studenti pracovat na individuálních projektech.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Platforma .NET Framework
2. Common language Runtime (CLR); Common Language Specification (CLS); Jazyková integrace
3. Vývojové prostředí Visual Studia .NET
4. Úvod do jazyka C#
5. Objektově orientované prvky platformy .NET
6. Prostory jmen; Ošetření výjimek
7. Společný typový systém
8. Delegáty a eventy
9. Atributy
10. Pole a kolekce
11. Práce s řetězci; Regulární výrazy
12. Správa paměti a zdrojů
13. Vstup/Výstup; Práce s XML; Serializace
14. Windows Forms

Cvičení s poč. podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Mezijazyk (IL); .NET model spouštění
2. Primitivní datové typy; Výčty; Výrazy; Příkazy
3. Řídící struktury (if, for, while, do..while, foreach)
4. Vývojové prostředí Visual Studio .NET
5. Třídy a rozhraní; Konstruktory, metody, položky, konstanty; Dědičnost a polymorfismus
6. Prostory jmen; Ošetřování vyjímečných stavů
7. System.Object, rovnost, hashové kódy, kopírování; Hodnotové & referenční typy; Typové konverze a přetypování
8. Delegáty a násobné delegáty; Eventy
9. Použití attributů; Vytváření uživatelských atributů
10. Pole; Schodovité vs. vícerozměrné pole; Kolekce a enumerátory; Seznamy, slovníky, hashové tabulky
11. Řetězce, manipulace (StringBuilder), formátování; Unicode, kódování, globalizace and internacionalizace, Regulární výrazy
12. Řízená halda a garbage collection; Destruktory a finalizéry
13. Proudy, readers/writers; soubory a adresáře; Asynchronní vstup/výstup
14. Programovací model Windows Forms; Formuláře a dialogy; Události